Rijksoverheid

Regelingenpocket Zwartewaterland

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2021
Downloads
368
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Zwartewaterland. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Zwartewaterland Aanwijzingsbesluit artikel 5:12 Apv (Overlast van fiets of bromfiets)
Zwartewaterland Aanwijzingsbesluit artikel 5:25 Apv (Ligplaats vaartuigen)
Zwartewaterland Aanwijzingsbesluit artikel 5:8 Apv (Grote voertuigen)
Zwartewaterland Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en WOZ-ambtenaar
Zwartewaterland Aanwijzingsbesluit politie als toezichthouder Algemene plaatselijke verordening gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Afvalstoffenverordening Zwartewaterland 2017
Zwartewaterland Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Zwolle, gemeente Kampen, provincie Overijssel 2019 (AIV ZKO 2019)
Zwartewaterland Algemene plaatselijke verordening
Zwartewaterland Algemene subsidieverordening gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016
Zwartewaterland Ambstinstructie voor de medewerker leerplicht/rmc regio IJssel-Vecht
Zwartewaterland Archiefverordening gemeente Zwartewaterland 2015
Zwartewaterland Beleidsnota vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018 – 2022
Zwartewaterland Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zwartewaterland 2020
Zwartewaterland Beleidsregel betaling en invordering civiele geldvorderingen 2012 gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregel Intrekken Omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen
Zwartewaterland Beleidsregel Jeugdhulp gemeente Zwartewaterland 2020
Zwartewaterland Beleidsregel ‘Aanpak overlast’
Zwartewaterland Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels Bijzondere bijstand Wet Kinderopvang Gemeente Zwartewaterland 2016 e.v.
Zwartewaterland Beleidsregels Bouw- en Slooplawaai 2016 Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels evenementen Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels Inkomenscompensatie zorgkosten gemeente Zwartewaterland 2020 en verder
Zwartewaterland Beleidsregels Ketenbeleid van de gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels Kindpakket gemeente Zwartewaterland 2020 en verder
Zwartewaterland Beleidsregels Onderzoeken Bbz 2004
Zwartewaterland Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie voor de uitvoering van de verordening Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2020
Zwartewaterland Beleidsregels Speelautomaten 2011, Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels Tegenprestatie naar vermogen 2020
Zwartewaterland Beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding en verhaal gemeente Zwartewaterland 2020
Zwartewaterland Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels toezicht en handhaving kinderopvang gemeente Zwartewaterland 2020
Zwartewaterland Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie in de gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie in de gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Zwartewaterland 2020
Zwartewaterland Besluit informatiebeheer gemeente Zwartewaterland 2015
Zwartewaterland Besluit Routering Gevaarlijke Stoffen Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Besluit tarieven Wmo 2021
Zwartewaterland Besluit tot aanwijzing toezichthouders ter uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz
Zwartewaterland Bibob-beleid gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Bouwverordening Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Damoclesbeleid gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Erfgoedverordening gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Financiële Beheersverordening 2018 Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Zwartewaterland
Zwartewaterland Grondprijzenbrief 2021
Zwartewaterland Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
Zwartewaterland Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2018 Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Inkoop- en Aanbestedingsprotocol Gemeente Zwartwaterland
Zwartewaterland Mandaat aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst IJsselland
Zwartewaterland Mandaatbesluit Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Gemeenten regio IJssel-Vecht - GGD IJsselland
Zwartewaterland Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022
Zwartewaterland Mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Zwartewaterland - GGD IJsselland
Zwartewaterland Mandaatregeling Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Mandaatregister gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Nadeelcompensatieregeling Ondergrondse Infrastructuur
Zwartewaterland Nadere regels kabels en leidingen Gemeente Zwartewaterland 2017
Zwartewaterland Nadere regels subsidie centrumpromotie kernzone Genemuiden 2021
Zwartewaterland Nadere regels subsidie Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten
Zwartewaterland Nadere regels Subsidie Gemeentelijke Monumenten Zwartewaterland
Zwartewaterland Nadere regels ter uitvoering van artikel 2:48 Apv (verboden drankgebruik)
Zwartewaterland Nadere regels voor de grafbedekkingen Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Nadere regels voor plantenbakken en gevelbanken in de gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Nota Grondbeleid 2017 - 2021
Zwartewaterland Notitie Standplaatsenbeleid Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Parkeerverordening Gemeente Zwartewaterland 2014
Zwartewaterland PGB Beschermd Wonen
Zwartewaterland Privacyregeling Jeugdhulp Zwartewaterland
Zwartewaterland Procedureregeling interne klachtbehandeling gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Procedureverordening voor advisering en tegemoetkoming in planschade gemeente Zwartewaterland.
Zwartewaterland Protocol digitaal berichtenverkeer gemeente Zwartewaterland 2016
Zwartewaterland Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen
Zwartewaterland Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Zwartewaterland 2016
Zwartewaterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Reglement basisregistratie personen
Zwartewaterland Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Zwartewaterland 2015
Zwartewaterland Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders en andere werkzaamheden.
Zwartewaterland Stimuleringsregeling Wonen in Zwartewaterland (Blijverslening)
Zwartewaterland Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022
Zwartewaterland Treasurystatuut van de gemeente Zwartewaterland 2013
Zwartewaterland Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Zwartewaterland 2017
Zwartewaterland Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening aansluiting riolering gemeente Zwartewaterland 2003.
Zwartewaterland Verordening auditcommissie Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening Commissie Bezwaarschriften
Zwartewaterland Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
Zwartewaterland Verordening gemeentelijke waarderingstekens gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
Zwartewaterland Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
Zwartewaterland Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2011
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van begraaf- en andere rechten voor de algemene begraafplaatsen in de gemeente Zwartewaterland 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig Rioolaansluitingsrecht 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Forensenbelasting 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Haven-, lig- en kadegelden 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Leges 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2021
Zwartewaterland Verordening op de heffing en invordering van Watertoeristenbelasting 2021 (Verordening watertoeristenbelasting 2021)
Zwartewaterland Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Zwartewaterland.
Zwartewaterland Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zwartewaterland 2016
Zwartewaterland Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Zwartewaterland Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid.
Zwartewaterland Verordening Paracommercie gemeente Zwartewaterland 2014
Zwartewaterland Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2013
Zwartewaterland Verordening rekenkamercommissie Zwartewaterland 2019
Zwartewaterland Verordening sociaal domein
Zwartewaterland Verordening Starterslening gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Zwartewaterland
Zwartewaterland Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwartewaterland 2015
Zwartewaterland Verordening werkgeverscommissie griffie Zwartewaterland
Zwartewaterland Wegsleepverordening
Zwartewaterland Wet Markt en Overheid Aanwijzingsbesluit
Zwartewaterland Woningfinancieringsverordening voor het personeel in dienst van de gemeente Zwartewaterland

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?