Rijksoverheid

Regelingenpocket Zuid-Holland

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
5-5-2021
Downloads
528
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Zuid-Holland. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake groene wet- en regelgeving
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Algemene subsidieverordening Dienst Gezondheid & Jeugd
Zuid-Holland Algemene verordening Recreatieschap Rottemeren 2007
Zuid-Holland Arbeidsvoorwaardenregeling provincie Zuid-Holland 2008
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Archiefverordening Dienst Gezondheid & Jeugd 2015
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Archiefverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Archiefverordening Provincie Zuid-Holland (Archiefverordening Provincie Zuid-Holland)
Zuid-Holland Beleidsregel grondwatervergunningen Zuid-Holland 2018
Zuid-Holland Beleidsregel inzake ontheffingen voor landbouwvoertuigen en andere motorrijtuigen met beperkte snelheid met betrekking tot gesloten verklaringen voor wegen en maximale afmetingen (Beleidsregel inzake ontheffingen voor landbouwvoertuigen en andere motorrijtuigen met beperkte snelheid met betrekking tot gesloten verklaringen voor wegen en maximale afmetingen)
Zuid-Holland Beleidsregel open bodemenergiestystemen in bodemenergieplannen Zuid-Holland 2016
Zuid-Holland Beleidsregel overname bescherming oevers van derden Zuid-Holland (Beleidsregel overname bescherming oevers van derden Zuid-Holland)
Zuid-Holland Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent intern en extern salderen (Beleidsregels intern en extern salderen Zuid-Holland)
Zuid-Holland Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking (Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking)
Zuid-Holland Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 14 januari 2020 (PZH-2019-718055034 DOS-2017-0004029) houdende regels omtrent het beperken van de risico’s van lood in de bodem
Zuid-Holland Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 16 juni 2020, met kenmerk PZH-2020-733012016 (DOS-2020-0001971) houdende regels omtrent de vaststelling van de Beleidsregel aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders 2020
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Beleidsregel van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 juli 2015, tot vaststelling van de regels omtrent het openbaar beschikbaar stellen van vergunningen, handhavingsbesluiten, rechterlijke uitspraken en informatie over klachten en incidenten
Zuid-Holland Beleidsregel verlagen subsidie POP Zuid-Holland
Zuid-Holland Beleidsregel Wet Bibob Zuid-Holland 2017
Zuid-Holland Beleidsregel wonen en vliegen 20Ke-contour Schiphol
Zuid-Holland Beleidsregels met betrekking tot uitstel van betaling voor de belastingplichtige in verband met de nazorgheffing stortplaatsen
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Besluit elektronische post Dienst Gezondheid & Jeugd
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Besluit informatiebeheer Dienst Gezondheid & Jeugd 2015
Zuid-Holland Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland (Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit inzake het verlenen van een uitsluitend recht en opdrachtverlening aan het gemeenschappelijk openbaar lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie
Zuid-Holland Besluit nadere regeling restladingsdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (Besluit nadere regeling restladingsdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit secretaris tot verlenen ondermandaat aan de heer h.c.m. van broeckhuijsen, financieel verantwoordelijk voor i&a portfolioprojecten, 2019
Zuid-Holland Besluit secretaris tot verlenen ondermandaat aan de heer J.C.W. Hoofs, projectleider renovatie gebouw c, provinciehuis, ingaande 1 januari 2019
Zuid-Holland Besluit subsidiedeelplafonds in het kader van Subsidieregeling R-net Zuid-Holland van 7 februari 2017
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden
Zuid-Holland Besluit tot vaststelling van een nieuwe gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers provincie Zuid-Holland
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van ondermandaat inzake processuele handelingen bij de behandeling van Wob-bezwaren
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het geven van mandaat aan de heer M.R. Rietberg inzake de bestuurlijke strafbeschikking
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 11 april 2016, inhoudende de vaststelling van het beleid voor toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 januari 2015, houdende de aanwijzing van externe toezichthouders vanwege de samenwerking bij Brzo- en RIE4-bedrijven in Zuid-Holland Zuid 2015
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan ambtenaren van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 voor gemeentelijke taken en taken van de gemeenschappelijke regeling)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 juni 2012, houdende de vaststelling van de Richtlijn optische en geluidssignalen Omgevingsdienst ZHZ 2012 en aanwijzing van toezichthouders in het kader van de Ministeriële regeling optische en geluidssignalen 2009
Zuid-Holland Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie noodsteun culturele sector (Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van de secretaris van de provincie Zuid-Holland van 4 februari 2021, PZH-2021-764669667 (DOS-2021-0007039), houdende regels omtrent het ondermandaat ten behoeve van leidinggevenden en ambtelijk opdrachtgevers en ambtelijk opdrachtnemers van opgaven (Ondermandaatbesluit secretaris 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten de provincie Zuid-Holland van 22 mei 2018, PZH-2018-647110236 houdende regels omtrent het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 (Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 november 2019 (PZH-2019-708248425) tot vaststelling van de beleidsregel Kwaliteitscriteria 2.2, deel B, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 13 november 2018, PZH-2018-669636290 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2018 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2018) en gewijzigd bij besluit van 11 december 2018
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2020, PZH-2020-724259077, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 december 2012 tot vaststelling van de beleidsregel ontheffingen ligplaatsen provinciale vaarwegen van Zuid-Holland (Beleidsregel ontheffingen ligplaatsen)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 febuari 2020, PZH-2019-721057836, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 21 april 2015 tot vaststelling van de Regeling mobiele communicatiemiddelen provincie Zuid-Holland 2015
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2018, PZH-2018-640104311, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van 5 januari 2021, PZH-2020-760324100, tot vaststelling van deelplafonds behorende bij de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Besluit deelplafonds 2021-2023 Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2020, PZH-2020-747840424, houdende regels omtrent diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 7 mei 2019, PZH-2019-688070887, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2019 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van 9 september 2014],tot vaststelling van nadere voorschriften voor het gebied Greenport Boskoop met betrekking tot de toepassing van de normen waterkwantiteit in het op de kaart bij dit besluit aangegeven gebied
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland houdende regels omtrent vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent adviescommissie (Reglement adviescommissie detailhandel Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de leges in verband met de Wet natuurbescherming, d.d. 9 maart 2021 met kenmerk PZH-2021-769097246
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de luchthaven voor RPAS testcentrum op voormalig Vliegkamp Valkenburg gevestigd aan de 1ste Mientlaan 75, gemeente Katwijk
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de stimulering van het in stand houden en verhogen van kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen (Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de subsidie ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden (Subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval 2020 (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent innovatiestimulering Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent mobiliteitssubsidie (Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent natuur- en landschapsbeheer (Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie bevorderen intergemeentelijke samenwerking (Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie om de kwaliteit van sportieve en recreatieve stad-land verbindingen te verbeteren en recreatievoorzieningen buiten de stad bereikbaar te maken (Openstellingsbesluit subsidies stad-land verbindingen Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie publieksbereik archeologie (Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie voor activiteiten gericht op waterrecreatie op en langs het water in of nabij de regio (Openstellingsbesluit subsidies waterrecreatie Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie voor de spreiding van sociale woningbouw in de regio Rotterdam Zuid-Holland (Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling deelplafonds van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van de bijlage Omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie (Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van het openstellen van de subsidieregeling voor de regionale netwerken voor innovatie (Openstellingsbesluit Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland houdende Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland (Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 03-11-2020, PZH-2020-753646802 (DOS-2020-0007875) houdende regels omtrent subsidie tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland (Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 09 juli 2019, PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2019 van het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 december 2018 houdende regels omtrent inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2018 (Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 11 oktober 2016 houdende regels omtrent subsidies (Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 14 april 2015, PZH-2015-511149546 (DOS-2013-0010135), houdende regels omtrent het Uitvoeringsregeling Plattelands OntwikkelingsProgramma 2014-2020 (POP-3) Zuid-Holland (Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 15 september 2020, PZH-2020-750615836, houdende regels omtrent de vaststelling van de subsidieregeling voor het in balans brengen van het toerisme in Zuid-Holland met de leefomgeving en andere maatschappelijke opgaven (Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 15 september 2020, PZH-2020-750697082, houdende regels omtrent de vaststelling van diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 16 februari 2021 PZH-2021-764801157 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het versterken van de biotopen en de populaties van de icoonsoorten grutto en patrijs (Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 16 februari 2021, PZH-2020-756399440 (DOS 2013-0010135), houdende regels omtrent het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 18 juni 2013 houdende regels omtrent subsidie voor molens (Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 februari 2021, PZH-2021-764386672 (DOS-2020-0007039), houdende regels omtrent het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 maart 2021, PZH-2021-764375632, houdende regels omtrent de subsidie voor MKB-Deals (Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 20 april 2021, PZH-2021-764606938 (DOS 2013-0010135) houdende regels omtrent de (her)inrichting of transformatie van watersystemen om bij te dragen aan de water- en klimaatdoelen (Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 20 april 2021, PZH-2021-764606938 (DOS 2013-0010135) houdende regels omtrent investeringen die bijdragen aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (Openstellingsbesluit POP-3 fysieke investeringen Krimpenerwaard Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 20 april 2021, PZH-2021-764606938 (DOS 2013-0010135) houdende regels omtrent investeringen om te kunnen bouwen aan een duurzame toekomst voor het gebied (Openstellingsbesluit POP3 natuur, biodiversiteit, en landschap Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 20 september 2016, PZH-2016-564603828, ter vaststelling van het Privacyreglement ten behoeve van verkeersregistratiesystemen op provinciale wegen en vaarwegen en van het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (Privacyreglement verkeersregistratiesystemen provincie Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 21 april 2020 [DOS-2020-0001063 [PZH-2020-735019399]] houdende regels omtrent projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2020 (Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 22 september 2020 houdende nadere voorschriften met betrekking tot de toepassing van de normen waterkwantiteit in weidevogelgebied Schieveen Oost (Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Schieveen Oost)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 22 september 2020 houdende nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen waterkwantiteit (Nadere voorschriften toepassing normen waterkwantiteit voor de Uiteindsche- en Middelpolder, de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder, de Polder Nieuwkoop te Nieuwkoop, de Voorofse Polder te Boskoop, de Polder Reeuwijk-West te Bodegraven-Reeuwijk)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 23 maart 2021, PZH-2021-768917433, houdende regels omtrent de subsidie voor de tijdelijke inhuur van externe capaciteit en expertise (Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 23 maart 2021, PZH-2021-768917433, houdende regels omtrent de subsidie voor sociale woningbouw in de woningmarktregio Haaglanden (Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 23 maart 2021, PZH-2021-768917433, houdende regels omtrent de subsidie voor versnelling van de bouw van sociale huurwoningen en huurwoningen voor middenhuur (Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 23 maart 2021, PZH-2021-768917433, houdende regels omtrent subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren en te versnellen (Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020 (PZH-2020-758182950), houdende regels omtrent de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 (Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-756871479 houdende regels omtrent het stimuleren van verduurzaming bedrijventerreinen (Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758115240, houdende regels omtrent de deelplafonds voor het jaar 2020-2021 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek (Besluit deelplafonds 2020-2021 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758115240, houdende regels omtrent de subsidie voor de ondersteuning van lokale en regionale journalistiek in de provincie Zuid-Holland (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758161268, houdende regels omtrent de instelling van een adviescommissie voor journalistieke producties Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek (Reglement Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 24 november 2020, PZH-2020-758182950, houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan de Directeur van BIJ12 in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 (Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 25 september 2018 (PZH-2018-661518568) tot vaststelling van het Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2018 (Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2018)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 26 mei 2020, PZH-2020-0004142, tot vaststelling van de subsidieregeling voor de stimulatie van zonne- energie (Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 27 oktober 2020, PZH-2020-753621013 (DOS-2013-0010135), houdende regels omtrent het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 29 oktober 2019, PZH-2019-705906879 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2020 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 (Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2020 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 3 november 2020, PZH-2020-749998488, houdende regels omtrent het openstellingsbesluit 2021 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 3 september 2019 (PZH-2019-701724116) tot vaststelling van het Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019 (Reglement deskundigencommissie R&D MIT Zuid-Holland 2019)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 30 oktober 2018, PZH-2018-664797069, tot vaststelling van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland (Subsidieregeling campussen Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 31 maart 2020 houdende regels omtrent de toekenning van nadeelcompensatie aan diegene die onevenredig zijn benadeeld als gevolg van de stremming van de hefbrug in Boskoop (Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 7 oktober 2014 , tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2015 ten behoeve van: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (SNL), de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL),de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland (pSAN),de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN), (OPENSTELLINGSBESLUIT 2015 VAN DE SUBSIDIEREGELING NATUUR- EN)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent het deelplafond voor 2021 voor paragraaf 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, paragraaf 2.11 onderdeel het beheer van ruiter- en menpaden Zuid-Holland (Besluit deelplafond 2021 voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent vaststelling van het Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed 2021)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent vaststelling van het Openstellingsbesluit waterrecreatie Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit waterrecreatie Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757978429, DOS-2020-0008102, houdende regels omtrent het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, houdende regels omtrent de mandatering van de bevoegdheid tot verlening van instemming met aanvragen als bedoeld in de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie (Mandaatbesluit Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (17 februari 2015 , PZH-2015-505659806 , DOS-2012-0011625 ) tot vaststelling van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland.
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09 juli 2019, PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09 juli 2019, PZH-2019-694833134, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 11 december 2018, PZH-2018-669474242 (DOS-2018-0001646), tot vaststelling van het Handelingskader Vervreemding gesubsidieerde grond
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 december PZH-2018-670707659 tot vaststelling van een nader voorschrift met betrekking tot de toepassing van de normen waterkwantiteit in het op de kaart bij dit besluit aangegeven weidevogelgebied Commandeurspolder (Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder).
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, DOS-2013-0010135, PZH-2019-676716111 tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland van (Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland )
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 12 januari 2021, DOS-2020-0007953, PZH-2020-762191693, tot vaststelling van de beleidsregel voor het verlenen van ontheffing voor organische groene reststromen op grond van artikel 10:63 Wet milieubeheer (Beleidsregel organische groene reststromen Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 13 december 2016, PZH-2016-573388038 (DOS-2016-0012132) tot vaststelling van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017.
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 maart 2018, PZH-2017-624795588 (DOS-2007-0010053) tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015 (Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15 januari 2019, PZH-2018-674010397 (DOS-2007-0008480) tot vaststelling van de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 17 december 2014, pzh-2013-451059199, houdende in deel 3, bijlage 3 van de Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014-2017 een beleidsregel over de invulling van de groepsrisicoverantwoording in de omgevingsvergunning (Beleidsregel externe veiligheid groepsrisicoverantwoording in de provinciale omgevingsvergunning, behorende bij deel 2 paragraaf 2.8)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 17 december 2019, PZH-2019-716311240 (DOS-2015-0007878), houdende vaststelling van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2020)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 april 2017, DOS-2013-0010135, PZH-2017-584213349, tot openbaarmaking van de controlegegevens POP-3 (Besluit openbaarmaking controle gegevens POP-3 Zuid-Holland)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 februari 2019 tot vaststelling van de Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 (Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 19 maart 2019 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader GTK 2020 Gemeenten
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 november 2019, PZH-2019-713026498, DOS-2013-0010135, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 2 oktober 2018 tot vaststelling van de Regeling vaststelling kenmerken en startvoorwaarden buurtbusprojecten Zuid-Holland 2018
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 december 2011 en Provinciale Staten van Zuid-Holland van 14 december 2011, nr. 6416, houdende regels over instelling van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevings-kwaliteit van de provincie Zuid-Holland (Reglement Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 februari 2017, PZH-nr. 580396865, tot vaststelling van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 januari 2020, PZH-2019-701876762 (DOS-2019-0005794) tot vaststelling van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 januari 2020, PZH-2019-701876762 (DOS-2019-0005794) tot vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2020
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 22 augustus 2017, DOS-2017-0005047, PZH-2017-606797664 tot vaststelling van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap Zuid-Holland van 2013 (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap Zuid-Holland 2013) (Prov. Blad 2017, 4016)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 26 november 2013, tot vaststelling van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 3 april 2018 PZH-2018-640289625 tot vaststelling van het Handelingskader Pacht 2018-2021.
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, DOS-2021-0000065, PZH-2021-769912289, houdende regels omtrent de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuregels ter uitvoering van de Seveso-richtlijn (Beleidsregel Bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen Provincie Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent de maatregelen in bestaande groengebieden uit te voeren om de toename van recreanten beter op te vangen, waarmee dit bijdraagt aan een beweegvriendelijke leefomgeving (Openstellingsbesluit subsidie opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden in Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor beweegvriendelijkeleefomgeving (Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een Voucherregeling, waarmee (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen, stichtingen of gemeenten worden ondersteund om sport- en beweegaanbod op te zetten, te stimuleren en/of te realiseren (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een voucherregeling, waarmee burgerinitiatieven en vrijwillerswerk worden gestimuleerd en ondersteund (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 6 december 2016 met kenmerk PZH-2016-572390356 (DOS-2015-0004556) tot vaststelling van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (Prov. Blad 2016, 6787) en gewijzigd bij besluit van 26 september 2017 (Prov. Blad 2017, 4369)
Zuid-Holland Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 6 oktober 2020, PZH-2020-735001174 (DOS-2016-0005086) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidies oplossen fysieke knelpunten beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2020 (Openstellingsbesluit subsidies oplossen fysieke knelpunten beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 7 mei 2001 tot vaststelling van de Uitvoeringsvoorschriften herplaatsing provinciaal personeel (Prov. Blad 2001, 59), gewijzigd bij besluit van 20 november 2001 (Prov. Blad 2001, 83), gewijzigd bij besluit van 14 november 2006 (Prov. Blad 20016, 68), gewijzigd bij besluit van 8 januari 2008 (Prov. Blad 2008, 4), gewijzigd bij besluit van 16 juli 2013 (Prov. Blad 2013, 156) en gewijzigd bij besluit van 12 december 2017 (Prov. Blad 2017, 5841)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757549850 (DOS-2020-0007039), houdende het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de DCMR 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757549850 (DOS-2020-0007039), houdende het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Haaglanden 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757549850 (DOS-2020-0007039), houdende het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Midden-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757549850 (DOS-2020-0007039), houdende het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst West-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757549850 (DOS-2020-0007039), houdende het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2021)
Zuid-Holland Besluit van Geduputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 oktober 2018, PZH-2018-661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur inzake de overdracht aan het dagelijks bestuur van de bevoegdheid om een definitief besluit te nemen tot het verlenen van een uitsluitend recht op publiekrechtelijke grondslag aan het Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van ICT en telefonie
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende bepalingen omtrent het treasurystatuut
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de vaststelling van bijdragen en vergoedingen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de vaststelling van de Controleverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de  vaststelling van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Financiële verordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de vaststelling van de Verordening op de auditcommissie Omgevingsdienst ZHZ
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de vaststelling van de vervanging en waarneming van de directeur van de organisatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de vaststelling van nadere regels ten aanzien van de taak en bevoegdheid van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van de Verordening behandeling rechtspositionele bezwaren Omgevingsdienst ZHZ 2011
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van de Verordening Bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 1 november 2016, PZH-2016-567678591 (DOS 2013-0010135) houdende regels inzake de verlening van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende het verstrekken van subsidies op grond van het Openstellingsbesluit POP-3 Jonge Landbouwers Zuid-Holland 2017
Zuid-Holland Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 oktober 2016, PZH-2016-565675226 (DOS-2016-005091) houdende regels inzake de verlening van mandaat en machtiging aan de directeur van BIJ12 betreffende het verstrekken van subsidies op grond van paragraaf 2.1 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur inzake het verlenen van een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 aan het gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Drechtsteden inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisaangelegenheden, juridische zaken, informatisering en automatisering en telefonie
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 19 november 2010, houdende regels over de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid welke rechtstreeks verband houden met de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de vaststelling van regels omtrent de inrichting van de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het Drechtstedenbestuur (Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de voorzitter ten behoeve van rechtspositionele brieven en besluiten van de directeur (niet zijnde benoeming, schorsing en ontslag)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst 2016
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst september 2016
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 maart 2014 houdende de vaststelling van regels inzake elektronische post
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 maart 2014 houdende de vaststelling van regels ten aanzien van informatiebeheer
Zuid-Holland Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de vaststelling en aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Najaarsnota 2020)
Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland van 14 oktober 2020, PZH-2020-746615605, DOS-2020-0005798, houdende regels omtrent verbonden partijen en overige deelnemingen 2020-2021
Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland van 16 december 2020, PZH-2020-761184113, houdende regels omtrent de vaststelling van de Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021 (Financiële verordening provincie Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland houdende regels omtrent diverse subsidieplafonds behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021)
Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 20 februari 2019 tot verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2019 van de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland
Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 4 maart 2015, nummer 6773, houdende en beleidsregel over de wijze van invulling van de groepsrisicoverantwoording in externe veiligheid wetgeving (Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen)
Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 5 februari 2020, PZH-2019-718548429 tot vaststelling en bijstelling urgente intensiveringen Begroting 2020
Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 december 2016 (6977) tot vaststelling van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (Prov. Blad 2016, 6722)
Zuid-Holland Besluit vaststelling economische activiteiten Wet markt en overheid (Besluit vaststelling economische activiteiten Wet markt en overheid)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Besluit vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid BEVOEGDHEDENOVEREENKOMST NGO 2018
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID-HOLLAND ZUID, ONDERDEEL DIENST GEZONDHEID & JEUGD
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Bijdrageverordening Serviceorganisatie Jeugd
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015
Zuid-Holland Dienstreisregeling provincie Zuid-Holland 2011
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Financiële verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij onder intrekking van de Organisatieregeling opgavegericht werken 2017 (provinciaal blad 2017, 1872) hebben vastgesteld de: Organisatieregeling Opgavegericht werken 2018
Zuid-Holland Gedragscode ambtelijke integriteit
Zuid-Holland Gedragscode voor de Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland (Gedragscode voor de Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland)
Zuid-Holland Gedragscode voor leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (Gedragscode voor leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland)
Zuid-Holland Gedragsregels voor het gebruik van e-mail, internet, mobiele communicatiemiddelen en sociale media provincie Zuid-Holland 2017
Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden Holland en omstreken
Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 2015
Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Midden-Delfland
Zuid-Holland Geurhinderbeleid Provincie Zuid-Holland Actualisatie 2019
Zuid-Holland Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Zuid-Holland 2016
Zuid-Holland Inspraakverordening Zuid-Holland (Inspraakverordening Zuid-Holland)
Zuid-Holland Instellingsbesluit van de De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de Omgevingsdienst West-Holland (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland)
Zuid-Holland Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
Zuid-Holland Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan de Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas houdende regels omtrent de Omgevingsdienst Midden-Holland (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland)
Zuid-Holland Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer houdende regels omtrent Omgevingsdienst Haaglanden (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden)
Zuid-Holland Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de raden respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke regeling voor het Wegschap tunnel Dordtse Kil)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Instemmingsbesluit mandaatverlening door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Integriteitbeleid en -regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Zuid-Holland Klachtenregeling ongewenst gedrag 2016
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2016
Zuid-Holland Legesverordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016
Zuid-Holland Levensloopregeling provincies
Zuid-Holland Luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan Marineweg 1 en 5 te Alblasserdam
Zuid-Holland Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017
Zuid-Holland Mandaat en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP-3 Jonge Landbouwers Zuid-Holland
Zuid-Holland Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit POP-3 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Zuid-Holland)
Zuid-Holland Mandaat- en volmachtbesluit dassenovereenkomsten van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland aan BIJ12
Zuid-Holland Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2018)
Zuid-Holland Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018
Zuid-Holland Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking besluiten project Rijnlandroute
Zuid-Holland Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade Ambtenaar belast met de heffing van provinciale belastingen van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12, van 3 december 2016
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Mandaatbesluit inzake de bevoegheid tot het opleggen van een boete ex artikel 10, eerste lid, van de Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Mandaatbesluit MKB innovatiestimulering topsectoren
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Mandaatbesluit van de voorzitter inzake het afnemen van de eed en belofte Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan BIJ12
Zuid-Holland Nadere regels investeringsbudget bodem stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 (Nadere regels investeringsbudget bodem stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014)
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Nota reserves en voorzieningenVoorzieningen
Zuid-Holland Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling Samenleving en Economie maart 2018
Zuid-Holland Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling water en groen 2018
Zuid-Holland Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd bureau Ontwikkeling 2018
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2019
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2020
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor provinciale taken 2021
Zuid-Holland Ondermandaatbesluit van directeur DBI 2017
Zuid-Holland Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) (Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014))
Zuid-Holland Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017
Zuid-Holland Overlegprotocol provincies
Zuid-Holland Pachtprijzenbesluit voor het pachtjaar 2019 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Zuid-Holland Piketregeling Dienst Beheer Infrastructuur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Privacybeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, geactualiseerde versie 2020
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Procedureregeling Functiebeschrijving en Functiewaardering Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Protocol onderlinge vervanging vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid
Zuid-Holland Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (negende tranche) (Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (negende tranche))
Zuid-Holland Rectificatie Besluit van Gedeputeerde Staten van 13 november 2018, PZH-2018-669636290 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2018 (Rectificatie Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland december 2018)
Zuid-Holland Rectificatie van het provinciaal blad 168 van 14 januari 2015 besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 16 december 2014, PZH-2014-485413763, houdende een beleidsregel waarin invulling wordt gegeven aan het inzetten van bevoegdheden op basis van de wet ruimtelijke ordening met betrekking tot de groepsrisicoverantwoording (Beleidsregel groepsrisico en ruimtelijke ordening)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Regeling aanstelling in algemene dienst Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Regeling behandeling bezwaarschriften Dienst Gezondheid & Jeugd
Zuid-Holland Regeling document- en archiefbeheer Provincie Zuid-Holland (Regeling document- en archiefbeheer Provincie Zuid-Holland)
Zuid-Holland Regeling eed en belofte provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland Regeling financiële compensatie verbetering ruimtelijke kwaliteit 2014 (Regeling financiële compensatie verbetering ruimtelijke kwaliteit 2014)
Zuid-Holland Regeling ICT-voorzieningen Statenleden als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden van de Provincie Zuid-Holland (Regeling ICT-voorzieningen Statenleden als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Verordening rechtspostitie gedeputeerden, staten- en commissieleden van de Provincie Zuid-Holland )
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Drechtsteden 2018
Zuid-Holland Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014 (Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014)
Zuid-Holland Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014 (Reglement behandeling klachten Zuid-Holland 2014)
Zuid-Holland Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2008
Zuid-Holland Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland
Zuid-Holland Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland)
Zuid-Holland Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
Zuid-Holland Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta (Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta)
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2013
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2013
Zuid-Holland Reglement van orde voor de vergaderingen van Gedeputeerde Staten en andere werkzaamheden (Reglement van orde voor de vergaderingen van Gedeputeerde Staten en andere werkzaamheden)
Zuid-Holland Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland, e.a. (Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland, e.a.)
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Sociaal Statuut
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020 - 2024
Zuid-Holland Subsidieregeling asbest eraf? Zon er op! Zuid-Holland 2017
Zuid-Holland Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017
Zuid-Holland Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland (Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland)
Zuid-Holland Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland )
Zuid-Holland Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen oude Rijnzone Zuid-Holland (Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen oude Rijnzone Zuid-Holland)
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Subsidieregeling Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013
Zuid-Holland Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland (Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland)
Zuid-Holland Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2018
Zuid-Holland Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland
Zuid-Holland Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland
Zuid-Holland Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland
Zuid-Holland Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 (Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014)
Zuid-Holland Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015
Zuid-Holland Vaststelling deelsubsidieplafonds Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
Zuid-Holland Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies kadernota 2019-2022
Zuid-Holland Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies najaarsnota 2019
Zuid-Holland Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies voorjaarsnota 2019
Zuid-Holland Vaststelling en aanpassing van begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020 (kadernota 2020-2023)
Zuid-Holland Vaststelling en bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds boekjaar- en projectsubsidies 2019
Zuid-Holland Vaststelling en bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds boekjaar- en projectsubsidies 2020
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Vaststellingsbesluit inzake het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden en de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Vaststellingsbesluit inzake het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden en de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020
Zuid-Holland Verkeersbesluit aanwijzen hoofd- en nevenvaarwater op het kruispunt Oude Rijn - Kromme Aar
Zuid-Holland Verkeersbesluit aanwijzen hoofd- en nevenwater op het kruispunt Aarkanaal- Hoekse Aar - Keetsloot
Zuid-Holland Verkeersbesluit ter regeling van het ligplaats nemen in het Merwedekanaal
Zuid-Holland Verkeersbesluit voor de voorhaven van de Julianasluis, Gouwekanaal en Gouwe
Zuid-Holland Verkeersbesluit voor Heimanswetering, Woudwetering, Paddegat en Braassemermeer
Zuid-Holland Verkeersbesluit voor het Rijn-Schiekanaal (tussen km 12.33 en km 24.53), provinciaal vaarwegtraject 2
Zuid-Holland Verkeersbesluit voor het Rijn-Schiekanaal (tussen km 7.66 en km 12.33) en de Oude Rijn (tussen km 0.33 en km 11.95), provinciaal vaarwegtraject 4
Zuid-Holland Verkeersbesluit voor Oude Rijn
Zuid-Holland Verkeersbesluit voor provinciaal vaarwegtraject 1: de Haagse Trekvliet (tussen km 24.56A en km25.33A), het Rijn-Schiekanaal (tussen km 24.53 en km 31.33) en de Delftse Schie (tussen km 31.33 en km 40.15)
Zuid-Holland Verkeersbesluit voor provinciaal vaarwegtraject 3: het Korte Vlietkanaal, de Rijn ten westen van Leiden, het Additioneel kanaal en het Uitwateringskanaal tussen km 0.00 en km 10.28
Zuid-Holland Verordening ambtelijke bijstand aan leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland (Verordening ambtelijke bijstand aan leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland)
Zuid-Holland Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010 (Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010)
Zuid-Holland Verordening beleidsevaluaties
Zuid-Holland Verordening betreffende de instelling en werkwijze van de Vertrouwenscommissie inzake de herbenoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst ZHZ
Zuid-Holland Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland (Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland)
Zuid-Holland Verordening Fonds Hollandsche IJssel (Verordening Fonds Hollandsche IJssel)
Zuid-Holland Verordening fractieondersteuning 2015 (Verordening fractieondersteuning 2015)
Zuid-Holland Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 (Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014)
Zuid-Holland Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting (Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting)
Zuid-Holland Verordening op de provinciale raden (Verordening op de provinciale raden)
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van het Openbaar Lichaam Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Verordening precariobelasting provincie Zuid-Holland 2018
Zuid-Holland Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland (Verordening provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland)
Zuid-Holland Verordening recht van initiatief Zuid-Holland (Verordening recht van initiatief Zuid-Holland)
Zuid-Holland Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden)
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Verordening regelende de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van een Auditcommissie
Zuid-Holland Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de grondwaterheffing (Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening infrastructuur provincie Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2021)
Zuid-Holland Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020)
Zuid-Holland Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent nazorgheffing bij gesloten stortplaatsen (Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014)
Zuid-Holland Verordening van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van de algemene subsidieverordening (Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013)
Zuid-Holland Verordening van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, PZH-2018-646944240 (DOS-2010-0019784) tot verlening van een uitsluitend recht voor het operationele wegbeheer en tunnelbeheer N434 (Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434)
Zuid-Holland Verordening van provinciale staten van Zuid-Holland van 20 februari 2019 (PZH-2019-677696264) houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsverordening Zuid-Holland)
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Openbaar Lichaam Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Verplaatsingskostenregeling woon- werkverkeer provincie Zuid-Holland 2011
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Versie: 1.0 Datum: 1 februari 2018
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur vanwege het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Zuid-Holland Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Wijziging Car Uwo
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Wijziging Car Uwo
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Wijzigingen Car Uwo

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?