Rijksoverheid

Regelingenpocket Zoetermeer

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2021
Downloads
710
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Zoetermeer. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Zoetermeer Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016
Zoetermeer Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de strategie voor het opleggen van maatregelen van openbare gebouwen (SMOG)
Zoetermeer Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent drugscriminaliteit Damoclesbeleid gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent handhaving opkoop- en verkoopregister (Handhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Zoetermeer)
Zoetermeer Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent speelautomatenhallen Gunningscriteria speelautomatenhallen Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het huishoudelijk afval
Zoetermeer Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent instrument woonoverlast Instrument woonoverlast Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van de manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent belastingplichtigen Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van de manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetemeer houdende regels voor krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Participatiewet gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende Beleidsregels Wmo 2015 Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Beleidsregel Bibob Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bijzondere bijstand (Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet Zoetermeer 2016)
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bouw- en sloopveiligheid (Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent controleplan jeugdwet Beleidsregel algemeen controleplan Jeugdwet Zoetermeer 2018
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de gemeentelijke schuldhulpverlening (Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Zoetermeer 2021)
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de nadere uitwerking en afspraken Onderwijsachterstandenbeleid Zoetermeer 2021-2022
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Zoetermeer)
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent gelijkwaardige oplossing bergingen bij woongebouwen (Beleidsregel gelijkwaardige oplossing bergingen bij woongebouwen Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent jeugdhulp (Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016)
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent PFAS
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent urgentieverklaringen (Beleidsregels urgentieverklaringen Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Wet maatschappelijke ondersteuning
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor commerciële huur bij uitkering Beleidsregels commerciële huurprijs kostendelersnorm en verlagen uitkering in verband met inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor het verlagen van de bijstandsnorm Beleidsregels verlagen bijstandsnorm gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor re-integratie Participatiewet Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor terug- en invordering, opleggen boetes en verhaalsbijdragen Participatiewet, IOAW en IOAZ Beleidsregels terug- en invordering, opleggen boetes en verhaalsbijdragen Participatiewet, IOAW en IOAZ Zoetermeer 2017
Zoetermeer Beleidsregels inkeerregeling gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Beleidsregels afwijken bestemmingsplan onder de ‘kruimelgevallenlijst’ 2019
Zoetermeer Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent gemeentelijke taken op het gebeid van uitvoering van de Wet Kinderopvang (Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Beleidsregels voor de toepassing van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo
Zoetermeer Beleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014
Zoetermeer Beleidsregels Wet taaleis Participatiewet 2016 gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Beleidsregels Wmo 2015 Zoetermeer
Zoetermeer Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)
Zoetermeer Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende Aanwijzingsbesluit nadere regels kleinschalige evenementen
Zoetermeer Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent cameratoezicht in de Poortugaalstraat en omgeving
Zoetermeer Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Horecastrategie Openbare Orde 2020
Zoetermeer Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Extern mandaat horen bij crisismaatregel Zoetermeer)
Zoetermeer Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent vergunningvrije evenementen Zoetermeer
Zoetermeer Besluit van de directeuren van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent ondermandaat (Ondermandaatbesluit 2019)
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende Afwegingskader taakuitvoering
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Nota Reserves en voorzieningen
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren veehouderijen en manages Geurvisie Zoetermeer 2017
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het afval- en grondstoffenbeleid
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 - 2022
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent reclame (Reclamenota 2019)
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor de gemeenteraad Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het Handvest Informatievoorziening
Zoetermeer Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
Zoetermeer Besluit van de manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent heffing en invordering gemeentelijke belastingen Mandaatbesluit belastingen
Zoetermeer Besluit van gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geheimhouding (Protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit 2019)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende nadere regels omtrent standplaatsen
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regeling ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht convenant RIEC/LIEC
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent aanwijzen betaald- en vergunninghoudersparkeren (Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Regeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalwater (Afvalwaterakkoord Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Beleidsdocument BRP 2018-2021
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2021)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de rechtspositie van burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de straatnamencommissie (Regeling Straatnamencommissie gemeente Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de subsidie op evenementen (Subsidieregeling Evenementen gemeente Zoetermeer, 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de toegankelijkheidsraad (Regeling Toegankelijkheidsraad Zoetermeer 2017)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de uitgifte van parkeervergunningen (Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent eisen aan het BRP-informatiesysteem
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat politie voor de wesleepverordening en voertuigwrakken (Extern mandaat politie: Wegsleepverordening Zoetermeer en voertuigwrakken)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat voor de wegsleepverordening (Extern mandaat Wegsleepverordening Zoetermeer)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent extern mandaat voor het wegslepen van voertuigwrakken (Extern mandaat wegslepen voertuigwrakken Zoetermeer)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het aanvragen van subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2021 gemeente Zoetermeer)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het Geactualiseerd Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent informatiebeheer (Beheerregeling informatiebeheer Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent lijst parkeren op eigen terrein (Besluit lijst parkeren op eigen terrein 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Wmo Besluit Zoetermeer 2021)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Zoetermeer 2018
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Nadere regels Kabels en Leidingen
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Privacy- en beheerregeling BRP
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent subsidie voor de vrijwilligersondersteuning
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Subsidiekader 2021 Sociaal Domein & Vrije Tijd gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Subsidieregeling ‘Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer’
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent subsidies Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Bijzondere Subsidieregeling Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2020 gemeente Zoetermeer)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent toetsingscommissie urgentieverklaringen (Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent uitgifte van parkeervergunningen (Besluit uitgifte parkeervergunningen Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende Subsidieregeling 2016
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende Subsidieregeling Sport als supporter van Zoetermeer
Zoetermeer Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende subsidieregels omtrent samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken
Zoetermeer Besluit van het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat voor parkeerbelastingen (Mandaatbesluit parkeerbelastingen 2021)
Zoetermeer Bezoekersreglement Gemeentearchief Zoetermeer 2016
Zoetermeer Categorieen van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht is vereist
Zoetermeer Erfgoedverordening Zoetermeer 2010
Zoetermeer Instructie griffier
Zoetermeer Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid
Zoetermeer Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende het Regionaal programma educatievoorzieningen 2016
Zoetermeer Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zoetermeer 2008
Zoetermeer Rectificatie: Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Binnenbaan B.V)
Zoetermeer Regeling Algemene Dienst
Zoetermeer Subsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer
Zoetermeer Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats
Zoetermeer Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening gemeentepenning Zoetermeer (2005)
Zoetermeer Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Zoetermeer.
Zoetermeer Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen
Zoetermeer Verordening leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014
Zoetermeer Verordening Naamgeving en Nummering 2015
Zoetermeer Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a
Zoetermeer Verordening op de ambtelijke bijstand
Zoetermeer Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Dorpsstraat
Zoetermeer Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Zoetermeer 2010
Zoetermeer Verordening over het coördineren van besluiten
Zoetermeer Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Zoetermeer 1997
Zoetermeer Verordening sportpenning Zoetermeer (2005)
Zoetermeer Verordening Startersleningen Zoetermeer 2013
Zoetermeer Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Zoetermeer 2015
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende belastingregels BIZ-bijdrage Verordening BIZ Dorpsstraat Vastgoed 2017
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent accountantscontroles Accountantscontroleverordening
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen (Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent beslistermijn schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zoetermeer 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bezwaarschriften Verordening Bezwaarschriften
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bouw Bouwverordening Zoetermeer 2018
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent BRP Verordening basisregistratie personen (BRP)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent burgerinitiatief Verordening op het burgerinitiatief 2014
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Verordening cliëntenparticipatie Adviesraad sociaal domein Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent commissie klankbordgesprekken burgemeester – raad Verordening commissie klankbordgesprekken burgemeester – raad gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening Auditcommissie 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van hondenbelasting (Verordening hondenbelasting 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting 2021)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de vaststelling van kabels en leidingen Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Zoetermeer (AVOI Zoetermeer)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de vertrouwenscommissie Verordening vertrouwenscommissie gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie 2012
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie Financiële verordening gemeente Zoetermeer 2017
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren van veehouderij Geurverordening Zoetermeer 2017
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het archief (Archiefverordening Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het houden van een referendum Referendumverordening
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het onderzoeksrecht Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent huisvesting (huisvestingsverordening Zoetermeer 2019)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent jeugdhulp (Verordening jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Wmo-verordening Zoetermeer 2015)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent materiële financiële gelijkstelling voor het onderwijs (Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zoetermeer 2020)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent organisatie Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent parkeren (Parkeerverordening 2020)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent percentages beeldende kunst in openbare ruimte (Verordening Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte)
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent presidium Verordening op het Presidium 2012
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies Zoetermeer 2018
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent rekenkamercommissie Verordening op de Rekenkamercommissie 2018
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent seniorenconvent Verordening op het seniorenconvent 2012
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor de commissie van bezwaarschriften van het sociaal domein Verordening bezwaarschriftencommissie sociaal domein
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor individuele inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor kwaliteit toezicht en handhaving Verordening kwaliteit milieugerelateerd(e) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor loonkostensubsidie Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor Participatiewet, IOAW en IOAZ Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor Re-integratie Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende Verordening geldelijke tegemoetkoming aan fracties
Zoetermeer Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermer houdende regels omtrent de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Samenspraakverordening)
Zoetermeer Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Zoetermeer 2015
Zoetermeer Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer 2013
Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?