Rijksoverheid

Regelingenpocket Zevenaar

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
28-5-2020
Downloads
187
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Zevenaar. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Zevenaar Aanvullend Reglement van Orde gemeenteraad Zevenaar voor digitale vergaderingen
Zevenaar Aanwijsbesluit Opsporingsambtenaren
Zevenaar Aanwijsbesluit Toezichthouders
Zevenaar Aanwijzingsbesluit BAG-beheerder
Zevenaar Aanwijzingsbesluit Camperplaatsen
Zevenaar Aanwijzingsbesluit Overlast skaten
Zevenaar Aanwijzingsbesluit Verboden drank- en drugsgebruik
Zevenaar Aanwijzingsbesluit aankondigingsborden
Zevenaar Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders
Zevenaar Aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers Mandaat BV h.o.d.n. Cannock Chase Public
Zevenaar Aanwijzingsbesluit loslopende honden
Zevenaar Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen
Zevenaar Aanwijzingsbesluit overlast fiets of bromfiets
Zevenaar Aanwijzingsbesluit overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.
Zevenaar Aanwijzingsbesluit parkeercontroleurs
Zevenaar Aanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2020
Zevenaar Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen
Zevenaar Aanwijzingsbesluit straatartiesten
Zevenaar Aanwijzingsbesluit te koop aanbieden van voertuigen
Zevenaar Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Zevenaar Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP
Zevenaar Aanwijzingsbesluit verontreiniging door honden
Zevenaar Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017
Zevenaar Afstemmingsverordening Wwb, Ioaw en Ioaz 2013
Zevenaar Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Gemeente Zevenaar
Zevenaar Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Algemene subsidieverordening gemeente Zevenaar 2020
Zevenaar Algemene verklaring van geen bedenkingen
Zevenaar Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Zevenaar
Zevenaar Archiefverordening gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Attentieregeling
Zevenaar Attentieregeling
Zevenaar Attentieregeling Gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Bedrijfshulpverlening
Zevenaar Bedrijfshulpverlening
Zevenaar Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente Zevenaar
Zevenaar Beleid omgevingsrecht nalevingsstrategie, inclusief sanctiestrategie ODRA
Zevenaar Beleid omgevingsrecht vergunningenstrategie Odra
Zevenaar Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening
Zevenaar Beleidsnotitie Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Zevenaar Beleidsregel Ontheffing Carbidschieten Gemeente Zevenaar
Zevenaar Beleidsregel aankondigingsborden en spandoeken
Zevenaar Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar
Zevenaar Beleidsregel omgevingsrecht probleem- en risicoanalyse
Zevenaar Beleidsregel ‘Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019’
Zevenaar Beleidsregel ‘Resthout met beleid verbranden gemeente Zevenaar 2019’
Zevenaar Beleidsregels Kruimelgevallen Gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar
Zevenaar Beleidsregels Standplaatsen gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Beleidsregels Wet bibob gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Beleidsregels coffeeshops gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Beleidsregels gemeente Zevenaar inzake het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van toewijzing van Algemene en Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen 2019
Zevenaar Beleidsregels hinderlijke en gevaarlijke honden gemeente Zevenaar
Zevenaar Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zevenaar
Zevenaar Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Beleidsregels omgevingsvergunning voor uitwegen gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Beleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Beloningsbeleid
Zevenaar Beschikbaarheids- en piketdiensten Crisisbeheersing VGGM
Zevenaar Beschikbaarheidsdienst
Zevenaar Beschikbaarheidsdienst
Zevenaar Beschikbaarheidsvergoeding eigen motorvoertuig
Zevenaar Besluit Informatiebeheer gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Besluit maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2015
Zevenaar Besluit mandaat-, volmacht- en machtiging Zevenaar 2020
Zevenaar Besluit van de raad van de gemeente Zevenaar tot vaststelling van de Verordening watersportcentrum de Bijland
Zevenaar Bezoldigingsregeling
Zevenaar Bomenverordening Zevenaar 2019
Zevenaar Bouwkredietregeling ambtenaren 1999
Zevenaar Bouwverordening Zevenaar 2019
Zevenaar Brandbeveiligingsverordening gemeente Zevenaar 2012
Zevenaar CAR-UWO
Zevenaar Controleverordening gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Conversietabel functiewaardering
Zevenaar Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2018
Zevenaar Directiestatuut gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Drank- en Horecaverordening 2019 Gemeente Zevenaar
Zevenaar Enquêteverordening gemeente Zevenaar 2014
Zevenaar Erfgoedverordening Zevenaar 2018
Zevenaar Fietsregeling
Zevenaar Financiële verordening Gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Geactualiseerde nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2018
Zevenaar Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers
Zevenaar Gesprekkencyclus
Zevenaar Gewijzigde Verordening bezwaarschriften- en ombudscommissie
Zevenaar Handboek evenementen Zevenaar
Zevenaar Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018
Zevenaar Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Zevenaar Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar
Zevenaar Huisvestingsverordening Gemeente Zevenaar 2020
Zevenaar INHOUDSOPGAVE REGELGEVING GEMEENTE ZEVENAAR in cvdr
Zevenaar Incassoreglement gemeentelijke belastingen Zevenaar
Zevenaar Inspraakverordening gemeente Zevenaar
Zevenaar Instellen onderzoekscommissie naar het PenO beleid van de gemeente Zevenaar
Zevenaar Interne klachtenregeling gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Interne richtlijnen buitengewoon verlof en lokale verlofafspraken gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Klachtenregeling ongewenst gedrag op het werk 2018
Zevenaar Kleding- en uniformregeling 2018
Zevenaar Klokkenluidersregeling
Zevenaar Leidraad heffing lokale belastingen gemeente Zevenaar
Zevenaar Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 gemeente Zevenaar
Zevenaar MANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR
Zevenaar Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018
Zevenaar Mandaatbesluit huisvestingsverordening
Zevenaar Mandaatbesluit invordering gemeentelijke belastingen
Zevenaar Mandaatbesluit omgevingsdienst regio Arnhem – gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Marktreglement Zevenaar 2019
Zevenaar Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Nadere regels Jeugdhulp gemeente Zevenaar 2016
Zevenaar Nadere regels jeugdhulp gemeente Zevenaar 2015
Zevenaar Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar
Zevenaar Nadere regels ter uitvoering van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM)
Zevenaar Nota reserves en voorzieningen Zevenaar 2018
Zevenaar Openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften
Zevenaar PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE ZEVENAAR
Zevenaar Parkeerverordening Zevenaar 2017
Zevenaar Participatieverordening gemeente Zevenaar
Zevenaar Privacy Beleid Gemeente Zevenaar
Zevenaar Privacy Reglement Gemeente Zevenaar
Zevenaar Procedureregeling functiewaardering 2012
Zevenaar Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Protocol ziekteverzuim
Zevenaar Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Zevenaar
Zevenaar Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zevenaar
Zevenaar Regeling adresonderzoek basisregistratie personen (BRP) gemeente Zevenaar 2020
Zevenaar Regeling beloningsbeleid gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Regeling beschikbaarheidsdienst Gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Regeling bestuurlijke boete basisregistratie personen
Zevenaar Regeling briefadres gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Regeling fietsvergoeding woon-werkverkeer gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Zevenaar Regeling lokale IKB doelen 2018
Zevenaar Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Zevenaar 2019
Zevenaar Regeling reis- verblijfkosten gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Reglement burgerlijke stand Zevenaar 2020
Zevenaar Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar
Zevenaar Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zevenaar
Zevenaar Reis- en verblijfskosten
Zevenaar Reis- en verblijfskosten
Zevenaar Sanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Sociaal Plan herindeling gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar
Zevenaar Sociaal statuut
Zevenaar Studiefaciliteiten 2005
Zevenaar Studiefaciliteitenregeling Gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Subsidieprogramma 2019 Rijnwaarden
Zevenaar Subsidieverordening Monumenten Zevenaar 2018
Zevenaar Subsidieverordening Woningisolatie Zevenaar 2013
Zevenaar Subsidieverordening waardevolle/monumentale bomen Zevenaar 2019
Zevenaar Subsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013
Zevenaar Tarieventabel Lentebad 2014
Zevenaar Tarieventabel Verordening Afvalstoffenheffing 2014
Zevenaar Tarieventabel Verordening Precariobelasting 2014
Zevenaar Tarieventabel Verordening Rioolheffing 2014
Zevenaar Tarieventabel Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Rosorum en Angeerlo 2014
Zevenaar Thuiswerkregeling
Zevenaar Toevoeging hoofdstuk 17 Car Uwo
Zevenaar Toezicht- en handhavingsbeleid 2018 - 2022
Zevenaar Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Uitvoeringsregels Parttime ondernemen als instrument voor re-integratie in de participatiewet en de IOAW
Zevenaar Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018
Zevenaar Uitwisselen arbeidsvoorwaarden
Zevenaar Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet
Zevenaar Vaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming
Zevenaar Vergoeding kosten aanschaf beeldschermbril
Zevenaar Vergoedingsregeling stagiair
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2020
Zevenaar Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland' gemeente Zevenaar
Zevenaar Verordening Adviescommissie voor bezwaarschriften Zevenaar
Zevenaar Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen RSD De Liemers 2019
Zevenaar Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar
Zevenaar Verordening Rioolheffing 2014
Zevenaar Verordening afvalstoffenheffing 2014
Zevenaar Verordening afvalstoffenheffing 2016
Zevenaar Verordening burgerinitiatief gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening elektronische bekendmaking Zevenaar 2012
Zevenaar Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) 2019 gemeente Zevenaar
Zevenaar Verordening hondenbelasting 2014
Zevenaar Verordening hondenbelasting 2016
Zevenaar Verordening individuele inkomenstoeslag Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening individuele studietoeslag gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening individuele studietoeslag gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente zevenaar 2018
Zevenaar Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zevenaar 2012
Zevenaar Verordening leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar
Zevenaar Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Zevenaar 2012
Zevenaar Verordening marktgelden 2014
Zevenaar Verordening marktgelden 2016
Zevenaar Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020
Zevenaar Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening onroerendezaakbelastingen 2014
Zevenaar Verordening onroerendezaakbelastingen 2016
Zevenaar Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening op de auditcommissie gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Zevenaar 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2014
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting op kabels en leidingen
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017 gemeente Rijnwaarden
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en de invordering vanbegrafenisrechten Rosorum en Angerlo 2014
Zevenaar Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015
Zevenaar Verordening op de heffing en invordering van begravenisrechten Rosorum en Angerlo 2016
Zevenaar Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting op kabels en leidingen 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2020
Zevenaar Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020
Zevenaar Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar
Zevenaar Verordening op de weekmarkt voor de gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Verordening op het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Verordening precariobelasting 2016
Zevenaar Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2016
Zevenaar Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 2019
Zevenaar Verordening reclamebelasting 2014
Zevenaar Verordening reclamebelasting 2016
Zevenaar Verordening rekenkamerfunctie gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Verordening rioolaansluitgeld 2016
Zevenaar Verordening rioolheffing 2016
Zevenaar Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen en kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie gemeente Zevenaar
Zevenaar Verordening tarieven gebruik Lentebad 2017
Zevenaar Verordening tarieven sportaccommodaties 2020-2021
Zevenaar Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
Zevenaar Verordening tot intrekken van de 'Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2015'
Zevenaar Verordening verrekening bestuurlijke
Zevenaar Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Zevenaar Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020
Zevenaar Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2014.
Zevenaar Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar 2018
Zevenaar Verzamelbesluit harmonisatie van beleid en regelgeving Zevenaar
Zevenaar Wegsleepverordening Zevenaar 2019
Zevenaar Werktijdenregeling gemeente Zevenaar 2018
Zevenaar Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar
Zevenaar Woonvisie Gelders Eiland 2018
Zevenaar nr 01.07 Delegatiebesluit regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders
Zevenaar nr 01.09 Verordening ereblijken en -prijzen
Zevenaar nr 01.15 Organisatie- en Beheersverordening gemeente Zevenaar 2000
Zevenaar nr 04-07 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2012
Zevenaar nr 04.02 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zevenaar
Zevenaar nr 04.03 Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Zevenaar.
Zevenaar nr 04.08 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2013
Zevenaar nr 04.13 Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2013
Zevenaar nr 04.16 Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2013
Zevenaar nr 04.18 Verordening baatbelasting riolering nog aan te sluiten percelen buitengebied 2004
Zevenaar nr 04.19 Verordening baatbelasting riolering Rhedense Veerweg 2004
Zevenaar nr 04.21 Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting riolering gemeente Zevenaar2007
Zevenaar nr 05.05 Verordening Speelautomatenhallen Zevenaar 2006
Zevenaar nr 05.08 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Zevenaar nr 06.02 Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaats Angerlo
Zevenaar nr 08.01 Verordening woningbouwbudget gemeente Zevenaar
Zevenaar nr 09.02 Verordening subsidie inzameling oud papier 2012
Zevenaar nr 10.03 Verordening ontheffingen autoluw gebied Zevenaar 2010
Zevenaar nr 12.06 Verordening WMO cliëntenraad
Zevenaar nr 12.08 Handhavingsverordening Wet werk en bijstand
Zevenaar nr 12.09 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand
Zevenaar nr 12.09 Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand
Zevenaar nr 12.11 Reintegratieverordening Wet werk en bijstand
Zevenaar nr 12.14 Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Zevenaar.
Zevenaar nr 13.02 Verordening Levensbeschouwelijk onderwijsgemeente Zevenaar.
Zevenaar nr 13.06 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zevenaar 2009.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?