Rijksoverheid

Regelingenpocket Zandvoort

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
23-5-2020
Downloads
106
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Zandvoort. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Zandvoort AANWIJZINGSBESLUIT AMBTENAREN NOODVERORDENING CORONAVIRUS
Zandvoort Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers
Zandvoort Actieplan geluid Gemeente Zandvoort 2019-2023
Zandvoort Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017
Zandvoort Afvalstoffenbeleidsplan 2014-2018
Zandvoort Afvalstoffenverordening 2011
Zandvoort Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Voor de gemeenten die deelnemer zijn in Stichting RIJK
Zandvoort Archiefverordening gemeente Zandvoort 2018
Zandvoort BIBOB beleidsregels - vergunningen
Zandvoort Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013
Zandvoort Beheersverordening dierenbegraafplaats Zandvoort 2014
Zandvoort Beleidsregel ZandvoortPas 2019
Zandvoort Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand en minimabeleid 2020
Zandvoort Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang
Zandvoort Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zandvoort
Zandvoort Beleidsregel gratis identiteitskaart voor ZandvoortPashouders
Zandvoort Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent aanpak van de illegale handel in soft- en harddrugs Beleidsregels Damocles Zandvoort 2017
Zandvoort Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende informatie over het grondbeleid Nota grondbeleid 2015
Zandvoort Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent bekosting lokalen Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs basisonderwijs gemeente Zandvoort 2015
Zandvoort Beleidsregels Particuliere Markten Zandvoort 2019
Zandvoort Beleidsregels Prostitutiebeleid 2000
Zandvoort Beleidsregels Tegemoetkoming bij ziekte en handicap
Zandvoort Beleidsregels Terug- en Invordering en Verhaal Participatiewet gemeente Zandvoort
Zandvoort Beleidsregels aanpassing bijstandsnorm
Zandvoort Beleidsregels gratis identiteitskaart voor kinderen met een ZandvoortPas
Zandvoort Beleidsregels heroverwegen maatregel participatiewet
Zandvoort Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Zandvoort
Zandvoort Beleidsregels jobcoaching Zandvoort
Zandvoort Beleidsregels maatschappelijk participatie schoolgaande kinderen gemeente Zandvoort
Zandvoort Beleidsregels tegenprestatie gemeente Zandvoort
Zandvoort Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende Beleidsregel ‘Toetsingscriteria strandbungalows’
Zandvoort Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende aanwijzen van een WOZ belanghebbende Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende gemeente Zandvoort 2014
Zandvoort Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Zandvoort 2014
Zandvoort Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende bestuurlijke boeten Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten gemeente Zandvoort 2014
Zandvoort Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels betreffende ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Zandvoort
Zandvoort Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels betreffende schriftelijk (nader) motiveren van bezwaar- of verzoekschriften Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaar- of verzoekschriften gemeente Zandvoort 2014
Zandvoort Besluit Informatiebeheer gemeente Zandvoort 2013
Zandvoort Besluit aanwijzen vuurwerkvrije zones ex artikel 2:73, eerste lid APV
Zandvoort Besluit aanwijzing budgetten gemeentesecretaris Zandvoort
Zandvoort Besluit tot vervanging analoge archiefbescheiden
Zandvoort Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende Verbonden partijen in Zandvoort 2016 Kaderstelling voor de omgang met verbonden partijen
Zandvoort Besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent informatieprotocol college van burgemeester en wethouders, burgemeester en gemeenteraad Informatieprotocol college van b&w / burgemeester - gemeenteraad
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende Evaluatie sanctiebeleid drank en horeca
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende het incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014 gemeente Zandvoort
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent Handboek Vervanging Zandvoort 2018
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent ambtelijke samenwerking Dienstverleningshandvest Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent begraafplaatscommissie Huishoudelijk reglement commissie begraafplaats Zandvoort
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent inrichting weekmarkt Grote Krocht Inrichtingsplan weekmarkt Grote Krocht Zandvoort 2018
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent maatwerkvoorzieningen (Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort 2020)
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluitbesluit samenwerking Zandvoort Haarlem
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent visserij
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent weekmarkt Grote Krocht Instellingsbesluit weekmarkt Grote Krocht Zandvoort
Zandvoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende uitvoeringsregels betreffende gemeentelijke belastingen Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
Zandvoort Bomenverordening 2012
Zandvoort Bouwverordening Zandvoort 2019
Zandvoort Brandbeveiligheid- en Hulpverleningsverordening 2006
Zandvoort Brandbeveiligingsverordening 2014
Zandvoort Burgemeestersbeleid verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort
Zandvoort Calamiteitenplan archiefruimten gemeente Zandvoort 2013
Zandvoort Coffeeshopbeleid 2019 gemeente Zandvoort
Zandvoort Controleverordening 2015
Zandvoort Criteria voor huwelijksvoltrekkingen/registreren partnerschappen in een gekozen locatie
Zandvoort De Gezamenlijke verordening Programmaraad IJmond-Noord 2004
Zandvoort Destructieverordening 2006
Zandvoort Drank- en horecaverordening 2013
Zandvoort Erfgoedverordening Zandvoort 2012
Zandvoort Evenementenbeleid 2006
Zandvoort Exploitatieverordening Zandvoort 2007
Zandvoort Financieringsstatuut 2011 (Treasurystatuut)
Zandvoort Financiële verordening 2018
Zandvoort Gedragscode voor de bestuurders van de gemeente Zandvoort
Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Zandvoort Geveltuinenbeleid Zandvoort
Zandvoort Handhavingsverordening Wwb 2005
Zandvoort Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2019
Zandvoort Inspraak- en participatieverordening gemeente Zandvoort 2013.
Zandvoort Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 - Samen naar een veiliger Zandvoort
Zandvoort Integrale aanpak van overlast door honden
Zandvoort Klachtenbehandeling 2006
Zandvoort Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2009
Zandvoort Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, Gemeentelijke belastingen Kennemerland Zuid
Zandvoort Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2015
Zandvoort MANDAATBESLUIT INFORMATIE EN ARCHIEF Omgevingsdienst IJmond - gemeente Zandvoort
Zandvoort Maatschappelijke Participatieverordening Wet werk en bijstand 2012
Zandvoort Mandaatbesluit Zandvoort
Zandvoort Mandatering wegslepen op basis verkeerswet
Zandvoort NADERE REGELS KRACHTENS DE THANS VIGERENDE PARKEERVERORDENING INZAKE AANVRAGEN EN VERLENEN VAN VERGUNNINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LID 3.2 VAN DE VIGERENDE PARKEERVERORDENING
Zandvoort Nadere regels Terrassen - artikel 2.10 APV
Zandvoort Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven,
Zandvoort Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland 29 april 2020)
Zandvoort Nota Participatiebeleid 2013
Zandvoort Nota Reserves en Voorzieningen 2018
Zandvoort Nota Speelautomaten
Zandvoort Nota integraal Horecabeleid 2002
Zandvoort Nota vent- en standplaatsen 2014
Zandvoort Onderzoeksverordening 213a/2007
Zandvoort Overig besluit van algemene strekking van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende het Milieubeleidsplan Gemeente Zandvoort 2014-2018
Zandvoort Parkeerbelastingverordening 2016
Zandvoort Pensionbeleid Zandvoort
Zandvoort Plezierig en veilig uitgaan in Zandvoort Dat doen we samen!
Zandvoort Privacyreglement gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013
Zandvoort Procedureverordening Planschadevergoeding 2011
Zandvoort REGELING BRIEFADRES GEMEENTE ZANDVOORT 2016
Zandvoort REGLEMENT URGENTIECOMMISSIE ZUID-KENNEMERLAND 2015
Zandvoort Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017
Zandvoort Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Zandvoort 2014
Zandvoort Regels vergunningen speelautomatenhallen
Zandvoort Reglement Basisregistratie Personen Zandvoort 2014
Zandvoort Reglement Burgerlijke Stand
Zandvoort Reglement van orde gemeenteraad Zandvoort 2018
Zandvoort Sportnota 2017+ ‘meer met sport’
Zandvoort Subsidieverordening Oud Papier 2006
Zandvoort Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistische aanbod
Zandvoort Telecommunicatieverordening Zandvoort 2009
Zandvoort Toeslagen-verordening Wet werk en bijstand 2012
Zandvoort Toetsingskader verblijfstoeristische accommodaties
Zandvoort Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Zandvoort 2018
Zandvoort Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen algemene begraafplaats Zandvoort 2014
Zandvoort Uitvoeringsbesluiten, Nadere regels en Aanwijsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening 2011
Zandvoort Uitvoeringsplan algemene begraafplaats Zandvoort 2014-2018
Zandvoort Uitvoeringsregeling subsidies Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Zandvoort 2020
Zandvoort Uitvoeringsregeling subsidies Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Zandvoort 2018
Zandvoort Uitvoeringsregeling vergoeding kosten Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking
Zandvoort Uitvoeringsregels exploitatie Horecabedrijf
Zandvoort Uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen Dierenbegraafplaats Zandvoort 2014
Zandvoort Uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats Zandvoort 2014
Zandvoort VERORDENING CAMERATOEZICHT 2015
Zandvoort VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN 2015 GEMEENTE ZANDVOORT
Zandvoort VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ZANDVOORT
Zandvoort VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015
Zandvoort Vaartuigen op het strand 2007
Zandvoort Vaststellen data collectieve festiviteiten gemeente Zandvoort
Zandvoort Verordening Adviesraad sociaal domein Gemeente Zandvoort
Zandvoort Verordening Brandweerrechten 2011
Zandvoort Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2008
Zandvoort Verordening Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening
Zandvoort Verordening Jeugdhulp gemeente Zandvoort 2019
Zandvoort Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Zandvoort
Zandvoort Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening 2008
Zandvoort Verordening Ruimte- en Inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2011
Zandvoort Verordening Speelautomatenhallen
Zandvoort Verordening Tijdelijke Regels Wet Investeren in Jongeren
Zandvoort Verordening Wet Inburgering 2010
Zandvoort Verordening Wet kinderopvang 2006
Zandvoort Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 2006
Zandvoort Verordening cliëntenparticipatie Wwb gemeente Zandvoort
Zandvoort Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen zandvoort 2014
Zandvoort Verordening gemeentelijke Rekenkamer 2018
Zandvoort Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013
Zandvoort Verordening gunning opdrachten door toekenning van een exclusief recht 2013
Zandvoort Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zandvoort 2017
Zandvoort Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2018 (Zandvoort)
Zandvoort Verordening naamgeving en nummering 2010
Zandvoort Verordening ondersteuning gemeenteraad Zandvoort 2018
Zandvoort Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en de invordering van leges Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Zandvoort 2020
Zandvoort Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Zandvoort 2019
Zandvoort Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2018
Zandvoort Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 2016
Zandvoort Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2005
Zandvoort Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2006
Zandvoort Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Zandvoort 2019
Zandvoort Verordening staangeld 2006
Zandvoort Verordening tegenprestatie Participatiewet Gemeente Zandvoort
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende beheer algemene begraafplaats Beheersverordening algemene begraafplaats Zandvoort 2017
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid  Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende informatie omtrent startersleningen Verordening Starterslening Gemeente Zandvoort 2017
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent adviescommissie raad Verordening adviescommissie raad 2018
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent blijverslening Verordening Blijverslening Gemeente Zandvoort 2017
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent de markt Marktverordening Zandvoort 2017
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort 2020)
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zandvoort
Zandvoort Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels voor subsidieverlening Algemene subsidieverordening gemeente Zandvoort 2016
Zandvoort Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort
Zandvoort Visie algemene begraafplaats Zandvoort 2014-2017
Zandvoort Volmachtbesluit burgemeester inzake ondertekening arbeidsovereenkomst griffier en griffiepersoneel
Zandvoort Wegsleepverordening Zandvoort
Zandvoort Winkeltijdenverordening 2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?