Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregels Evenementen op het Hembrugterrein
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Evenementen op het Hembrugterrein

Beleidsregels Evenementen op het Hembrugterrein

De burgemeester van Zaanstad,

gelet op artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad 2013,

besluit vast te stellen:

de beleidsregels Evenementen op het Hembrugterrein

Inleiding

De herontwikkeling van het Hembrugterrein is definitief en succesvol op gang gekomen. Tal van nieuwe bedrijven, bedrijfjes en zzp-ers vestigen zich op het terrein. Het Hembrugterrein is een aantrekkelijk gebied met een gemengde bestemming. Naast wonen en ondernemen is er ook ruimte voor de organisatie van activiteiten. Op het Hembrugterrein is plaats voor zowel grote als kleine evenementen. Daarbij wordt gestreefd naar een balans tussen enkele grote, publiekstrekkende evenementen en een serie kleine(re) evenementen.

Omdat er een sterke behoefte is aan nadere afspraken en aanvullende maatregelen om de herontwikkeling voor de (huidige) bewoners leefbaar te houden, wordt een passend evenementen-, festiviteiten- en horecabeleid opgesteld met de betrokken partijen (bewoners, ondernemers, gemeente en Rijksvastgoedbedrijf). Het beleid geeft inzicht in wat is toegestaan en biedt tegelijkertijd een kader op basis waarvan het mogelijk is vergunningaanvragen te beperken of zelfs af te wijzen. Te zijner tijd wordt dit beleid onderdeel van het omgevingsplan.

In deze notitie staan de uitgangspunten voor het evenementen- en horecabeleid HBT zoals deze met de bewoners zijn besproken tijdens meerdere bijeenkomsten.

Algemeen beleid en regelgeving

De gemeente Zaanstad heeft al regelgeving en beleid met betrekking tot evenementen en incidentele festiviteiten. Deze regels zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 en de Nota veiligheid bij evenementen. Veel van de voorwaarden die in het bestaande beleid/regelgeving worden gesteld zijn ook van toepassing voor evenementen en incidentele festiviteiten op het Hembrugterrein. Dit betreft de regels voor onder andere:

 • °

  Vergunning(en), procedure, aanvraagtermijn en kosten

 • °

  Contactpersoon en informatievoorziening omwonenden

 • °

  Aansprakelijkheid (verzekering)

 • °

  Overlast (Geluid. Handhavingsprotocol, Verlichting)

 • °

  Verkeer en Vervoer

 • °

  Veiligheid (veiligheidsplan, beveiliging en toezicht, veiligheid constructies, brandveiligheid, aantal bezoekers en geneeskundige zorg)

 • °

  Onderhoud en beheer (reiniging, schouw, afval beperkende maatregelen, toiletvoorzieningen, fietsen en auto’s parkeren)

Speciaal voor incidentele festiviteiten door inrichtingen op het Hembrugterrein is er de Regeling incidentele festiviteiten Hembrugterrein.

Begripsbepaling

Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak waarvoor een vergunning nodig is ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad. Bij het aanvragen van een vergunning zijn artikel 2:25 van de APV en Nota Evenementen van toepassing. Toelichting:

Gebouw: in deze beleidsregels wordt daaronder verstaan een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel met wanden omsloten ruimte vormt.

Beleidsregel 1.

Uitgaande van de spraakverstaanbaarheid en de verstoring daarvan in relatie tot een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB(A) mag bij de organisatie van evenementen overdag en ’s avonds tot 23.00 uur maximaal 70 dB(A) worden geproduceerd op de gevel van de omliggende woningen.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten

 • o

  De maximale geluidsnorm voor lage tonen (dB(C)) is maximaal 15 hoger dan de geluidsnorm voor hoge tonen.

 • o

  Het equivalente (gemiddelde) A-gewogen geluidniveau, wordt gemeten over 1,5 minuut.

 • o

  Het equivalente (gemiddelde) C-gewogen geluidniveau, wordt gemeten over 1,5 minuut.

 • o

  De organisator dient bij de vergunning aanvraag voor een evenement aan te tonen dat het evenement binnen de maximale geluidsnormen blijft. Indien het gaat om een geluidsbelastend evenement dient de organisator een akoestisch onderzoek te laten doen. In een akoestisch onderzoek worden meetpunten benoemd welke overeenkomstig rekenmethode 1 (HMRI 99) kunnen worden gemeten.

 • o

  De organisator stelt tijdens het evenement een akoestisch deskundige aan om de geluidgrenswaarden te bewaken conform certificering rekenmethode 2. Deze deskundige staat in direct contact met de muziekoperator die het muziekniveau bij de omwonenden veroorzaakt. Bij overschrijding van de grenswaarden past de muziekoperator het muziekniveau aan tot de in de vergunning opgelegde geluidsnorm.

 • o

  De metingen van deze deskundige komen niet in de plaats van controlemetingen. Deze mogen alleen worden gedaan door een aangewezen en bevoegd toezichthouder behorende bij het bevoegd gezag.

 • o

  In afwijking van de HRMI 99 wordt bij berekening geen rekening gehouden met correctie op het muziekgeluid.

Toelichting:

Evenementen kunnen meerdere dagen duren, een grote publieke belangstelling hebben en een geluidproductie dit tot (ver) buiten het terrein van het evenement hoorbaar is.

Het opstellen van beleidsregels met betrekking tot geluidshinder bij evenementen is een bevoegdheid van de burgemeester. Als leidraad voor het bepalen van maximaal toelaatbare geluidsbelasting bij het evenementen- en horecabeleid Hembrug wordt gebruik gemaakt van de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter. Deze nota kent de volgende normen voor de nachtperiode: 65 dB(A) in het weekend en 45 dB(A) door de week. De nota Evenementen met een luidruchtig karakter is in 1996 opgesteld door de Inspectie Milieuhygiëne Limburg. Tot op de dag van vandaag wordt de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter door veel gemeenten als toetsingskader gebruikt. De keuze voor de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter als toetsingskader is in de rechtspraak aanvaard. De nota geeft een duidelijke, objectief waarneembare omschrijving van onduldbare hinder, waarbij verstoring van de spraakverstaanbaarheid overdag en slaapverstoring ‘s nachts het uitgangspunt vormt.

Beleidsregel 2.

Voor buitenevenementen op Hembrugterrein geldt een eindtijd van 23.00 uur.

Toelichting:

Op dit moment is de stelregel voor Zaanstad dat op vrijdag en zaterdag evenementen vergund kunnen worden met een eindtijd van 00:00 en op de overige dagen tot 23:00.

Voor het Hembrugterrein zijn in 2015 en 2016 geen buiten evenementen vergund met een eindtijd na 23:00 uur. Evenementen die binnen worden gehouden en passen binnen de reguliere bedrijfsvoering kunnen wel een latere eindtijd hebben (Taets).

Beleidsregel 3.

Een evenement wordt gezien als belastend indien het meer dan 1.500 bezoekers per dag trekt en/of het een luidruchtig evenement betreft waarbij de normaal toelaatbare geluidsbelasting van 50 dB(A) op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen wordt overschreden.

Toelichting

Naast de geluidsbelasting is ook het aantal bezoekers bepalend voor de omvang van een evenementen. De normaal toelaatbare geluidsbelasting bedraagt 50 dB(A) ter plaatse van geluidsgevoelige gebouwen.

Beleidsregel 4.

Per jaar zijn maximaal 8 belastende evenementen toegestaan, waarbij een evenement niet langer duurt dan 3 dagen (exclusief op- en afbouw).

Toelichting:

Door het aangeven van een maximum aantal belastende evenementen en een maximum aantal dagen weten zowel bewoners als ondernemers en organisatoren van te voren waar zij aan toe zijn. Afdeling Vergunningen krijgt een instrument om evenementen af te wijzen omdat het maximum aantal evenementen/dagen is bereikt.

Het seizoen voor met name de buitenevenementen loopt van begin april tot eind september/begin oktober. In deze periode zullen de (meeste) evenementen plaatsvinden. De eigenaar van het terrein houdt bij het geven van toestemming voor zover mogelijk rekening met de spreiding van de belastende evenementen. Hierbij wordt een maximum van 3 weekenden achter elkaar nagestreefd. De burgemeester verstrekt niet meer dan 8 vergunningen voor belastende evenementen.

Beleidsregel 5.

Bepaalde locaties (gebieden) op het Hembrugterrein worden aangewezen voor de organisatie van de (geluid belastende evenementen) en er wordt een (bescheiden) evenementvrije zone ingesteld in de directe nabijheid van de bestaande woningen (zie kaartje/bijlage).

Toelichting:

Door het van te voren aanwijzen van de locaties voor evenementen worden de omstandigheden voor zowel bewoners als ondernemers/organisatoren zo gunstig mogelijk gemaakt.

De parkeerplaats is door de centrale ligging en de grootte het meest geschikt voor de organisatie van evenementen. Deze locatie is daarmee de belangrijkste plek voor de organisatie van de evenementen om bekendheid te creëren voor het Hembrugterrein. Er worden wel voorwaarden aan gebruik van deze locatie verbonden:

 • 1.

  de ingang van de Hemkade mag niet door auto’s worden gebruikt als toegangsroute. Voor fietsers en voetgangers blijft deze ingang wel beschikbaar;

 • 2.

  het evenement blijft op de parkeerplaats en komt niet binnen de aangrenzende evenementvrije zone.

Enkele buitenlocaties worden niet gebruikt voor grote concert/muziek uitvoeringen (oranje op de kaart). Kleinschalige optredens, waarbij de normaal toegestane geluidsbelasting van 50 dB(A) niet wordt overschreden, als ondersteuning van een evenement zijn daar wel toegestaan.

Niet geluid belastende evenementen mogen in principe overal op het Hembrugterrein worden georganiseerd mits aan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de organisatie van evenementen wordt voldaan.

In de evenementvrije zone (paars op de kaart) mogen geen podia, geluidsinstallaties of andere vaste opstellingen worden geplaatst. Wel mag deze strook worden gebruikt voor verplaatsing/beweging voor evenementen/festiviteiten over het terrein (bijvoorbeeld wandelaars, fietsers, etc.) niet zijnde aanvoerroute van/naar het evenement.

De voor evenementen aangegeven locaties zijn gebaseerd op de locaties waar in voorgaande jaren evenementen hebben plaatsgevonden.

Het aantal locaties is niet limitatief, er is dus uitbreiding mogelijk. De kaart bevat enkele optionele evenementenlocaties. In het geval een organisator zijn evenement wil organiseren op een nog niet eerder gebruikte locatie die als optionele evenementenlocatie is aangegeven, wordt de geschiktheid van de locatie beoordeeld door de betrokken afdelingen van de gemeente Zaanstad (o.a. vergunningen, groenbeheer, stadsecoloog). Bij het toestemming geven voor het gebruik van een niet eerder gebruikte locatie houdt de eigenaar van het terrein rekening met deze verplichte beoordeling.

Door woningbouw op het terrein zal het voorkomen dat in de buurt van evenementenlocaties woningen worden gerealiseerd. Dit heeft gevolgen voor de geluidsbelasting van evenementen. Bij de nieuw te bouwen woningen kan een hogere geluidsisolatie worden toegepast. Daarnaast zullen door de bouw van woningen bepaalde locaties in de toekomst niet meer beschikbaar zijn voor geluid belastende evenementen.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Zaanstad op 16 mei 2017.

dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester

i290954ic2ecf1d7-d40d-4c47-a1ce-fe2f9da0104b.jpg