Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidsregeling vervoer voor jeugdigen die gebruik maken van niet vrij toegankelijke jeugd-ggz  
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregeling vervoer voor jeugdigen die gebruik maken van niet vrij toegankelijke jeugd-ggz  

2015/295589

Beleidsregeling vervoervoor jeugdigen die gebruik maken van niet vrij toegankelijke jeugd-ggz

Nadere regels op basis van artikel 11 lid 5 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zaanstad 2015 en artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Raad: de gemeenteraad van Zaanstad;

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

Jeugdteam: op gebiedsniveau georganiseerd multidisciplinair team van de gemeente Zaanstad dat de hulpvraag van jeugdigen of hun ouders behandelt en waar nodig specialistische hulp inzet.

Vervoer: vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdige behandeling krijgt in het kader van jeugd-ggz.

Artikel 2: Wettelijk kader

Jeugdwet 1-1-2015

Verordening Jeugdhulp

Mandaatbesluit Jeugdteams

Verordening leerlingenvervoer

Artikel 3: Doel van de regeling

Deze regeling geeft nadere regels van het college voor de uitvoering van artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet door de Jeugdteams. “Voorzieningen op het gebied van jeugdhulp omvatten voor zover naar het oordeel van het college noodzakelijk in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden.”

Artikel 4: Doelgroep van de regeling

Van deze regeling kunnen alleen gebruik maken:

 • ·

  Jeugdigen die op basis van de Jeugdwet vallen onder de zorgplicht van de gemeente Zaanstad,

 • ·

  gebruik makend van niet vrij toegankelijke jeugd-ggz.

Artikel 5: Toegang tot vervoersvoorziening naar jeugd-ggz

Het Jeugdteam stelt vast of een voorziening voor het vervoer van een jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden noodzakelijk is in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid, en welke vorm van vervoer een jeugdige nodig heeft.

Ook wanneer een jeugdige niet door het jeugdteam is verwezen naar jeugd-ggz, loopt de toegang naar het vervoer jeugd-ggz via het jeugdteam. Het is dus niet mogelijk dat aanbieders van jeugd-ggz en medisch verwijzers rechtstreeks vervoer Jeugd GGZ kunnen inzetten voor hun cliënten. Dit is voorbehouden aan het Jeugdteam.

Artikel 6: Proces Jeugdteam

 • 1.

  Het Jeugdteam inventariseert of vervoer gefinancierd door de gemeente nodig is:

  • -

   Wat kan de jongere en zijn/haar netwerk zelf bieden aan vervoer?

  • -

   Wat zijn de financiële mogelijkheden van het gezin?

 • 2.

  Een vervoersvoorziening wordt pas toegekend wanneer het vervoer naar een locatie voor jeugd-ggz buiten Zaanstad gaat.

 • 3.

  Het Jeugdteam beoordeelt vervolgens van welke vorm van vervoer de jongere in aanmerking komt. Hierbij wordt uitgegaan van de goedkoopste adequate vorm van vervoer.

  • -

   Eigen vervoer met een vergoeding van € 0,19 per kilometer.

  • -

   Openbaar vervoer met vergoeding van de vervoerskosten van de begeleider, op basis van de laagste klasse.

  • -

   Taxi (groep of individueel). Alleen wanneer openbaar vervoer en/of eigen vervoer niet mogelijk zijn.

 • 4.

  Het Jeugdteam kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2016.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Beleidsregeling vervoer voor jeugdigen die gebruik maken van niet vrij toegankelijke jeugd-ggz.

 • 3.

  Deze regeling zal worden ingetrokken op het moment dat de nieuwe contracten voor specialistische jeugdhulp in werking treden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Zaanstad op 6 september 2016.

Mr. G.H. Faber, burgemeester

Ir. J.C. van Ginkel MCM, gemeentesecretaris