Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanvullende voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 34, lid 1 van de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002, van toepassing op het uitvoeren van een opdracht en het aannemen van werk ten behoeve van de Gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 34, lid 1 van de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002, van toepassing op het uitvoeren van een opdracht en het aannemen van werk ten behoeve van de Gemeente Zaanstad

Artikel 1 Aanvullende definities

In deze aanvullende voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
Materialen: zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, het verrichten van enkele diensten, met uitzondering van de te gebruiken equipment;
Equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die de opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen van werk door de opdrachtnemer.

 • 2. Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002 onverkort op vorenbedoelde aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.

 • 3. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van de opdrachtnemer mede te verstaan derden die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 3 Personeel, equipment en materialen

Door de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door de gemeente Zaanstad gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

Indien naar het oordeel van de gemeente Zaanstad sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is de gemeente Zaanstad bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is de opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

De gemeente Zaanstad heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door de opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 4 Terrein en gebouwen van de gemeente Zaanstad

 • 1. De opdrachtnemer dient zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van de gemeente Zaanstad waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

 • 2. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld, zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

Artikel 5 Milieugevaarlijke stoffen en afvalstoffen

In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de opdrachtnemer dienen afvalstoffen gescheiden te worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort, opgeslagen of vernietigd, met inachtneming van de door de overheid gestelde wettelijke voorschriften.

Artikel 6 Werkzaamheden op het terrein/ in gebouwen van de gemeente Zaanstad

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat haar aanwezigheid en de aanwezigheid van haar personeel op het terrein en in de gebouwen van de gemeente Zaanstad geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van de gemeente Zaanstad en derden.

De opdrachtnemer en haar personeel dienen zich, voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van de gemeente Zaanstad geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen.

Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt de opdrachtnemer op zijn verzoek door de gemeente Zaanstad ter beschikking gesteld.

Artikel 7 Betaling

1.De gemeente Zaanstad zal slechts betalen zodra het werk door de opdrachtnemer naar genoegen van de gemeente Zaanstad is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen door de opdrachtnemer is uitgevoerd.

De gemeente Zaanstad heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer ter zake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor de gemeente Zaanstad als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan de opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de gemeente Zaanstad te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering van de aanneemsom in te houden en namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de ontvanger der directe belastingen te voldoen.

In de gevallen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, is de gemeente Zaanstad door betaling hiervan jegens de opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

De gemeente Zaanstad zal de met de opdrachtnemer overeengekomen prijs betalen op basis van netto factuurbedragen uiterlijk 30 dagen na oplevering als bedoeld in artikel 8, vierde lid, mits goedkeuring van de oplevering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal, de tekeningen en de factuur hebben plaatsgevonden; het tweede en zesde lid van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad zijn hierop uitdrukkelijk van toepassing.

Indien de hoogte van de prijs niet is bepaald, zal de gemeente Zaanstad een op gebruikelijke wijze berekende prijs of, bij gebreke daarvan, een redelijke prijs betalen.

Tenzij anders overeengekomen, worden alle onkosten van de opdrachtnemer geacht in de prijs te zijn inbegrepen.

Betaling door de gemeente Zaanstad houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • 1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu.

  Het werk en/of de opdracht dien(t)(nen) goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst te worden uitgevoerd.

  Gemachtigden van de opdrachtnemer zijn in beginsel tijdens de werkzaamheden op het werkterrein beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met de gemeente Zaanstad.

  De opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze is vereist. Op eerste verzoek van de gemeente Zaanstad dient de opdrachtnemer de voornoemde bescheiden te tonen.

  De opdrachtnemer dient op eerste verzoek van de gemeente Zaanstad aan deze een staat te overhandigen, bevattende de naam, voorn(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, sofi-nummer en arbeidsvoorwaarden van alle personeel, dat door de opdrachtnemer van week tot week in het werk is gesteld.

  De opdrachtnemer dient op eerste verzoek van de gemeente Zaanstad aan deze de loonstaten dan wel de manurenverantwoording van alle personeel, dat door de opdrachtnemer in het werk is gesteld, ter inzage te verstrekken, volgens een door de gemeente Zaanstad opgesteld model.

  De opdrachtnemer dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.

  De opdrachtnemer dient telkenmale op eerste verzoek van de gemeente Zaanstad aan deze een afschrift te verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen.

  De opdrachtnemer dient de gemeente Zaanstad te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.

  De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende aanwijzingen van de gemeente Zaanstad over de uitvoering van de opdracht.

  De opdrachtnemer moet de gemeente Zaanstad desgevraagd maar ook regelmatig op eigen initiatief op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en de gemeente Zaanstad onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de voltooiing van de opdracht.

  De opdrachtnemer doet aan de gemeente Zaanstad schriftelijk verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan tegelijkertijd rekening. Bij schriftelijke aanvaarding van de verantwoording door de gemeente Zaanstad is de opdracht opgeleverd.

  Indien de opdracht aan de opdrachtnemer is verleend met het oog op een persoon, dan zal de opdrachtnemer zorgdragen dat die persoon de werkzaamheden zelf verricht, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

  De opdrachtnemer zal, afgezien van de overeengekomen prijs, de opdracht geheel voor eigen rekening en risico uitvoeren. De gemeente Zaanstad is, behoudens opzet en grove schuld van de gemeente Zaanstad, niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht lijdt.

  Indien twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben ontvangen is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, ongeacht of de tekortkoming kan worden toegerekend.

  De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.

  Afval-emballagemateriaal dient de opdrachtnemer na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.

Artikel 9 Beëindiging

 • 1. De gemeente Zaanstad kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen zonder ter zake van een opzegging schadevergoeding aan de opdrachtnemer te zijn verschuldigd.

  De opdrachtnemer kan de overeenkomst slechts opzeggen indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en onverminderd rechten van de gemeente Zaanstad op schadevergoeding.

  Indien de opdracht eindigt voordat die is volbracht of de tijd waarvoor die is verleend is verstreken, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de prijs. Bij de bepaling hiervan wordt door de gemeente Zaanstad rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de gemeente Zaanstad daarvan heeft, de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien en de grond waarop de opdracht is geëindigd. In geen geval heeft de opdrachtnemer bij voortijdige beëindiging recht op de volle prijs.

  Bij het einde van de opdracht zal de opdrachtnemer alle stukken die hij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen aan de gemeente Zaanstad afgeven. De opdrachtnemer zal op deze stukken geen retentierecht uitoefenen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 16 juli 2002,

Burgemeester en wethouders van Zaanstad

burgemeesterdr.R.L.Vreeman
secretarisdrs. W.van der Molen