Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Beleidskader plaatsing gedenktekens langs wegen in Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskader plaatsing gedenktekens langs wegen in Zaanstad

beleidskader plaatsing gedenktekens langs wegen in Zaanstad,

die bij haar in beheer en onderhoud zijn met onderstaande 10 randvoorwaarden:

Randvoorwaarde 1

Het te plaatsen gedenkteken dient een functionele relatie te hebben met de plaats van het ongeval, waar de persoon is overleden.

Randvoorwaarde 2

De aanvraag voor het te plaatsen gedenkteken dient gedaan te zijn binnen 3 jaren, nadat de betrokken persoon, waarvoor het gedenkteken wordt geplaatst, is overleden.

Randvoorwaarde 3

De voorkeur gaat uit naar het plaatsen van een gedenkteken, dat geen bouwwerk mag zijn en niet mag worden voorzien van een fundatie. Een bouwvergunning is dan niet nodig.

Randvoorwaarde 4

De omvang en kleurstelling van het gedenkteken moeten afgestemd worden op de omgeving en zodanig worden geplaatst, dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt, een en ander ter beoordeling van de gemeente.

Randvoorwaarde 5

Als een gedenkteken in een trottoir voor voetgangers moet worden geplaatst gaat de voorkeur uit naar een gedenktegel van 60 cm x 60 cm, die bijvoorbeeld zonder hak- of breekwerk past in het trottoir en het straatbeeld. Is daarvoor de trottoirruimte niet aanwezig dan kan gekozen worden voor een gedenktegel van bijvoorbeeld 30 x 30 cm, die ook perfect past in een trottoir. Het plaatsen van een gedenkteken in een trottoir waar een ander gewenst gedenkteken dan een tegel mogelijk is en op andere plaatsen dan in trottoirs, zal van geval tot geval worden beoordeeld.

Randvoorwaarde 6

Het te plaatsen gedenkteken, dat geen bouwwerk is, moet getoetst worden aan de gebruiksvoorschriften van het betreffende bestemmingsplan. Deze gedenktekens, geen bouwwerken zijnde, voldoen momenteel aan de doeleindenomschrijving, zoals omschreven in het artikel ‘Verkeersdoeleinden’ in de bestemmingsplanvoorschriften. Bij alle nieuwe bestemmingsplannen is daarmee rekening gehouden. In dat geval is dan ook geen aparte vergunning of vrijstelling van het bestemmingsplan nodig.

Randvoorwaarde 7

Het te plaatsen gedenkteken, dat geen bouwwerk is, moet ook getoetst worden aan artikel 2.1.5.1. en artikel 2.1.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, waarvoor de betreffende vergunningen, evenals eventueel de onder 6 bedoelde vergunning bij oudere bestemmingsplannen, dienen te worden verleend of geweigerd door het hoofd van de afdeling Publieksbalie Bouwen, Wonen en Bedrijven van de dienst Publiek namens het college van burgemeester en wethouders. Tegen de afgifte en het weigeren van deze vergunningen staatbezwaar en beroep open, zoals bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Randvoorwaarde 8

Voor het plaatsen van een gedenkteken op of langs wegen, die eigendom zijn van de gemeente Zaanstad, is daarnaast een bruikleenovereenkomst vereist.

Randvoorwaarde 9

De kosten van plaatsing van een gedenkteken, waaronder de kosten voor de af te geven vergunningen, komen voor rekening van de verzoeker.

Randvoorwaarde 10

Het te plaatsen gedenkteken mag er 5 jaren staan en deze termijn kan telkens stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd tot een totale uiterste termijn van 10 jaren, zoals is bepaald in de door partijen te tekenen bruikleenovereenkomst van het perceel gemeentegrond, zoals bedoeld in randvoorwaarde 8.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 april 2004,
voorzitter,
raadsgriffier,