Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Artikelstopregeling
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

ARTIKELENSTOPREGELING

Artikelenstopregeling voor de Zaanse markten overeenkomstig de opmerking onder 'Artikel 3, lid 3' van het Uitvoeringsreglement op de marktverordening ingevolge artikel 39 van de Verordening op de markten van Zaanstad van 1 januari 1996 vastgesteld bij het collegebesluit nummer 3 , de dato 2-1-1996

Artikel 3 lid 3

A. Branchestopregelinq per artikelgroep

Regels voor het invoeren van een artikelstop (branchestop) voor alle markten van Zaanstad, uitgezonderd de markt te Krommenie

 • 1.

  De Marktcommissie kan tijdens elke commissievergadering een artikelengroepstop per markt invoeren, wijzigen of opheffen. Een invoering of opheffing dient, met vermelding van de datum van aanvang, op de gangbare wijze bekend gemaakt te worden.

 • 2.

  Het invoeren van een artikelstop houdt voor de desbetreffende artikelgroep in dat voor een markt het aantal meters verkooplengte wordt vastgesteld dat bepaalt of er nog extra gegadigden voor een dagplaats, handelend in dat artikel, ingeschreven mogen worden boven het reeds aanwezige aantal ingeschreven vergunninghouders.

 • 3.

  Handelswaren, vallend binnen een artikelgroep waar een stop op is en die niet op een markt aanwezig zijn, kunnen op die markt toegelaten worden. Reeds op de markt staande vaste kooplieden mogen deze artikelen ook gaan voeren. De aldus geplaatste koopman mag zijn handelswaar niet wijzigen in een artikel dat reeds binnen de artikelenstop op die markt aanwezig is.

 • 4.

  Opheffing van een stop vindt plaats als de omstandigheden daarom vragen.

 • 5.

  Op de datum van invoering van een stop behouden zowel de op die datum als vaste koopman ingeschreven kooplieden als de reeds ingeschreven gegadigden voor een dagplaats hun rechten op grond van de bestaande regels.

 • 6.

  De artikelstop vervalt op het ogenblik dat

  • a.

   het totaal van het aantal vaste kooplieden in een artikelgroep een aantal meters verkoopruimte bezet dat minder is dan het aantal bij de artikelstop vastgestelde meters en

  • b.

   er op dat ogenblik geen gegadigden voor een dagplaats zijn in dat artikel. De artikelstop vervalt eveneens als de marktcommissie daartoe besluit.

 • 7.

  De artikelstop gaat weer in als het aantal vastgestelde meters verkoopruimte weer bereikt is middels uitbreiding of middels het toekennen van een vaste plaats aan een gegadigde voor een dagplaats.

 • 8.

  Standwerkers die handelen in een artikel waar een stop op staat, kunnen slechts eenmaal per vier weken een standplaats op een markt innemen.

 • 9.

  Voor alle artikelen waar een branchestop voor geldt kan per marktdag aan Standwerkers slechts een vergunning per artikelengroep verstrekt worden. Zonodig wordt door loting bepaald welke standwerker die vergunning krijgt.

Bekendgemaakt op 14 februari 1996.

B. Regels voor de artikelindeling. geldend voor de markt te Krommenie

 • 1.

  Op de dinsdagmarkt te Krommenie wordt voor elke artikelengroep slechts 1 koopman toegelaten. Uitzonderingen: 2 kooplieden worden toegelaten voor de artikelen groenten, fruit, zuivel en zoetwaren en 3 kooplieden voor de artikelen stoffen en damesbovenkleding.

 • 2.

  Gegadigden voor een dagplaats kunnen zich vrij melden voor een op die dag niet aanwezige artikelgroep of een onderbezette groep, als genoemd onder lid 1.

 • 3.

  Bij toewijzing van een dagplaats wordt de hoogst genoteerde gegadigde voor een dagplaats waarvan het artikel op die dag niet op de markt aanwezig is geplaatst.

 • 4.

  Indien daarna nog plaatsen beschikbaar zijn worden deze toegewezen aan de hoogstgeplaatste gegadigde voor een dagplaats in een artikel dat slechts eenmaal op de markt voorkomt en vervolgens in een artikel dat tweemaal voorkomt, enzovoort.

 • 5.

  Bij het toekennen van vaste plaatsen wordt aan een gegadigde voor een dagplaats geen vaste plaats toegewezen als daarmee het gestelde onder lid 1 overschreden gaat worden.

C. Reqels met betrekkinq tot het verhandelen van bederfelijke waren

 • 1.

  Voor de bederfelijke waren als omschreven in het Reglement op de marktverordening wordt per markt het aantal meters verkooplengte vastgesteld, met uitzondering van de markt te Krommenie, alwaar een beperking van het aantal kooplieden is vastgesteld.

 • 2.

  Indien het werkelijk bezette aantal meters of het aantal vastgestelde kooplieden voor de markt te Krommenie kleiner is dan onder lid 1 is bedoeld, kunnen nieuwe gegadigden voor een dagplaats aangetrokken worden.

 • 3.

  Kooplieden met bederfelijke waren die zich zelf aanmelden of aangemeld hebben, zonder dat zij zich aanmelden als gegadigde voor een dagplaats, dienen op hun huidige standplaats dan wel middels een recente foto van hun huidige plaats of verkoopwagen beoordeeld te worden, waarna zij eventueel op de vrijgekomen plaats op een markt geplaatst kunnen worden.

 • 4.

  Zijn er geen aanmeldingen en wil men een vrijgekomen plaats in een bederfelijke artikelgroep invullen dan zullen gegadigden middels een advertentie in de 'Koopman' opgeroepen worden om zich in te schrijven met toevoeging van een recente foto van de wagen of de huidige standplaats. Uit de aanbiedingen wordt vervolgens een keuze gemaakt. Zonodig wordt eerst de huidige standplaats van de koopman ter plaatse bekeken.

 • 5.

  Het is toegestaan dat kooplieden die handelen in bederfelijke waar zich op eigen risico als gegadigde voor een dagplaats op de markt melden voor een dagplaats, indien daar binnen de regeling plaats voor is.

D. Algemeen

 • 1.

  Bij deze artikelstopregeling behoort een overzicht van de markt te Wormerveer en de markten van Zaandam waarop het volgende weergegeven dient te worden:

  • -

   de artikelgroepen per markt waar een stop op is, te verdelen in bederfelijke en niet bederfelijke waren

  • -

   het aantal vaste kooplieden dat op de dag van opmaak/aanpassing van deze lijst in deze artikelen handelt

  • -

   het aantal door hen bezette meters verkooplengte

  • -

   het aantal gegadigden voor een dagplaats (meelopers)

  • -

   het aantal meters in te voeren als artikelstop.

 • 2.

  Dit overzicht dient minimaal in de maanden april en oktober, na het toekennen van de uitbreidingen en de vaste plaatsen, geoptimaliseerd te worden.

 • 3.

  Van de markt te Krommenie dient een lijst van de aanwezige vaste vergunninghouders opgemaakt te worden. Deze lijst dient bij elke mutatie in het vaste bestand bijgewerkt te worden.

 • 4.

  De Verordening op de markten blijft onverkort van kracht.

Artikelgroottes en in te voeren artikel- en branchestops per 1 oktober 1995 voor de markten te Wormerveer en Zaandam

Artikelgroepen A B C D A B C D A B C D
Stoffen 8 92 - 80 12 116 - 104 5 60 - 52
Schoeisel voor buiten 3 26 - 24 1 8 3 24 1 8 1 24
Bovenkleding volwassenen 10 88 - 88 10 102 - 92 9 84 - 76
Kinderkleding 1 8 - 16 5 16 - 16 4 10 - 16
Babykleding 3 24 - 20 3 10 - 16 1 2 1 16
Kleinvak 2 24 - 20 3 32 - 28 3 26 - 20
Bedtextiel 2 16 2 16 2 22 1 20 2 20 - 16
Kunstbloemen - - 1 16 1 8 - 16 - - 1 16
Sieraden 3 22 2 20 1 12 1 16 2 22 - 20
Wenskaarten 1 8 2 16 1 10 - 16 2 12 - 16
Snoepwaren 2 20 - 16 3 22 - 20 3 20 - 20
Tuinplanten 3 36 - 32 1 12 - 16 1 12 - 16
Kousen/sokken 2 20 1 16 3 24 - 20 4 34 - 32
Onderkleding/nachtgoed 2 24 - 20 3 18 - 16 2 10 2 16
Lederwaren 1 8 2 16 2 16 1 16 1 8 1 16
Aardewerk/witgoed 2 16 - 16 1 10 - 16 2 14 - 16
                         
Bederfelijke waren                        
Groenten en fruit 5 48 - 44 7 81 - 72 7 82 - 72
Natte en droge vis 2 20 - 16 3 26 - 24 5 44 - 40
Verse vleeswaren 1 8 - 16 1 8 - 16 1 8 - 16
Poelierswaren vers - - - 16 2 16 - 16 2 14 - 16
Poelierswaren bereid 1 7 - 16 1 7 - 16 1 7 - 16
Snacks 1 8 - 16 1 8 - 16 1 8 - 16
Snijbloemen 0 3 22 1 20 3 22 - 20 6 54 - 48
Brood, koek en banket 2 20 - 16 3 20 - 16 3 26 - 24
Kaas 3 24 - 20 3 24 1 20 4 30 - 28
(incl. zachte en verse kaas) (3 6 - -) (3 6 - -) (4 8 - -)
Kolom A :aantal vaste kooplieden
Kolom B :aantal door A bezette meters verkooplengte
Kolom C :aantal meelopers
Kolom D :aantal meters in te voeren als artikelenstop of als gefixeerde lengte voor de branches bederfelijke waren.

Niet op de markten aanwezige bederfelijke waren waarvoor een artikelenstop van 16 meter per markt aangehouden dient te worden:

 • ·

  vers vlees

 • ·

  melk en melkprodukten

 • ·

  slagroomgebak, nat gebak en puddingbroodjes

 • ·

  voorgesneden groenten en fruitsalades

 • ·

  vers vruchtensap

 • ·

  tahoe en tempeh

 • ·

  olijven

 • ·

  beslag voor poffertjes en pannenkoeken.