Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Ambtelijk Ondermandaatbesluit ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein'
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Ambtelijk Ondermandaatbesluit ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein'

Ambtelijk Ondermandaatbesluit ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein'

Ambtelijk Ondermandaatbesluit ter uitvoering van de Dienstverlenings- en

samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein' en de 8 daarbij horende mandaatbesluiten van de gemeenten Purmerend, Zeevang, Waterland, Beemster, Wormerland, Edam-Volendam, Oostzaan en Landsmeer

De directeur van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling;

Overwegende dat

 • -

  aan het college van de gemeente Zaanstad door de gemeenten die partij zijn bij de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst "Regionale Inkoop Sociale Domein" (hierna- Dienstverleningsovereenkomst). d.d. 6 maart 2014 mandaat, volmacht en machtiging is verleend tot het opstellen, aanbesteden, sluiten, beheren en evalueren van (regionale) Raamovereenkomsten met Leveranciers waaronder eventueel gesubsidieerde instellingen voor de levering van Producten op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ en Participatie en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in geval van een procedure van Bestuurlijk aanbesteden, waaronder het onderhandelen met Leveranciers over de inhoud van de Raamovereenkomst, het opstellen en sluiten van intentieverklaringen en conceptovereenkomsten en het toe laten treden van nieuwe Leveranciers.

 • -

  Het college van de gemeente Zaanstad toegestaan is schriftelijk ondermandaat, volmacht c.q. machtiging te verlenen.

 • -

  Het college bij besluit van 27 mei 2014 ondermandaat, volmacht c.q. machtiging heeft verleend aan de directeur van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling met de bevoegdheid om schriftelijk ondermandaat, volmacht c.q. machtiging te verlenen aan bepaalde functionarissen die belast zijn met contractmanagement.

Besluit:

I. Met betrekking tot het aan de directeur van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling verleende ondermandaat-, volmacht en machtiging die voortvloeit uit de Dienstverleningsovereenkomst bevoegdheden ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst door ondermandaat, volmacht en machtiging op te dragen aan de nader genoemde functionarissen die belast zijn met contractmanagement.

Het sectorhoofd Informatie en Contractmanagement voor

 • -

  het besluiten tot het aangaan en ondertekenen van raamovereenkomsten en intentieverklaringen met een waarde groter of gelijk aan € 200.000 exclusief BTW;

 • -

  het nemen van besluiten over de toetreding van nieuwe leveranciers;

 • -

  het onderhandelen over, opstellen van, aanbesteden, beheren en evalueren van (concept)raamovereenkomsten en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in geval van een procedure van Bestuurlijk aanbesteden.

Het afdelingshoofd Contractmanagement voor.

 • -

  het besluiten tot het aangaan en ondertekenen van raamovereenkomsten en intentieovereenkomsten met een waarde kleiner dan € 200.000 exclusief BTW;

 • -

  het onderhandelen over, opstellen van, aanbesteden, beheren en evalueren van (concept)raamovereenkomsten en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in geval van een procedure van Bestuurlijk aanbesteden.

De contractmanagers van de sector Informatie en Contractmanagement voor:

 • -

  het onderhandelen over, opstellen van, aanbesteden, beheren en evalueren van (concept)raamovereenkomsten en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in geval van een procedure van Bestuurlijk aanbesteden.

De juridisch adviseur van de sector Informatie en Contractmanagement voor:

 • -

  het onderhandelen over, opstellen van, aanbesteden, beheren en evalueren van (concept)raamovereenkomsten en het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn in geval van een procedure van Bestuurlijk aanbesteden.

III. Met betrekking tot vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van de functionarissen aan wie bij dit besluit de bovenstaande bevoegdheden zijn ondergemandateerd, worden bepalingen van het geldende Ondermandaatbesluit van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling in acht genomen.

IV. Voorwaarden

Het ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat:

 • -

  Het ondermandaat wordt uitgevoerd conform de Dienstovereenkomst;

 • -

  Programma van eisen/bestek behorende bij een aanbesteding en daarmee overeenkomende documenten behorende bij Bestuurlijk aanbesteden ter besluitvorming worden voorgelegd aan de mandaatgever - de regiogemeenten;

 • -

  Bij onderhandelingen een voorbehoud wordt gemaakt van instemming door het bevoegde bestuursorgaan c.q. de gemandateerde namens het bevoegde bestuursorgaan;

 • -

  Het ondermandaat niet van toepassing is op niet-ondergeschikte tenzij een concept van het ondermandaatbesluit aan de mandaatgever - de regiogemeenten – is voorgelegd en goedgekeurd. In dat geval dient een afschrift van de schriftelijke instemming van de niet-ondergeschikte en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt aan de hierboven genoemde mandaatgever te worden toegezonden;

 • -

  Het ondermandaat maximaal geldt voor de duur van de Dienstverleningsovereenkomst.

V. Ondertekening besluiten

In de besluiten die in ondermandaat worden genomen dient tot uitdrukking te worden gebracht namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

VI. Uit een oogpunt van uniformiteit van ondermandaatbesluiten binnen de organisatie van de gemeente Zaanstad maakt dit besluit onderdeel uit van het Algemeen ondermandaatbesluit van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling.

VII. Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het elektronische Gemeenteblad en worden gepubliceerd via CVDR op de website overheid.nl.