Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Algemene voorwaarden Brandweer Zaanstad voor opdrachten waarbij de Brandweer handelt als opdrachtnemer 2013
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene voorwaarden Brandweer Zaanstad 2013 voor opdrachten waarbij Brandweer Zaanstad handelt als opdrachtnemer

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. Aanbieding: aanbod c.q. offerte van Brandweer Zaanstad gericht tot een mogelijkeAfnemer betreffende een bepaald c.q. bepaalbaar voorstel tot het sluiten van de Overeenkomst.
b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden 2013 voor opdrachten waarbijBrandweer Zaanstad handelt als opdrachtnemer, die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 11 juni 2013 onder nummer 34367942.
c. Afnemer: De wederpartij c.q. opdrachtgever van Brandweer Zaanstad die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding en werking van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
d. Brandweer Zaanstad: onderdeel uitmakend van de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Zaanstad.
e. Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat deel uitmaakt van de Overeenkomst.
f. Calamiteiten een of meerdere plotselinge onverwachte gebeurtenissen, die binnen korte tijd kunnen leiden tot zeer grote schade.
g. Dag: een kalenderdag
h. Derden: natuurlijke of rechtspersonen, niet zijnde Partijen bij de opdracht of personen die handelen namens Brandweer Zaanstad of de Afnemer.
i. Dienstverlening: het, op basis van een Overeenkomst tussen Brandweer Zaanstad en Afnemer, verlenen van diensten, zoals onder andere het verzorgen van cursussen, opleidingen en trainingen door Brandweer Zaanstad op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie, brandbestrijding, eerste hulp, rijvaardigheid, crisismanagement, algemene vaardigheidstrainingen, communicatie en ontruiming e.d., alsmede het verlenen van andere diensten zoals het reinigen, keuren, repareren van apparatuur en kleding, het opstellen van een aanvalsplan, het verhuren van beschermingsmiddelen e.d., alles in de ruimste zin des woords.
j. Overeenkomst(en): De overeenkomst(en) (van opdracht) tot dienstverlening tussen een Afnemer en Brandweer Zaanstad, waarbij Brandweer Zaanstad opdrachtnemer is.
k. Partijen: Afnemer en Brandweer Zaanstad.
l. Uitvoering: De uitvoering van de rechten en verplichtingen van een Overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, offerte en

  Overeenkomst tussen Brandweer Zaanstad handelend als opdrachtnemer en een Afnemer waarop Brandweer Zaanstad deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • 2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 • 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Brandweer Zaanstad en Afnemer zullen als dan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het

  doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Overeenkomst

 • 1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding van een Aanbieding van Brandweer Zaanstad door de Afnemer. Indien een aanvaarding afwijkt van de door Brandweer Zaanstad gedane Aanbieding, is Brandweer Zaanstad daaraan niet gebonden.

 • 2. Het tot stand komen van de Overeenkomst houdt in dat de Algemene Voorwaarden van Brandweer Zaanstad door de Afnemer zijn aanvaard.

 • 3. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; zij zijn slechts geldig gedurende 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Brandweer Zaanstad is slechts aan de Aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen drie maanden wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • 4. Alle prijzen in Aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Een samengestelde prijsopgave verplicht Brandweer Zaanstad niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht tegen de Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 • 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige

  Overeenkomsten.

Artikel 4 Dienstverlening

Een ter zake van de uitvoering tussen Afnemer en Brandweer Zaanstad

overeengekomen voor Brandweer Zaanstad geldende termijn is nimmer een fatale termijn. Bij een mogelijke overschrijding van een (uitvoerings-)termijn dient de Afnemer Brandweer Zaanstad derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Verplichtingen van partijen

 • 1. Brandweer Zaanstad zal elke Overeenkomst naar beste kunnen en vermogen uitvoeren. Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door daartoe gecertificeerde medewerkers.

 • 2. Bij Calamiteiten behoudt Brandweer Zaanstad zich het recht voor om af te wijken van de Overeenkomst ten aanzien van de dienstverlening. Brandweer Zaanstad zal Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 • 3. Brandweer Zaanstad garandeert dat de door of namens haar te verrichten prestaties voldoen aan de in de Overeenkomst en de vastgelegde voorwaarden en specificaties. Tevens zullen de prestaties volgens het overeengekomen tijdschema en met inachtneming van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd, tenzij

  er sprake is van een Calamiteit. Voorts garandeert Brandweer Zaanstad dat de uitvoering van dienstverlening geschiedt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, alle daarvoor geldende veiligheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege.

 • 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van Afnemer wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan Afnemer worden doorberekend.

 • 5. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brandweer Zaanstad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Brandweer Zaanstad worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brandweer Zaanstad zijn verstrekt,

  heeft Brandweer Zaanstad het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.

 • 6. De Afnemer zal de gehuurde materialen en/of het materieel op zorgvuldige wijze gebruiken en voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.

 • 7. Zonder schriftelijke instemming van Brandweer Zaanstad zal de Afnemer de gehuurde materialen en/of het materieel niet in gebruik geven aan Derden, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

 • 8. Brandweer Zaanstad het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden, met dien verstande dat Brandweer Zaanstad jegens de Afnemer verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 Meer- en minderwerk

Opdrachten tot meer-/minderwerk zullen schriftelijk door de Afnemer dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van Brandweer Zaanstad om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij afnemer in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal Brandweer Zaanstad daarvan aan Afnemer een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 • 1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeengekomen dienstverlening te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 • 2. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 • 3. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Brandweer Zaanstad zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 • 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Brandweer Zaanstad de Afnemer hierover tevoren inlichten.

 • 5. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Brandweer Zaanstad daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

 • 1. Ieder der Partijen is, onverminderd alle andere rechten en vorderingen en onverminderd de bevoegdheid (aanvullende) schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring, een en ander zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke

  tussenkomst, indien:

  • a.

   de andere partij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

  • b.

   na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;

  • c.

   een der Partijen surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend, haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, haar onderneming wordt geliquideerd of wordt gestaakt, op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd dan wel anderszins niet langer in staat moeten worden geacht om de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te kunnen komen.

 • 2. Voorts is ieder der Partijen, onverminderd de bevoegdheid (aanvullende) schadevergoeding te vorderen, bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

  Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 • 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk opeisbaar.

 • 4. Indien een der Partijen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst, alsmede het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 1. De Afnemer is aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en in welke hoedanigheid dan ook, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • a.

   daden of nalatigheden van de Afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Afnemer te werk zijn gesteld;

  • b.

   onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door Brandweer Zaanstad opgeleverde diensten c.q door haar geleverde of ter beschikking gestelde materialen en/of materieel;

  • c.

   het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brandweer Zaanstad kenbaar behoorde te zijn;.

  • d.

   het niet voldoen van cursisten aan de voor een cursus, opleiding en training noodzakelijke gezondheidseisen en vooropleidingseisen;

  • e.

   beschadigingen, diefstal of verlies van goederen van aan cursussen, trainingen of opleidingen deelnemende of bezoekende personen;

  • f.

   ongevallen met persoonlijk letsel, die zich voor, tijdens of na cursussen, opleidingen en trainingen voordoen.

 • 2. De aansprakelijkheid van Brandweer Zaanstad jegens Afnemer voor door haar geleden directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de Overeenkomst dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad, voor zover een en ander het gevolg is van de uitvoering van Overeenkomst, is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Brandweer Zaanstad wordt uitbetaald verminderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is, dan wel tot het bedrag dat Brandweer Zaanstad terzake daadwerkelijk op Derden kan verhalen. Brandweer Zaanstad is echter volledig aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld van Brandweer Zaanstad of haar ondergeschikten.

 • 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Brandweer Zaanstad beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de

  opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • 4. Onder directe schade wordt in deze Overeenkomst uitsluitend verstaan:

  • a.

   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Overeenkomst;

  • b.

   de eventuele redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Brandweer Zaanstad aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Brandweer Zaanstad toegerekend kunnen worden;

  • c.

   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Overeenkomst.

 • 5. Brandweer Zaanstad is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie bij de Afnemer.

 • 6. Afnemer vrijwaart Brandweer Zaanstad voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van Overeenkomsten schade lijden en welke aan Afnemer zijn toe te rekenen.

Artikel 10 Verzekering

Ieder der Partijen zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid jegens de andere partij op geheel gebruikelijke wijze voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden.

Artikel 11 Overmacht

 • 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is de ene partij verplicht dit onmiddellijkschriftelijk te melden aan de andere partij. Laatstgenoemde partij heeft gedurende 4 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen conform het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, dan wel in overleg met de andere partij een periode - maximaal 15

  werkdagen - af te spreken waarin Partijen de nakoming van overeengekomen verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel opheffen van de overmachtsituatie. Indien de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet, na afloop van de overeengekomen periode, ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet in zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, heeft de andere

  partij het recht de opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 • 2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, materieel of van de programmatuur, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door de laatstgenoemde partij ingeschakelde Derden, en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de laatstgenoemde partij of de door hem ingeschakelde Derden.

Artikel 12 Prijzen

 • 1. Facturering van de door Brandweer Zaanstad verleende diensten geschiedt conform de overeengekomen tarieven, waarbij de brandweer per factuur tevens administratiekosten in rekening brengt.

 • 2. Prijzen zijn exclusief BTW en worden jaarlijks aangepast op basis van de Macro Economische Verkenning (M.E.V.) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals jaarlijks vastgesteld door de Gemeenteraad.

 • 3. Betaling door de Afnemer geschiedt binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van een gespecificeerde factuur op een door Brandweer Zaanstad aan te geven wijze in de valuta waarin gedeclareerd is. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 • 4. Ingeval van niet tijdige betaling in de zin van artikellid 11.3 van de Algemene Voorwaarden is de Afnemer vanaf de datum van verzuim tot en met de dag van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag rente verschuldigd, alsmede door Brandweer Zaanstad redelijk gemaakte administratiekosten.

 • 5. Indien Afnemer in gebreke is met de betalingen, is Brandweer Zaanstad gerechtigd op grond van artikel 7 van de Algemene Voorwaarden verdere dienstverlening op te schorten, totdat Afnemer aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 • 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Brandweer Zaanstad op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Onderzoek, reclames

 • 1. Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan Brandweer Zaanstad.

  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Brandweer Zaanstad in staat is adequaat te reageren.

 • 2. Indien een klacht gegrond is, zal Brandweer Zaanstad de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 • 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Brandweer Zaanstad slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Afnemer gebruik maken van zaken, die eigendom zijn van Brandweer Zaanstad en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 2. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, blijven de door Brandweer Zaanstad geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz. eigendom van Brandweer Zaanstad totdat de Afnemer al zijn verplichtingen met Brandweer Zaanstad is nagekomen.

 • 3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de geleverde zaken of Informatiedragers die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht.

 • 4. De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 • 5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zakendan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplichtBrandweer Zaanstad zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op dehoogte te stellen.

 • 6. De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzagete geven.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 1. Zowel Brandweer Zaanstad als Afnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst(en) van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de

  andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 • 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, één der partijen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen Derden mede te verstrekken en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan

  recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

 • 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Brandweer Zaanstad zich de rechten en bevoegdheden voor die Brandweer Zaanstad toekomen op grond van de Auteurswet.

 • 2. Alle door Brandweer Zaanstad verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandweer Zaanstad worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van Derden gebracht.

 • 3. De Afnemer vrijwaart Brandweer Zaanstad voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen, materieel of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 • 4. Indien Afnemer aan Brandweer Zaanstad Informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de Informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Incassokosten

 • 1. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder geval is de Afnemer in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

 • 2. Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Brandweer Zaanstad hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen deze kosten voor vergoeding door Afnemer in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

  rekening Afnemer.

Artikel 18 Geschillen

 • 1. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

 • 2. Er is sprake van een geschil, indien een der Partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt.

 • 3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen ter zake van de totstandkoming of de uitvoering van deze Overeenkomst bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij Partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Brandweer Zaanstad en een Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Citeertitel

De “Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2013, voor opdrachten waarbij Brandweer Zaanstad handelt als opdrachtnemer”, worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Brandweer Zaanstad 2013”.