Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Algemene inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen gemeente Zaanstad 2018
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen gemeente Zaanstad 2018

1. Begripsbepalingen
 • 1.1.

  De met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de navolgende betekenis:

  • a)

   Aanbestedingsdocumenten: alle documenten die de Gemeente Zaanstad in een al dan niet door het (Europese) aanbestedingsrecht gereguleerde op concurrentie gerichte procedure, dan wel een enkelvoudige onderhandse procedure aan de/een deelnemende marktpartij(en) heeft verstrekt;

  • b)

   Acceptatie: de schriftelijke goedkeuring door de Gemeente Zaanstad van (onderdelen van) de Prestatie;

  • c)

   Aflevering: de bezorging door de Opdrachtnemer van Producten op de bij de Overeenkomst bepaalde wijze, blijkend uit een door de Gemeente Zaanstad afgegeven bewijs van ontvangst daarvan;

  • d)

   Algemene Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen Gemeente Zaanstad 2018, die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst, en gedeponeerd op 17 mei 2018 onder Kamer van Koophandelnummer (KVK) 34367942;

  • e)

   Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst;

  • f)

   BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

  • g)

   Dag: een kalenderdag;

  • h)

   Databankenrecht: de tak van het recht die het intellectueel eigendom van databanken regelt, door het auteursrecht uit te breiden tot generieke databanken;

  • i)

   Diensten: de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente Zaanstad te verrichten Prestatie(s), niet zijnde Leveringen;

  • j)

   Externe: iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die uitsluitend middels een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW - al dan niet met tussenkomst - bij, voor en onder aanwijsbevoegdheid en/of regie van de Gemeente Zaanstad werkzaamheden verricht zonder dat er sprake is van een dienstverband in de zin van artikel 7:610 e.v. BW, noch een aanstelling als bedoeld in artikel 1 lid 1 Ambtenarenwet noch een fictieve dienstbetrekking;

  • k)

   Gemeente Zaanstad: de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Zaanstad en alle tot de organisatie van deze publiekrechtelijke rechtspersoon behorende bestuursorganen, en organisatieonderdelen.

  • l)

   Inhuur: de inhuur door de Gemeente Zaanstad van Personeel, niet zijnde een Externe, dat door de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de Gemeente Zaanstad werkzaam te zijn;

  • m)

   Ingehuurde: het in het kader van de Inhuur door de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad ter beschikking gestelde Personeel, niet zijnde een Externe;

  • n)

   Leveringen; de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad te leveren Producten;

  • o)

   Loonheffingen: de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet, die een werkgever uit hoofde van verschillende heffingswetten voor zijn werknemers aan de Belastingdienst is verschuldigd;

  • p)

   Offerte: een door de Opdrachtnemer schriftelijk gedaan aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

  • q)

   Opdracht: de door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Gemeente Zaanstad te verrichten werkzaamheden krachtens een overeenkomst van opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek, waarbij uitdrukkelijk géén sprake is van een arbeidsovereenkomst;

  • r)

   Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van de Gemeente Zaanstad die in opdracht van de Gemeente Zaanstad Diensten verleent of Leveringen verricht;

  • s)

   Overeenkomst: De afspraken tussen de Gemeente Zaanstad en de Opdrachtnemer, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uit maken en inclusief andere bij de Overeenkomst behorende Bijlagen;

  • t)

   Partijen: de Gemeente Zaanstad en de Opdrachtnemer;

  • u)

   Personeel: de door de Opdrachtnemer of derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst(en) in te schakelen (hulp)personen, niet zijnde een Externe, in dienst van de Opdrachtnemer of derden op basis van een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst;

  • v)

   Prestatie: de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente Zaanstad te verrichten prestatie, zijnde een Levering en/of Dienst;

  • w)

   Producten: alle roerende zaken die worden geleverd op grond van een Overeenkomst tussen Partijen;

  • x)

   Schriftelijke Aanvaarding: een expliciete bevestiging per brief, e-mail of faxbericht;

  • y)

   Wezenlijke Wijziging: wezenlijke wijziging als bedoeld in Hoofdstuk 2.5 Aanbestedingswet 2012.

I. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DIENSTEN EN LEVERINGEN

2. Toepasselijke bepalingen
 • 2.1.

  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.

 • 2.2.

  Op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij hiervan in de Overeenkomst wordt afgeweken.

 • 2.3.

  Bijlagen maken onderdeel uit van de inhoud van de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en Bijlage(n) prevaleert de Overeenkomst.

 • 2.4.

  Indien zich na het aangaan van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in wet- of regelgeving van dwingendrechtelijke aard die consequenties hebben voor de inhoud en/of uitvoering van de Overeenkomst, zullen Partijen met elkaar in overleg treden.

 • 2.5.

  Op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, evenals op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Partijen, tenzij de aard van deze rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen zich daartegen verzet.

 • 2.6.

  Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht en zullen Partijen met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 • 2.7.

  Afwijkingen van dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en mits er geen sprake is van een Wezenlijke Wijziging.

 • 2.8.

  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt de volgende juridische niet limitatieve rangorde van de documenten die betrekking hebben op de Opdracht, waarbij aan het eerstgenoemde document het meeste gewicht toekomt:

  • a.

   De tussen Partijen schriftelijk overeengekomen wijzigingen en uitbreidingen van de documenten zoals genoemd onder sub b van dit artikel;

  • b.

   de Overeenkomst; en indien van toepassing verwerkersovereenkomst dan wel convenant verwerking persoonsgegevens;

  • c.

   de Aanbestedingsdocumenten, waarbij te denken valt aan:

   • i.

    Nota’s van Inlichtingen (de meest recente prevaleert boven oudere);

   • ii.

    Offerteleidraad;

   • iii.

    Technische specificaties (PvE en evt. bijlagen);

   • iv.

    Mededelingen via het aanbestedingsplatform Commerce Hub.

  • d.

   de Algemene Voorwaarden;

  • e.

   de Offerte.

3. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
 • 3.1.

  Aanvragen voor een Offerte binden de Gemeente Zaanstad niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 • 3.2.

  Een Offerte van de Opdrachtnemer is bindend en onherroepelijk voor de in de Offerte genoemde termijn, welke termijn geacht wordt minimaal gelijk te zijn aan de gevraagde termijn in de aanvraag voor een Offerte. Mondelinge biedingen worden niet geaccepteerd.

 • 3.3.

  Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en zodra de Gemeente Zaanstad, bevoegd vertegenwoordigd, een Schriftelijke Aanvaarding van de Offerte heeft verzonden aan de Opdrachtnemer.

 • 3.4.

  Een gunningvoornemen of gunningbeslissing in een aanbestedingsprocedure of offerteprocedure houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3.5.

  Wijzigingen van de Overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of beperking van de Opdracht, komen slechts tot stand met inachtneming van lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel en mits er geen sprake is van een Wezenlijke Wijziging.

 • 3.6.

  De Gemeente Zaanstad is gerechtigd te verlangen dat de ordergrootte en/of de hoedanigheid van de te leveren Prestatie wordt gewijzigd. Voorts is de Gemeente Zaanstad gerechtigd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren Prestatie, alsmede in het tijdstip van Aflevering. Een en ander onder voorwaarde dat er geen sprake is van een Wezenlijke Wijziging.

 • 3.7.

  Indien een wijziging als bedoeld in lid 6 van dit artikel naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd zal de Opdrachtnemer, alvorens aan die wijziging gevolg te geven, de Gemeente Zaanstad hierover binnen vijf werkdagen schriftelijk informeren. Indien de Gemeente Zaanstad met deze gevolgen instemt, vindt wijziging van de Overeenkomst plaats conform lid 5 van dit artikel.

 • 3.8.

  Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen aan te leveren Prestaties aan te brengen of uit te voeren zonder schriftelijke opdracht of schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad.

4. Overdracht van rechten en verplichtingen
 • 4.1.

  De Opdrachtnemer kan rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.

 • 4.2.

  De Gemeente Zaanstad zal haar toestemming aan een dergelijke overdracht niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

5. Vergewis en informatieverplichtingen, controlerecht en audits
 • 5.1.

  Voorafgaand aan het verzenden van de Offerte heeft de Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van, in ieder geval, doch niet uitsluitend (i) de doelstellingen waarmee de Gemeente Zaanstad de Overeenkomst beoogt aan te gaan en (ii) de organisatie van Gemeente Zaanstad, voor zover van belang voor de uitvoering van de Opdracht.

 • 5.2.

  De Gemeente Zaanstad verstrekt de Opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen, die redelijkerwijs benodigd zijn om de Opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Bij eventuele onduidelijkheid of onvolledigheid doet de Opdrachtnemer tijdig navraag bij de Gemeente Zaanstad. Verder zal de Gemeente Zaanstad zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt. Opdrachtnemer erkent dat voor de Gemeente Zaanstad als overheidsorgaan een zogenaamd primaat van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden geldt, inhoudende dat er van de zijde van de Gemeente Zaanstad geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming of verzuim, indien het handelen naar haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid eist dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht of nalaat die niet in het voordeel zijn van de aard en de strekking van deze Overeenkomst.

 • 5.3.

  Partijen houden elkaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst op de hoogte van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 5.4.

  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Gemeente Zaanstad gerechtigd informatie te (laten) inwinnen dan wel controles uit te (laten) voeren door een onafhankelijke ter zake deskundige derde zowel bij Opdrachtnemer, diens onderaannemers en toeleveranciers, als op locaties waar naar het oordeel van de Gemeente Zaanstad belangrijke prestaties worden verricht, ten aanzien van de naleving van de wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede de juistheid van toegezonden facturen.

 • 5.5.

  De controle zal alleen plaatsvinden indien Gemeente Zaanstad gerede twijfel heeft over de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer, of indien Gemeente Zaanstad anderszins een gerechtvaardigd belang bij de controle heeft (o.m. wettelijke plicht, instructie toezichthouder).

 • 5.6.

  De Opdrachtnemer is gehouden hieraan onverwijld medewerking te verlenen, voor zover specifiekere wetgeving zich hiertegen niet verzet. Opdrachtnemer zal in dat kader ten minste inzage verlenen in alle relevante gegevens en achtergrondinformatie die relevant kan zijn in het kader van voornoemde controle. Ook zal Opdrachtnemer toegang verlenen tot de locatie waar de diensten worden verleend.

 • 5.7.

  Gemeente Zaanstad staat er voor in dat de in lid 4 bedoelde derde eventueel door Opdrachtnemer gehanteerde voorschriften zal opvolgen. Indien de controle niet (volledig) kan worden uitgevoerd vanwege voornoemde voorschriften, dan komt dit evenwel voor risico van Opdrachtnemer.

 • 5.8.

  De kosten voor deze controle worden gedragen door Gemeente Zaanstad (zowel eigen kosten als kosten van de Opdrachtnemer), tenzij de derde één of meer tekortkomingen van niet ondergeschikte aard van Opdrachtnemer constateert die ten nadele zijn van Gemeente Zaanstad.

 • 5.9.

  Voor zover Gemeente Zaanstad afhankelijk is van Opdrachtnemer voor de uitvoering van (wettelijke verplichte) audits, zal Opdrachtnemer alle noodzakelijke medewerking verlenen aan de uitvoering van deze audits. De kosten voor deze medewerking worden gedragen door Gemeente Zaanstad.

 • 5.10.

  Het recht van de Gemeente Zaanstad een audit (te laten) uitvoeren laat onverlet de bewijslast voor Opdrachtnemer dat voldaan wordt aan alle verplichtingen, waaronder die ten aanzien van privacy, geheimhouding en beveiliging.

6. Personeel
 • 6.1.

  Het door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Personeel voldoet aan door de Gemeente Zaanstad gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemeen gestelde eisen ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring voor de Opdracht. Op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad zal de Opdrachtnemer aantonen dat het ingeschakelde Personeel aan de genoemde eisen voldoet.

 • 6.2.

  Op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad zal de Opdrachtnemer een Verklaring Omtrent Gedrag ("VOG") van het Personeel aan de Gemeente Zaanstad doen toekomen, specifiek gerelateerd aan de Opdracht bij de Gemeente Zaanstad.

 • 6.3.

  Indien de Gemeente Zaanstad van mening is dat het ingeschakelde Personeel niet voldoet aan de gestelde kwalificaties, ondeugdelijk werk heeft afgeleverd, en/of in strijd met relevante wet- en regelgeving en de bij de Gemeente Zaanstad geldende voorschriften heeft gehandeld, zal zij in overleg treden met de Opdrachtnemer over de gevolgen hiervan. Indien dit overleg niet leidt tot een voor de Gemeente Zaanstad acceptabele oplossing, zal de Opdrachtnemer dit Personeel op het eerste schriftelijke verzoek van de Gemeente Zaanstad terstond, dat wil zeggen binnen vijf werkdagen, vervangen.

 • 6.4.

  Gemeente Zaanstad is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te verifiëren en vast te leggen van Personeel dat door de Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De Opdrachtnemer draagt er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg voor dat de Gemeente Zaanstad een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L 141) niet van toepassing zijn. De Opdrachtnemer is gehouden terstond aan de Gemeente Zaanstad mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

 • 6.5.

  Het door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Personeel is gehouden alle bij de Gemeente Zaanstad geldende voorschriften (waaronder gedrags- en huisregels) in acht te nemen en alle vanwege de Gemeente Zaanstad gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en informatiebeveiliging van de Gemeente Zaanstad dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Desgevraagd stelt de Gemeente Zaanstad de genoemde voorschriften en reglementen aan de Opdrachtnemer ter beschikking.

 • 6.6.

  Indien de Gemeente Zaanstad hiervoor gegronde redenen heeft, kan zij aan door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld Personeel de toegang tot haar terreinen en gebouwen ontzeggen.

 • 6.7.

  De Opdrachtnemer informeert de Gemeente Zaanstad per ommegaande over wisselingen van de contactpersoon bij de Opdrachtnemer.

 • 6.8.

  De Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad niet gerechtigd de personen, die belast zijn met de uitvoering van Diensten, tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst. De Gemeente Zaanstad zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.

 • 6.9.

  Als de Gemeente Zaanstad andere personen wenst voor de uitvoering van de Overeenkomst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de Opdracht, deelt zij dit schriftelijk mee aan de Opdrachtnemer, onder opgave van redenen. De Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorg dragen, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. Indien de aard van de Opdracht niet wijzigt, kunnen de voor de te vervangen personen geldende tarieven niet verhoogd worden.

7. Onderaannemers en andere in te schakelen derden
 • 7.1.

  Opdrachtnemer zal slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Zaanstad een onderaannemer inschakelen. Gemeente Zaanstad is gerechtigd om, indien daar op redelijke gronden aanleiding toe is, geen toestemming ter zake te verlenen, onder meer indien de onderaannemer niet kan voldoen aan de eisen met betrekking tot de integriteit en vertegenwoordiging zoals gesteld aan inschrijvers bij de aanbesteding. De Opdrachtnemer moet conform artikel 2.79 Aanbestedingswet 2012 kunnen aantonen dat er op de onderaannemer geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn die voor de Opdrachtnemer zelf gelden.

 • 7.2.

  Indien Opdrachtnemer bij de aanbesteding ingeschreven heeft met een beroep op de ervaring en middelen van onderaannemer(s) of andere derden, dient er daadwerkelijk en aantoonbaar beschikt te kunnen worden over de ervaring en de middelen van betreffende derde(n) gedurende de looptijd van de Opdracht.

 • 7.3.

  Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de benodigde informatie conform artikel 2.79 Aanbestedingswet 2012 aan de Gemeente Zaanstad wordt verstrekt.

8. Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • 8.1.

  Opdrachtnemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering. Het is de Opdrachtnemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers als inlener respectievelijk (hoofd)aannemer in de zin van de Invorderingswet 1990 alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten– en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt. De Opdrachtnemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze regelgeving jegens bedoelde Personeel, onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

 • 8.2.

  De Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van de Gemeente Zaanstad telkens een verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan 3 maanden. Indien de Opdrachtnemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.

 • 8.3.

  De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst in het kader van de in artikel 8.1 genoemde regelgeving in verband met de betaling (afdracht) door de Opdrachtnemer en/of haar onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de Opdracht zullen worden belast.

 • 8.4.

  De Gemeente Zaanstad kan van de Opdrachtnemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in artikel 8.1 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de Gemeente Zaanstad wordt weggenomen. In dat geval is de Opdrachtnemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de Gemeente Zaanstad inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

9. Hulpmiddelen
 • 9.1.

  Voor het gebruik van materialen, gereedschappen en machines van de Gemeente Zaanstad dient de Opdrachtnemer te beschikken over voorafgaande toestemming van de Gemeente Zaanstad. Het gebruik is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik mocht ontstaan.

 • 9.2.

  Door de Gemeente Zaanstad ter beschikking gestelde, dan wel ten behoeve van de Gemeente Zaanstad door de Opdrachtnemer aangeschafte en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de Gemeente Zaanstad c.q. worden eigendom van de Gemeente Zaanstad op het moment van aanschaf of vervaardiging, tenzij schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

 • 9.3.

  De Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen herkenbaar te maken als eigendom van de Gemeente Zaanstad, deze in goede staat te houden en voor zijn risico te nemen zolang de Opdrachtnemer ten aanzien van deze hulpmiddelen als houder optreedt.

 • 9.4.

  Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de Levering aan de Gemeente Zaanstad, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad. Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer evenwel onverlet.

10. Prijs en prijsherziening
 • 10.1.

  De door Partijen overeengekomen prijs luidt in euro (€), is exclusief BTW en omvat alle kosten die door de Opdrachtnemer in verband met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer dient op zijn Offerte aan te geven welk BTW-tarief van toepassing is.

 • 10.2.

  De door Partijen overeengekomen prijs is vast en niet onderhevig aan enige indexering en/of andere wijze van aanpassing, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald en daarin is bepaald (i) welke omstandigheden tot prijsaanpassing leiden en (ii) op welke wijze de aanpassing plaatsvindt.

11. Factuur en betaling
 • 11.1.

  De Opdrachtnemer heeft pas recht op betaling van de overeengekomen prijs na Acceptatie door de Gemeente Zaanstad van de resultaten van de op grond van de Overeenkomst verrichte Prestaties, tenzij hiervan in de Overeenkomst wordt afgeweken. De Opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na Acceptatie.

 • 11.2.

  De Gemeente Zaanstad betaalt de door haar op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de daaraan door wet- en regelgeving en de Gemeente Zaanstad gestelde eisen, waaronder:

  • a.

   Naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

  • b.

   Het factuuradres en eventueel factuurnummer van de Opdrachtnemer;

  • c.

   Het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

  • d.

   Een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de Overeenkomst afgesproken tarieven;

  • e.

   Nadere eisen van de Gemeente Zaanstad:

   • i.

    Uniek(e) bestelkenmerk(en) van de Gemeente Zaanstad;

   • ii.

    Eventuele andere door de Gemeente Zaanstad verlangde gegevens.

 • 11.3.

  De Opdrachtnemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe aan de Gemeente Zaanstad, onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de Gemeente Zaanstad gestelde eisen

 • 11.4.

  De Gemeente Zaanstad is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Gemeente Zaanstad zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer geretourneerd, waarna de Opdrachtnemer alsnog zo spoedig mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Gemeente Zaanstad behoudt zich de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

 • 11.5.

  Overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente Zaanstad of niet-betaling door de Gemeente Zaanstad op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de Opdrachtnemer niet het recht zijn Prestaties op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Gemeente Zaanstad zal een dergelijk vermoeden zo spoedig mogelijk bij de Opdrachtnemer melden.

 • 11.6.

  In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, is de Gemeente Zaanstad bevoegd, teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer zeker te stellen, te verlangen dat de Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de Gemeente Zaanstad acceptabele bankinstelling van goede naam en faam. Indien de Opdrachtnemer niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek om een bankgarantie als in de vorige volzin is bedoeld, is de Gemeente Zaanstad bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

 • 11.7.

  Betaling van de factuur door de Gemeente Zaanstad houdt op geen enkele wijze afstand in van haar rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

 • 11.8.

  De Gemeente Zaanstad is bij betaling van de door haar op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad verschuldigde bedragen. De Opdrachtnemer is niet bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad verschuldigde bedragen met de door de Gemeente Zaanstad aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

12. Garanties
 • 12.1.

  Onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of wet, verleent de Opdrachtnemer op alle Prestaties die door hem op grond van een Overeenkomst zijn verricht ten minste een garantie van twee jaar na voltooiing van het resultaat van de Dienst of na Aflevering van het Product. In geval op de Prestatie een wettelijke garantietermijn van toepassing is van meer dan twee jaar, prevaleert deze wettelijke garantietermijn boven de hiervoor genoemde minimumtermijn van twee jaar.

 • 12.2.

  De door of namens de Opdrachtnemer afgegeven garantieverklaringen en overige garantiebescheiden zijn gesteld in de Nederlandse taal, dan wel voorzien van een door een beëdigd vertaler opgestelde vertaling in de Nederlandse taal.

 • 12.3.

  De in lid 1 genoemde garanties houden in dat de Opdrachtnemer zich verplicht om voor zijn eigen rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de Gemeente Zaanstad zo spoedig mogelijk te (doen) herstellen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken aan Gemeente Zaanstad zijn toe te rekenen. Eventuele beperkingen en/of voorwaarden opgenomen in door de Opdrachtnemer afgegeven garantieverklaringen en overige garantiebescheiden zijn niet van toepassing.

13. Beroepsaansprakelijkheid en schade
 • 13.1.

  De Gemeente Zaanstad kan Opdrachtnemer aansprakelijk stellen indien:

  • a)

   sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, en

  • b)

   de Gemeente Zaanstad de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Gemeente Zaanstad de Opdrachtnemer heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, en

  • c)

   de Opdrachtnemer aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

 • 13.2.

  Het bepaalde onder sub b en c is niet van toepassing indien de Opdrachtnemer onmiddellijk in verzuim is en/of als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is.

 • 13.3.

  De ingebrekestelling, bedoeld in artikel 13.1 is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen Prestaties verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim.

 • 13.4.

  De Opdrachtnemer is voorts tegenover de Gemeente Zaanstad aansprakelijk voor alle schade als gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding van de Opdrachtnemer. Bij de vaststelling van de ingevolge het in dit lid bepaalde schade wordt, naast de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de Gemeente Zaanstad door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.

 • 13.5.

  De door de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad te vergoeden schade is beperkt tot maximaal € 2.500.000 (zegge: tweeëneenhalf miljoen euro) per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000 (zegge: vijf miljoen euro) per jaar, tenzij hiervan in de Overeenkomst is afgeweken.

 • 13.6.

  Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd.

 • 13.7.

  In de volgende situaties treedt in ieder geval de aansprakelijkheidsbepaling uit het Burgerlijk Wetboek in de plaats van de hier beschreven beroepsaansprakelijkheidsregeling:

  • a)

   indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

  • b)

   indien er sprake is van lichamelijk letsel, dood ten gevolge hebbende;

  • c)

   in geval van schending van de afgesproken privacy-, informatie-beveiligings- en informatie-geheimhoudingsbepalingen.

 • 13.8.

  Een recht op schadevergoeding op grond van dit artikel komt de Gemeente Zaanstad toe, onverminderd alle andere rechten of (schade)vorderingen op grond van de wet, waaronder vorderingen uit onrechtmatige daad, kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen of zaken of productenaansprakelijkheid, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

14. Algemene vrijwaringen
 • 14.1.

  De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad voor alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en het gebruik van hetgeen krachtens de Overeenkomst is gerealiseerd c.q. geleverd, indien dit gebruik tot schade leidt en de kans op deze schade door een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens de Opdrachtnemer is vergroot. De Opdrachtnemer informeert de Gemeente Zaanstad onverwijld indien zich aanspraken van derden als bedoeld in de vorige volzin voordoen of dreigen voor te doen.

 • 14.2.

  De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad voor alle strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Awb), het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en die de Opdrachtnemer voorafgaand aan, gedurende of tijdens de Overeenkomst krijgt opgelegd. De Opdrachtnemer informeert de Gemeente Zaanstad onverwijld indien zich omstandigheden als bedoeld in de vorige volzin voordoen of dreigen voor te doen.

15. Verzekering
 • 15.1.

  De Opdrachtnemer is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het afsluiten van een afdoende aansprakelijkheidsverzekering van alle aansprakelijkheden voortvloeiende uit de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, waaronder tenminste begrepen beroeps-, bedrijfs- en wettelijke aansprakelijkheden. Voor de bedrijfs- en wettelijke aansprakelijkheden wordt aangesloten bij de systematiek van het Burgerlijk Wetboek. In ieder geval dient de verzekering van Opdrachtnemer de beroepsaansprakelijkheid behorende bij de Opdracht te dekken, alsmede de in de branche van Opdrachtnemer gebruikelijke dekking van overige aansprakelijkheden, zoals wettelijke aansprakelijkheden en/of claims van derden.

 • 15.2.

  Een gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis(sen) en bewijzen van premiebetaling van de in lid 1 bedoelde verzekering(en), dan wel vergelijkbare bewijzen van de assuradeur waaruit blijkt dat Opdrachtnemer voldoende verzekerd is, worden op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad door de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad verstrekt. De Opdrachtnemer doet, behoudens in het geval wettelijke verplichtingen daaraan in de weg staan, hierbij tevens mededeling van overige aanspraken van de Opdrachtnemer onder dezelfde polis in het lopende verzekeringsjaar. Daarnaast doet de Opdrachtnemer in voorkomende gevallen hierbij mededeling van andere verzekerden dan de Opdrachtnemer onder dezelfde polis.

 • 15.3.

  Opdrachtnemer zet de verzekering voort onder dezelfde voorwaarden en met minimaal de verzekerde bedragen gedurende de hele contractperiode

16. Overmacht
 • 16.1.

  Indien een van de Partijen haar verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen, zonder dat Partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

 • 16.2.

  De Partij die zich op niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) beroept, dient dat aan de andere Partij kenbaar te maken binnen 24 uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde Partij dient het beroep op een niet toerekenbare tekortkoming tegenover de andere Partij deugdelijk te motiveren en zo nodig met bewijsmiddelen te onderbouwen.

 • 16.3.

  Een beroep van de Opdrachtnemer op een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is in elk geval niet gerechtvaardigd in het geval van: (i) gebrek aan Personeel, (ii) ziekte van Personeel, (iii) vertraging in de aanlevering of ongeschiktheid van voor verrichten van de Prestaties benodigde goederen, (iv) stakingen of werkonderbrekingen bij Opdrachtnemer, (v) tekortkomingen van derden, (vi) liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden; (vii) grondstoffentekort, (viii) transportproblemen.

 • 16.4.

  Een Partij heeft het recht om door middel van een aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien (i) de andere Partij gedurende een periode van minimaal 15 dagen niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of (ii) zodra voor het verstrijken van deze termijn van 15 dagen redelijkerwijs komt vast te staan dat de periode waarin de tekortkoming niet aan de Partij kan worden toegerekend minimaal 15 dagen zal aanhouden.

17. Vertraging
 • 17.1.

  In geval van een (dreigende) vertraging in de nakoming aan de zijde van één der Partijen, is deze Partij gehouden dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak en de gevolgen van de vertraging aan de andere Partij mee te delen.

 • 17.2.

  De Gemeente Zaanstad kan in geval van vertraging de Opdrachtnemer gelasten de Opdracht te onderbreken. De Gemeente Zaanstad is verplicht zulks schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen aan de Opdrachtnemer. De Gemeente Zaanstad is gedurende de eerste zes maanden van de onderbreking niet gehouden aan de Opdrachtnemer enige schade die de Opdrachtnemer als gevolg van de onderbreking lijdt te vergoeden.

 • 17.3.

  Na een mededeling als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel treden Partijen binnen bekwame tijd in overleg omtrent de gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht, onverminderd alle rechten en vorderingen die Partijen op grond van de Overeenkomst en/of wet ter zake toekomen.

 • 17.4.

  In geval van een (dreigende) vertraging in de nakoming aan de zijde van de Opdrachtnemer, is hij, naast de gehoudenheid tot een mededeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gehouden de Gemeente Zaanstad maatregelen voor te stellen om vertraging (verder) te voorkomen. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze mededeling, bericht de Gemeente Zaanstad of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen. Instemming als bedoeld in de vorige volzin houdt in geen geval in dat de Gemeente Zaanstad de oorzaak van de (dreigende) vertraging erkent, en laat alle andere rechten en vorderingen van de Gemeente Zaanstad op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.

18. Klachtplicht
 • 18.1.

  De Gemeente Zaanstad kan slechts een beroep doen op een gebrek in de Prestaties van de Opdrachtnemer, indien zij binnen een redelijke termijn nadat zij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, bij de Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. Onder een redelijke termijn moet worden verstaan een periode van 6 maanden.

19. Opzegging en ontbinding
 • 19.1.

  De Gemeente Zaanstad kan de Overeenkomst te allen tijde zonder grond direct opzeggen. Heeft de Gemeente Zaanstad de Overeenkomst zonder grond direct opgezegd, dan vergoedt zij aan de Opdrachtnemer:

  • a)

   de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten naar de stand van de werkzaamheden, en;

  • b)

   alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de Opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Opdracht, en;

  • c)

   5% van het resterende deel van de opdrachtsom, tenzij in de Overeenkomst een opzegtermijn is overeengekomen.

Voor het overige is de Gemeente Zaanstad niet gehouden tot enige vergoeding van kosten en/ of schade voortvloeiend uit en/of samenhangend met de opzegging aan de Opdrachtnemer.

 • 19.2.

  Onverminderd alle andere rechten en vorderingen van de Gemeente Zaanstad op basis van de wet of de Overeenkomst, mag de Gemeente Zaanstad de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder jegens de Opdrachtnemer op enigerlei wijze schadeplichtig te worden, geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

  • a)

   ten aanzien van de Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd, de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

  • b)

   een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers van de Opdrachtnemer, ontbinding of liquidatie van de Opdrachtnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer, of de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer wezenlijk wijzigen;

  • c)

   door de Opdrachtnemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de Gemeente Zaanstad of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

  • d)

   de Opdrachtnemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de Economische Delicten, de Opdrachtnemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de Opdrachtnemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur ("Wet Bibob"), dan wel de Opdrachtnemer anderszins de in het maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden;

  • e)

   de Opdrachtnemer haar onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft over de Opdrachtnemer of met de Opdrachtnemer een juridische fusie aangaat;

  • f)

   de Opdrachtnemer de vrije beschikking verliest over haar vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de Gemeente Zaanstad tijdige en deugdelijke nakoming door de Opdrachtnemer van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

  • g)

   de Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van Loonheffingen en/of omzetbelasting;

  • h)

   de Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

  • i)

   de Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav);

  • j)

   de Opdrachtnemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

  • k)

   de Gemeente Zaanstad, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen, waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen;

  • l)

   de Opdrachtnemer in strijd handelt met het verbod op acquisitie, zoals omschreven in artikel 24 van Algemene Voorwaarden;

  • m)

   de Opdrachtnemer in strijd handelt met de privacybepalingen in artikelen 22 en/of 23 van de Algemene Voorwaarden;

  • n)

   de Opdrachtnemer een prijswijziging doet en de gevolgen hiervan naar het oordeel van de Gemeente Zaanstad onredelijk zijn in verhouding tot de aard en omvang van de wijzigingen, een en ander zoals bepaald in artikel art. 3.7 van de Algemene Voorwaarden;

  • o)

   het ontbreken van een VOG, ondanks dat Gemeente Zaanstad hierom nadrukkelijk heeft verzocht (ex artikel 6.2);

  • p)

   er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 40.5 van de Algemene Voorwaarden.

  • q)

   er sprake is van een van een van de gronden als bepaald in art. 2.87 Aanbestedingswet 2012.

 • 19.3.

  De Gemeente Zaanstad kan de Overeenkomst ook op de in artikel 19.2 aangegeven wijze ontbinden indien zij op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de toepasselijke aanbestedingsregelgeving de Overeenkomst zal vernietigen. Opdrachtnemer heeft alsdan aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen conform het bepaalde in artikel 19.1. onder a en b. Indien de Gemeente Zaanstad echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, komt Opdrachtnemer geen vergoeding toe.

 • 19.4.

  Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in leden 2 en 3 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

 • 19.5.

  Indien de Gemeente Zaanstad met de Opdrachtnemer twee of meer samenhangende overeenkomsten heeft gesloten, mag de Gemeente Zaanstad ook de andere overeenkomsten ontbinden, indien zich een van de in leden 2 en 3 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden voordoet. Van samenhang als hiervoor bedoeld moet blijken uit de overeenkomsten.

 • 19.6.

  Indien de Overeenkomst op grond van het in dit artikel bepaalde geheel is ontbonden, zal de Opdrachtnemer de al aan hem verrichte betalingen aan de Gemeente Zaanstad terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit aan de Opdrachtnemer is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting (inclusief wettelijke rente, zoals hiervoor aangegeven) alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

20. Meer- en minderwerk
 • 20.1.

  Indien de Opdrachtnemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de Gemeente Zaanstad hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen en de Gemeente Zaanstad informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en de eventuele gevolgen voor de termijn waarin de Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen.

 • 20.2.

  Tot meerwerk worden in elk geval niet gerekend additionele werkzaamheden die de Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs had kunnen of moeten voorzien. Evenmin worden tot meerwerk gerekend werkzaamheden die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige specificaties, indien deze door de Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

 • 20.3.

  De uitvoering van meerwerk is slechts toegestaan en mag alleen door de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht indien de Gemeente Zaanstad voor dat meerwerk vooraf schriftelijk opdracht heeft gegeven.

 • 20.4.

  De overeengekomen prijs zal in evenredigheid tot de meer of minder te verrichten werkzaamheden en eventuele overige kosten worden aangepast.

 • 20.5.

  Betaling van meerwerk vindt plaats tegen de tarieven conform de Overeenkomst. Verrekening van minderwerk vindt plaats tegen de tarieven conform de Overeenkomst. Afwijkende meer- en minderwerktarieven (prijzen) worden niet geaccepteerd.

 • 6.

  Voor zover meer- en minderwerktarieven (prijzen) niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, is de Opdrachtnemer ertoe verplicht voor meer- en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

21. Documentatie, intellectuele eigendomsrechten
 • 21.1.

  De Opdrachtnemer is verplicht de op basis van de Overeenkomst te leveren documenten voorafgaande aan of tegelijkertijd met de uitvoering van de Overeenkomst, kosteloos ter beschikking te stellen aan de Gemeente Zaanstad. De Opdrachtnemer is op verzoek van de Gemeente Zaanstad tevens verplicht deze documenten kosteloos digitaal beschikbaar te stellen.

 • 21.2.

  Tenzij anders overeengekomen komen alle auteursrechten die kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten toe aan Gemeente Zaanstad. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan de Gemeente Zaanstad overgedragen, welke overdracht door Gemeente Zaanstad reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

 • 21.3.

  Alle databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten komen toe aan Gemeente Zaanstad. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Gemeente Zaanstad overgedragen, welke overdracht door Gemeente Zaanstad reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

 • 21.4.

  Voor zover de resultaten van de verrichte Diensten (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Gemeente Zaanstad toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Gemeente Zaanstad een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

 • 21.5.

  Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 21.2 en 21.3, op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Gemeente Zaanstad reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Gemeente Zaanstad aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

 • 21.6.

  Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over de in artikel 21.2 en 21.3 bedoelde intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten aan Gemeente Zaanstad toekomen. In alle gevallen mag Gemeente Zaanstad het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten blijven maken.

 • 21.7.

  Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Gemeente Zaanstad van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken Personeel, afstand jegens Gemeente Zaanstad van alle eventueel aan dit Personeel toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • 21.8.

  Opdrachtnemer vrijwaart Gemeente Zaanstad tegen aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

 • 21.9.

  Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Gemeente Zaanstad, indien derden Gemeente Zaanstad ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd zijn verdere rechten jegens Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt, tot enig recht op schadevergoeding. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt Gemeente Zaanstad geen gebruik dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

 • 21.10.

  Mochten er ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten andere intellectuele eigendomsrechten dan in dit artikel genoemd ontstaan, dan kunnen deze nimmer aan Gemeente Zaanstad worden tegengeworpen en verstrekt de Opdrachtnemer ter zake aan Gemeente Zaanstad, om niet, een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van de met de Overeenkomst beoogde doelstellingen.

22. Verwerking en beveiliging persoonsgegevens
 • 22.1.

  Voor zover met de Prestatie (al dan niet door Opdrachtnemer) persoonsgegevens of ander-soortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van Gemeente Zaanstad of waarvoor Gemeente Zaanstad verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 22 en 23 van de Algemene Voorwaarden. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk aangemerkt.

 • 22.2.

  Voor zover de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst per-soonsgegevens voor Gemeente Zaanstad verwerkt, wordt de Opdrachtnemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt. In dat geval sluit de Opdrachtnemer een separate verwerkersovereenkomst af met de Gemeente Zaanstad met daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel de Opdrachtnemer als de Gemeente Zaanstad verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen vast te stellen, conform het bepaalde in de AVG.

 • 22.3.

  Het controlerecht van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

 • 22.4.

  Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad voor alle aanspraken van derden die jegens de Gemeente Zaanstad mochten worden ingesteld wegens een aan de Opdrachtnemer, toe te rekenen schending van de toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

 • 22.5.

  Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt aan de Gemeente Zaanstad en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten is aan het niet nakomen van de in het kader van de in artikel 22.2 gemaakte afspraken door Opdrachtnemer, dan kan de Gemeente Zaanstad alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de Opdrachtnemer. Tevens is de Gemeente Zaanstad gerechtigd om de Overeenkomst in bovengenoemde situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 19.2 onder m van de Algemene Voorwaarden, zonder dat de Opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

23. Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek
 • 23.1.

  De Opdrachtnemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens welke hij in het kader van de Overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift, onderzoek door een bevoegde toezichthouder of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

 • 23.2.

  De Opdrachtnemer zal het door hem ingeschakelde Personeel en derden een zelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat ervoor in dat zij zich aan deze geheimhoudingsplicht houden. In geval van overtreding van het bepaalde in artikelen 23.1 en 23.2 van de Algemene Voorwaarden verbeurt de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling aan de Gemeente Zaanstad een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

 • 23.3.

  De Opdrachtnemer is niet gerechtigd gegevens van de Gemeente Zaanstad, waaronder begrepen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens welke hij in het kader van deze Overeenkomst onder zich krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor uitvoering van de Overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikellid verbeurt de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling aan de Gemeente Zaanstad een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

 • 23.4.

  De Opdrachtnemer zal voorts de in het vorige artikellid genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de Gemeente Zaanstad. De Gemeente Zaanstad is bevoegd daaromtrent eisen te stellen, waaronder door Opdrachtnemer zo nodig op de geleverde Producten en/of Diensten toe te passen maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De Opdrachtnemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad, doch uiterlijk na het einde van de Overeenkomst, kosteloos aan de Gemeente Zaanstad (terug) overdragen, waarbij de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad garandeert dat hij niet meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die Opdrachtnemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op Opdrachtnemer toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden. Opdrachtnemer legt ten minste een algemene beschrijving van de dit artikellid bedoelde getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen schriftelijk vast.

 • 23.5.

  In geval van overtreding van het bepaalde in artikel 23.4 van de Algemene Voorwaarden verbeurt de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling aan de Gemeente Zaanstad een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

 • 23.6.

  De Opdrachtnemer conformeert zich aan de werkwijze van de Gemeente Zaanstad ten aanzien van het informeren van de media. De Opdrachtnemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te gebruiken.

 • 23.7.

  De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 • 23.8.

  In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan de toezichthouder of betrokkene, zal de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken , onverminderd enig recht van de Gemeente Zaanstad op schadevergoeding of andere maatregelen. Opdrachtnemer zal voorts, op het eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad, alle inlichtingen verschaffen die de Gemeente Zaanstad noodzakelijk acht om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de Opdrachtnemer als door hem ingeschakelde derden.

24. Verbod op acquisitie
 • 24.1.

  De Opdrachtnemer zal zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging ervan onthouden van inspanningen om personeel van de Gemeente Zaanstad voor de eigen of andere organisaties te werven, alsmede van andere acquisitiegerichte activiteiten onder gemeentelijk personeel, en zal ervoor zorg dragen dat ook het door hem ingeschakelde en/of ter beschikking gestelde Personeel zich daarvan eveneens zal onthouden.

25. Overdrachtsbepaling
 • 1.

  Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad zonder extra vergoeding al datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat een nieuwe opdrachtnemer of de Gemeente Zaanstad zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de Overeenkomst kan overnemen en/of een soortgelijke Prestatie kan verrichten. Tevens draagt Opdrachtnemer alle gegevens en werkwijze over, voorzover dit vereist is voor de continuïteit van de dienstverlening aan de Gemeente Zaanstad en retourneert hij onverwijld alle hem door de Gemeente Zaanstad in verband met de Opdracht ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden en andere goederen (waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers).

26. Boetebepaling
 • 26.1.

  Indien niet binnen de overeengekomen, dan wel verlengde termijn, de volledige Acceptatie van de door de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst te verrichten Prestaties heeft plaatsgevonden, dan wel Acceptatie van een andere (vervangende) prestatie door de Gemeente Zaanstad heeft plaatsgevonden, kan de Gemeente Zaanstad de Opdrachtnemer, na verloop van een daartoe gestelde termijn zonder rechterlijke tussenkomst, een boete vorderen van 0,1% van de door Partijen in het kader van de Opdracht reeds verschuldigde prijs, vermeerderd met BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% van die prijs. Indien nakoming, anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Ook bij herhaaldelijke tekortkomingen in de naleving van de verplichtingen kan de Gemeente Zaanstad aanvullend een boete als bedoeld in dit artikel opleggen, zelfs als telkens na aanmaning de tekortkoming hersteld wordt.

 • 26.2.

  De in het vorige artikellid genoemde boete komt de Gemeente Zaanstad toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a)

   andere boetebedingen, waaronder mede begrepen boetes op geheimhouding/beveiliging ex art. 23 van de Algemene Voorwaarden

  • b)

   de vordering tot nakoming op grond van de Overeenkomst;

  • c)

   het recht op (vervangende) schadevergoeding.

 • 26.3.

  De boete kan worden verrekend met de door de Gemeente Zaanstad verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling op een derde is overgegaan.

27. Voortdurende verplichtingen
 • 27.1.

  Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van verplichtingen die naar hun aard doorlopen. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen die zien op de onderwerpen: vrijwaring, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.

28. Geschillen
 • 28.1.

  Verschillen van mening tussen Partijen zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

 • 28.2.

  Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad om zich te wenden tot een andere op grond van de wet of verdrag bevoegde rechter.

 • 28.3.

  Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van Partijen om bij overeenkomst een geschil aan arbitrage, mediation of een andere vorm van alternatieve geschilbeslechting te onderwerpen.

29. Slotbepaling
 • 29.1.

  Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen Gemeente Zaanstad 2018”.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR LEVERINGEN

30. Milieugevaarlijke stoffen
 • 30.1.

  De Opdrachtnemer dient voor het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren Producten milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende Producten.

 • 30.2.

  Indien dit het geval is, dient de Opdrachtnemer bij de Aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de Opdrachtnemer de maatregelen te vermelden, die getroffen dienen te worden om Personeel van de Gemeente Zaanstad alsmede derden in geval van het vrijkomen van deze stoffen te beschermen.

31. Verpakking en transport
 • 31.1.

  De Opdrachtnemer draagt zorg voor gebruik van deugdelijke en duurzame verpakkingsmiddelen en een zodanige beveiliging en vervoer van de Producten, dat deze in goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor de afvoer van de verpakkingsmiddelen conform de landelijke en internationale normen en is ervoor verantwoordelijk dat de (inter)nationale voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de door hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.

 • 31.2.

  De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Producten behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of certificaten bij Levering van de Producten in de Nederlandse taal over te leggen.

 • 31.3.

  Leenemballage dient door de Opdrachtnemer duidelijk als zodanig te worden gekenmerkt.

 • 31.4.

  Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer naar een door hem op te geven bestemming.

 • 31.5.

  De Opdrachtnemer dient ernaar te streven de Producten zodanig te verpakken dat zo weinig mogelijk milieubelasting ontstaat. Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de wijze van verpakken van de Producten en deze verpakking op zichzelf ook op andere wijze geen bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.

32. Levering en levertijden
 • 32.1.

  Levering van Producten geschiedt "Delivered Duty Paid" (DDP), volgens de Incoterms 2010 dan wel de laatst geldende versie, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) op de overeengekomen plaats van Levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.

 • 32.2.

  De in de Overeenkomst overeengekomen levertijd voor Producten is voor de Opdrachtnemer bindend en geldt als fatale termijn. Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen levertijden overschrijdt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 • 32.3.

  In geval van (dreigende) overschrijding van de overeengekomen levertijd gelden de in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden geregelde bepalingen omtrent vertraging.

 • 32.4.

  Indien de Opdrachtnemer op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad vereist. Ondanks vervroegde nakoming als in de vorige volzin bedoeld, is de Gemeente Zaanstad slechts gehouden tot betaling conform het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.

 • 32.5.

  Indien de Gemeente Zaanstad tijdig aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt, dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de Opdrachtnemer op eigen kosten en voor eigen risico de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit van de Producten te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd. De Gemeente Zaanstad komt niet in schuldeiserverzuim door uitstel van aflevering.

 • 32.6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 2 van de Algemene Voorwaarden, geeft een uitstel van aflevering als bedoeld in lid 5 van dit artikel van minder dan 30 dagen de Opdrachtnemer geen aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs of vergoeding van (gevolg)schade. Bij een uitstel van aflevering van meer dan 30 dagen treden Partijen in overleg, onder meer omtrent de gevolgen van het uitstel voor de overeengekomen prijs.

 • 32.7.

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de Leveringen uitsluitend op werkdagen tijdens de openingsuren van het Stadhuis van de Gemeente Zaanstad. De Opdrachtnemer regelt voor alle vormen van transport het transport en neemt de kosten voor zijn rekening tot aan de overeengekomen plaats van Levering, inclusief het lossen en de eventuele doorvoer. De Opdrachtnemer exporteert en regelt eventuele transitformaliteiten, importeert en betaalt alle kosten, importheffingen en BTW. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verzekering van het transport tot aan het moment van Aflevering.

 • 32.8.

  Indien de Gemeente Zaanstad, voordat de Levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat Levering zal geschieden op een andere plaats dan de eerder overeengekomen plaats, dan is de Opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen, mits deze andere plaats van Levering binnen het grondgebied van de Gemeente Zaanstad gelegen is.

 • 32.9.

  Op verzoek van de Gemeente Zaanstad is de Opdrachtnemer gehouden een productieplanning of uitvoeringsplanning te verstrekken en/of zo nodig medewerking te verlenen aan een voortgangscontrole.

33. Keuring en eigendomsovergang
 • 33.1.

  De Gemeente Zaanstad is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de Producten. De keuring kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan, tijdens of na de Aflevering. De keuring laat iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ingevolge deze Overeenkomst en de wet onverlet.

 • 33.2.

  Ongeacht de eigendom van de Producten, vrijwaart de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad tot het moment dat de Producten schriftelijk zijn goedgekeurd tegen alle aanspraken ter zake en zal de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad alle kosten en schade vergoeden (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand) die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

 • 33.3.

  Betaling van de factuur door de Gemeente Zaanstad impliceert geen goedkeuring in de zin van lid 1 van dit artikel.

 • 33.4.

  Bij afkeuring na Aflevering zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtnemer en heeft de Gemeente Zaanstad het recht om, onverminderd al haar overige rechten, waaronder opschorting van betaling, de Opdrachtnemer alsnog in de gelegenheid te stellen om voor behoorlijke nakoming van de Overeenkomst te zorgen.

 • 33.5.

  Indien door de Gemeente Zaanstad deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele Aflevering, verschaft de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad op het moment van ontvangst van de deelbetaling de eigendom van elk afzonderlijk Product door middel van bezitsverschaffing in de zin van artikel 3:115 sub a BW, inclusief onderdelen en materialen op het moment dat dit in het bedrijf van de Opdrachtnemer aanwezig is. Dit geldt eveneens in geval van fabricage, waarvan door de Opdrachtnemer met fabricage is aangevangen, voor zover deelbetalingen op die Producten of fabricage betrekking hebben. De Opdrachtnemer dient Producten in eigendom van de Gemeente Zaanstad als zodanig te markeren en veilig te bewaren tot het moment van Aflevering. De Opdrachtnemer zal derden op geen enkele wijze toegang tot deze Producten verlenen, hierover beschikken of deze aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad.

 • 33.6.

  Indien op door Opdrachtnemer te leveren Producten enig ander (beperkt) recht berust dan het volledige eigendomsrecht van de Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad hiervan voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte brengen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR INHUUR PERSONEEL

34. Leiding en toezicht, verhouding tussen Partijen
 • 34.1.

  De Ingehuurde is onder leiding en toezicht van de Gemeente Zaanstad werkzaam, terwijl de dienstbetrekking tussen deze Ingehuurde en de Opdrachtnemer in stand blijft.

 • 34.2.

  De Opdrachtnemer draagt op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad zorg voor een bewijs, waaruit blijkt dat dit Personeel in dienst is van de Opdrachtnemer.

 • 34.3.

  Indien de Opdrachtnemer personen wenst in te zetten die niet bij hem in dienst zijn, kan dat slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad. De Gemeente Zaanstad heeft het recht aan deze inzet voorwaarden te verbinden.

 • 34.4.

  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de ter beschikking stelling van arbeidskrachten, waaronder de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (“WAADI”) en verklaart dat hij in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven of waarvan is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent of mede uitoefent. In dit kader vrijwaart Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad van iedere aansprakelijkheid, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete.

35. Uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden
 • 35.1.

  De Opdrachtnemer garandeert dat:

  • a)

   de door de Ingehuurde te verrichten werkzaamheden zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en specificaties (waaronder de termijn waarbinnen en de plaats waarop de werkzaamheden moeten worden verricht), zoals vastgelegd in de Overeenkomst;

  • b)

   de door de Ingehuurde te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en dat bij deze werkzaamheden wordt voldaan aan binnen de beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden, alsook aan nationale en internationale wet- en regelgeving;

  • c)

   de Ingehuurde voor de duur van de Inhuur zal (blijven) voldoen aan de in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde eisen ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;

  • d)

   de Ingehuurde reeds bij het voordragen aan de Gemeente Zaanstad zal voldoen en voor de duur van de Inhuur zal blijven voldoen aan de in artikel 6.2 en 6.4 van deze Algemene Voorwaarden genoemde eisen in het kader van het vaststellen van zijn identiteit, een eventuele tewerkstellingsvergunning en/of een verklaring omtrent gedrag ("VOG").

 • 35.2.

  De Ingehuurde die op locatie van de Gemeente Zaanstad werkzaamheden verricht kan gebruik maken van de aanwezige en gezien de aard van de werkzaamheden gebruikelijke faciliteiten.

 • 35.3.

  De Opdrachtnemer zal de Ingehuurde zoveel mogelijk stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer of een andere milieuvriendelijke wijze van vervoer.

 • 35.4.

  De Ingehuurde is gehouden de inhuuropdracht persoonlijk uit te voeren, tenzij er sprake is van een van de omstandigheden als genoemd in artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden (vervanging).

36. Selectie Ingehuurde
 • 36.1.

  De Gemeente Zaanstad verstrekt de Opdrachtnemer voor aanvang van de inhuuropdracht, een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en de beoogde looptijd van de inhuur.

 • 36.2.

  De Opdrachtnemer zal zich inspannen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een verzoek van de Gemeente Zaanstad één of meer kandidaten te werven en/of te selecteren die voldoen aan het door de Gemeente Zaanstad geschetste profiel. Op basis van dit voorstel doet de Gemeente Zaanstad een selectie. Gemeente Zaanstad is echter niet gehouden enige door de Opdrachtnemer aan hem aangeboden kandidaat in te huren.

37. Arbeidsduur, werktijden en verlofdagen
 • 37.1.

  De inhuurperiode van de Ingehuurde wordt vastgelegd in de Overeenkomst.

 • 37.2.

  De werkdagen en -tijden van de Ingehuurde zijn gelijk aan de werkdagen en -tijden die bij de Gemeente Zaanstad voor de desbetreffende functie gebruikelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 37.3.

  Van overwerk is enkel sprake indien werkzaamheden worden verricht buiten werkdagen en -tijden als bedoeld in het vorige lid. Werkzaamheden die aansluiten op de in lid 2 bedoelde tijden en niet langer duren dan een half uur, worden in ieder geval niet als zodanig aangemerkt. Overwerk zal slechts worden verricht indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien in het kader van overwerk een afwijkende beloning wordt overeengekomen, zal de hoogte van deze beloning hetgeen daarover is bepaald in de bij de Gemeente Zaanstad voor de desbetreffende functie geldende rechtspositieregeling niet te boven gaan.

 • 37.4.

  De dagen waarop de Ingehuurde geen werkzaamheden kan verrichten in verband met de door Gemeente Zaanstad gehanteerde feestdagen, worden door Gemeente Zaanstad niet vergoed.

 • 37.5.

  De dagen waarop de Ingehuurde verlof mag opnemen worden in overleg vastgesteld. Deze dagen worden door Gemeente Zaanstad niet vergoed.

38. Tijdsverantwoording, facturering en grondslag betaling
 • 38.1.

  Indien noodzakelijk, is Ingehuurde gehouden gebruik te maken van het tijdsverantwoordingssysteem dat in gebruik is bij Gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad zal de overzichten van het aantal uren dat de Ingehuurde zijn werkzaamheden heeft verricht, overeenkomstig de Overeenkomst controleren en voor akkoord ondertekenen. Ondertekening van de voornoemde overzichten houdt niet automatisch goedkeuring van de door de Ingehuurde verrichte werkzaamheden in.

 • 38.2.

  Facturering zal maandelijks achteraf geschieden op basis van de werkelijk bestede en door de Gemeente Zaanstad schriftelijk geaccordeerde uren en voor het overige conform de in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden neergelegde eisen. Als nadere gegevens in de zin van artikel 11.2 sub e onder (iv) gelden in het geval van inhuur in elk geval een opgave van de gewerkte uren van de met naam genoemde Ingehuurde, de functietitel, het opdrachtnummer, het tarief en de periode waarop dit betrekking heeft.

 • 38.3.

  Betaling voor de werkzaamheden van de Ingehuurde vindt plaats op basis van een uurtarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen kan een bijzonder uurtarief in de Overeenkomst worden opgenomen met in achtneming van artikel 37.3 van de Algemene Voorwaarden.

 • 38.4.

  Het uurtarief luidt in Euro’s en is exclusief BTW, maar inclusief alle verdere met de uitvoering van de werkzaamheden verband houdende kosten van welke aard dan ook. Onder de laatstgenoemde kosten zijn in elk geval begrepen reiskosten, kantoorkosten, kosten van hard- en software, telefoonkosten, printkosten en/of coördinatiekosten.

 • 38.5.

  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst staat het uurtarief vast en vindt geen indexering plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen onder vermelding van de omstandigheden die tot tariefaanpassingen en/of indexering kunnen leiden, alsmede op welke wijze de aanpassing en/of indexering plaatsvindt.

 • 38.6.

  Wanneer de betaling voor de werkzaamheden van de Ingehuurde in afwijking van het voorgaande geschiedt op basis van een ‘fixed price’ voor de duur van een project, dan vindt facturering en betaling pas plaats nadat het project volledig en naar tevredenheid van de Gemeente Zaanstad is uitgevoerd.

39. Integriteit
 • 39.1.

  De Ingehuurde zal de Zaanse gedragscodes in acht nemen en is op het eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad verplicht de gedragscodes voor akkoord te ondertekenen.

40. Vervanging Ingehuurde
 • 40.1.

  Bij iedere vervanging van de Ingehuurde in de zin van artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden zal de Opdrachtnemer vervangend Personeel beschikbaar stellen dat ten aanzien van deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als de oorspronkelijk Ingehuurde. De voor de oorspronkelijk Ingehuurde geldende tarieven zullen bij vervanging niet verhoogd worden. De inwerkkosten en alle verdere kosten samenhangend met de vervanging zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

 • 40.2.

  In geval van ziekte van de Ingehuurde, dient Gemeente Zaanstad daarvan vóór 09.00 uur op de hoogte te worden gesteld.

 • 40.3.

  Voor de uren dat de Ingehuurde wegens ziekte niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten is de Gemeente Zaanstad tegenover de Opdrachtnemer geen vergoeding verschuldigd.

 • 40.4.

  Bij ziekte van de Ingehuurde waarvan kan worden aangenomen dat deze langer dan 10 werkdagen kan duren, alsmede ingeval van een andere reden waardoor de Ingehuurde langer dan 10 werkdagen niet beschikbaar is, zal de Opdrachtnemer de Ingehuurde op het eerste schriftelijke verzoek van de Gemeente Zaanstad terstond, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, vervangen. Het bepaalde in lid 1 is op deze vervanging van overeenkomstige toepassing.

 • 40.5.

  Indien de Ingehuurde niet terstond, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen kan worden vervangen, hetzij de voorgestelde vervanging niet voldoet aan hetgeen onder lid 1 van dit artikel is vermeld of hetgeen de Gemeente Zaanstad redelijkerwijze mag verwachten en door het uitblijven van (adequate) vervanging een gerechtvaardigde vrees bestaat dat de werkzaamheden een niet te aanvaarden vertraging oplopen, dan is de Gemeente Zaanstad gerechtigd:

  • a)

   in spoedeisende gevallen onverwijld de uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van de Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

  • b)

   de Overeenkomst, schriftelijk, buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, conform artikel 19.2 van de Algemene Voorwaarden.

41. Eigendommen
 • 41.1.

  Uiterlijk de laatste werkdag van de inhuurperiode dient de Ingehuurde de eventueel aan hem voor het verrichten van de werkzaamheden ter beschikking gestelde eigendommen van de Gemeente Zaanstad terstond te retourneren, waaronder eventuele tijdens de inhuurperiode gemaakte kopieën van schriftelijke stukken of elektronische gegevensdragers.

42. Doorlenen
 • 42.1.

  Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer, is het de Gemeente Zaanstad niet toegestaan om de Ingehuurde aan een derde ter beschikking te stellen en onder leiding en toezicht van die derde werkzaamheden te laten verrichten.

43. Verplichtingen Opdrachtnemer inzake belastingen en sociale lasten
 • 43.1.

  Inhuur van Personeel doet op geen enkele wijze af aan de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de fiscale en sociale zekerheidswetgeving op hem rustende verplichtingen en de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van artikel 6 en 8 van de Algemene Voorwaarden.

Ondertekening