Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Algemene Voorwaarden van de Gemeente Zaanstad voor opdrachten tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werken 2002
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Voorwaarden van de Gemeente Zaanstad voor opdrachten tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werken 2002

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst
   
Bijlage: het aanhangsel bij de overeenkomst, dat deel uitmaakt van de overeenkomst
   
Derden: niet zijnde partijen bij de opdracht
   
Diensten: de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gemeente Zaanstad te verrichten werkzaamheden
   
Gemeente Zaanstad: alle tot de gemeente Zaanstad behorende organisatieonderdelen
   
Informatiedragers: papieren documenten en / of dragers van digitale informatie, zoals diskettes, waarop de prestaties / resultaten van de opdrachtnemer aan de gemeente Zaanstad ter beschikking worden gesteld
   
Leveringen: de door de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst ten behoeve van de gemeente Zaanstad te leveren producten
   
Opdrachtnemer: de contractuele wederpartij van de gemeente Zaanstad
   
Overeenkomst: de overeenkomst onder bezwarende titel tussen de gemeente Zaanstad en de opdrachtnemer, tot het leveren van producten, diensten en het uitvoeren van werken, waarop de voorwaarden van toepassing zijn
   
Persoonlijkheidsrechten: de persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912.
   
Prestatie: de te verrichten leveringen van producten en / of diensten
   
Werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag of een wettelijk erkende feestdag
   
Werken: het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij de opdrachtnemers prestaties leveren aan de gemeente Zaanstad.

 • 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtnemer en / of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

 • 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en / of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de gemeente Zaanstad en de opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 • 5. Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt, tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlagen en ten derde de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst omvat al hetgeen tussen de gemeente Zaanstad en de opdrachtnemer is overeengekomen. In de overeenkomst worden de volgende zaken aangegeven, indien van toepassing, tenzij door partijen anders is overeengekomen:

 • ·

  de projectbenaming en / of het projectnummer;

 • ·

  dat op de overeenkomst van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002;

 • ·

  de aard en de omvang van de te verrichten prestaties die aan de opdrachtnemer zijn opgedragen;

 • ·

  de vergoeding zoals bedoeld in art. 11;

 • ·

  eventuele prijsindexatie;

 • ·

  de exacte factuurgegevens zoals bedoeld in art. 12 lid 2;

 • ·

  de termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd en / of de duur van de overeenkomst;

 • ·

  de plaats en het tijdstip van aflevering;

 • ·

  montage en / of installatie en / of opleiding, indien van toepassing;

 • ·

  de overeengekomen rapportagemethode en frequentie zoals bedoeld in art. 10 lid 3;

 • ·

  de prestaties / resultaten die de opdrachtnemer moet leveren, alsmede de eventuele informatiedragers waarop de prestaties / resultaten van de opdracht dienen te worden vastgelegd en ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Zaanstad;

 • ·

  de wijze waarop de gemeente Zaanstad aan de opdrachtnemer mededeelt dat het zijn te verrichten prestaties, zoals overeengekomen, als voltooid beschouwt;

 • ·

  opzegtermijn van de overeenkomst;

 • ·

  de contactpersonen van zowel de gemeente Zaanstad als de opdrachtnemer;

 • ·

  de coördinatie binnen en de aansprakelijkheid van partijen, indien die bestaat uit afzonderlijke (rechts-)personen die voor de aanvaarding van de opdracht gezamenlijk optreden.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. De overeenkomst is tot stand gekomen, indien een schriftelijke onherroepelijke aanbieding van de opdrachtnemer door de gemeente Zaanstad schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon is aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.

 • 2. De gemeente Zaanstad zal voor, doch uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst de opdrachtnemer in het bezit te stellen van een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002, behoudens in die gevallen waarin de gemeente Zaanstad reeds bij vorige opdrachten een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002 heeft gegeven aan de opdrachtnemer.

Artikel 5 Wijzigingen

 • 1. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van de reeds opgedragen prestaties, komt tot stand, zodra de gemeente Zaanstad dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maakt en de opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

 • 2. De opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Zaanstad niet gerechtigd de personen, die zijn belast met de uitvoering van de diensten, tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. De gemeente Zaanstad weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven worden bij vervanging niet verhoogd.

 • 3. Indien de Gemeente Zaanstad andere personen wenst voor de uitvoering van de opdracht, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, deelt zij dit schriftelijk mee aan de opdrachtnemer, onder opgave van redenen. De opdrachtnemer draagt alsdan zorg voor vervanging.

 • 4. Bij een vervanging van de personen, bedoeld in lid 2, worden personen beschikbaar gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen gemeente Zaanstad

 • 1. De gemeente Zaanstad verstrekt de opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen, die benodigd zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.

 • 2. De gemeente Zaanstad voldoet de door haar aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur aan de opdrachtnemer, tenzij in een betalingsregeling anders is overeengekomen.

Artikel 7 Algemene verplichtingen opdrachtnemer

 • 1. De opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten prestaties voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties en dat deze volgens het overeengekomen tijdschema worden uitgevoerd. Voorts garandeert de opdrachtnemer dat de uitvoering van het overeengekomene geschiedt in overeenstemming met vigerende regelgeving en beschikkingen van overheidswege.

 • 2. De opdrachtnemer verricht de prestaties in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad, onverminderd het bepaalde in lid 1.

 • 3. De opdrachtnemer voert de opdracht goed en zorgvuldig uit, behartigt de belangen van de gemeente Zaanstad naar zijn beste weten en verricht zijn prestaties naar beste kunnen en wetenschap. De opdrachtnemer vermijdt alles wat de uitvoering van de prestaties kan schaden. De opdrachtnemer ontleent geen voordelen aan de toepassing van eigen vindingen bij het vervullen van de overeenkomst, zonder dat deze bekend zijn bij de gemeente Zaanstad.

 • 4. De opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit en integriteit van diegene die namens de opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de overeenkomst. Werken worden conform alle wettelijke bepalingen uitgevoerd.

 • 5. De opdrachtnemer houdt de gemeente Zaanstad op de hoogte van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de financiële aspecten, en geeft haar desgevraagd inlichtingen.

 • 6. De prestaties worden uitgevoerd binnen de ingevolge artikel 3 bedoelde termijn, behoudens omstandigheden zoals bedoeld in artikel 25. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft de in artikel 3 bedoelde termijn een fatale termijn, zodat bij overschrijding van die termijn verzuim direct intreedt en geen voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Op de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens overschrijding van deze termijn is artikel 23 van overeenkomstige toepassing.

 • 7. Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een vast of maximaal bedrag is overeengekomen voor de vervulling van de opdracht, dan wordt de aanbieding van de opdrachtnemer en opdrachtbevestiging van de gemeente Zaanstad, alsmede eventueel de onderliggende ontwerpen en / of bestekken aldus vervaardigd dat de opdracht kan worden vervuld voor maximaal het bedrag dat bij de bepaling van de inhoud van de opdracht voor die uitvoering is vastgesteld of laatstelijk is bijgesteld. De opdrachtnemer stelt daartoe ramingen c.q. opgaven en begrotingen op ter overlegging aan de gemeente Zaanstad. Ingeval van overschrijding van dit bedrag vervult de opdrachtnemer zijn opdracht zonder berekening van extra kosten en / of uren.

  Indien echter de overschrijding een gevolg is van omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 25, of van een verzoek tot verdergaande prestatie dan is de opdrachtbevestiging is vastgelegd, worden de extra kosten en / of uren afzonderlijk in rekening gebracht op basis van werkelijk gemaakte kosten en / of uren.

 • 8. Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht licht de opdrachtnemer de gemeente Zaanstad tijdig in over de financiële gevolgen en risico's, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en / of de opdracht en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst / verlenen van de opdracht geen rekening is gehouden.

 • 9. De opdrachtnemer verstrekt de gemeente Zaanstad bij de totstandkoming van de opdracht een raming c.q. opgave van de kosten en / of uren. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht geeft de opdrachtnemer aan of en in hoeverre zulks invloed heeft op de bedoelde raming c.q. opgave van kosten en / of uren. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatstverstrekte raming c.q. opgave van kosten en / of uren ontoereikend is, informeert de opdrachtnemer de gemeente Zaanstad daarover schriftelijk.

Artikel 8 Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde

 • 1. De opdrachtnemer treedt slechts op als gemachtigde van de gemeente Zaanstad indien en voor zover de gemeente Zaanstad de opdrachtnemer daartoe schriftelijk als gemachtigde heeft aangewezen.

 • 2. Indien en voor zover de opdrachtnemer in strijd handelt met het in lid 1 bepaalde, komen de nadelige gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, behoudens voorzover de gemeente Zaanstad deze handelwijze bekrachtigd heeft.

Artikel 9 Samenwerking met derden

 • 1. Indien de overeenkomst met zich meebrengt, dat de opdrachtnemer voor de vervulling ervan zijn uit te voeren prestaties moet afstemmen op die van andere door de gemeente Zaanstad ingeschakelde derden, stelt de gemeente Zaanstad, na overleg met alle betrokkenen, vast wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

 • 2. De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig, in overleg met de gemeente Zaanstad en de andere opdrachtnemers, een tijdsschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde overeenkomst vaststelt en dat hij - ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden - onverwijld met hen overleg pleegt en hen en de gemeente Zaanstad schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.

 • 3. Indien de opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen die ook prestaties op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan de opdrachtnemer met toestemming van de gemeente Zaanstad voor eigen rekening en risico daarvoor andere deskundigen inschakelen.

 • 4. Bij het uitvoeren van de overeenkomst kan de opdrachtnemer slechts na schriftelijke toestemming van de gemeente Zaanstad gebruik maken van de diensten van derden. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kunnen door de gemeente Zaanstad voorwaarden worden verbonden. De door de gemeente Zaanstad verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Artikel 10 Samenwerking, rapportage, acceptatie en controle

 • 1. Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhouden.

 • 2. De overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuurgroep worden in de overeenkomst nader bepaald.

 • 3. De opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan gemeente Zaanstad zo vaak als in de overeenkomst is bepaald dan wel zo vaak als de gemeente Zaanstad dat nodig acht.

 • 4. Indien de gemeente Zaanstad niet binnen twee weken vanaf het moment van levering van de prestatie anderszins kenbaar heeft gemaakt, kan de prestatie als geaccepteerd worden beschouwd, tenzij anders is overeengekomen.

 • 5. De gemeente Zaanstad heeft het recht de resultaten van de geleverde prestaties te (laten) toetsen. Indien blijkt dat de prestaties niet voldoen aan de vooraf in de overeenkomst gestelde kwaliteitscriteria en het in de overeenkomst daaromtrent gestelde, zijn de kosten van toetsing voor rekening van de opdrachtnemer. De gemeente Zaanstad heeft het recht om op kosten van de opdrachtnemer aanvullende c.q. uitgebreidere kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren. Indien uit deze controles blijkt dat aan alle geldende kwaliteitseisen is voldaan, worden de kosten van de aanvullende c.q. uitgebreidere controles en de kosten van de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen voor de oplevering gedragen door de gemeente Zaanstad.

 • 6. Indien de gemeente Zaanstad de toetsingsresultaten als onvoldoende beoordeelt, worden de prestaties niet geaccepteerd. Zij zal de opdrachtnemer schriftelijk verzoeken om binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn, alsnog aan het gestelde in de overeenkomst te voldoen, tenzij nakoming van de overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

 • 7. Afgekeurde zaken worden door de opdrachtnemer op eerste aanzegging verwijderd en onverwijld, uitsluitend voor zijn rekening, vervangen. De aan verwijdering en vervanging alsmede de aan herkeuring verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 8. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst is de gemeente Zaanstad gerechtigd te allen tijde en zonder vooraankondiging toezicht terzake van de uitvoering van de kwaliteitszorg, zoals op het moment van aangaan van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan de gemeente Zaanstad kenbaar was gemaakt, uit te oefenen bij de opdrachtnemer, bij de onderaannemers, bij de toeleveranciers en op locaties waar, naar het oordeel van de gemeente Zaanstad, belangrijke prestaties worden verricht.

Artikel 11 Vergoeding

 • 1. Kosten, gemaakt ten behoeve van het uitbrengen van offertes, zijn niet declarabel.

 • 2. De vergoeding voor te leveren prestaties kan bestaan uit:

  • a.

   de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer;

  • b.

   de gemaakte kosten;

  • c.

   de te betalen prijs voor het geleverde product.

 • 3. De in lid 2 genoemde honorering wordt bepaald naar één of meer van de volgende maatstaven:

  • a.

   op basis van de aan de opdracht bestede tijd;

  • b.

   op basis van enige andere adequate maatstaf.

 • 4. Ingeval van honorering op basis van bestede tijd, zoals bedoeld in lid 3 sub a, wordt de honorering berekend door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met een tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de opdracht en de reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk is, tenzij anders overeengekomen. De tarieven per tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden in de overeenkomst van de gemeente Zaanstad bepaald of omschreven.

 • 5. De in lid 2 genoemde gemaakte kosten zijn declarabel naar één of meer van de volgende maatstaven:

  • a.

   op basis van de werkelijk gemaakte kosten;

  • b.

   op basis van enige andere adequate maatstaf.

 • 6. Indien partijen overeenkomen dat de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten in rekening kan brengen, zoals bedoeld lid 5 sub a, komen de volgende kosten in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke vergoeding:

  • a.

   de reiskosten;

  • b.

   de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d.;

  • c.

   de kosten van porti, telecommunicatie, registratie en andere verschotten.

 • 7. In de overeenkomst wordt bepaald naar welke maatstaven de in lid 2 bedoelde vergoeding wordt berekend. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de honorering plaats volgens lid 3 sub a.

 • 8. De kosten van andere deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3, zijn slechts declarabel indien dit met de gemeente Zaanstad vooraf is overeengekomen.

 • 9. De opdrachtnemer houdt de gemeente Zaanstad periodiek op de hoogte van de in dit artikel genoemde honorering en, indien overeengekomen tussen partijen, de gemaakte kosten die de gemeente Zaanstad op grond van dit artikel aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

 • 10. Indien sprake is van wijzigingen zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, worden de daarvoor te verrichten prestaties op basis van bestede tijd en, indien overeengekomen tussen partijen, de gemaakte kosten en / of de te betalen prijs voor het geleverde product afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • 11. De vergoeding / betaling is verschuldigd naar de mate van het verrichten van de uit de opdracht voortvloeiende prestaties en / of het gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht, zulks zoals uitdrukkelijk is overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 • 12. De door de opdrachtnemer volgens de overeenkomst te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde BTW.

 • 13. In de overeenkomst wordt geregeld of, en zo ja, hoe tariefswijzigingen en indexeringen ten aanzien van de prijs worden toegepast. Partijen zijn niet gerechtigd tarieven eenzijdig te wijzigen.

 • 14. De kosten van aflevering zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer: bij levering van producten levert de opdrachtnemer de producten DDP (Delivered Duty Paid), volgens de “Incoterms” editie 2000, uitgegeven door de International Kamer van Koophandel in Parijs, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Artikel 12 Betaling

 • 1. Tenzij anders is overeengekomen, ontstaat het recht op betaling na acceptatie van de resultaten van de verrichte prestaties. De opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na acceptatie.

 • 2. De opdrachtnemer zendt de factu(u)r(en) in tweevoud toe aan de gemeente Zaanstad onder vermelding van datum, opdrachtnummer, nummer van de overeenkomst, naam van de contactpersoon van de gemeente Zaanstad, het BTW-bedrag en andere door de gemeente Zaanstad verlangde gegevens.

 • 3. De gemeente Zaanstad kan van de opdrachtnemer eisen dat de opdrachtnemer een geblokkeerde bankrekening heeft, waarop de gemeente Zaanstad een deel van de betaling stort ten behoeve van de door de opdrachtnemer af te dragen loonbelasting en sociale lasten.

 • 4. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt deze gespecificeerd en in een door de gemeente Zaanstad eventueel nader aangegeven vorm gefactureerd. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, wordt een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.

 • 5. Een overschrijding van de in de overeenkomst opgenomen vaste prijs wordt in de factu(u)r(en) uitdrukkelijk vermeld en gespecificeerd.

 • 6. De gemeente Zaanstad betaalt de door haar op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur aan de opdrachtnemer, mits de factuur voldoet aan de gegevensvereisten, zoals bedoeld in lid 2.

 • 7. Indien de gemeente Zaanstad de juistheid van de declaratie, dan wel een onderdeel daarvan betwist, treden partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. De gemeente Zaanstad is te allen tijde gerechtigd de door de opdrachtnemer verzonden facturen door een door de gemeente Zaanstad aan te wijzen accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de gemeente Zaanstad, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is / zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.

 • 8. De gemeente Zaanstad is gerechtigd de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt de gemeente Zaanstad uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.

 • 9. Overschrijding van een betalingstermijn door de gemeente Zaanstad of niet-betaling door de gemeente Zaanstad van een factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde diensten, geeft de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 10. Betaling door de gemeente Zaanstad houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.

 • 11. De gemeente Zaanstad heeft het recht het bedrag van de factu(u)r(en) te verminderen met bedragen, die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst aan de gemeente is verschuldigd.

Artikel 13 Voorschot

 • 1. Indien de gemeente Zaanstad ter uitvoering van de overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor prestaties die nog niet zijn geleverd, wordt door de opdrachtnemer voorafgaande aan die betalingen een onvoorwaardelijke kredietinstellingsgarantie "on demand" zonder einddatum aan de gemeente Zaanstad afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor de gemeente Zaanstad geen kosten verbonden. Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer diensten niet binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is de opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

 • 2. De kredietinstellingsgarantie "on demand" wordt afgegeven door een erkende kredietinstelling. De kredietinstelling verklaart daarin desverzocht onverwijld over te gaan tot betaling aan de gemeente Zaanstad van het in de garantie genoemde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag, gerekend vanaf de dag van de door de gemeente Zaanstad gestelde tekortkoming van de opdrachtnemer.

Artikel 14 Eigendom van zaken en informatiedragers

Bij het verrichten van de prestaties kan de opdrachtnemer gebruik maken van zaken, die eigendom zijn van de gemeente Zaanstad en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden.

3.De eigendom van informatiedragers, die de partijen over en weer aan elkaar beschikbaar stellen, blijft berusten bij de partij die ze beschikbaar heeft gesteld, tenzij deze informatiedragers zoals bedoeld in artikel 3 door de opdrachtnemer aan de gemeente Zaanstad ter beschikking worden gesteld. In dat geval wordt het recht van eigendom overgedragen aan de gemeente Zaanstad.

Artikel 15 Levering en verpakking van producten

 • 1. De opdrachtnemer levert de producten DDP, volgens de “Incoterms” editie 2000, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs, tenzij anders is overeengekomen.

 • 2. De producten worden geleverd in deugdelijke verpakkingen. De gemeente Zaanstad kan eisen dat de verpakkingen van de te leveren of geleverde producten door en op kosten van de opdrachtnemer worden teruggenomen.

 • 3. De te leveren producten worden niet verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen.

 • 4. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst ten aanzien van verpakkingen niet aan lid 3 van dit artikel kan worden voldaan en er toch geleverd wordt met gebruikmaking van zulke verpakkingen, zal de opdrachtnemer dit aan de gemeente Zaanstad melden. De gemeente Zaanstad heeft alsdan, het recht deze verpakkingen voor rekening van de opdrachtnemer aan hem te retourneren of deze op zijn kosten te laten verwerken. Dit geldt ook wanneer de verpakkingen niet voldoen aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde en de opdrachtnemer dit niet heeft gemeld.

 • 5. Te leveren producten worden geleverd met alle voorhanden zijnde documentatie die bestemd is om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of certificaten, alsmede hulpstukken en hulpmaterialen. 6. De opdrachtnemer herstelt of vervangt de producten die door of tijdens het vervoer beschadigd of verloren zijn gegaan voor eigen rekening, één en ander ter keuze van de gemeente Zaanstad.

Artikel 16 Tijdstip van aflevering van producten

 • 1. Aflevering vindt plaats op de overeengekomen plaats van bestemming en op het in de overeenkomst bepaalde tijdstip. Indien geen termijn bepaald is geldt een redelijke termijn.

 • 2. Zodra de opdrachtnemer weet of verwacht dat de producten niet, of niet tijdig afgeleverd kunnen worden, stelt de opdrachtnemer de gemeente Zaanstad daarvan onverwijld schriftelijk in kennis, geeft aan wat de oorzaak en de omstandigheden zijn die hem hiertoe dwingen, en geeft aan welke maatregelen noodzakelijk zijn om een oplossing te vinden voor de daaruit voortvloeiende problemen. Onverlet het bepaalde in artikel 23 draagt de opdrachtnemer alle daaruit voortvloeiende schade voor de gemeente Zaanstad, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de gemeente Zaanstad de veroorzaker is van deze omstandigheden.

 • 3. Indien de gemeente Zaanstad tijdig aan de opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de producten in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de opdrachtnemer op eigen kosten de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, een en ander tenzij dit in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd. De gemeente Zaanstad komt niet in schuldeiserverzuim door uitstel van aflevering.

 • 4. Uitstel van aflevering als bedoeld in het derde lid van dit artikel geeft de opdrachtnemer nimmer aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs. De opdrachtnemer kan bij een uitstel van aflevering alleen aanspraak maken op vergoeding van gevolgschade indien er aan de zijde van de gemeente Zaanstad sprake is van opzet, grove schuld of extreme nalatigheid.

Artikel 17 Garantie

 • 1. De opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van minimaal 12 maanden na acceptatie het geleverde product ongestoord - zonder gebreken en / of andere (functionele) belemmeringen - kan worden gebruikt voor die doeleinden waarvoor het product bestemd is.

 • 2. Bij producten die niet direct in gebruik worden genomen, wordt de garantieperiode verlengd met de periode gedurende welke de producten niet in gebruik zijn genomen, een en ander met een maximum garantietermijn van 18 maanden.

 • 3. Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat is de opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dat gebrek, verplicht betrokken producten binnen een door de gemeente Zaanstad te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, om de producten terug te nemen en de voor die producten gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van de gemeente Zaanstad. Alle ingevolge dit lid te maken kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat het tijdens de garantieperiode ontstane gebrek niet voor zijn rekening en risico komt.

 • 4. Naast de verplichtingen ingevolge lid 3 van dit artikel is de opdrachtnemer voorts aansprakelijk voor alle in zijdelings verband met het gebrek staande schade, een en ander met in achtname van de redelijkheid en billijkheid.

 • 5. De garantieperiode wordt verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de producten niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een gebrek dat zich tijdens de garantieperiode openbaart. Een nieuwe garantieperiode overeenkomstig lid 1 van dit artikel is van toepassing op producten die ter vervanging zijn verstrekt en op vervangen of gerepareerde delen van die producten.

 • 6. In aanvulling op lid 1 van dit artikel, blijft de opdrachtnemer gedurende 5 jaren na acceptatie aansprakelijk voor een verborgen gebrek, indien de gemeente Zaanstad kan aantonen dat voornoemd gebrek reeds voor de acceptatie aanwezig was. Het in vorige zin vermelde is ook van toepassing indien zich gedurende die periode een gebrek voordoet ten gevolge waarvan het geleverde product onbruikbaar wordt voor het doel waarvoor het is bestemd, hetgeen blijkt uit de overeenkomst of hetgeen het redelijkerwijs te verwachten gebruik van de geleverde producten zou zijn. Indien een situatie als in dit lid zich voordoet, is lid 3 van dit artikel, voor zover mogelijk, van toepassing.

Artikel 18 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de gemeente Zaanstad

 • 1. De gemeente Zaanstad is gerechtigd de overeenkomst buiten rechte te ontbinden dan wel deze op te zeggen onder opgave van redenen. Daaronder is begrepen de omstandigheid dat de ter financiering van de overeenkomst in de ontwerpbegroting opgenomen gelden, niet door de gemeenteraad worden gevoteerd.

 • 2. Ingeval van opzegging van de opdracht als in lid 1 bedoeld, is de gemeente Zaanstad verplicht de opdrachtnemer te vergoeden:

  • a.

   de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

  • b.

   de gemaakte kosten;

  • c.

   de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden. Eventueel reeds betaalde voorschotten worden hiermee verrekend.

 • 3. Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept)informatiedragers tot aan het moment van tussentijdse beëindiging aan de gemeente Zaanstad in eigendom overdraagt.

 • 4. Nakoming van het in lid 2 bepaalde wordt opgeschort indien de grondslag van tussentijdse beëindiging is gelegen in het feit dat de opdrachtnemer in verzuim is, dan wel de opdrachtnemer in gebreke is gesteld op grond van tekortschieten in de nakoming van zijn verplichting(en), zoals bedoeld in artikel 23 lid 1. In dat geval wordt, hetgeen verplicht is op grond van lid 2, verrekend met de door de gemeente Zaanstad geleden schade zoals bedoeld in artikel 23.

 • 5. Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer.

 • 6. Informatiedragers van de gemeente Zaanstad die in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld worden in geval van tussentijdse beëindiging per omgaande, dan wel zo spoedig mogelijk aan de gemeente Zaanstad geretourneerd. Het in artikel 29 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de opdrachtnemer geleverde prestaties tot het moment van tussentijdse beëindiging.

 • 7. De opdrachtnemer houdt alle informatie die hem tijdens de duur van de opdracht is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 31, geheim en verstrekt deze niet aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

 • 8. Indien blijkt dat door de opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente Zaanstad of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers, heeft de gemeente Zaanstad het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad om vergoeding van kosten, schade en / of kosten in welke vorm dan ook, te eisen.

Artikel 19 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer

 • 1. De opdrachtnemer kan de overeenkomst tussentijds beëindigen ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 25 en ingeval van niet nakoming van verplichtingen van de gemeente Zaanstad, zoals bedoeld in artikel 6.

 • 2. De opdrachtnemer is niettemin gehouden de schade voor de gemeente Zaanstad als gevolg van die tussentijdse beëindiging te beperken, dan wel toereikende maatregelen nemen ter voorkoming daarvan.

 • 3. Het in artikel 18 lid 2 is eveneens van toepassing bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtnemer.

 • 4. Tussentijdse beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de gemeente Zaanstad.

 • 5. Informatiedragers van de gemeente Zaanstad die in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld worden in geval van tussentijdse beëindiging per omgaande, dan wel zo spoedig mogelijk aan de gemeente Zaanstad geretourneerd. Het in artikel 29 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door opdrachtnemer geleverde prestaties tot het moment van tussentijdse beëindiging.

 • 6. De opdrachtnemer houdt alle informatie die hem tijdens de duur van de opdracht is verstrekt, voortbouwende op de geheimhoudingsverplichting van artikel 31, geheim en verstrekt deze niet aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 20 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling

Indien de opdrachtnemer, in staat van faillissement geraakt, besluit tot ontbinding of surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag, gevolgd door vanwaardeverklaring, gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van deze opdracht, of de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van de aandelen, dan wel op grond van een mededeling van de opdrachtnemer moet worden aangenomen dat deze niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft de gemeente Zaanstad het recht de opdrachtnemer aan te zeggen, dat zij de opdracht onmiddellijk doet eindigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van de gemeente Zaanstad om vergoeding van kosten, schaden en / of kosten, in welke vorm dan ook, te eisen.

Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept) informatiedragers tot aan het moment van ontbinding aan de gemeente Zaanstad in eigendom overdraagt.

Bij beëindiging als hier bedoeld heeft de gemeente Zaanstad het recht alle naar haar oordeel nuttige en noodzakelijke maatregelen te nemen om de realisering van opdracht verder te effectueren en daarbij derden in te schakelen.

Artikel 21 Dreigende vertraging

Indien de verrichting van de diensten vertraging dreigt te ondervinden, meldt de opdrachtnemer zulks direct schriftelijk aan de gemeente Zaanstad en geeft daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Tevens stelt de opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging - ook in de toekomst - te voorkomen.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht de gemeente Zaanstad of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat de gemeente Zaanstad de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen, die de gemeente Zaanstad op grond van deze overeenkomst toekomen, onverlet.

Artikel 22 Onderbreking overeenkomst

 • 1. De gemeente Zaanstad kan de opdrachtnemer gelasten de verrichting van de prestaties te onderbreken. De gemeente Zaanstad maakt dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar.

 • 2. Ingeval van onderbreking van de opdracht is de gemeente Zaanstad verplicht de opdrachtnemer te vergoeden:

  • a.

   de honorering naar de stand van de werkzaamheden;

  • b.

   de gemaakte kosten;

  • c.

   de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

 • 3. Indien en voor zover de te leveren prestatie, dan wel een onderdeel daarvan, bestaat uit te leveren informatiedragers geldt deze verplichting op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen (concept)informatiedragers tot aan het moment van onderbreking aan de gemeente Zaanstad in eigendom overdraagt.

 • 4. Daarnaast is de opdrachtnemer gerechtigd vergoeding van zijn schade, die hij door de onderbreking lijdt, van de Gemeente Zaanstad te vorderen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om de schade voor de gemeente Zaanstad zoveel mogelijk te beperken.

 • 5. Indien de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer voortvloeien door de gemeente Zaanstad worden vergoed op basis van bestede tijd en de eventueel gemaakte kosten. Partijen zullen overleggen of de bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

 • 6. Ingeval van een onderbreking langer dan 2 jaar zijn treden partijen met elkaar in overleg met het oog op een beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 en 19.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 • 1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij haar in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in gebreke als nakoming van de desbetreffende verplichtingen, anders dan door overmacht, binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim. De wederpartij is naar keuze bevoegd:

  • a.

   tot beëindiging van de opdracht over te gaan;

  • b.

   nakoming van de opdracht te vorderen, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

 • 2. De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de levertijd op grond van het gestelde in artikel 16 lid 2 is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn uitblijft, is de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim.

 • 3. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. Zij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van bedoeld tekortschieten.

 • 4. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet-nakoming en / of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die partij, met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de wederpartij te betalen proceskosten.

 • 5. Indien opdrachtnemer voor het verrichten van de diensten gebruik maakt van zaken die eigendom zijn van de gemeente Zaanstad, als bedoeld in artikel 14 lid 1, en die voor dat doel in bruikleen worden gegeven, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van de gemeente Zaanstad bij de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst schade aan de opdrachtnemer en / of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer. In voorkomende gevallen zal de opdrachtnemer de gemeente Zaanstad vrijwaren voor aanspraken van derden.

Artikel 24 Boete

 • 1. Indien niet binnen de overeengekomen, dan wel verlengde, termijn de volledige verrichting van de prestaties is geaccepteerd die aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel een andere prestatie ter voldoening is aangeboden en geaccepteerd, is de opdrachtnemer aan de gemeente Zaanstad na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10 % daarvan. Indien nakoming, anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

 • 2. De boete komt de gemeente Zaanstad toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a.

   haar vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de diensten;

  • b.

   haar recht op schadevergoeding.

 • 3. De boete wordt verrekend met de door de gemeente Zaanstad verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 25 Overmacht

 • 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is de opdrachtnemer verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de gemeente Zaanstad. De gemeente Zaanstad heeft gedurende vier werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen conform het bepaalde in artikel 18, dan wel in overleg met de opdrachtnemer een periode - maximaal 15 werkdagen - af te spreken waarin partijen de nakoming van overeengekomen verplichtingen opschorten in afwachting van het eventueel opheffen van de overmachtsituatie.

  Indien de opdrachtnemer, na afloop van de overeengekomen periode, ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. te kort schiet in zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, heeft de gemeente Zaanstad het recht de opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 • 2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de programmatuur, voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, en / of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 26 Personeel

Partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst en / of binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van de wederpartij in dienst te nemen, noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden.

Artikel 27 Vervolgopdracht

De opdrachtnemer kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de rechten van de gemeente Zaanstad ten aanzien van het verlenen van vervolgopdrachten op generlei wijze worden beperkt door de toepasselijkheid van rechten van de opdrachtnemer of derden, bijvoorbeeld - niet zijnde limitatief bedoeld - octrooirecht, intellectuele eigendomsrechten en verplichte protocollen, anders dan voor aanvang van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan de gemeente Zaanstad kenbaar is gemaakt.

Artikel 28 Verzekering

De opdrachtnemer verklaart dat hij afdoende is verzekerd en zich verzekerd houdt voor de uitvoering van de overeenkomst voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn.

De opdrachtnemer overlegt op verzoek van de gemeente Zaanstad terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. De opdrachtnemer beëindigt niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Zaanstad, de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. Evenmin wijzigt de opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van de gemeente Zaanstad zonder bedoelde toestemming. De door de opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

De opdrachtnemer cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor de opdrachtnemer op grond van deze overeenkomst jegens de gemeente Zaanstad aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan de gemeente Zaanstad worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de opdrachtnemer voor het verzekerde voorval aan de gemeente Zaanstad te betalen schadevergoeding.

Artikel 29 Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

 • 1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten, welke kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve van exploitatie door de gemeente Zaanstad en / of van alle door de opdrachtnemer op grond van de opdracht geleverde prestaties, berusten bij de gemeente Zaanstad, tenzij anders is overeengekomen.

  De rechten van de opdrachtnemer worden op grond van deze bepalingen door de opdrachtnemer aan de gemeente Zaanstad overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door de gemeente Zaanstad wordt aanvaard.

 • 2. Voorzover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de gemeente Zaanstad onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eerste verzoek van de gemeente Zaanstad aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

  De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van de gemeente Zaanstad. De opdrachtnemer machtigt de gemeente Zaanstad hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

 • 3. Onder de in lid 1 bedoelde rechten zijn - zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden opgevat - mede begrepen:

  • a.

   alle handelingen, waaronder de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel of een bewerking van informatie, resultaten, prestaties en informatiedragers, die nodig of nuttig zijn met het oog op datgene waartoe dezen beoogd en / of geschikt is of blijkt of kan zijn;

  • b.

   het daartoe laden, in beeld brengen, uitvoeren, overbrengen en opslaan van of bewerkingen daarvan van digitale informatie met het oog op onderhoud, verbeteren van fouten, virusbestrijding, aanbrengen van mogelijke verbeteringen, het overbrengen naar een andere omgeving, het koppelen en / of het interoperabel maken met andere hardware en systeemprogrammatuur en andere programmatuur, het wijzigen van parameters, het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van beveiligingen, het vervaardigen, opslaan, wijzigen van (reserve)kopieën, het onderzoeken en testen van de informatiedrager.

 • 4. De opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens de gemeente Zaanstad van alle eventueel aan hem, de opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens de gemeente Zaanstad van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • 5. Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de eigendom van informatiedragers, respectievelijk de intellectuele (eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij de gemeente Zaanstad berust tot tegenbewijs, te leveren door de opdrachtnemer.

 • 6. De opdrachtnemer stelt de prestaties / resultaten van zijn werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar, noch verschaft hij hierover aan derden enige inlichting, tenzij de gemeente Zaanstad schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend, zulks op verbeurte van een boete van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10 % daarvan, welke zonder rechterlijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling dadelijk opeisbaar, en niet voor compensatie vatbaar, is.

  De gemeente Zaanstad is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals tegen betaling door de opdrachtnemer van een door de gemeente Zaanstad in onderling overleg vast te stellen royalty-vergoeding.

  Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de gemeente Zaanstad gerechtigd, indien derden de gemeente Zaanstad ter zake van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst zal de gemeente Zaanstad geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de opdrachtnemer.

 • 7. De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente Zaanstad voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten van derden, zogenaamde persoonlijkheidsrechten, alsmede aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.De opdrachtnemer en de gemeente Zaanstad vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. De opdrachtnemer en de gemeente Zaanstad treffen op hun kosten alle maatregelen, die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en / of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

Artikel 30 Overdracht rechten en plichten

1.Partijen zijn niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, zulks met uitzondering van het recht op honorarium. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Met toestemming van de gemeente Zaanstad is de opdrachtnemer gerechtigd om rechten met betrekking tot de overeenkomst binnen het concern over te dragen bij een overname of bij een overdracht van de aandelen. Indien de opdrachtnemer het voornemen heeft een dergelijke situatie te creëren of een dergelijke situatie voorziet, meldt hij dit terstond aan de gemeente Zaanstad.

Artikel 31 Geheimhouding

 • 1. De opdrachtnemer heeft kennisgenomen van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de personen, die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst, eveneens worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

 • 2. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren, anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie.

 • 3. Partijen dragen er zorg voor dat de in het voorgaande lid omschreven verplichtingen nauwkeurig worden nageleefd door allen die voor hen werkzaam zijn.

 • 4. De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden gelden niet voor zover de betreffende informatie:

  • a.

   aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt.

  • b.

   van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van de niet-nakoming door één der partijen van de verplichting als omschreven in dit artikel.

  • c.

   zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken.

  • d.

   op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur dient te worden verstrekt.

  • e.

   die met toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet onder voorwaarden.

 • 5. Geen van beide partijen maakt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, in publicaties of reclame-uitingen van de prestaties / resultaten of uitvoering van de overeenkomst - al dan niet met gebruikmaking van informatiedragers- melding, zulks op verbeurte van een boete van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de overeenkomst is gemoeid, vermeerderd met de BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10 % daarvan, welke zonder rechterlijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling dadelijk opeisbaar, en niet voor compensatie vatbaar, is.

Artikel 32 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 33 Bevoegde rechter

Verschillen van mening tussen de gemeente Zaanstad en de opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze bepalingen of de overeenkomst mochten ontstaan worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 34 Slotbepaling

 • 1.

  De gemeente Zaanstad kan nadere voorwaarden geven voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede algemene aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten leveringen en werken.

 • 2.

  Partijen realiseren zich dat de gemeente Zaanstad ook als overheid optreedt. De opdrachtnemer aanvaardt deze bijzonder positie van de gemeente Zaanstad als overheid. De gemeente Zaanstad behoudt bij de nakoming van het in de overeenkomst bepaalde volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

 • 3.

  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de communicatie ter zake van de overeenkomst, ongeacht de vorm, in het Nederlands.

 • 4.

  Deze standaardvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden Gemeente Zaanstad 2002.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 16 juli 2002,

Burgemeester en wethouders van Zaanstad

burgemeesterdr.R.L.Vreeman
secretarisdrs. W.van der Molen