Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanvullend ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit inzake overeenkomsten TSN Thuiszorg B.V. ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein 2015 en 2016-2018'
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit inzake overeenkomsten TSN Thuiszorg B.V. ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein 2015 en 2016-2018'

Aanvullend ondermandaat-/ volmacht-/ machtigingsbesluit inzake overeenkomsten TSN Thuiszorg B.V. ter uitvoering van de Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Inkoop Sociale Domein 2015 en 2016-2018'

en de 5 daarbij horende aanvullende mandaatbesluiten van de gemeenten Waterland, Wormerland, Edam-Volendam, Oostzaan en Landsmeer .

Overwegende dat:

 • -

  aan het college/ burgemeester van de gemeente Zaanstad door de gemeenten die partij zijn bij deDienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst "Regionale Inkoop SocialeDomein 2015 en 2016-2018 aanvullend mandaat, volmacht en machtiging is verleend in verband met de gesloten basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van 21 mei 2014 met TSN Thuiszorg B.V. en de deelovereenkomst AWBZ-Wmo Ondersteuningsdiensten van 23 oktober 2014 met TSN Thuiszorg B.V. door Zaanstad namens de 5 gemeenten en de verlening van surseance van betaling op 30 november 2015 aan TSN Thuiszorg B.V. en een faillissement onafwendbaar;

 • -

  aanvullend mandaat, volmacht en machtiging is verleend ter zake van alle (o.a. voorbereidende en uitvoerings-) handelingen en besluitvorming die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening (zorg) welke wordt/werd verzorgd door TSN Thuiszorg B.V. op basis van de bovengenoemde gesloten overeenkomsten te waarborgen;

 • -

  het college en de burgemeester van de gemeente Zaanstad toegestaan is schriftelijk ondermandaat,volmacht c.q. machtiging te verlenen;

 • -

  het college bij besluit van 16 februari 2016 ondermandaat heeft verleend aan de directeur met als aandachtsgebied Maatschappelijke Ontwikkeling met de bevoegdheid om schriftelijk ondermandaat, te verlenen aan het sectorhoofd Informatie en Contractmanagement;

 • -

  de burgemeester bij besluit van 14 maart 2016 volmacht c.q. machtiging heeft verleend aan de directeur met als aandachtsgebied Maatschappelijke Ontwikkeling met de bevoegdheid om schriftelijk volmacht c.q. machtiging te verlenen aan het sectorhoofd Informatie en Contractmanagement;

Besluit:

 • I

  Met betrekking tot het aan de directeur van met als aandachtsgebied Maatschappelijke Ontwikkelingverleende ondermandaat-, volmacht en machtiging die voortvloeit uit het aanvullend mandaat, volmacht en machtiging aan het college/burgemeester van Zaanstad door de 8 gemeenten ter zake van alle (o.a. voorbereidende en uitvoerings-) handelingen en besluitvorming die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de dienstverlening (zorg) welke wordt/werd verzorgd door TSN Thuiszorg B.V. op basis van de bovengenoemde gesloten overeenkomsten te waarborgen, ondermandaat, volmacht en machtiging op te dragen aan het sectorhoofd Informatie en Contractmanagement;

 • II

  Met betrekking tot vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van defunctionaris aan wie bij dit besluit de bovenstaande bevoegdheden zijnondergemandateerd, worden bepalingen van het geldende Ondermandaatbesluit van hetdomein Maatschappelijke Ontwikkeling in acht genomen;

 • III

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het elektronischeGemeenteblad en worden gepubliceerd op de website overheid.nl.

Getekend:

directeur met als aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkeling