Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Algemene Inkoopvoorwaarden diensten en leveringen en werken gemeente Zaanstad 2013
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

besluit vast te stellen:

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DIENSTEN EN LEVERINGEN GEMEENTE ZAANSTAD 2013

Begripsbepalingen

 • 1.

  Begripsbepalingen

   • 1.

    De met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de navolgende betekenis:

    a.

    Aanbestedingsdocumenten:

    alle documenten die de Gemeente Zaanstad in een al dan niet door het (Europese) aanbestedingsrecht gereguleerde op concurrentie gerichte procedure, dan wel een enkelvoudige onderhandse procedure aan de/een deelnemende marktpartij(en) heeft verstrekt;

    b.

    Acceptatie:

    de schriftelijke goedkeuring door de Gemeente Zaanstad van (onderdelen van) de Prestatie;

    c.

    Aflevering:

    de bezorging door de Opdrachtnemer van Producten op de bij de Overeenkomst bepaalde wijze, blijkend uit een door de Gemeente Zaanstad afgegeven bewijs van ontvangst daarvan;

    d.

    Algemene Voorwaarden:

    deze Algemene Inkoop-voorwaarden Diensten en Leveringen Gemeente Zaanstad 2013, die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst, en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam op 17 september 2013 onder nummer 34367942;

    e.

    Bijlage:

    een aanhangsel bij de Overeenkomst;

    f.

    BW:

    het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

    g.

    Dag:

    een kalenderdag;

    h.

    Databankenrecht:

    de tak van het recht die het intellectueel eigendom van databanken regelt, door het auteursrecht uit te breiden tot generieke databanken;

    i.

    Derden:

    natuurlijke of rechtspersonen, niet zijnde Partijen bij de Opdracht, of personen die handelen namens de Gemeente Zaanstad of de Opdrachtnemer;

    j.

    Diensten:

    de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente Zaanstad te verrichten Prestatie(s), niet zijnde Leveringen;

    k.

    Inhuur:

    de inhuur door de Gemeente Zaanstad van Personeel, dat door de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de Gemeente Zaanstad werkzaam te zijn;

    l.

    Ingehuurde:

    het in het kader van de Inhuur door de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad ter beschikking gestelde Personeel;

    m.

    Loonhefeveringenfingen:

    de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet, die een werkgever uit hoofde van verschillende heffingswetten voor zijn werknemers aan de Belastingdienst is verschuldigd;

    n.

    Leveringen

    de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad te leveren Producten;

    o.

    Offerte:

    een door de Opdrachtnemer schriftelijk gedaan aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

    p.

    Opdracht:

    de door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Gemeente Zaanstad te verrichten werkzaamheden krachtens een Overeenkomst van Opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

    q.

    Gemeente Zaanstad:

    de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Zaanstad en alle tot de organisatie van deze publiekrechtelijke rechtspersoon behorende bestuursorganen, diensten, sectoren en overige organisatieonderdelen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart;

    r.

    Opdrachtnemer:

    de contractuele wederpartij van de Gemeente Zaanstad;

    s.

    Overeenkomst:

    de Overeenkomst van Opdracht inclusief de daarbij behorende bijlagen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

    t.

    Partijen:

    de Gemeente Zaanstad en de Opdrachtnemer;

    u.

    Personeel:

    de door Partijen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomsten in te schakelen (hulp)personen, al dan niet in dienstverband op enigerlei wijze verbonden aan één van de Partijen;

    v.

    Prestatie:

    de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente Zaanstad te verrichten prestatie, zijnde een Levering en/of Dienst;

    w.

    Producten:

    alle roerende zaken die worden geleverd op grond van een Overeenkomst tussen Gemeente Zaanstad en Opdrachtnemer.

    I. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DIENSTEN EN LEVERINGEN

 • 2.

  Toepasselijke bepalingen

  • 1

   Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.

  • 2

   Op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, behalve voor zover de Overeenkomst daarvan afwijkt.

  • 3

   Bijlagen maken onderdeel uit van de inhoud van de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en Bijlage(n) prevaleert de Overeenkomst.

  • 4

   Indien zich na ondertekening van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in wet- of regelgeving van dwingendrechtelijke aard die consequenties hebben voor de inhoud en/of uitvoering van de Overeenkomst, zullen Partijen met elkaar in overleg treden.

  • 5

   Op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, evenals op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Partijen, tenzij de aard van deze rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen zich daartegen verzet.

  • 6

   Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht en zullen Partijen met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

  • 7

   Afwijkingen van dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

  • 8

   De juridische rangorde van de documenten die betrekking hebben op de Opdracht is als volgt, waarbij aan het eerstgenoemde document het meeste gewicht toekomt:

   • (i)

    de Overeenkomst;

   • (ii)

    de Aanbestedingsdocumenten;

   • (iii)

    de Algemene Voorwaarden;

   • (iv)

    de Offerte.

 • 3.

  Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

  • 1

   Aanvragen voor een Offerte binden de Gemeente Zaanstad niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

  • 2

   Een Offerte van de Opdrachtnemer is bindend en onherroepelijk voor de in de Offerte genoemde termijn, welke termijn geacht wordt minimaal gelijk te zijn aan de gevraagde termijn in de aanvraag voor een Offerte. Mondelinge biedingen worden niet geaccepteerd.

  • 3

   Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en zodra de Gemeente Zaanstad, bevoegd vertegenwoordigd, een schriftelijke aanvaarding van de Offerte heeft verzonden aan de Opdrachtnemer. Onder schriftelijke aanvaarding wordt verstaan een expliciete bevestiging per brief, e-mail of faxbericht.

  • 4

   Een gunningvoornemen of gunningbeslissing in een aanbestedingsprocedure of offerteprocedure houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van het Burgerlijk Wetboek

  • 5

   Wijzigingen van de Overeenkomst, daaronder begrepen uitbreiding of beperking van de Opdracht, komen slechts tot stand met inachtneming van lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel.

  • 6

   De Gemeente Zaanstad is gerechtigd te verlangen dat de ordergrootte en/of de hoedanigheid van de te leveren Prestatie wordt gewijzigd. Voorts is de Gemeente Zaanstad gerechtigd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren Prestatie, alsmede in het tijdstip van Aflevering.

  • 7

   Indien een wijziging als bedoeld in lid 6 van dit artikel naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd zal de Opdrachtnemer, alvorens aan die wijziging gevolg te geven, de Gemeente Zaanstad hierover binnen vijf werkdagen schriftelijk informeren. Indien de Gemeente Zaanstad met deze gevolgen instemt, vindt wijziging van de Overeenkomst plaats conform lid 5 van dit artikel. Indien naar het oordeel van de Gemeente Zaanstad deze gevolgen onredelijk zijn in verhouding tot de aard en omvang van de wijzigingen, is de Gemeente Zaanstad bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder enige schadeplichtigheid tegenover de Opdrachtnemer.

  • 8

   Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen aan te leveren Prestaties aan te brengen of uit te voeren zonder schriftelijke opdracht of schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad.

 • 4.

  Overdracht van rechten en verplichtingen

  • 1

   De Opdrachtnemer kan rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad geheel of gedeeltelijk overdragen aan een Derde.

  • 2

   De Gemeente Zaanstad zal haar toestemming aan een dergelijke overdracht niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 • 5.

  Vergewis – en informatieverplichtingen

  • 1

   Voorafgaand aan het verzenden van de Offerte heeft de Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van, in ieder geval, doch niet uitsluitend (i) de doelstellingen waarmee de Gemeente Zaanstad de Overeenkomst beoogt aan te gaan en (ii) de organisatie van Gemeente Zaanstad, voor zover van belang voor de uitvoering van de Opdracht.

  • 2

   De Gemeente Zaanstad verstrekt de Opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen, die redelijkerwijs benodigd zijn om de Opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Bij eventuele onduidelijkheid of onvolledigheid doet de Opdrachtnemer tijdig navraag bij de Gemeente Zaanstad.

  • 3

   Partijen houden elkaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst op de hoogte van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

  • 4

   Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Gemeente Zaanstad te allen tijde gerechtigd ter zake van de uitvoering van de kwaliteitszorg, zoals op moment van aangaan van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad kenbaar was gemaakt, nadere informatie in te (laten) winnen en controles uit te (laten) voeren, zowel bij de Opdrachtnemer, diens onderaannemers en toeleveranciers, als op locaties waar naar het oordeel van de Gemeente Zaanstad belangrijke prestaties worden verricht. De Opdrachtnemer is gehouden hieraan onverwijld medewerking te verlenen.

 • 6.

  Personeel

  • 1

   Het door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Personeel voldoet aan door de Gemeente Zaanstad gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemeen gestelde eisen ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring. Op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad zal de Opdrachtnemer aantonen dat het ingeschakelde Personeel aan de genoemde eisen voldoet.

  • 2

   Op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad zal de Opdrachtnemer een Verklaring Omtrent Gedrag ("VOG") van het Personeel aan de Gemeente Zaanstad doen toekomen. Het ontbreken van een VOG, ondanks een daartoe strekkend verzoek, is een grond voor (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst in de zin van artikel 18 lid 2 sub a.

  • 3

   Indien de Gemeente Zaanstad van mening is dat het ingeschakelde Personeel niet voldoet aan de gestelde kwalificaties, ondeugdelijk werk heeft afgeleverd, en/of in strijd met de bij de Gemeente Zaanstad geldende voorschriften heeft gehandeld, zal zij in overleg treden met de Opdrachtnemer over de gevolgen hiervan. Indien dit overleg niet leidt tot een voor de Gemeente Zaanstad acceptabele oplossing, zal de Opdrachtnemer dit Personeel op het eerste schriftelijke verzoek van de Gemeente Zaanstad terstond, dat wil zeggen binnen vijf werkdagen, vervangen.

  • 4

   De Gemeente Zaanstad is bevoegd de identiteit te verifiëren en vast te leggen van Personeel dat door de Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld. Op verzoek van de Gemeente Zaanstad zal de Opdrachtnemer voor dit Personeel een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen en, indien van toepassing, een kopie van de tewerkstellingsvergunning. De Opdrachtnemer is gehouden terstond aan de Gemeente Zaanstad mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van vreemdelingen, waaronder de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"), en verklaart dat al het ingeschakelde Personeel voldoet aan de bepalingen van deze wetgeving. In dit kader vrijwaart de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete inzake illegale arbeid.

  • 5

   Het door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Personeel is gehouden alle bij de Gemeente Zaanstad geldende voorschriften (waaronder gedrags- en huisregels) in acht te nemen en alle vanwege de Gemeente Zaanstad gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en informatiebeveiliging van de Gemeente Zaanstad dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Desgevraagd stelt de Gemeente Zaanstad de genoemde voorschriften en reglementen aan de Opdrachtnemer ter beschikking.

  • 6

   Indien de Gemeente Zaanstad hiervoor gegronde redenen heeft, kan zij aan door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld Personeel de toegang tot haar terreinen en gebouwen ontzeggen.

  • 7

   Indien de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil maken van diensten van Derden, dan is hij daartoe pas bevoegd na verkregen schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad. De Gemeente Zaanstad zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

  • 8

   De Opdrachtnemer informeert de Gemeente Zaanstad per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat deze intern bij haar bekend zijn geworden, over wisselingen van de contactpersoon bij de Opdrachtnemer.

  • 9

   De Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad niet gerechtigd de personen, die belast zijn met de uitvoering van Diensten, tijdelijk of definitief te vervangen, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst. De Gemeente Zaanstad zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.

  • 10

   Als de Gemeente Zaanstad andere personen wenst voor de uitvoering van de Overeenkomst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een goede uitvoering van de Opdracht, deelt zij dit schriftelijk mee aan de Opdrachtnemer, onder opgave van redenen. De Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorg dragen. Indien de aard van de Opdracht niet wijzigt, kunnen de voor de te vervangen personen geldende tarieven niet verhoogd worden.

  • 11

   Ingeval de Opdrachtnemer een natuurlijke persoon is, die in aanmerking komt voor een Verklaring Arbeidsrelatie, zal hij op eerste verzoek daartoe van de Gemeente Zaanstad een Verklaring Arbeidsrelatie overleggen.

 • 7.

  Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

  • 1

   Het is de Opdrachtnemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers als inlener respectievelijk (hoofd)aannemer in de zin van de Invorderingswet 1990 alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten– en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt. De Opdrachtnemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze regelgeving jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

  • 2

   De Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van de Gemeente Zaanstad telkens een verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan 3 maanden. Indien de Opdrachtnemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.

  • 3

   De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst in het kader van de in artikel 7.1 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door de Opdrachtnemer en/of haar onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de Opdracht zullen worden belast.

  • 4

   De Gemeente Zaanstad kan van de Opdrachtnemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in artikel 7.1 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de Gemeente Zaanstad wordt weggenomen. In dat geval is de Opdrachtnemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de Gemeente Zaanstad inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

 • 8.

  Hulpmiddelen

  • 1

   Voor het gebruik van materialen, gereedschappen en machines van de Gemeente Zaanstad dient de Opdrachtnemer te beschikken over voorafgaande toestemming van de Gemeente Zaanstad. Het gebruik is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik mocht ontstaan.

  • 2

   Door de Gemeente Zaanstad ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van de Gemeente Zaanstad door de Opdrachtnemer aangeschafte en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de Gemeente Zaanstad c.q. worden eigendom van de Gemeente Zaanstad op het moment van aanschaf of vervaardiging, tenzij schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

  • 3

   De Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen herkenbaar te maken als eigendom van de Gemeente Zaanstad, deze in goede staat te houden en voor zijn risico te nemen zolang de Opdrachtnemer ten aanzien van deze hulpmiddelen als houder optreedt.

  • 4

   Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de Levering aan de Gemeente Zaanstad, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad. Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer evenwel onverlet.

 • 9.

  Prijs en prijsherziening

  • 1

   De door Partijen overeengekomen prijs luidt in euro (€), is exclusief BTW en omvat alle kosten die door de Opdrachtnemer in verband met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer dient op zijn Offerte aan te geven welk BTW-tarief van toepassing is.

  • 2

   De door Partijen overeengekomen prijs is vast en niet onderhevig aan enige indexering en/of andere wijze van aanpassing, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald en daarin is bepaald (i) welke omstandigheden tot prijsaanpassing leiden en (ii) op welke wijze de aanpassing plaatsvindt.

 • 10.

  Factuur en betaling

  • 1

   De Opdrachtnemer heeft pas recht op betaling van de overeengekomen prijs na Acceptatie door de Gemeente Zaanstad van de resultaten van de op grond van de Overeenkomst verrichte Prestaties, tenzij hiervan in de Overeenkomst wordt afgeweken. De Opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na acceptatie.

  • 2

   De Gemeente Zaanstad betaalt de door haar op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de daaraan door wet- en regelgeving en de Gemeente Zaanstad gestelde eisen, waaronder:

   • a.

    Naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

   • b.

    Het factuuradres en eventueel factuurnummer van de Opdrachtnemer;

   • c.

    Het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

   • d.

    Een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de Overeenkomst afgesproken tarieven;

   • e.

    Nadere eisen van de Gemeente Zaanstad:

    • (i)

     Uniek(e) bestelkenmerk(en) van de Gemeente Zaanstad;

    • (ii)

     Eventuele andere door de Gemeente Zaanstad verlangde gegevens.

  • 3

   De Opdrachtnemer zendt de fact(u)ur(en) ofwel per post ofwel digitaal (bij voorkeur in digitale vorm)  toe aan de Gemeente Zaanstad, onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de gemeente gestelde eisen.

  • 4

   De Gemeente Zaanstad is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Gemeente Zaanstad zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer geretourneerd, waarna de Opdrachtnemer alsnog zo spoedig mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Gemeente Zaanstad behoudt zich de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

  • 5

   Overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente Zaanstad of niet-betaling door de Gemeente Zaanstad op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de Opdrachtnemer niet het recht zijn Prestaties op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Gemeente Zaanstad zal een dergelijk vermoeden zo spoedig mogelijk bij de Opdrachtnemer melden.

  • 6

   In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, is de Gemeente Zaanstad bevoegd, teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer zeker te stellen, te verlangen dat de Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de Gemeente Zaanstad acceptabele bankinstelling van goede naam en faam. Indien de Opdrachtnemer niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek om een bankgarantie als in de vorige volzin is bedoeld, is de Gemeente Zaanstad bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

  • 7

   Betaling van de factuur door de Gemeente Zaanstad houdt op geen enkele wijze afstand in van haar rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  • 8

   De Gemeente Zaanstad is bij betaling van de door haar op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad verschuldigde bedragen. De Opdrachtnemer is niet bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad verschuldigde bedragen met de door de Gemeente Zaanstad aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

 • 11.

  Garanties

  • 1

   Onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of wet, verleent de Opdrachtnemer op alle Prestaties die door hem op grond van een Overeenkomst zijn verricht ten minste een garantie van twee jaar na voltooiing van het resultaat van de Dienst of na Aflevering van het Product. In geval op de Prestatie een wettelijke garantietermijn van toepassing is van meer dan twee jaar, prevaleert deze wettelijke garantietermijn boven de hiervoor genoemde minimumtermijn van twee jaar.

  • 2

   De door of namens de Opdrachtnemer afgegeven garantieverklaringen en overige garantiebescheiden zijn gesteld in de Nederlandse taal, dan wel voorzien van een door een beëdigd vertaler opgestelde vertaling in de Nederlandse taal.

  • 3

   De in lid 1 genoemde garanties houden in dat de Opdrachtnemer zich verplicht om voor zijn eigen rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de Gemeente Zaanstad zo spoedig mogelijk te (doen) herstellen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken niet aan hem toerekenbaar zijn. Eventuele beperkingen en/of voorwaarden opgenomen in door de Opdrachtnemer afgegeven garantieverklaringen en overige garantiebescheiden zijn niet van toepassing.

 • 12.

  Aansprakelijkheid en schade

  • 1

   De Opdrachtnemer is tegenover de Gemeente Zaanstad aansprakelijk:

   • a.

    Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, en

   • b.

    de Gemeente Zaanstad de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Gemeente Zaanstad de Opdrachtnemer heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, en

   • c.

    de Opdrachtnemer aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

   Het bepaalde onder sub b en c is niet van toepassing voor zover nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

  • 2

   Is de Opdrachtnemer aansprakelijk, dan is hij gehouden tot vergoeding van de door de Gemeente Zaanstad dientengevolge geleden en te lijden schade. Het recht op schadevergoeding op grond van dit artikel komt de Gemeente Zaanstad toe, onverminderd alle andere rechten of (schade)vorderingen op grond van de wet, waaronder vorderingen uit onrechtmatige daad, kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen of zaken of productenaansprakelijkheid, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

  • 3

   De Opdrachtnemer is voorts tegenover de Gemeente Zaanstad aansprakelijk voor alle schade door deze geleden als gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding van de Opdrachtnemer. Bij de vaststelling van de ingevolge het in dit lid bepaalde schade wordt, naast de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de Gemeente Zaanstad door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.

  • 4

   De door de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad te vergoeden schade is beperkt tot een maximum van € 5.000.000 (zegge: vijf miljoen euro), tenzij hiervan in de Overeenkomst is afgeweken.

  • 5

   Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd.

 • 13.

  Algemene vrijwaringen

  • 1

   De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad voor alle aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en het gebruik van hetgeen krachtens de Overeenkomst is gerealiseerd c.q. geleverd, indien dit gebruik tot schade leidt en de kans op deze schade door een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens de Opdrachtnemer is vergroot. De Opdrachtnemer informeert de Gemeente Zaanstad onverwijld indien zich aanspraken van Derden als bedoeld in de vorige volzin voordoen of dreigen voor te doen.

  • 2

   De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad voor alle strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Awb), het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en die de Opdrachtnemer voorafgaand aan, gedurende of tijdens de Overeenkomst krijgt opgelegd. De Opdrachtnemer informeert de Gemeente Zaanstad onverwijld indien zich omstandigheden als bedoeld in de vorige volzin voordoen of dreigen voor te doen.

 • 14.

  Verzekering

  • 1

   De Opdrachtnemer is gehouden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarvan de polis ten minste dekking biedt tot een bedrag gelijk aan driemaalde totale opdrachtsom. De omvang van de uiteindelijke dekkingsgraad komt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

  • 2

   Een gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis(sen) en bewijzen van premiebetaling van de in lid 1 bedoelde verzekering(en) worden op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad door de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad verstrekt. De Opdrachtnemer doet, behoudens in het geval wettelijke verplichtingen daaraan in de weg staan, hierbij tevens mededeling van overige aanspraken van de Opdrachtnemer onder dezelfde polis in het lopende verzekeringsjaar. Daarnaast doet de Opdrachtnemer in voorkomende gevallen hierbij mededeling van andere verzekerden dan de Opdrachtnemer onder dezelfde polis.

  • 3

   Indien de Gemeente Zaanstad de Opdrachtnemer aansprakelijk heeft gesteld uit hoofde van de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad daarmee verband houdende aanspraken op verzekeringspenningen uit hoofde van de verzekering als bedoeld in lid 1 onverwijld aan de Gemeente Zaanstad te cederen. De Opdrachtnemer machtigt de Gemeente Zaanstad door het sluiten van de Overeenkomst onherroepelijk om de akte van cessie alsdan in naam van de Opdrachtnemer te ondertekenen en aan de verzekeraar mee te delen. De Opdrachtnemer deelt deze cessie in dat geval ook zelf onverwijld aan de verzekeraar mee.

 • 15.

  Overmacht

  • 1

   Indien een van de Partijen haar verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen zonder dat Partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

  • 2

   De Partij die zich op niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) beroept, dient dat aan de andere Partij kenbaar te maken binnen 24 uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde Partij dient het beroep op een niet toerekenbare tekortkoming tegenover de andere Partij deugdelijk te motiveren en zo nodig met bewijsmiddelen te onderbouwen.

  • 3

   Een beroep van de Opdrachtnemer op een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is in elk geval niet gerechtvaardigd in het geval van: (i) gebrek aan Personeel, (ii) ziekte van Personeel, (iii) vertraging in de aanlevering of ongeschiktheid van voor verrichten van de Prestaties benodigde zaken, (iv) stakingen of werkonderbrekingen, (v) tekortkomingen van Derden, (vi) liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde Derden.

  • 4

   Een Partij heeft het recht om door middel van een aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien (i) de andere Partij gedurende een periode van minimaal 15dagen niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of (ii) zodra voor het verstrijken van deze termijn van 15dagenredelijkerwijs komt vast te staan dat de periode waarin de tekortkoming niet aan de Partij kan worden toegerekend minimaal 15dagen zal aanhouden.

 • 16.

  Vertraging

  • 1

   In geval van een (dreigende) vertraging in de nakoming aan de zijde van één der Partijen, is deze Partij gehouden dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak en de gevolgen van de vertraging aan de andere Partij mee te delen.

  • 2

   De Gemeente Zaanstad kan in geval van vertraging de Opdrachtnemer gelasten de Opdracht te onderbreken. De Gemeente Zaanstad is verplicht zulks schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen aan de Opdrachtnemer. De Gemeente Zaanstad is gedurende de eerste zes maanden van de onderbreking niet gehouden aan de Opdrachtnemer enige schade die de Opdrachtnemer als gevolg van de onderbreking lijdt te vergoeden.

  • 3

   Na een mededeling als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel treden Partijen binnen bekwame tijd in overleg omtrent de gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht, onverminderd alle rechten en vorderingen die Partijen op grond van de Overeenkomst en/of wet ter zake toekomen.

  • 4

   In geval van een (dreigende) vertraging in de nakoming aan de zijde van de Opdrachtnemer, is hij, naast de gehoudenheid tot een mededeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gehouden de Gemeente Zaanstad maatregelen voor te stellen om vertraging (verder) te voorkomen. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze mededeling, bericht de Gemeente Zaanstad of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen. Instemming als bedoeld in de vorige volzin houdt in geen geval in dat de Gemeente Zaanstad de oorzaak van de (dreigende) vertraging erkent, en laat alle andere rechten en vorderingen van de Gemeente Zaanstad op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.

 • 17.

  Klachtplicht

  • 1

   De Gemeente Zaanstad kan slechts een beroep doen op een gebrek in de Prestaties van de Opdrachtnemer, indien zij binnen een redelijke termijn nadat zij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, bij de Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. Onder een redelijke termijn moet worden verstaan een periode van 6 maanden.

 • 18.

  Opzegging en ontbinding

  • 1

   De Gemeente Zaanstad kan de Overeenkomst te allen tijde zonder grond opzeggen. Heeft de Gemeente Zaanstad de Overeenkomst zonder grond opgezegd, dan vergoedt zij aan de Opdrachtnemer:

   • a.

    de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten naar de stand van de werkzaamheden, en;

   • b.

    alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de Opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht, en;

   • c.

    5% van het resterende deel van de opdrachtsom, tenzij in de Overeenkomst een opzegtermijn is overeengekomen.

   Voor het overige is de Gemeente Zaanstad niet gehouden tot enige vergoeding van kosten en/ of schade voortvloeiend uit en/of samenhangend met de opzegging aan de Opdrachtnemer.

  • 2

   Onverminderd alle andere rechten en vorderingen van de Gemeente Zaanstad op basis van de wet of de Overeenkomst, mag de Gemeente Zaanstad de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder jegens de Opdrachtnemer op enigerlei wijze schadeplichtig te worden, geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

   • a.

    de Opdrachtnemer in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst;

   • b.

    de nakoming door de Opdrachtnemer van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is of zal worden;

   • c.

    ten aanzien van de Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd, de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

   • d.

    een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers van de Opdrachtnemer, ontbinding of liquidatie van de Opdrachtnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer, of de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer wezenlijk wijzigen;

   • e.

    door de Opdrachtnemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de Gemeente Zaanstad of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

   • f.

    de Opdrachtnemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de Economische Delicten, de Opdrachtnemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de Opdrachtnemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur ("Wet Bibob"), dan wel de Opdrachtnemer anderszins de in het maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

   • g.

    de Opdrachtnemer haar onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft over de Opdrachtnemer of met de Opdrachtnemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de Gemeente Zaanstad daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst laat voortduren;

   • h.

    de Opdrachtnemer de vrije beschikking verliest over haar vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de Gemeente Zaanstad tijdige en deugdelijke nakoming door de Opdrachtnemer van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

   • i.

    indien de Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde Derden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van Loonheffingen en/of omzetbelasting;

   • j.

    indien de Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav), waardoor de Gemeente Zaanstad ter zake een (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete wordt opgelegd;

   • k.

    indien de Opdrachtnemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

   • l.

    indien de Gemeente Zaanstad, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen, waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen;

   • m.

    indien de Opdrachtnemer in strijd handelt met het verbod op acquisitie, zoals omschreven in artikel 22.

  • 3

   Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in lid 2 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

  • 4

   Indien de Gemeente Zaanstad met de Opdrachtnemer twee of meer samenhangende overeenkomsten heeft gesloten, mag de Gemeente Zaanstad ook de andere overeenkomsten ontbinden, indien zich een van de in lid 2 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden voordoet. Van samenhang als hiervoor bedoeld moet blijken uit de overeenkomsten.

  • 5

   Indien de Overeenkomst op grond van het in dit artikel bepaalde geheel is ontbonden, zal de Opdrachtnemer de al aan hem verrichte betalingen aan de Gemeente Zaanstad terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit aan de Opdrachtnemer is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting (inclusief wettelijke rente, zoals hiervoor aangegeven) alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

 • 19.

  Meer- en minderwerk

  • 1

   Indien de Opdrachtnemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de Gemeente Zaanstad hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen en de Gemeente Zaanstad informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en de eventuele gevolgen voor de termijn waarin de Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te komen.

  • 2

   Tot meerwerk worden in elk geval niet gerekend additionele werkzaamheden die de Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs had kunnen of moeten voorzien. Evenmin worden tot meerwerk gerekend werkzaamheden die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige specificaties, indien deze door de Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

  • 3

   De uitvoering van meerwerk is slechts toegestaan en mag alleen door de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht indien de Gemeente Zaanstad voor dat meerwerk vooraf schriftelijk opdracht heeft gegeven.

  • 4

   De overeengekomen prijs zal in evenredigheid tot de meer of minder te verrichten werkzaamheden en eventuele overige kosten worden aangepast.

  • 5

   Betaling van meerwerk vindt plaats tegen de tarieven conform de Overeenkomst. Verrekening van minderwerk vindt plaats tegen de tarieven conform de Overeenkomst. Afwijkende meer- en minderwerktarieven (prijzen) worden niet geaccepteerd.

  • 6

   Voor zover meer- en minderwerktarieven (prijzen) niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, is de Opdrachtnemer ertoe verplicht voor meer- en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

 • 20.

  Documentatie, intellectuele eigendomsrechten

  • 1

   De Opdrachtnemer is verplicht de op basis van de Overeenkomst te leveren documenten voorafgaande aan of tegelijkertijd met de uitvoering van de Overeenkomst, kosteloos ter beschikking te stellen aan de Gemeente Zaanstad. De Opdrachtnemer is op verzoek van de Gemeente Zaanstad tevens verplicht deze documenten kosteloos digitaal beschikbaar te stellen.

  • 2

   De Opdrachtnemer draagt met onmiddellijke ingang exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking over aan de Gemeente Zaanstad en levert onvoorwaardelijk en zonder enige beperking aan de Gemeente Zaanstad alle auteursrechten waar ook ter wereld die mogelijk rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de werkzaamheden die de Opdrachtnemer in opdracht van de Gemeente Zaanstad in het kader van de Overeenkomst verricht, in het bijzonder maar niet beperkt tot de verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten, ongeacht het gebruik of de wijze van weergave door de Gemeente Zaanstad (en ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst reeds bekend is). De Gemeente Zaanstad aanvaardt deze overdracht en levering van auteursrechten.

  • 3

   De Opdrachtnemer garandeert dat hij de houder is van de auteursrechten op de door de Opdrachtnemer ontwikkelde werken en dat hij bevoegd is deze Overeenkomst aan te gaan. De Opdrachtnemer garandeert dat hij ten aanzien van de overgedragen rechten op de werken geen licentie heeft verleend, dat hij deze rechten niet heeft verpand, dat daarop geen beslag rust of enig ander (beperkt) recht of enige andere aanspraak van een derde. De Opdrachtnemer verklaart naar beste weten dat de door de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde werken geen inbreuk maken op rechten van derden en staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik daarvan door de Gemeente Zaanstad. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad tegen alle aanspraken ter zake en zal de Gemeente Zaanstad alle kosten en schade vergoeden (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand) die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

  • 4

   Zodra er sprake is van een substantiële investering door de Gemeente Zaanstad, zoals bedoeld in de Databankenwet, zoals het dragen van financiële risico’s, draagt de Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang exclusief, onvoorwaardelijk en zonder enige beperking over aan de Gemeente Zaanstad en levert onvoorwaardelijk en zonder enige beperking alle databankrechten (in de zin van de Databankenwet) waar ook ter wereld die mogelijk rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de werkzaamheden die de Opdrachtnemer in opdracht van de Gemeente Zaanstad in het kader van de Overeenkomst verricht. De Gemeente Zaanstad aanvaardt deze overdracht en levering van databankrechten.

  • 5

   De Opdrachtnemer verbindt zich om op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad al hetgeen te doen dat overigens noodzakelijk is om de in lid 2 en 4 bedoelde overdracht te doen plaatsvinden.

  • 6

   Voor zover toegestaan doet de Opdrachtnemer hierbij afstand van zijn persoonlijkheidsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de werken die de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd. Voor zover dit niet is toegestaan, verklaart Opdrachtnemer op die persoonlijkheidsrechten nimmer een beroep te zullen doen.

 • 21.

  Geheimhouding en beveiliging

  • 1

   De Opdrachtnemer zal de aard en de inhoud van de Overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad. De Opdrachtnemer zal het door hem ingeschakelde Personeel en derden een zelfde geheimhoudingsplicht opleggen en staat ervoor in dat zij zich aan deze geheimhoudingsplicht houden. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikellid verbeurt de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling aan de Gemeente Zaanstad een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

  • 2

   De Opdrachtnemer is niet gerechtigd gegevens van de Gemeente Zaanstad, waaronder begrepen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens welke hij in het kader van deze Overeenkomst onder zich krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor uitvoering van de Overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikellid verbeurt de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling aan de Gemeente Zaanstad een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

  • 3

   De Opdrachtnemer zal voorts de in het vorige artikellid genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de Gemeente Zaanstad. De Gemeente Zaanstad is bevoegd daaromtrent eisen te stellen. De Opdrachtnemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad, doch uiterlijk na het einde van de Overeenkomst, kosteloos aan de Gemeente Zaanstad (terug) over te dragen, waarbij de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad garandeert dat hij niet meer over (een kopie van) de gegevens beschikt. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikellid verbeurt de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling aan de Gemeente Zaanstad een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad op volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

  • 4

   De Opdrachtnemer conformeert zich aan de werkwijze van de Gemeente Zaanstad ten aanzien van het informeren van de media. De Opdrachtnemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te gebruiken.

  • 5

   De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 • 22.

  Verbod op acquisitie

  • 1

   De Opdrachtnemer zal zich onthouden van inspanningen om personeel van de Gemeente Zaanstad voor de eigen of andere organisaties te werven, alsmede van andere acquisitiegerichte activiteiten onder gemeentelijk personeel, en zal ervoor zorg dragen dat ook het door hem ingeschakelde en/of ter beschikking gestelde Personeel zich daarvan eveneens zal onthouden.

 • 23.

  Cessiebepaling

  • 1

   De Opdrachtnemer is gehouden bij Derden te bedingen dat wanneer de Opdrachtnemer niet meer in rechte kan worden aangesproken, zoals in het geval van faillissement, de Gemeente Zaanstad ter zake van de Opdracht als rechthebbende geldt op alle rechten en vorderingen van de Opdrachtnemer tegenover Derden. De Opdrachtnemer zal daartoe zijn rechten en vorderingen bij voorbaat cederen aan de Gemeente Zaanstad, inclusief overdracht van alle originele garantiebewijzen en andere relevante bescheiden, onverminderd alle rechten en vorderingen van de Gemeente Zaanstad op de Opdrachtnemer.

 • 24.

  Overdrachtsbepaling

  • 1

   Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad al datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om er voor te zorgen dat een nieuwe opdrachtnemer of de Gemeente Zaanstad zelf zonder belemmeringen de uitvoering van de Overeenkomst kan overnemen en/of een soortgelijke Prestatie kan verrichten. Tevens retourneert de Opdrachtnemer onverwijld alle hem door de Gemeente Zaanstad in verband met de Opdracht ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden en andere goederen (waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers).

 • 25.

  Boetebepaling

  • 1

   Indien niet binnen de overeengekomen, dan wel verlengde termijn, de volledige Acceptatie van de door de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst te verrichten Prestaties heeft plaatsgevonden, dan wel Acceptatie van een andere (vervangende) prestatie door de Gemeente Zaanstad heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad, na verloop van een daartoe gestelde termijn zonder rechterlijke tussenkomst, een boete verschuldigd van 0,1% van de door Partijen in het kader van de Opdracht overeengekomen prijs, vermeerderd met BTW, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% van die prijs. Indien nakoming, anders dan door overmacht, blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

  • 2

   De in het vorige artikellid genoemde boete komt de Gemeente Zaanstad toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

   • a.

    de vordering tot nakoming op grond van de Overeenkomst;

   • b.

    het recht op (vervangende) schadevergoeding.

  • 3

   De boete kan worden verrekend met de door de Gemeente Zaanstad verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling op een Derde is overgegaan.

 • 26.

  Voortdurende verplichtingen

  • 1

   Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van verplichtingen die naar hun aard doorlopen. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen die zien op de onderwerpen: vrijwaring, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.

 • 27.

  Geschillen

  • 1

   Verschillen van mening tussen Partijen zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

  • 2

   Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad om zich te wenden tot een andere op grond van de wet of verdrag bevoegde rechter.

  • 3

   Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van Partijen om bij overeenkomst een geschil aan arbitrage, mediation of een andere vorm van alternatieve geschilbeslechting (ADR) te onderwerpen.

 • 28.

  Slotbepaling

  • 1

   Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen Gemeente Zaanstad 2013”.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR LEVERINGEN

 • 29.

  Milieugevaarlijke stoffen

  • 1

   De Opdrachtnemer dient voor het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren Producten milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende Producten.

  • 2

   Indien dit het geval is, dient de Opdrachtnemer bij de Aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de Opdrachtnemer de maatregelen te vermelden, die getroffen dienen te worden om Personeel van de Gemeente Zaanstad alsmede Derden in geval van vrijkomen van deze stoffen te beschermen.

 • 30.

  Verpakking en transport

  • 1

   De Opdrachtnemer draagt zorg voor gebruik van deugdelijke en duurzame verpakkingsmiddelen en een zodanige beveiliging en vervoer van de Producten, dat deze in goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor de afvoer van de verpakkingsmiddelen conform de landelijke normen van het Klimaatverdrag VNG. De Opdrachtnemer is er voor verantwoordelijk dat de (inter)nationale voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de door hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.

  • 2

   De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Producten behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of certificaten bij Levering van de Producten in de Nederlandse taal over te leggen.

  • 3

   Leenemballage dient door de Opdrachtnemer duidelijk als zodanig te worden gekenmerkt.

  • 4

   Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer naar een door hem op te geven bestemming.

  • 5

   De Opdrachtnemer dient er naar te streven de Producten zodanig te verpakken dat zo weinig mogelijk milieubelasting ontstaat. Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de wijze van verpakken van de Producten en deze verpakking op zichzelf ook op andere wijze geen bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.

 • 31.

  Levering en levertijden

  • 1

   Levering van Producten geschiedt "Delivered Duty Paid" (DDP), volgens de Incoterms 2010 dan wel de laatst geldende versie, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) op de overeengekomen plaats van Levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.

  • 2

   De in de Overeenkomst overeengekomen levertijd voor Producten is voor de Opdrachtnemer bindend en geldt als fatale termijn. Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen levertijden overschrijdt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

  • 3

   In geval van (dreigende) overschrijding van de overeengekomen levertijd gelden de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden geregelde bepalingen omtrent vertraging.

  • 4

   Indien de Opdrachtnemer op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad vereist. Ondanks vervroegde nakoming als in de vorige volzin bedoeld, is de Gemeente Zaanstad slechts gehouden tot betaling conform het bepaalde in artikel 10.

  • 5

   Indien de Gemeente Zaanstad tijdig aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt, dat zij om welke reden dan ook niet in staat is de Producten in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, en deze gereed zijn voor verzending, zal de Opdrachtnemer op eigen kosten en voor eigen risico de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit van de Producten te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, tenzij dit in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd. De Gemeente Zaanstad komt niet in schuldeiserverzuim door uitstel van aflevering.

  • 6

   In afwijking van het bepaalde in artikel 16 lid 2, geeft een uitstel van aflevering als bedoeld in lid 5 van dit artikel van minder dan 30 dagen de Opdrachtnemer geen aanspraak op verhoging van de overeengekomen prijs of vergoeding van (gevolg)schade. Bij een uitstel van aflevering van meer dan 30 dagen treden Partijen in overleg, onder meer omtrent de gevolgen van het uitstel voor de overeengekomen prijs.

  • 7

   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de Leveringen uitsluitend op werkdagen tijdens de openingsuren van het Stadhuis van de Gemeente Zaanstad. De Opdrachtnemer regelt voor alle vormen van transport het transport en neemt de kosten voor zijn rekening tot aan de overeengekomen plaats van Levering, inclusief het lossen en de eventuele doorvoer. De Opdrachtnemer exporteert en regelt eventuele transitformaliteiten, importeert en betaalt alle kosten, importheffingen en BTW. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verzekering van het transport tot aan het moment van Aflevering.

  • 8

   Indien de Gemeente Zaanstad, voordat de Levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat Levering zal geschieden op een andere plaats dan de eerder overeengekomen plaats, dan is de Opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen, mits deze andere plaats van Levering binnen het grondgebied van de Gemeente Zaanstad gelegen is.

  • 9

   Op verzoek van de Gemeente Zaanstad is de Opdrachtnemer gehouden een productieplanning of uitvoeringsplanning te verstrekken en/of zo nodig medewerking te verlenen aan een voortgangscontrole.

 • 32.

  Keuring en eigendomsovergang

  • 1

   De Gemeente Zaanstad is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de Producten. De keuring kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan, tijdens of na de Aflevering. De keuring laat iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ingevolge deze Overeenkomst en de wet onverlet.

  • 2

   Ongeacht de eigendom van de Producten, vrijwaart de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad tot het moment dat de Producten schriftelijk zijn goedgekeurd tegen alle aanspraken ter zake en zal de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad alle kosten en schade vergoeden (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand) die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

  • 3

   Betaling van de factuur door de Gemeente Zaanstad impliceert geen goedkeuring in de zin van lid 1 van dit artikel.

  • 4

   Bij afkeuring na Aflevering zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtnemer en heeft de Gemeente Zaanstad het recht om, onverminderd al haar overige rechten, waaronder opschorting van betaling, de Opdrachtnemer alsnog in de gelegenheid te stellen om voor behoorlijke nakoming van de Overeenkomst te zorgen.

  • 5

   Indien door de Gemeente Zaanstad deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele Aflevering, verschaft de Opdrachtnemer aan de Gemeente Zaanstad op het moment van ontvangst van de deelbetaling de eigendom van elk afzonderlijk Product door middel van bezitsverschaffing in de zin van artikel 3:115 sub a BW, inclusief onderdelen en materialen op het moment dat dit in het bedrijf van de Opdrachtnemer aanwezig is. Dit geldt eveneens in geval van fabricage, waarvan door de Opdrachtnemer met fabricage is aangevangen, voor zover deelbetalingen op die Producten of fabricage betrekking hebben. De Opdrachtnemer dient Producten in eigendom van de Gemeente Zaanstad als zodanig te markeren en veilig te bewaren tot het moment van Aflevering. De Opdrachtnemer zal Derden op geen enkele wijze toegang tot deze Producten verlenen, hierover beschikken of deze aan Derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad.

  • 6

   Indien op door Opdrachtnemer te leveren Producten enig ander (beperkt) recht berust dan het volledige eigendomsrecht van de Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad hiervan voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte brengen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR INHUUR PERSONEEL

 • 33.

  Leiding en toezicht, verhouding tussen partijen

  • 1

   De Ingehuurdeis onder leiding en toezicht van de Gemeente Zaanstad werkzaam, terwijl de dienstbetrekking tussen deze Ingehuurde en de Opdrachtnemer in stand blijft.

  • 2

   De Opdrachtnemer zal voor het ter beschikking stellen van personeel ten behoeve van inhuur in beginsel slechts gebruik maken van personeel dat bij de Opdrachtnemer in dienst is (op basis van een arbeids- of uitzendovereenkomst). De Opdrachtnemer draagt op eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad zorg voor een bewijs, waaruit blijkt dat dit personeel in dienst is van de Opdrachtnemer.

  • 3

   Indien de Opdrachtnemer personeel wenst in te zetten dat niet bij hem in dienst is, kan dat slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad. De Gemeente Zaanstad heeft het recht aan deze inzet voorwaarden te verbinden.

  • 4

   Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de ter beschikking stelling van arbeidskrachten, waaronder de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (“WAADI”) en verklaart dat hij in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven of waarvan is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent of mede uitoefent. In dit kader vrijwaart Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete

 • 34.

  Uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden

  • 1

   De Opdrachtnemer garandeert dat:

   • a.

    de door de Ingehuurde te verrichten werkzaamheden zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties en specificaties (waaronder de termijn waarbinnen en de plaats waarop de werkzaamheden moeten worden verricht), zoals vastgelegd in de Overeenkomst;

   • b.

    de door de Ingehuurde te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en dat bij deze werkzaamheden wordt voldaan aan binnen de beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden, alsook aan nationale en internationale wet- en regelgeving;

   • c.

    de Ingehuurde voor de duur van de Inhuur zal (blijven) voldoen aan de in artikel 6.1 genoemde eisen ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;

   • d.

    de Ingehuurde reeds bij het voordragen aan de Gemeente Zaanstad zal voldoen en voor de duur van de inhuur zal blijven voldoen aan de in artikel 6.2 en 6.4 genoemde eisen in het kader van het vaststellen van zijn identiteit, een eventuele tewerkstellingsvergunning en/of een verklaring omtrent gedrag ("VOG").

  • 2

   De Ingehuurde die op locatie van de Gemeente Zaanstad werkzaamheden verricht kan gebruik maken van de aanwezige en gezien de aard van de werkzaamheden gebruikelijke faciliteiten.

  • 3

   De Opdrachtnemer zal de Ingehuurde zoveel mogelijk stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer of een andere milieuvriendelijke wijze van vervoer.

  • 4

   De Ingehuurde is gehouden de opdracht persoonlijk uit te voeren, tenzij er sprake is van een van de omstandigheden als genoemd in artikel 6.2 (vervanging).

 • 35.

  Selectie Ingehuurde

  • 1

   De Gemeente Zaanstad verstrekt de Opdrachtnemer voor aanvang van de inhuuropdracht, een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en de beoogde looptijd van de inhuur.

  • 2

   De Opdrachtnemer zal zich inspannen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een verzoek van de Gemeente Zaanstad één of meer kandidaten te werven en/of te selecteren die voldoen aan het door de Gemeente Zaanstad geschetste profiel. Op basis van dit voorstel doet de Gemeente Zaanstad een selectie. Gemeente Zaanstad is echter niet gehouden enige door de Opdrachtnemer aan hem aangeboden kandidaat in te huren.

 • 36.

  Arbeidsduur, werktijden en verlofdagen

  • 1

   De inhuurperiode van de Ingehuurde wordt vastgelegd in de Overeenkomst.

  • 2

   De werkdagen en -tijden van de Ingehuurde zijn gelijk aan de werkdagen en -tijden die bij de Gemeente Zaanstad voor de desbetreffende functie gebruikelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  • 3

   Van overwerk is enkel sprake indien werkzaamheden worden verricht buiten werkdagen en -tijden als bedoeld in het vorige lid. Werkzaamheden die aansluiten op de in lid 2 bedoelde tijden en niet langer duren dan een half uur, worden in ieder geval niet als zodanig aangemerkt. Overwerk zal slechts worden verricht indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien in het kader van overwerk een afwijkende beloning wordt overeengekomen, zal de hoogte van deze beloning hetgeen daarover is bepaald in de bij de Gemeente Zaanstad voor de desbetreffende functie geldende rechtspositieregeling niet te boven gaan.

  • 4

   De dagen waarop de Ingehuurde geen werkzaamheden kan verrichten in verband met de door Gemeente Zaanstad gehanteerde feestdagen, worden door Gemeente Zaanstad niet vergoed.

  • 5

   De dagen waarop de Ingehuurde verlof mag opnemen worden in overleg vastgesteld. Deze dagen worden door Gemeente Zaanstad niet vergoed.

 • 37.

  Tijdsverantwoording,facturering en grondslag betaling

  • 1

   De Ingehuurde is gehouden gebruik te maken van het tijdsverantwoordingssysteem dat in gebruik is bij Gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad zal de overzichten van het aantal uren dat de Ingehuurde zijn werkzaamheden heeft verricht, overeenkomstig de Overeenkomst controleren en voor akkoord ondertekenen. Ondertekening van de voornoemde overzichten houdt niet automatisch goedkeuring van de door de Ingehuurde verrichte werkzaamheden in.

  • 2

   Facturering zal maandelijks achteraf geschieden op basis van de werkelijk bestede en door de Gemeente Zaanstad schriftelijk geaccordeerde uren en voor het overige conform de in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden neergelegde eisen. Als nadere gegevens in de zin van artikel 10.2 sub e onder (iv) gelden in het geval van inhuur in elk geval een opgave van de gewerkte uren van de met naam genoemde Ingehuurde, het opdrachtnummer, het tarief en de periode waarop dit betrekking heeft.

  • 3

   Betaling voor de werkzaamheden van de Ingehuurde vindt plaats op basis van een uurtarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen kan een bijzonder uurtarief in de Overeenkomst worden opgenomen.

  • 4

   Het uurtarief luidt in Euro’s en is exclusief BTW, maar inclusief alle verdere met de uitvoering van de werkzaamheden verband houdende kosten van welke aard dan ook. Onder de laatstgenoemde kosten zijn in elk geval begrepen reiskosten, kantoorkosten, kosten van hard- en software, telefoonkosten, printkosten en/of coördinatiekosten,

  • 5

   Gedurende de looptijd van de Overeenkomst staat het uurtarief vast en vindt geen indexering plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen onder vermelding van de omstandigheden die tot tariefaanpassingen en/of indexering kunnen leiden, alsmede op welke wijze de aanpassing en/of indexering plaatsvindt.

  • 6

   Wanneer de betaling voor de werkzaamheden van de Ingehuurde in afwijking van het voorgaande geschiedt op basis van een ‘fixed price’ voor de duur van een project, dan vindt facturering en betaling pas plaats nadat het project volledig en naar tevredenheid van de Gemeente Zaanstad is uitgevoerd.

 • 38.

  Integriteit

  • 1

   De Ingehuurde zal de Zaanse gedragscodes in acht nemen en is op het eerste verzoek van de Gemeente Zaanstad verplicht een gedragscode te tekenen.

 • 39.

  Vervanging Ingehuurde

  • 1

   Bij iedere vervanging van de Ingehuurde in de zin van artikel 6.3 zal de Opdrachtnemer vervangend personeel beschikbaar stellen dat ten aanzien van deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als de oorspronkelijk Ingehuurde. De voor de oorspronkelijk Ingehuurde geldende tarieven zullen bij vervanging niet verhoogd worden. De inwerkkosten en alle verdere kosten samenhangend met de vervanging zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

  • 2

   In geval van ziekte van de Ingehuurde, dient Gemeente Zaanstad daarvan vóór 09.00 uur op de hoogte te worden gesteld.

  • 3

   Voor de uren dat de Ingehuurde wegens ziekte niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten is de Gemeente Zaanstad tegenover de Opdrachtnemer geen vergoeding verschuldigd.

  • 4

   Bij ziekte van de Ingehuurde waarvan kan worden aangenomen dat deze langer dan 10 werkdagen kan duren, alsmede ingeval van een andere reden waardoor de Ingehuurde langer dan 10 werkdagen niet beschikbaar is, zal de Opdrachtnemer de Ingehuurde op het eerste schriftelijke verzoek van de Gemeente Zaanstad terstond, binnen 5 werkdagen vervangen. Het bepaalde in lid 1 is op deze vervanging van overeenkomstige toepassing.

  • 5

   Indien de Ingehuurde niet terstond, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen kan worden vervangen, hetzij de voorgestelde vervanging niet voldoet aan hetgeen onder lid 1 is vermeld of hetgeen de Gemeente Zaanstad redelijkerwijze mag verwachten en door het uitblijven van (adequate) vervanging een gerechtvaardigde vrees bestaat dat de werkzaamheden een niet te aanvaarden vertraging oplopen, dan is de Gemeente Zaanstad gerechtigd:

   • a.

    in spoedeisende gevallen onverwijld de uitvoering van de Overeenkomst voor rekening en risico van de Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

   • b.

    de Overeenkomst, schriftelijk, buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gemeente Zaanstad tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer is gehouden.

 • 40.

  Eigendommen

  • 1

   Uiterlijk de laatste werkdag van de inhuurperiode dient de Ingehuurde de eventueel aan hem voor het verrichten van de werkzaamheden ter beschikking gestelde eigendommen van de Gemeente Zaanstad terstond te retourneren, waaronder eventuele tijdens de inhuurperiode gemaakte kopieën van schriftelijke stukken of elektronische gegevensdragers.

 • 41.

  Doorlenen

  • 1

   Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer, is het de Gemeente Zaanstad niet toegestaan om de Ingehuurde aan een Derde ter beschikking te stellen en onder leiding en toezicht van die Derde werkzaamheden te laten verrichten.

 • 42.

  Verplichtingen Opdrachtnemer inzake belastingen en sociale lasten

  • 1

   Inhuur van personeel doet op geen enkele wijze af aan de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de fiscale en sociale zekerheidswetgeving op hem rustende verplichtingen en de verplichtingen van de Opdrachtnemer op grond van artikel 6 en 7.

ALGEMENE VOORWAARDEN UITVOERINGGEMEENTE ZAANSTAD 2013

 • 1.

  Begripsbepalingen

  • 1

   De met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de navolgende betekenis:

   a.

   Aanbestedingsdocumenten:

   alle documenten die de Gemeente Zaanstad in een al dan niet door het (Europese) aanbestedingsrecht gereguleerde op concurrentie gerichte procedure, dan wel een enkelvoudige onderhandse procedure aan de/een deelnemende marktpartij(en) heeft verstrekt;

   b.

   Algemene Voorwaarden:

   deze Algemene Voorwaarden Uitvoering van Werken Gemeente Zaanstad 2013, die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst, en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam op 17 september 2013 onder nummer 34367942;

   c.

   Bijlage:

   een aanhangsel bij de Overeenkomst;

   d.

   Dag:

   een kalenderdag;

   e.

   Derden:

   natuurlijke of rechtspersonen, niet zijnde Partijen bij de Opdracht, of personen die handelen namens de Gemeente Zaanstad of de Opdrachtnemer;

   f.

   Gemeente Zaanstad:

   de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Zaanstad en alle tot de organisatie van deze publiekrechtelijke rechtspersoon behorende bestuursorganen, diensten en overige organisatieonderdelen;

   g.

   Loonheffingen:

   de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet die een werkgever uit hoofde van verschillende heffingswetten voor zijn werknemers aan de Belastingdienst is verschuldigd;

   h.

   Offerte:

   een door de Opdrachtnemer schriftelijk gedaan aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

   i.

   Opdrachtnemer:

   de contractuele wederpartij van de Gemeente Zaanstad;

   j.

   Opdracht:

   de door de Gemeente Zaanstad schriftelijk opgedragen uitvoering van werken;

   k.

   Overeenkomst:

   de Overeenkomst van Opdracht inclusief de daarbij behorende Bijlagen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

   l.

   Partijen:

   de Gemeente Zaanstad en de Opdrachtnemer;

   m.

   Personeel:

   de door Partijen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomsten in te schakelen (hulp)personen, al dan niet in dienstverband op enigerlei wijze verbonden aan één van de Partijen.

 • 2.

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • 1

   Op alle Opdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

  • 2

   Bepalingen en/of algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn op de Overeenkomst niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Gemeente Zaanstad aanvaard.

 • 3.

  Totstandkoming Overeenkomst

  • 1

   Een door de Opdrachtnemer uitgebrachte Offerte, prijsopgave, of andere aanbieding wordt geacht een onherroepelijk aanbod te zijn. Tenzij door Gemeente Zaanstad anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die Gemeente Zaanstad doet herroepelijk.

  • 2

   De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de Opdrachtnemer uitgebrachte Offerte, prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de Gemeente Zaanstad schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de Opdracht.

  • 3

   De kosten van het tot stand brengen van een Offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de Opdrachtnemer, ongeacht of die door de Gemeente Zaanstad wordt aanvaard, worden door de Gemeente Zaanstad niet vergoed.

  • 4

   Indien een Opdracht van de Gemeente Zaanstad afwijkt van een Offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de Opdrachtnemer, wordt de Opdrachtnemer geacht die Opdracht te hebben aanvaard:

   • a.

    indien de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Opdracht aanvangt, of;

   • b.

    indien de Opdrachtnemer niet binnen vier weken na dagtekening van de Opdracht de Opdracht schriftelijk afwijst.

  • 5

   Indien de Opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de Opdracht van Gemeente Zaanstad te hebben ontvangen, doet de Opdrachtnemer dat voor eigen rekening en risico.

 • 4.

  Verplichtingen Opdrachtnemer

  • 1

   De Opdrachtnemer is verplicht de Opdracht uit te voeren overeenkomstig:

   • a.

    de ten behoeve van (de wijze van) uitvoering van de Opdracht noodzakelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, waaronder vergunningen en ontheffingen;

   • b.

    de toepasselijke voorschriften en bepalingen van de gemeente, brandweer en nutsbedrijven;

   • c.

    de Overeenkomst inclusief eventuele Bijlagen, waaronder het bestek;

   • d.

    de Aanbestedingsdocumenten;

   • e.

    deze Algemene Voorwaarden;

   • f.

    de Offerte;

   • g.

    de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (hierna te noemen: “UAV 2012”).

  • Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de hiervoor onder a t/m e genoemde documenten, prevaleert een eerder genoemd document boven een later genoemd document.

  • 2

   De Opdrachtnemer is verplicht eventuele fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de in lid 1 bedoelde documenten voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan de Gemeente Zaanstad te melden, en voor eigen rekening en risico in overleg met de Gemeente Zaanstad het betreffende document c.q. de betreffende documenten te (doen) wijzigen en/of aanvullen op een voor de Gemeente Zaanstad aanvaardbare wijze. Bij gebreke daarvan is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die daaruit voortvloeit, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad tot het vorderen van nakoming.

  • 3

   Het in het vorige lid bepaalde is tijdens de uitvoering van de Opdracht eveneens van toepassing ten aanzien van constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 2 UAV 2012 en bouwstoffen en hulpmiddelen als bedoeld in paragraaf 5 lid 3 UAV 2012. Het bepaalde in paragraaf 6 lid 14 UAV 2012 is niet van toepassing.

  • 4

   De Opdrachtnemer dient de Opdracht zodanig uit te voeren dat deze uitvoering binnen de in de Opdracht genoemde termijn plaatsvindt.

  • 5

   De Opdrachtnemer blijft, ook na goedkeuring door de Gemeente Zaanstad, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen en tekeningen. 

  • 6

   De Opdrachtnemer is verplicht om gedurende en na uitvoering van de Opdracht voor eigen rekening de objecten van de Gemeente Zaanstad schoon te houden en schoon op te leveren en emballage, puin en afvalstoffen te verwerken c.q. af te voeren conform daarvoor geldende regelgeving.

  • 7

   De Opdrachtnemer is verplicht al de noodzakelijke en door de Gemeente Zaanstad wenselijk geachte veiligheidsmaatregelen te ondernemen. 

  • 8

   Voor zover het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is op de uitvoering van de Opdracht, stelt de Opdrachtnemer binnen één maand na de totstandkoming van de Overeenkomst het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het V&G-plan behoeft de goedkeuring van de Gemeente Zaanstad. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de Opdrachtnemer één of meerdere coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

  • 9

   De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle door Derden en/of door de Gemeente Zaanstad geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad voor alle aanspraken van Derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de Opdracht onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer is toegebracht.

  • 10

   De Opdrachtnemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de Opdracht door de Gemeente Zaanstad een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26 UAV 2012.

  • 11

   De Opdrachtnemer is verplicht aan de Gemeente Zaanstad een wekelijkse opgave te verstrekken conform het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 UAV 2012, welke opgave in ieder geval dient te bevatten:

   • a.

    gegevens omtrent de urenbesteding van materieel en de door al het bij de uitvoering van de Opdracht betrokken Personeel (inclusief Personeel van onderaannemers) bestede uren;

   • b.

    zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren naar de in het bestek genoemde besteksposten.

  • 12

   De Opdrachtnemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de Opdrachtnemer zelf beschikt. Bij het niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledig aanleveren van de gevraagde gegevens en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de directie, kan de directievoerder een boete opleggen van € 250,- per dag per overtreding, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

  • 13

   De Gemeente Zaanstad is bevoegd de identiteit te verifiëren en vast te leggen van Personeel dat door de Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld. Op verzoek van de Gemeente Zaanstad zal de Opdrachtnemer voor dit Personeel een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen en, indien van toepassing, een kopie van de tewerkstellingsvergunning. De Opdrachtnemer is gehouden terstond aan de Gemeente Zaanstad mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en verklaart dat al het ingeschakelde Personeel voldoet aan de bepalingen van de Wav. In dit kader vrijwaart de Opdrachtnemer de Gemeente Zaanstad van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete inzake illegale arbeid.

 • 5.

  Bouwvergadering

  • 1

   De Opdrachtnemer zal met de door de Gemeente Zaanstad aangestelde directievoerder een keer in de vier weken (of zoveel vaker als de Gemeente Zaanstad wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. Het is de Gemeente Zaanstad toegestaan bij de bouwvergaderingen aanwezig te zijn. De bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de bouwvergaderingen zullen conform het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 UAV 2012 aan de Opdrachtnemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden vastgesteld. Ongeacht of de Gemeente Zaanstad bij een bouwvergadering aanwezig is geweest, zal zij van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen. 

 • 6.

  Aanneemsom

  • 1

   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat de in de Opdracht genoemde aanneemsom alle kosten en lasten en alle adviezen van de Opdrachtnemer die direct en/of indirect verband houden met uitvoering van de Opdracht.

  • 2

   Er is geen sprake van geschatte hoeveelheden en/of verrekenbare hoeveelheden en/of stelposten.

  • 3

   De Opdrachtnemer heeft slechts recht op de in de Opdracht genoemde aanneemsom en op vergoeding voor meer- en minderwerk op basis van artikel 7 van deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op verrekening en/of bijbetaling en/of extra betaling, op welke grondslag dan ook, tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders verwoord. Paragraaf 3 lid 2 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

 • 7.

  Meer- en/of minderwerk

  • 1

   Indien de Opdrachtnemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de Gemeente Zaanstad hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen en de Gemeente Zaanstad informeren over de prijs daarvan en eventuele termijnverlenging.

  • 2

   Tot meerwerk worden in elk geval niet gerekend additionele werkzaamheden die de Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs had kunnen of moeten voorzien.

  • 3

   Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de Gemeente Zaanstad schriftelijk verstrekte Opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer worden aangemerkt als een Opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van termijnverlenging.

  • 4

   De Opdrachtnemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. In geval van meerwerk is de Opdrachtnemer – voorzover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het meerwerk in kwestie.

  • 5

   De Opdrachtnemer is gerechtigd over gehonoreerde meerwerken een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages, maar met een maximum van 12%.

 • 8.

  Onderhoudstermijn

  • 1

   Tenzij in de Opdracht anders is vermeld, bedraagt de onderhoudstermijn zes kalendermaanden.

 • 9.

  Garanties

  • 1

   Onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit de Overeenkomst, verklaart de Opdrachtnemer de bij de Opdracht opgedragen werken geheel en compleet, zonder gebreken of ontbrekende onderdelen te zullen opleveren, ook indien zulks niet uitdrukkelijk blijkt uit de documenten als bedoeld in artikel 4.1, maar tot goed, deugdelijk en/of volledig werk wordt gerekend. 

  • 2

   De Opdrachtnemer garandeert dat de toegepaste constructies, materialen, onderdelen en de installaties, onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

  • 3

   De Opdrachtnemer garandeert de onderdelen van de Opdracht overeenkomstig het bepaalde in het bestek.

  • 4

   De in het voorgaande lid genoemde garanties houden in dat de Opdrachtnemer zich verplicht om voor zijn eigen rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de Gemeente Zaanstad zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken niet aan hem toerekenbaar zijn. Paragraaf 22 lid 2 UAV 2012 is niet van toepassing. Eventuele beperkingen en/of voorwaarden opgenomen in door de Opdrachtnemer ten aanzien van gegarandeerde onderdelen afgegeven garantieverklaringen zijn niet van toepassing.

 • 10.

  Factuur en betaling

  • 1

   Betaling van de in de Opdracht genoemde aanneemsom geschiedt achteraf in maandelijkse termijnen naar de stand van het werk. De Opdrachtnemer stelt het betalingsschema op, welk schema dient te worden goedgekeurd door de Gemeente Zaanstad. Zolang het betalingsschema niet is goedgekeurd, zal geen betaling plaatsvinden. De Gemeente Zaanstad zal zijn goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden. 

  • 2

   De Gemeente Zaanstad betaalt de door haar verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de daaraan door wet- en regelgeving en de Gemeente Zaanstad gestelde eisen, waaronder:

   • a.

    Naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

   • b.

    Het factuuradres en eventueel factuurnummer van de Opdrachtnemer;

   • c.

    Het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

   • d.

    Een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de Overeenkomst afgesproken tarieven;

   • e.

    Nadere eisen van de Gemeente Zaanstad:

    • (i)

     Uniek(e) bestelkenmerk(en) van de Gemeente Zaanstad;

    • (ii)

     Eventuele andere door de Gemeente Zaanstad verlangde gegevens.

  • 3

   De Opdrachtnemer zendt de fact(u)ur(en) ofwel per post ofwel digitaal (bij voorkeur in digitale vorm) toe aan de Gemeente Zaanstad, onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de gemeente gestelde eisen.

  • 4

   De Gemeente Zaanstad is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Gemeente Zaanstad zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer geretourneerd, waarna de Opdrachtnemer alsnog zo spoedig mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Gemeente Zaanstad behoudt zich de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

  • 5

   Overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente Zaanstad of niet-betaling door de Gemeente Zaanstad op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de Opdrachtnemer niet het recht zijn Prestaties op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Gemeente Zaanstad zal een dergelijk vermoeden zo spoedig mogelijk bij de Opdrachtnemer melden.

  • 6

   In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, is de Gemeente Zaanstad bevoegd, teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer zeker te stellen, te verlangen dat de Opdrachtnemer een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de Gemeente Zaanstad acceptabele bankinstelling van goede naam en faam. Indien de Opdrachtnemer niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek om een bankgarantie als in de vorige volzin is bedoeld, is de Gemeente Zaanstad bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

  • 7

     Betaling van de factuur door de Gemeente Zaanstad houdt op geen enkele wijze afstand in van haar rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  • 8

   De Gemeente Zaanstad is bij betaling van de door haar op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad verschuldigde bedragen. De Opdrachtnemer is niet bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Gemeente Zaanstad verschuldigde bedragen met de door de Gemeente Zaanstad aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.  

 • 11.

  Korting

  • 1

   Indien het in de Opdracht overeengekomen werk niet uiterlijk op de overeengekomen opleverdatum gereed is, is de Opdrachtnemer, tenzij in de Opdracht anders is vermeld, een korting van 5 promille van de aanneemsom per dag aan de Gemeente Zaanstad verschuldigd, onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad tot het vorderen van nakoming en schadevergoeding. 

 • 12.

  Zekerheid

  • 1

   Alle voor de Opdracht bestemde bouwstoffen, materialen en andere zaken worden, zonder dat de Gemeente Zaanstad daarvoor aansprakelijk wordt voor betalingen aan leveranciers en/of andere rechthebbenden en/of Derden, eigendom van de Gemeente Zaanstad, zodra de bouwstoffen, materialen en andere zaken op het werkterrein dan wel op een nadere plaats ten behoeve van de Opdracht worden afgeleverd. Paragraaf 19 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

  • 2

   Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 200.000,- exclusief BTW, is de Opdrachtnemer verplicht voordat met de uitvoering van de Opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel een bankgarantie aan de Gemeente Zaanstad te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de Opdrachtnemer is de Gemeente Zaanstad gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de Opdrachtnemer worden voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

  • 3

   Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 200.000,- exclusief BTW, is de Opdrachtnemer verplicht voordat met de uitvoering van de Opdracht zal worden aangevangen, een bankgarantie aan de Gemeente Zaanstad te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom welke na oplevering zal verminderen naar een hoogte van 2% van de aanneemsom. Deze bankgarantie dient te gelden tot einde onderhoudstermijn. Het model voor deze bankgarantie is bijgevoegd bij de Overeenkomst. Paragraaf 43a lid 4 en lid 8 UAV 2012 zijn niet van toepassing

  • 4

   Zolang de Opdrachtnemer de bankgarantie conform het bepaalde in het derde lid niet heeft verstrekt, is de Gemeente Zaanstad gerechtigd om betalingen betreffende verschenen betalingstermijnen in te houden tot aan het bedrag van de bankgarantie. De Gemeente Zaanstad zal de desbetreffende termijnen voldoen indien en zodra de Opdrachtnemer de bankgarantie heeft verstrekt.  

 • 13.

  Verzekering

  • 1

   De verplichtingen van de Opdrachtnemer ter zake van de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde verzekeringen zijn bepaald in het bestek. Bij gebreke van een regeling ter zake in het bestek zijn zij conform het bepaalde in paragraaf 43b UAV 2012 verzekerd. 

 • 14.

  AansprakelijkheidOpdrachtnemer na oplevering

  • 1

   De Opdrachtnemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit hoofde van een door hem verstrekte garantie.

  • 2

   Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder gebrek dat toe te rekenen is aan de Opdrachtnemer en door de Gemeente Zaanstad op het tijdstip van oplevering niet is ontdekt.

  • 3

   De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart tien jaren na de dag waarop het in de Opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.

  • 4

   Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 UAV 2012 is niet van toepassing.  

 • 15.

  Klachtplicht

  • 1

   De Gemeente Zaanstad kan slechts een beroep op een gebrek in de Prestaties van de Opdrachtnemer doen, indien zij binnen een redelijke termijn nadat zij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, bij de Opdrachtnemer terzake heeft geprotesteerd. Onder een redelijke termijn moet worden verstaan een termijn van zes maanden.  

 • 16.

  Overdragen rechten en plichten

  • 1

   Het is de Opdrachtnemer en de Gemeente Zaanstad niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een Derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Zaanstad c.q. de Opdrachtnemer.

  • 2

   De Gemeente Zaanstad zal haar toestemming aan een dergelijke overdracht niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.  

 • 17.

  Retentierecht

  • 1

   De Opdrachtnemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de Gemeente Zaanstad. 

  • 2

   De Opdrachtnemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de Opdrachtnemer en de Gemeente Zaanstad, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van 2 % van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000.  

 • 18.

  Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid

  • 1

   Het is de Opdrachtnemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers als (hoofd)aannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt. De Opdrachtnemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen. 

  • 2

   De Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van de Gemeente Zaanstad telkens een recente verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden. Indien de Opdrachtnemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.

  • 3

   De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente Zaanstad tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst in het kader van de in artikel 18.1 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door de Opdrachtnemer en/of haar onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de Opdracht zullen worden belast.

 • 19.

  G-rekening

  • 1

   De Gemeente Zaanstad kan van de Opdrachtnemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van artikel 18.1 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de Gemeente Zaanstad wordt weggenomen. In dat geval is de Opdrachtnemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de Gemeente Zaanstad inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

 • 20.

  Opzegging en Ontbinding

  • 1

   De Overeenkomst kan door de Gemeente Zaanstad tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

   • a.

    de Opdrachtnemer in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst;

   • b.

    de nakoming door de Opdrachtnemer van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is of zal worden;

   • c.

    ten aanzien van de Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd, de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

   • d.

    een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands akkoord aan schuldeisers van de Opdrachtnemer, ontbinding of liquidatie van de Opdrachtnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer, of de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtnemer wezenlijk wijzigen;

   • e.

    door de Opdrachtnemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde Derden enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de Gemeente Zaanstad of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

   • f.

    de Opdrachtnemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de Economische Delicten, de Opdrachtnemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de Opdrachtnemer een aanvraag om een besluit of gunning van een Opdracht is geweigerd naar aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur ("Wet Bibob"), dan wel de Opdrachtnemer anderszins de in het maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

   • g.

    de Opdrachtnemer haar onderneming staakt, of een Derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft over de Opdrachtnemer of met de Opdrachtnemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de Gemeente Zaanstad daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst laat voortduren;

   • h.

    de Opdrachtnemer de vrije beschikking verliest over haar vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de Gemeente Zaanstad tijdige en deugdelijke nakoming door de Opdrachtnemer van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

   • i.

    indien de Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde Derden toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van Loonheffingen en/of omzetbelasting;

   • j.

    indien de Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav), waardoor de Gemeente Zaanstad ter zake een (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete wordt opgelegd;

   • k.

    indien de Opdrachtnemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

   • l.

    indien de Gemeente Zaanstad, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen, waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.

  • 2

   Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beëindiging van de Overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de Gemeente Zaanstad om schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de Gemeente Zaanstad uit hoofde van paragraaf 46 UAV 2012 onverlet.

  • 3

   Ingeval de Gemeente Zaanstad de Overeenkomst ontbindt op grond van het bepaade in lid 1, is de Gemeente Zaanstad niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de Opdrachtnemer.  

 • 21.

  Toepasselijk recht en geschillen 

  • 1

   Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

  • 2

   Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen de Opdrachtnemer en de Gemeente Zaanstad ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het bepaalde in paragraaf 49 lid 1 en 2 UAV 2012 is niet van toepassing.