Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Algemeen (sanctie)beleid bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen (sanctie)beleid bij verstrekken subsidies Zaanstad 2014

Overwegende:

Dat de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie Verordening Zaanstad bevoegdheden geeft voor het opleggen van sancties, zoals intrekken of wijzigingen van de subsidiebeschikking, lager of op € 0 vaststellen van de subsidie, weigeren van subsidie of het opschorten van de betaling.

Bij “kan” bepalingen is het bestuursorgaan niet verplicht een sanctie op te leggen. Met deze beleidsregels legt het college vast in welke omstandigheden hij in ieder gebruik zal maken van zijn bevoegdheden.

Tekst van de regeling

1. De subsidieverlening zal worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • a.

  de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • b.

  de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c.

  de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

2. De subsidieverlening zal worden geweigerd indien de aanvrager:

 • a.

  in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid, of

 • b.

  failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

3. De subsidie wordt lager vastgesteld indien:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

 • b.

  de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c.

  de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

 • d.

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

4. Indien de subsidieontvanger niet binnen de gestelde termijn volledige verantwoording aflegt zal, na eenmaal appelleren, de subsidie op maximaal 95% van de verleende subsidie worden vastgesteld.

5. Het college zal de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen:

 • a.

  op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

 • b.

  indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten, of

 • c.

  indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen.

2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend.

4. Het college zal onverschuldigd betaalde subsidiebedragen terugvorderen dan wel verrekenen.

5. Van het bepaalde in de artikelen 1 t/m 4 kan worden afgeweken, mits in het besluit deugdelijk gemotiveerd wordt waarom van de bevoegdheid geen gebruik gemaakt wordt.

6. Deze regels zijn aanvullend op de sanctiebepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie Verordening Zaanstad.