Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit toezichthouders op de administratie van handelaren (art. 437 WvSr)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders op de administratie van handelaren (art. 437 WvSr)

De burgemeester van Zaanstad,

Overwegende:
 • 1.

  Dat artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht beoogt de handel in gebruikte en ongeregelde goederen verantwoord en juist te doen verlopen en de overtreding van enkele voorschriften die de controle op deze handel mogelijk maken, strafbaar te stellen;

 • 2.

  Dat artikel 437, eerste lid onder c, van het Wetboek van strafrecht aan de burgemeester de bevoegdheid toekent ambtenaren aan te wijzen die bevoegd zijn de administratie van handelaren als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht in te zien;

 • 3.

  Dat artikel 437, eerste lid, onder d, f en g van het Wetboek van Strafrecht een aantal daarmee in verband staande bevoegdheden toekent aan de daartoe aangewezen ambtenaren;

 • 4.

  Dat aanwijzing door de burgemeester van ambtenaren ter uitvoering van de in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht gegeven bevoegdheden zal bijdragen aan de juiste toepassing en handhaving van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht.

Gelet op:

 • 1.

  Het bepaalde in de artikelen 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht.

Besluit:

tot vaststelling van het Besluit aanwijzing ex artikel 437, eerste lid, onder c van het Wetboek van Strafrecht;

 • I.

  De opsporingambtenaren van de Nationale Politie werkzaam in de eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland, zoals bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, aan te wijzen als ambtenaar als bedoeld in artikel 437, eerste lid, onder c van het Wetboek van Strafrecht;

 • II.

  Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Gemeenteblad;

 • III.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders op de administratie van handelaren.