Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanvraag- en selectieprocedure vuurwerkverkoopvergunning - 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvraag- en selectieprocedure vuurwerkverkoopvergunning - 2019

1 Inleiding

Op grond van het Vuurwerkverkoopbeleid gemeente Zaanstad – 2019 (hierna: het beleid) wordt er binnen de gemeente Zaanstad aan maximaal tien exploitanten een vuurwerkverkoopvergunning verleend.

De verwachting is dat het aantal (potentiële) aanvragers bij het vrijkomen van één van deze vuurwerkverkoopvergunningen groter zal zijn dan het aantal voor verlening beschikbare vergunningen. Daarom geldt de vuurwerkverkoopvergunning als een zogenoemde schaarse vergunning.

Op grond van rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gelden voor de verdeling van schaarse vergunningen specifieke normen. Deze volgen uit het beginsel van gelijke kansen. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor deze vergunningen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse vergunningen worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse vergunningen gelden tenslotte niet voor onbepaalde tijd, maar hebben een beperkte looptijd c.q. werkingsduur.

Concreet betekent dit dat het college van burgemeester en wethouders voorafgaand aan de verdeling en verlening van de beschikbare vuurwerkverkoopvergunningen duidelijkheid moet bieden over zowel de procedurele behandeling van de in te dienen vergunningaanvragen als over de inhoudelijke beoordelings- en afwegingscriteria op basis waarvan aanvragen worden verleend dan wel geweigerd.

Deze procedure werkt de toe te passen verdelingsmethode op basis van loting nader uit en bevat de procedurele spelregels aan de hand waarvan het college van burgemeester en wethouders de beschikbare vuurwerkverkoopvergunningen zal verdelen.

De procedure is van toepassing wanneer er op grond van het beleid ruimte is om een vuurwerkverkoopvergunning te verlenen.

2 Aanvraag- en selectieprocedure

Artikel 1. Reikwijdte

Deze procedure is van toepassing op de verdeling en verlening op grond van artikel 1:7, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van een in de gemeente Zaanstad beschikbaar gekomen schaarse vuurwerkverkoopvergunning voor consumentenvuurwerk zoals omschreven in artikel 2:72 van de APV.

Artikel 2. Bekendmaking beschikbaar gekomen vergunning
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders maakt via de gemeentelijke website en het Zaans Stadsblad bekend dat er een vuurwerkverkoopvergunning beschikbaar is.

 • 2.

  In de bekendmaking wordt verwezen naar het geldende beleid en deze aanvraag- en selectieprocedure. Tevens zal in de bekendmaking het tijdvak waarbinnen de belangstelling kenbaar kan worden gemaakt worden aangegeven.

Artikel 3. Kenbaar maken belangstelling
 • 1.

  Alle geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door indiening van het daartoe op de website van de gemeente Zaanstad beschikbaar gestelde, volledig ingevulde, registratieformulier loting voor een vuurwerkverkoopvergunning (hierna: het formulier).

 • 2.

  Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk op de in de bekendmaking genoemde datum zijn ingediend via de website van de gemeente Zaanstad.

 • 3.

  Van iedere geïnteresseerde wordt één inzending geaccepteerd.

 • 4.

  De inzending is persoonsgebonden: de indiener van het formulier moet dezelfde zijn als de degene die na het winnen van de loting de aanvraag voor de vuurwerkverkoopvergunning gaat indienen en als exploitant op de vergunning vermeld gaat worden.

Artikel 4. Loting
 • 1.

  Uit de geïnteresseerden, die tijdig het formulier hebben ingediend, wordt door middel van een openbare loting de volgorde van behandeling van de vergunningaanvragen bepaald.

 • 2.

  De loting als bedoeld in het eerste lid geschiedt door een notaris.

 • 3.

  De notaris trekt bij één tot en met vijf vrijgekomen vuurwerkverkoopvergunningen maximaal tien formulieren en bij zes of meer vrijgekomen vuurwerkverkoopvergunningen maximaal twintig formulieren. De indieners van deze formulieren worden binnen twee weken na loting schriftelijk geïnformeerd over hun exacte plek op de plaatsingslijst.

Artikel 5. Uitnodiging indienen aanvraag
 • 1.

  Afhankelijk van het aantal beschikbare vuurwerkverkoopvergunningen zal de eerste geïnteresseerde op de lijst, dan wel zullen het aantal geïnteresseerden gelijk aan het aantal vrijgekomen vuurwerkverkoopvergunningen, worden verzocht een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Wanneer een aanvraag niet leidt tot vergunningverlening dan zal op volgorde van plaatsing de volgende geïnteresseerde conform artikel 11 worden geïnformeerd en uitgenodigd een aanvraag voor een vuurwerkverkoopvergunning in te dienen.

Artikel 6. Indienen aanvraag(formulier), termijn en eisen
 • 1.

  Degene aan wie is verzocht een aanvraag in te dienen maakt voor het indienen van de aanvraag uitsluitend gebruik van het aanvraagformulier en het daarbij behorende Bibob-vragenformulier. Deze formulieren worden digitaal toegezonden.

 • 2.

  Het aanvraagformulier en alle daarbij behorende stukken worden uiterlijk acht weken na de datum waarop de uitnodiging om een aanvraag in te dienen is verzonden ingediend.

 • 3.

  De termijn voor indiening kan worden opgeschort indien er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening in behandeling is. Na afgifte van de omgevingsvergunning moet de aanvrager binnen twee weken het aanvraagformulier en de daarbij behorende stukken hebben ingediend.

 • 4.

  Alleen wanneer de aanvraag tijdig is ontvangen en met inachtneming van deze procedure is ingediend komt deze in aanmerking voor verdere behandeling.

 • 5.

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende bescheiden en bewijsstukken overgelegd:

  • a.

   een schriftelijk stuk waaruit de juridische relatie van de exploitant met het desbetreffende perceel tot uitdrukking komt, zoals een huurovereenkomst, pachtovereenkomst of eigendomsbewijs;

  • b.

   een ondernemingsplan waarin:

   • -

    een beschrijving inclusief plattegrond van de inrichting is opgenomen;

   • -

    de exploitant aangeeft op welke wijze voorlichting aan bezoekers wordt gegeven met betrekking tot de risico’s en het veilig afsteken van vuurwerk;

   • -

    de exploitant aangeeft op welke wijze verkeer- en parkeeroverlast zal worden tegengaan.

  • c.

   een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de exploitatie op deugdelijke wijze zal plaatsvinden en deugdelijk is gefinancierd.

Artikel 7. Intakegesprek
 • 1.

  Gelijktijdig met het toezenden van het aanvraagformulier wordt de beoogd aanvrager uitgenodigd voor een intakegesprek om de aanvraag door te spreken.

 • 2.

  De aanvrager dient zijn aanvraag voorafgaand aan het intakegesprek digitaal in. Tevens kan de aanvrager ervoor kiezen zijn aanvraag tijdens het intakegesprek in te dienen.

Artikel 8. Volledigheid en aanvullen
 • 1.

  Na ontvangst van de aanvraag zal deze op volledigheid worden beoordeeld. Indien geen volledige aanvraag is ontvangen wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5, eerste lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van vier weken de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 • 2.

  Tijdens de periode waarop de ontbrekende gegevens kunnen worden aangevuld, wordt de behandeltermijn op grond van artikel 4:15 eerste lid, onder a, opgeschort totdat deze gegevens zijn ontvangen.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de gestelde termijn van vier weken is aangevuld met de ontbrekende gegevens kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. In dat geval is er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 9. Behandelen aanvraag
 • 1.

  Enkel een volledige aanvraag wordt inhoudelijk in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer er naar aanleiding van de overgelegde bewijsstukken vragen zijn wordt telefonisch contact opgenomen met de aanvrager om binnen een termijn van twee weken een afspraak in te plannen.

 • 3.

  Voorafgaand aan de afspraak wordt de aanvrager geïnformeerd over de vragen die tijdens deze afspraak beantwoord moeten worden.

Artikel 10. Vervolgprocedure bij niet verlenen aangevraagde vergunning
 • 1.

  Als de aanvraag niet leidt tot het verlenen van een vuurwerkverkoopvergunning dan wordt de eerstvolgende op de plaatsingslijst uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Een volgende aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn ongebruikt is verlopen, de bezwaarprocedure is afgerond en/of hangend beroep door de aanvrager een verzoek om een voorlopige voorziening is ingesteld dat door de rechter is afgewezen.

Artikel 11. Looptijd vergunning
 • 1.

  De vuurwerkverkoopvergunning wordt verleend voor een periode van tien jaar.

 • 2.

  Na afloop van deze termijn vervalt de vergunning van rechtswege en komt deze weer beschikbaar. Voor de verdeling zal er een nieuwe aanvraag- en selectieprocedure worden opgestart.

Artikel 12. Legeskosten

Voor iedere aanvraag die op grond van deze procedure in behandeling is genomen is het voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vuurwerkverkoopvergunning genoemde legesbedrag verschuldigd. Dit bedrag is te vinden in de tarieventabel, behorende bij de op dat moment van kracht zijnde legesverordening.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 14. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Aanvraag- en selectieprocedure vuurwerkverkoopvergunning – 2019.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad op 18-06-2019.

Drs. J. Hamming, burgemeester

Drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris

Ondertekening