Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit ligplaatsen vaartuigen conform artikel 5.25 en 5:43b van de Algemene Plaatselijke Verordening
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen vaartuigen conform artikel 5.25 en 5:43b van de Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de vaarwegen voor zover in nautisch beheer van de gemeente Zaanstad en zover de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied niet anders bepaald op de Voor- en Achterzaan en de Nauernasche Vaart, inclusief de hieraan gelegen havens en vaarwegen die hiermee in open verbinding staan.

Artikel 2: Scheepsvaartcategorieën

Dit besluit heeft betrekking op de volgende categorieën van vaartuigen:

 • Binnenschip: Vaartuig dat is bestemd voor het bedrijfsmatig gebruik op de binnenwateren of op dienovereenkomstige buitenlandse wateren waarop de binnenvaartwet van toepassing is en een drijvend werktuig, uitgezonderd woonarken en -boten.

 • Bedrijfsmatig gebruik: het gebruik van een vaartuig in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 • Drijvend werktuig: drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden, zoals grind- of zandzuigers, baggermolens, hei-installaties, kranen en elevatoren.

 • Historisch vaartuig: vaartuig dat aantoonbaar staat ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten als varend monument en een huurovereenkomst voor de ligplaats heeft met de gemeente Zaanstad.

 • Passagiersschip: binnenschip, niet zijnde een veerpont of een veerboot, dat bestemd is of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf personen buiten de bemanning en dat in het beschikt is van toereikende en geldende certificaten.

 • Rondvaartschip: vaartuig dat met een exploitatievergunning rondvaartboot, zoals genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad, dat uitsluitend bestemd is voor het bedrijfsmatig gebruik met passagiers.

 • Recreatieschip: vaartuig dat is bestemd of wordt gebruikt voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.

 • Zeeschip: schip dat wordt gebruikt voor de vaart ter zee of dat blijkens zijn constructie voor de vaart ter zee is bestemd en elk schip dat is voorzien van een document – afgegeven door het bevoegde gezag van het land waar het schip is ingeschreven – waaruit blijkt dat het geschikt is voor de vaart ter zee.

Artikel 3: Ligplaatscategorieën

Dit besluit onderscheidt de volgende categorieën van ligplaatsen:

 • 1.

  Afmeerplaats: een ligplaats voor binnenschip, passagiersschip, recreatieschip of zeeschip met een maximaal toegestane gebruiksduur van aaneengesloten 2 maanden.

 • 2.

  Wachtplaats: een ligplaats voor een binnenschip of passagiersschip met een maximale toegestane gebruiksduur van 14x24 uur

 • 3.

  Calamiteitenplaats: een ligplaats voor alle vaartuigen , wanneer het voor een schip door toedoen van een incident niet mogelijk is om regulier te varen naar een andere ligplaats.

 • 4.

  Op- en afzetplaats: een ligplaats voor passagiers- en rondvaartschepen voor het in- en uitschepen van passagiers en het provianderen van vaartuigen voor een maximale ligtijd van 30 minuten of zo veel korter als mogelijk is en waarop een reserveringsregeling van toepassing is.

 • 5.

  Auto op- en afzetplaats: een ligplaats voor een binnenschip dat alleen gebruikt wordt voor het aan en van boord zetten van auto’s en provianderen voor een maximale toegestane gebruiksduur 60 minuten.

 • 6.

  Pleisterplaats: een ligplaats voor een recreatieschip kleiner dan 20 meter (lengte over alles) met een maximale toegestane gebruiksduur van 3x24 uur.

 • 7.

  Opstelplaats: Ligplaats tot eerst volgende opening van brug of sluis.

 • 8.

  Drinkwatertappunt: Een ligplaats voor een binnenschip of passagiersschip, waar kan worden gelegen zolang het nodig is om drinkwater in te nemen of bruinwater af te geven voor maximaal één uur.

 • 9.

  Vaste ligplaats: Ligplaats voor vaartuigen waar met schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden afgemeerd.

 • 10.

  Overslagplaats: Ligplaats waar bulklading overslag in of uit schepen plaats vind.

Artikel 4: Aanwijzen van ligplaatsen voor categorieën vaartuigen

 • 1.

  Op de gedeelten van openbaar vaarwater, zoals opgenomen in bijlage1, is het toegestaan met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een afmeerlocatie voor een vaartuig beschikbaar te stellen, met inachtneming van de daarbij behorende nadere regels en beperkingen.

 • 2.

  Onder ‘reserveringsregeling’ wordt verstaan, dat het onder bijlage1 aangewezen gedeelte van het openbaar water na overleg met en op aanwijzingen van de Afdeling Havens en Vaarwegen van de gemeente Zaanstad en/of van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. in gebruik genomen kan worden. Passagiers- en rondvaartschepen zo als genoemd is artikel 2 en als zodanig in gebruik zijn, zijn verplicht van deze regeling gebruik te maken.

 • 3.

  Het kortdurend en incidenteel ligplaats nemen met schepen op andere ligplaatsen en voor andere categorieën dan bedoeld in artikel 3 en 4 kan alleen na nadrukkelijke toestemming van de afdeling Havens & Vaarwegen.

Artikel 5 Anti-hop bepaling

Op een wachtplaats mag een schip, behoudens schriftelijke toestemming van de afdeling Havens & Vaarwegen van de gemeente Zaanstad, niet:

 • a.

  langer dan veertien achtereenvolgende dagen ligplaats nemen;

 • b.

  binnen vierentwintig uren, nadat de onder a bedoelde periode is beëindigd , opnieuw ligplaats nemen.

Het ligplaats nemen wordt geacht niet te zijn beëindigd, indien het schip over minder dan 1.000 meter is verplaatst.

Artikel 6: Gebruiksduur

De maximale gebruiksduur van 2 maanden op een afmeerplaats is de termijn voor een aaneengesloten periode waarin het vaartuig zich binnen de gemeente Zaanstad bevind en hiervan gebruik maakt.

Artikel 7: Woonschip of waterwoning

Dit besluit heeft geen betrekking op gedeelten van het openbaar water, waar het innemen van een ligplaats een woonschip of waterwoning betreft, zoals bedoeld in de Woonschepenverordening Zaanstad . Het afmeren van een woonschip is alleen toegestaan op grond van een onherroepelijk goedgekeurd bestemmingsplan of op grond van de Verordening woonschepen.

Artikel 8: Verbod op gebruik hoofd- of hulpmotor op afgemeerd schip

De in bijlage 2 aangewezen gebieden is het verboden om op een afgemeerd schip de hoofdmotor of hulpmotor in werking te hebben, tenzij direct bij aankomst of voor vertrek van het schip.

Artikel 9: Verkeerstekens

 • 1.

  Het college kan in de haven in het belang van de ordening verkeerstekens plaatsen die zijn vermeld in het Binnenvaartpolitiereglement en kan die verkeerstekens voorzien van nadere aanduidingen.

 • 2.

  Het is verboden te handelen in strijd met het verkeersteken of de daarbij behorende nadere aanduidingen.

 • 3.

  Het college kan van het in het tweede lid gestelde verbod toestemming verlenen.

Artikel 10: Toestemming

Het college is bevoegd toestemming te verlenen voor het innemen van een ligplaats met een schip op andere plaatsen en voor andere scheepvaart- en/of ligplaatscategorieën dan genoemd in de bijlage 1 van dit besluit.

Artikel 11: Hardheidsclausule.

Het college is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van dit besluit mochten voordoen.

Artikel 12: Inwerkingtreding van het besluit

Dit besluit treedt in werking per 1 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,

Ondertekening

BIJLAGE 1: als ligplaatsen aangewezen gedeelten van openbaar water

Nr. Naam ligplaats Ligging ligplaats nader aangeduid Toegestane categorieën vaartuigen Nadere regels en beperkingen
1 Steiger Zuidzijde Nauernasche brug   Recreatieschip Opstelplaats
2 Zuidzijde Schermerschutsluis Beide kades van af de sluis tot 20 meter zuidelijk Recreatieschip Opstelplaats
3 Wim Thomassenhaven Kanaaldijk/G. Bolkade Achter de duwvaartpalen noordzijde aan G. Bolkade in een watervak van 70 x 20m Binnenschip Drijvend werktuig Vaste ligplaats Tijsterman
4 Afmeerpalen in Wim Thomassenhaven Afmeerpalen Westelijke zijde nr1 t/m 6 Binnenschip, Wachtplaats* Overslagplaats* Maximale afmeerbreedte 50 m
5 Afmeerpalen in Wim Thomassenhaven Afmeerpalen Oostelijke zijde nr 1 t/m 6 (van zuid naar noord) Zeeschip/Binnenschip/drijvend werktuig Overslagplaats* alleen na toestemming ligplaats nemen toegestaan van afd. Havens & Vaarwegen Zaanstad. Maximale afmeerbreedte 50 m Tijdens overslag zijn Binnenschip, langszijde van het zeeschip toegestaan
6 Afmeerpalen Westoever Wim Thomassenhaven   binnenschip Wachtplaats Alleen Duwbakken Verkeersteken E5.2 20-55 meter
7 Kade Symon Spiersweg Aan het einde van de Symon Spiersweg   Wachtplaats
8 Gemeente steiger Schiethavenkanaal Noordoost zijde van de Schiethavenbrug achter het remmingwerk Dienstvaartuigen Gemeente Zaanstad Vaste Ligplaats
9 Gemeente Steiger Isaac Baarthaven, Zaandam   Binnenschip, Passagiersschip Rondvaartschip Afmeerplaats aan zuidzijde met een max. scheepsafm. Van 52 x 7m Vaste Ligplaats
10 Ro Ro steiger Isaac Baarthaven, Inham te oosten van RORO Steiger Binnenschip Afmeerplaats
11 Afmeerpalen t/h van Noorder IJ en Zeeweg 5 Binnenschip Vaste ligplaats t.b.v. Rodie Watertransport
12 Afmeerpalen Rijshoutweg zuidzijde Binnenschip Vaste ligplaats t.b.v. Wulfers
13 Afmeerpalen Isaac Baarthaven Zaandam Grenzend aan perceel Sluispolderweg 8b Binnenschip, Passagiersschip Rondvaartschip Afmeerplaats
14 Steiger Artillerie Inrichting, Zaandam Invaart Voorzaan Westoever Afmeerpalen A1 t/m A3 Passagiersschip Rondvaartschip Wachtplaats Er geldt een maximale breedte van 23 meter. Reserveringsregeling Max. lengte 80m
15 Glooiing / Oever Havenstraat Zaandam Ten noorden van het AI steiger tot 10 meter ten noorden van perceel Havenstraat 114 Recreatieschip Vaste Ligplaats
16 Afmeerpalen en vaarwegzijde T steiger Havenstraat Zaandam Ten zuiden van de Dr. J.M. den Uylbrug Alle Vaartuigen Opstelplaats
17 De binnenzijde van de T steiger Ten zuiden van de Dr. J.M. den Uylbrug Recreatieschip Vaste Ligplaats
18 De oever tussen Havenstraat 90 tm 102 te Zaandam Ten zuiden van de Dr. J.M. den Uylbrug Recreatieschip Vaste Ligplaats
19 Afmeerpalen en buitenzijde steiger Havenstraat Zaandam Ten noorden van de Dr. J.M. den Uylbrug Alle Vaartuigen Opstelplaats
20 Binnenzijde T steiger Havenstraat Zaandam Ten noorden van de Dr. J.M. den Uylbrug Recreatieschip Vaste Ligplaats
21 Houthavenkade Zaandam Tussen de woonboten en brug Spiekeroog Passagiersschip, Binnenschip, drijvend werktuig Rondvaartschip Wachtplaats, Op- en afzetplaats. Maximale afmeerbreedte van 23 meter. Maximale diepgang 2,0 meter. Reserveringsregeling is van toepassing
22 Steiger Havenstraat Ter hoogte Havenstraat 7a t/m 7c Historisch schip Afmeerplaats Vaste Ligplaats
23 Kade Havenstraat 1 Zaandam Tussen Coupure en Wyborgstraat Binnenschip Passagiersschip. Wachtplaats verkeersteken E 5.2–15 tot 40 meter
24 Kade Havenstraat 2 Zaandam Tussen Wyborgstraat en Havenstraat 50 Binnenschip, Passagiersschip. Auto Op- en afzetplaats. Maximale afmeerbreedte van 23 meter
25 Kade Havenstraat 3, Zaandam Tussen Havenstraat 50 en Z.V.V. Binnenschip, Passagiersschip. Vaste Ligplaats
25a Prins Hendrikkade 102, Prins Hendrikstraat 119A t/m 139 Noordzijde van het Oostelijk Kattegat/Hanenpadsloot Recreatieschip Aan eigen terrein tot 3.25m uit de oever, mits niet hinderlijk voor de doorgaande scheepvaart.
26 Steiger Williampontbrug Zuidoost en zuidwesten van de Williampontbrug Recreatieschip Opstelplaats
27 Bewaarhaven Havens & Vaarwegen Ten oosten van jachthaven de Remming te Zaandam Alle Vaartuigen Vaste ligplaats
28 Burchtkade, Zaandam Tussen 40 tot 60 meter ten zuiden van Wilhelminasluis Recreatieschip Opstelplaats
29 Burchtkade, Zaandam Tussen 60 tot 100 meter ten zuiden van Wilhelminasluis Binnenschip, Passagiersschip, Rondvaartschip Wachtplaats Reserverings of gebruiksregeling is van toepassing. Maximale afmeerbreedte is 11,45 meter. Drinkwatertappunt
30 Prins Hendrikkade 1 Zaandam Ten zuiden van Wilhelminasluis Oostelijke oever tussen Palen P6 t/m P10 Binnenschip, Passagiersschip Wachtplaats. Reserverings- of gebruiksregeling is van toepassing, Maximale afmeerbreedte is 23 meter. Gebruiksregeling
31 Prins Hendrikkade 2, Zaandam Ten zuiden van Wilhelminasluis Oostelijke oever Palen P1 t/m P5 Binnenschip, Passagiersschip, Wachtplaats. Reserverings- of gebruiksregeling is van toepassing. maximale afmeerbreedte is 17 meter.
32 Prins Hendrikkade 3 Zaandam Oostelijke Oever ten zuiden van Afmeer Paal P1 Binnenschip, Passagiersschip Drinkwatertappunt Auto op- en afzetplaats
33 Bodecentrumkade oostzijde, Zaandam De lengte van de kade en de afmeerpalen BC 1 t/m BC3 Binnenschip, Passagiersschip, Rondvaartschip Wachtplaats Reserverings- of gebruiksregeling is van toepassing Maximale afmeerbreedte is 23 meter.
34 Bodecentrumkade Westzijde, Zaandam   Binnenschip, Passagiersschip, Rondvaartschip Wachtplaats Reserverings- of gebruiksregeling is van toepassing Maximale lengte: 40 meter.
35 Wilhelminasluis Zuidzijde, Zaandam De 5 zuidelijkste afmeerpalen ten zuiden van Bodecentrumkade Binnenschip, Passagiersschip Opstelplaats
33 Zuidzijde Grote sluis Oostkant Ter hoogte van het gemaal Dienstvaartuigen H&V Gemeente Zaanstad Vaste Ligplaats aangegeven door verkeersteken E 7 BPR
37 Zuidzijde Grote sluis Oostkant Gording tussen Dam nr 1 en ligplaats Dienstvaartuigen Alle schepen Opstelplaats Overnachten is niet toegestaan
38 Zuidzijde Grote sluis Westelijkzijde Wilhelminakade Alle schepen Opstelplaats Overnachten is niet toegestaan
39 Steiger Noord Oostzijde Grote sluis   Alle schepen Opstelplaats. Overnachten is niet toegestaan
40 Steiger Noordwestzijde van de Beatrixbrug Zaandam   Dienstvaartuigen H&V Gemeente Zaanstad Vaste Ligplaats
41 Pleisterplaats Steiger Zaandam-Centrum, Zaandam Ter hoogte van Westzijde 22 Recreatieschip rondvaartschip Pleisterplaats. Maximaal 1 scheepsbreedte, Opstelplaats sluis, Op- en afstapplaats 15m.
42 Wilhelminasluis noordzijde, Zaandam afmeerpalen tussen pleisterplaats en Ruiterhoek Alle Vaartuigen Opstelplaats
43 Pr. Bernardbrug zuidzijde, Zaandam 4 afmeerpalen ten zuiden kade Dekamarkt Alle Vaartuigen Opstelplaats.
44 Pleisterplaats de Hoopbrug, Zaandam Ter hoogte van Westzijde 262c Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 1 scheepsbreedte.
45 Calamiteitenplaats Pr. Bernardbrug noordzijde, Zaandam 4 afmeerpalen ter hoogte van de Factorij Alle Vaartuigen Calamiteitenplaats.
46 5 afmeerpalen Spoorbrug zuidzijde, Zaandam Oostelijke oever 95 tot 195 meter van uit de spoorbrug gemeten Alle vaartuigen, Opstelplaats.
47 Remmingwerk westelijke doorvaart spoorbrug Noordelijke zijde van de Spoorbrug Alle vaartuigen, Opstelplaats Maximale lengte 80 meter
48 5 afmeerpalen Spoorbrug Noordzijde, Zaandam Ter hoogte van Zuideinde 14 tm 42b Alle vaartuigen, Opstelplaats
49 Pleisterplaats Zuideinde, Koog aan de Zaan Ter hoogte van Zuideinde 146 Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 2 scheepsbreedte.
50 Pleisterplaats Coenbrug, Koog aan de Zaan Ter hoogte van Raadhuisstraat Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 1 scheepsbreedte.
51 Calamiteitenplaats Julianabrug zuidzijde, Zaandam Palen ter hoogte van Hemmes Alle Vaartuigen Opstelplaats
52 Pleisterplaats de Poel, Zaandam-Noord Ter hoogte van Kalf 61 Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 2 scheepsbreedte.
53 Oever tussen de pleisterplaats en brug Haaldersbroek   Recreatieschip Vaste ligplaats
54 Julianasteiger, Zaandam Zuidzijde Julianabrug Palen J1 t/m J4 Passagiersschip, rondvaartschip Reserverings- of gebruiksregeling van toepassing. Op en afzetplaats van 08.00 tot 18.00 uur.
55 Calamiteitenplaats Julianabrug, Zaandijk Noordzijde Alle Vaartuigen Calamiteitenplaats**.
56 Steiger Zaanse Schans, zuidzijde H1, Zaandam Ter hoogte van ‘Landje de Haan’ Rondvaartschip Reserverings- of gebruiksregeling van toepassing. Op- en afzetplaats
57 Steiger Zaanse Schans, hoefijzer H0, Zaandam Ter hoogte van ‘Landje de Haan’ Rondvaartschip Reserveringsregeling van toepassing. Op- en afzetplaats.
58 Steiger Zaanse Schans, noordzijde H2, Zaandam Ter hoogte van Landje de Haan’ Passagiersschip Reserverings- of gebruiksregeling van toepassing. Wachtplaats voor de maximale duur van één nacht
59 Steiger Zaandijkersluis te Zaandijk Ten noorden van de Zaandijker sluis Rondvaartschip Alleen voetveer
60 Steiger Kalverringdijk 39 Zaanse Schans Ten zuiden van kalverringdijk 39 Rondvaartschip Alleen voetveer
61 Pleisterplaats Kalverringdijk, Zaandam Ten noorden van molen De Os Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 2 scheepsbreedtes.
62 Pleisterplaats Het Leven, Zaandijk Ter hoogte van Lagedijk 143 Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 2 scheepsbreedtes
63 Kade Zuideinde , Wormerveer Tussen Zuideinde nummers 31 t/m 40 Historisch schip, Vaste ligplaats
64 Kade Zuideinde Wormerveer Tussen de Dubbele buurt en Zuideinde 31 Recreatieschip Vaste ligplaats
65 Pleisterplaats Dubbele Buurt, Wormerveer Ter hoogte van Zaanweg 2 Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 1 scheepsbreedte
66 Kade Zaanweg, Wormerveer Tussen Zaanweg 3 tot de Zaanbrug Recreatieschip Vaste ligplaats
67 Spoorkade Wormerveer   Alle vaartuigen Vaste ligplaats
68 Kade Zaanweg Thv Stationsstraat Passagiersschip Rondvaartschip Reserverings- of gebruiksregeling is van toepassing Op- en afzetplaats.
69 Pleisterplaats Zaanbocht, Wormerveer Tussen Zaanweg 84 en 123 Recreatieschip Pleisterplaats Maximaal 1 scheepsbreedte
70 Kade Marktstraat Tussen Zaanweg 123 en 124c Rondvaartschip t.b.v. de Zaanferry 20 m
71 Kade Marktstraat Tussen Zaanweg 124c en Noordeinde 1a Binnenschip, Passagiersschip Rondvaartschip Op en afzetplaats. Reserverings- of gebruiksregeling is van toepassing maximaal 30 minuten. Maximaal 1 scheepsbreedte. Drinkwatertappunt Maximale scheepslengte 50 meter
72 Kade Noordeinde, Wormerveer Tussen Noordeinde 1a t/m perceel Zaanstroom 57 Binnenschip*** Wachtplaats. Maximale breedte is 23 meter.
73 Kade Noordeinde Klinkenberg Wormerveer Van perceel Noordeinde 66 tot einde kade in noordelijke richting Binnenschip*** Wachtplaats
74 Zuidervaartdijk, Krommenie Tussen de Vaartbrug en eerste woonark Recreatieschip Vaste ligplaats Maximaal 1 scheepsbreedte
75 Noordervaartdijk, Krommenie   Recreatieschip Vaste ligplaats Maximaal 1 scheepsbreedte.
76 Oostoever Nauernasche Vaart Noordzijde Brug Vrouwenverdriet, Westzaan Tegenover Watertoren Recreatieschip Pleisterplaats. Maximaal 1 scheepsbreedte.
77 Oostoever Nauernasche Vaartdijk, Brug Vrouwenverdriet, Westzaan 245 meter tot 425 vanaf de brug richting het zuiden Recreatieschip Vaste ligplaats. Maximaal 1 scheepsbreedte
78 Kade Westzaan Zijkanaal E Ten zuidwesten van de Overtoomsluis Recreatieschip Afmeerplaats. Maximaal 2 scheepsbreedte
79 Kade Westzaan Zijkanaal E Ten zuiden van de brug zijkanaal E westelijke oever Binnenschip, Afmeerplaats. Maximaal 2 scheepsbreedtes en max 80 m
80 Kade Hoogtij Kade langs Noordzeekanaal Binnenschip, Zeeschip Wachtplaats
81 Alle kades in eigendom, huur of erfpacht van bedrijven. Gemeente Zaanstad Alle schepen Ligplaats met schriftelijke toestemming van de eigenaar of huurder. Mits de overige scheepvaart niet wordt belemmerd. Gemeente Zaanstad behoud het recht tot het stellen van nadere regels i.v.m. de nautische veiligheid
82 Alle kades oevers en glooiingen in de gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad Dienst & Werk vaartuigen van de Gemeente Zaanstad Dienst & Werk vaartuigen van de Gemeente Zaanstad zijn vrijgesteld van deze verordening
83 Alle kades, percelen of oevers in eigendom, huur of erfpacht van particulieren. Gemeente Zaanstad Recreatieschip Ligplaats alleen voor eigen vaartuig, mits: - nautisch niet belemmerend; - tot een maximale breedte tot 6m gerekend vanuit de kade/oever. Gemeente Zaanstad behoud het recht tot het stellen van nadere regels i.v.m. de nautische veiligheid en ordening****

* onder nr. 4 en 5 genoemde wachtplaatsen kan ook overslag plaats vinden. Artikel 7.11 Binnenvaartpolitiereglement bepaald de medewerkingsplicht bij het laden/lossen van schepen.

** onder 55 genoemde calamiteitenplaats is alleen bedoeld voor incidenteel ligplaats nemen, in verband met het beschermd uitzicht van de Zaanse Schans.

*** onder 72 en 73 genoemde plaatsen zijn niet bedoeld voor passagiersschepen die passagiers aan boord hebben. Deze dienen te reserveren en ligplaats te nemen aan een reserveringsplaats, bijvoorbeeld de kade Marktstraat.

**** onder 83 bedoelde ordening betreft het ligplaats nemen met vaartuigen waarvan de hoeveelheid opvarenden kunnen conflicteren met de beschikbare capaciteit op de aanlegplaats of achterliggend gebied.

BIJLAGE 2: gebieden met een verbod op het in werking hebben van een hoofd- en hulpmotor

Nr. Naam ligplaats Categorie schepen
1 Kade Havenstraat 1, Zaandam Alle schepen
2 Kade Havenstraat 2, Zaandam Alle schepen
3 Kade Havenstraat 3, Zaandam Alle schepen
4 Burchtkade, Zaandam Alle schepen
5 Pr. Hendrikkade I, Zaandam Alle schepen
6 Pr. Hendrikkade II, Zaandam Alle schepen
7 Bodecentrumkade oostzijde, Zaandam Alle schepen
8 Bodecentrumkade westzijde, Zaandam Alle schepen
9 Zuidoostelijke opstelplaats plaats Spoorbrug Oostelijke oever 95 tot 195 meter van uit brug Alle schepen
10 Calamiteiten ligplaats Noordzijde Julianabrug Alle schepen
11 Kade marktstraat, Wormerveer Alle schepen
12 Kade Noordeinde, Wormerveer Alle schepen
13 Pleisterplaatsen, welke voorzien zijn van walstroomvoorziening Alle schepen

BIJLAGE 3: Toelichting

Algemeen

Dit Aanwijzingsbesluit ligplaatsen vaartuigen 2019 beoogt het veilig en ordelijk afmeren van vaartuigen binnen het nautisch beheersgebied van de gemeente Zaanstad en de borging van de nautische veiligheid van de overige verkeersdeelnemers, voor zover dit niet is bepaald bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet of de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. De juridische grondslag van dit aanwijzingsbesluit is gebaseerd op de artikelen 5.25, 5.25a, 5.26, 5.27 en 5.43b van de APV Zaanstad.

Het beoogt tevens het legaliseren van vele recreatieschepen die reeds lange tijd illegaal lagen afgemeerd in openbaar water aan eigen terrein en geen noemenswaardige belemmering opleveren voor de doorgaande scheepvaart. Hiertoe is wel een maximale afmeerbreedte vanuit de oever bepaald. Indien zelfs deze breedte nog belemmerend is voor de doorgaande scheepvaart, is er de mogelijkheid om op grond van dit besluit nadere regels te stellen. Er geldt daarbij de algemene norm dat zij niet hinderlijk een ligplaats mogen nemen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Het toepassingsgebied betreft alleen het openbaar water binnen de gemeente Zaanstad dat ook binnen de invloedssfeer past voor wat betreft het ligplaats nemen. Het betreft hier vooral het nautisch beheer dat door Zaanstad wordt gevoerd op de havens, de Voor- en Achterzaan, de Nauernasche Vaart en de Zijkanalen langs het Noordzeekanaal.

Binnen de havens aan het Noordzeekanaal van Zaanstad geldt tevens de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied, dat als een lex specialis geldt en algemene regels stelt voor het ligplaats nemen. In aanvulling hierop specificeert dit besluit het ligplaats nemen.

Artikel 2: De begripsbepalingen binnen de scheepvaartcategorieën zijn in overeenstemming met andere wetgeving, met name de Binnenvaartwet en voor zover nodig aangepast aan de situatie binnen de gemeente Zaanstad.

Zo dienen bedrijven die rondvaartschepen exploiteren houder te zijn van een exploitatievergunning op grond van artikel 5.34 APV Zaanstad, alvorens zij gemachtigd zijn ligplaats te kiezen.

Het begrip “Historische vaartuig” sluit aan bij de Algemene Voorwaarden van het Binnenhavengeld en de begrippen woonschip, woonark en woonboot bij de Woonschepenverordening Zaanstad.

Artikel 3: ligplaatsen worden gecategoriseerd aan de hand van de bestemming en doel. Door een schaarste aan ligplaatsen voor vooral binnenvaartschepen, is het wenselijk om ter ordening de afmeerduur te beperken en op een enkele afmeerplaats het langer liggen dan 14 x 24 uur toe te staan. Deze periode ligt ook in lijn met binnenhavengeld voor gebruik van ligplaatsen en is ruimer gesteld dan het ligplaatsbeleid elders in de regio.

Op locaties bestemd als overslagplaats is het ligplaats nemen alleen bedoeld voor deze activiteit en niet voor het langduriger afmeren. Met verkeerstekens op de afmeerpalen zal de bedoelde categorie worden aangegeven.

Artikel 4: dit artikel verwijst naar de ligplaatsen, zoals genoemd in de bijlage 1 behorende bij dit besluit en stelt normen per soort ligplaats en locatie. Hiermee kan locatie-specifiek worden aangegeven wat de norm is.

Op bepaalde ligplaatsen geldt een reserveringsregeling. Passagiers- en/of rondvaartschepen kunnen hiervoor in een geautomatiseerd systeem een reservering doen. Indien echter geen reserveringen gelden, kunnen andere binnenschepen ook gebruik maken van deze ligplaats na een vooraf gedane melding zoals aangegeven op het onderbord behorende bij het verkeersteken.

Passagiers- en rondvaartschepen die niet gebruikt worden voor het vervoer en het in- en ontschepen van passagiers zijn ook toegestaan om op andere openbare ligplaatsen ligplaats te nemen.

Het incidenteel en kortdurende ligplaats nemen op een andere wijze dan is bedoeld mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van een medewerker van de afdeling Havens & Vaarwegen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (e-mail) worden bevestigd, waarna het wordt vastgelegd in de daartoe geëigende systemen. Dit geeft de medewerkers de mogelijkheid flexibel in te spelen op operationele en acute problemen en wensen. Voor langdurige en/of frequent voorkomende situaties dient een schriftelijke toestemming te worden aangevraagd bij het afdelingshoofd of diens plaatsvervanger van de afdeling Havens & Vaarwegen.

Artikel 5: Om te voorkomen dat schepen niet noemenswaardig verplaatsen na beëindiging van de genoemde periode op een wachtplaats en zodoende een voortgezette toepassing creëren, dienen zij gedurende een periode van 24-uur op een significante afstand pas weer ligplaats te nemen. Dit biedt andere schepen de gelegenheid ook een ligplaats te kiezen.

Artikel 6: De maximale gebruiksduur op een afmeerplaats geldt voor een periode van twee maanden per jaar. Er is onder havengebruikers soms behoefte om langer te kunnen blijven liggen, zonder dat dit direct conflicteert met actieve scheepvaart. Hiervoor is een plaats beschikbaar binnen het havengebied.

Artikel 7: Woonschepen en waterwoningen vallen niet onder de werking van dit besluit en hebben een zelfstandige regeling in de Woonschepenverordening Zaanstad.

Volgens de handreiking “Drijvende woningen en de bouwregelgeving” van de VROM-inspectie wordt onder ‘drijvende woning’ bedoeld een ‘bouwwerk in de zin van de Woningwet’. Op een ‘bouwwerk in de zin van de Woningwet’ zijn de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 van toepassing. Voor het bouwen van een drijvend bouwwerk is een omgevingsvergunning nodig. Maar een drijvende woning kan ook de status van ‘woonark’ hebben. Een woonark is geen ‘bouwwerk’. De woonark valt dus niet onder de Woningwet en is onderworpen aan het gemeentelijk woonschepenbeleid. Voor het hebben van een ligplaats is een ligplaatsenvergunning nodig.

Artikel 8: Het gebruik hoofd- of hulpmotor op afgemeerd schepen is vanuit openbare orde en milieu niet toegestaan. Op de locaties, zoals genoemd in de bijlage 2 behorende bij dit besluit, zijn walstroomaansluitingen gerealiseerd.

Artikel 9: Het college kan verkeerstekens plaatsen die de ligplaats- en scheepscategorie aanduiden met nadere voorschriften. Voor de eenduidigheid worden de verkeerstekens gebruik die ook in vigerende scheepvaartreglementen worden gebezigd.

Afwijkingen op de beperkingen die de verkeerstekens aangeven kan ook toestemming worden gegeven. Hierbij geldt voornamelijk de beperkingen van de scheepsafmetingen.

Artikel 10: Het college is bevoegd om toestemming op afwijkingen van dit besluit te verlenen. Dit zal in de praktijk op grond van het geldende Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering per e-mail worden verleend door het afdelingshoofd of diens plaatsvervanger van de afdeling Havens & Vaarwegen. Toestemming zal in incidentele gevallen verleend worden daar waar langere tijd behoefte is een uitzondering te maken. Te denken valt aan het langer ligplaats nemen i.v.m. feestdagen, wachten op lading of door vaarverboden elders op een traject (hoge en lage rivierstanden en stremmingen civiele kunstwerken) of op grond van medische of sociale redenen.

Met een toestemming wordt beoogd een flexibele werkwijze met zo min mogelijke administratieve last.

Artikel 11: Indien door onvoorziene omstandigheden schepen op een andere wijze dan is voorgeschreven gebruik maken van een ligplaats en zich hierbij onbillijkheden voordoen die niet zijn te voorzien, is het college bevoegd tegemoet te komen aan schippers van schepen. Dit zal in de praktijk op grond van het geldende Ondermandaatbesluit dienstverlening en dedrijfsvoering worden gedaan door het afdelingshoofd of dienst plaatsvervanger van de afdeling Havens & Vaarwegen.

Het verschil tussen artikel 4 derde lid en artikel 11 met betrekking tot toestemming betreft wie er gerechtigd is deze toestemming te verlenen, hoe en wanneer. Voor kortdurende toestemmingen, zoals bedoeld in artikel 4 derde lid is dit zowel mondeling als schriftelijk mogelijk door een medewerker van Havens en Vaarwegen. In het geval van langdurende toestemming, zoals bedoeld in artikel 11, het afdelingshoofd of diens plaatsvervanger per e-mail.

Artikel 12: dit besluit zal in werking treden per 1 juli 2019.

Bijlage 1: deze bijlage geeft de materiële verwijzing naar locaties, toegestane categorieën vaartuigen en nadere regels. Hiermee wordt beoogd een overzichtelijke lijst van ligplaatsen naar hun doel en gebruik, waarbij ligplaatsen soms voor meerdere doelen gebruikt kan worden, wat de efficiëntie ten goede komt. Dit besluit sluit aan op vigerende hogere wetgeving, zoals het Binnenvaartpolitiereglement en speciale verordeningen (lex specialis), zoals de Regionale Havenverordening in het havengebied.

Bijlage 2: deze bijlage verwijst naar de locaties waar het verboden is om gedurende het ligplaats nemen de hoofd- en/of hulpmotor in werking te hebben. Schippers kunnen er voor kiezen gebruik te maken van de walstroomvoorziening of gebruik te maken van de eigen stroomvoorziening met accu’s.

Gedurende het aan- en ontmeren is het schip niet gemeerd en behoeft het de hoofd- en hulpmotoren. Zodra er voldoende afmeertrossen zijn geplaatst die het efficiënt en veilig afmeren van het schip waarborgen, dienen alle motoren te worden stop gezet voor de openbare orde en negatieve milieu effecten te voorkomen.

Ondanks dat er technische eisen zijn gesteld bij of krachtens de Binnenvaartwet aan de beroepsvaart met betrekking tot de maximale geluidsdruk en emissienormen aan motoren en de beroepsgroep investeert in schone en stille generatoren, kan het gebruik hiervan nabij bewoning toch leiden tot overlast. Zeker in gebouwen die zich boven het uitlaatniveau van het schip bevinden kan overlast worden ondervonden.

Juist op deze locaties nabij bewoning waar langduriger kan worden afgemeerd is geïnvesteerd in een walstroomvoorziening. Ook op pleisterplaatsen voor de pleziervaart zal de komende jaren waarschijnlijk worden geïnvesteerd in walstroom. Daar waar deze voorziening beschikbaar is, zal ook een dergelijk verbod gelden.

Belanghebbendenconsultatie

Dit besluit heeft vooral betrekking op de beroepsbinnenvaart, waardoor een zienswijze is gevraagd aan de belangenbehartigers binnen deze branche.

Als gevolg van deze consultatie met BLN/Schuttevaer en de ASV zijn hun bezwaren en wensen afgewogen en verwerkt in dit besluit om tot een zorgvuldige afweging te komen.