Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Wegsleepverordening Zaanstad 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Zaanstad 2019

De gemeenteraad van Zaanstad,

gelet op

Gemeentewet

Wegenverkeerswet 1994

Algemene wet bestuursrecht

Besluit wegslepen van voertuigen

Besluit vast te stellen de Wegsleepverordening Zaanstad 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

1 RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
2 wet: de Wegenverkeerswet 1994;
3 besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;
4 voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;
5 motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;
6 bromfiets: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e sub a van de wet;
7 het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Ambacht 24F, 1511 JZ Oostzaan.

 • 2.

  Als plaats van bewaring van bromfietsen wordt aangewezen: Aris van Broekweg 2A, 1507 BB Zaandam.

 • 3.

  De openingstijden van de in het eerste en tweede lid bedoelde bewaarplaatsen worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • 1.1

   voor voertuigen tot een gewicht van 3.500 kg:

   • a.

    voor het uitrijden € 90;

   • b.

    voor het daadwerkelijk afslepen, inclusief het uitrijden € 250;

   • c.

    alle onder a en b bedragen zijn inclusief BTW, maar worden verhoogd met 15% gemeentelijke administratiekosten over de bedragen, exclusief BTW.

  • 1.2

   voor voertuigen boven een gewicht van 3.500 kg:

   • a.

    voor het uitrijden € 90;

   • b.

    voor het afslepen per uur € 175 met een minimumbedrag van 2 uren;

   • c.

    alle onder a en b bedoelde bedragen zijn inclusief BTW, maar worden verhoogd met 15% gemeentelijke administratiekosten over de bedragen, exclusief BTW.

  • 1.3

   voor bromfietsen:

   • a.

    Voor het uitrijden € 90;

   • b.

    Voor het daadwerkelijk afslepen, inclusief het uitrijden € 90;

   • c.

    alle onder a en b bedragen zijn inclusief BTW, maar worden verhoogd met 15% gemeentelijke administratiekosten over de bedragen, exclusief BTW.

 • 2.

  De kosten van het bewaren en het afgeven van een voertuig bedragen:

  • 2.1

   voor voertuigen tot een gewicht van 3.500 kg:

   • a.

    voor elk etmaal of een gedeelte daarvan na de sleepdag een bewaarvergoeding van € 11,50;

   • b.

    alle onder a bedoelde bedragen zijn inclusief BTW, maar worden verhoogd met 15% gemeentelijke administratiekosten over de bedragen, exclusief BTW.

  • 2.2

   voor voertuigen boven een gewicht van 3.500 kg:

   • a.

    voor elk etmaal of een gedeelte daarvan na de sleepdag een bewaarvergoeding van € 20;

   • b.

    alle onder a bedoelde bedragen zijn inclusief BTW, maar worden verhoogd met 15% gemeentelijke administratiekosten over de bedragen, exclusief BTW.

  • 2.3

   voor bromfietsen:

   • a.

    voor elk etmaal of een gedeelte daarvan na de sleepdag een bewaarvergoeding van € 11,50;

   • b.

    alle onder a en b bedoelde bedragen zijn inclusief BTW, maar worden verhoogd met 15% gemeentelijke administratiekosten over de bedragen, exclusief BTW.

 • 3.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen worden bij besluit van het college aangepast.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de kosten van overbrenging en bewaring van voertuigen, zoals bedoeld in artikel 4 gelden vanaf 1 januari 2019.

 • 3.

  De verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Zaanstad 2019.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Belastbare feiten die zich voor de inwerkingtreding van deze verordening hebben voorgedaan, worden afgedaan volgens de Wegsleepverordening 2002.

Toelichting behorende bij de wegsleepverordening Zaanstad 2019

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d. Voertuig

Het begrip voertuig betreft conform artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening.

Ad e. Motorrijtuig

Het begrip 'motorrijtuig' is apart omschreven omdat artikel 5 van de wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en weggedeelten worden aangewezen. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader aangegeven om welke soorten van wegen en weggedeelten het kan gaan, zoals onder andere gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens, parkeerplaatsen voor vergunninghouders, voetgangersgebieden en dergelijke.

Een voertuig kan in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten slechts worden weggesleept wanneer deze wegen en weggedeelten en behoren tot de soorten van wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen, en zijn aangewezen in de wegsleepverordening.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

De inhoud van de bepaling spreekt voor zich. Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid WVW 1994 moet de plaats van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen. De openingstijden kunnen wel nader door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld omdat ze niet expliciet genoemd zijn in artikel 173 WVW 1994.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In artikel 13 tot en met 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten die verbonden zijn aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiele kosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en dergelijke.

In de wegsleepverordening hoeven deze kostencomponenten niet allemaal inzichtelijk te worden gemaakt. Volstaan kan worden met een uitsplitsing van de kosten die verbonden zijn aan het wegslepen van voertuigen enerzijds en de bewaring van deze voertuigen anderzijds. In het tweede lid van deze bepaling, waarin de kosten van bewaring van voertuigen worden geregeld, wordt het begrip 'etmaal' gebruikt. Het etmaal, zoals hier bedoeld, begint na de dag van in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur later.

In het derde lid is de bepaling opgenomen dat het college de kosten kan aanpassen voor het overbrengen en bewaren van voertuigen. Hierdoor kunnen de opgenomen bedragen jaarlijks door het college worden bijgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

 • de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het 'knoeien' met kentekens in geval van autodiefstal.

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuursdwangbevoegdheid is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt.

Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. Het is raadzaam om ook in de wegsleepverordening de artikelen over de bewaarplaats van voertuigen en openingstijden en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 6 december 2018,De griffier,De voorzitter,