Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Voorrangsregeling verlening ligplaatsvergunningen voor woonschepen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorrangsregeling verlening ligplaatsvergunningen voor woonschepen

Artikel 1 Begripsbepaling

College: College van burgemeester en wethouders
Verordening: Woonschepenverordening Zaanstad 2010
Nota: Woonschepennota 2010 gemeente Zaanstad
Illegale ligplaats: een ligplaats die niet door de raad op basis van artikel 5 van de verordening die als zodanig is aangewezen.

Artikel 2 Doel van de regeling

Door middel van deze regeling wil het college objectieve criteria vaststellen op basis waarvan de volgorde wordt bepaald bij de verlening van ligplaatsvergunningen aan woonschipbewoners.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op af te geven ligplaatsvergunningen binnen de gemeente Zaanstad.

De artikelen uit de Verordening en het bepaalde in de Nota blijven onverkort van toepassing.

Het vigerende bestemmingsplan blijft onverkort van toepassing.

Artikel 4 Criteria en bepaling volgorde

De woonschepen in Zijkanaal D zijn uitgezonderd van deze beleidsregel met uitzondering van ligplaatsen die niet worden toegewezen op basis van de legalisatielijst Zijkanaal D.

De huidige gebruiker van een nieuw aan te wijzen ligplaats die voldoet aan de legalisatiecriteria van de Nota Is de eerste gegadigde die in aanmerking komt voor een ligplaatsvergunning op basis van de verordening.

Woonschipbewoners die voldoen aan de legalisatiecriteria van de Nota en met hun schip een illegale ligplaats innemen en daar niet mogen blijven liggen, hebben voorrang bij de verlening van een vergunning voor een nieuwe ligplaats in de onmiddellijke nabijheid van hun huidige

illegale ligplaats.

Woonschipbewoners die voldoen aan de legalisatiecriteria van de Nota en aan wie door of namens het college een bepaalde ligplaats is toegezegd, hebben voorrang bij de verlening van een ligplaatsvergunning voor die ligplaats.

In alle in artikel 4 genoemde gevallen dient te worden voldaan aan de regelgeving zoals genoemd in artikel 3.

Bij strijdigheid met een bestemmingsplan, zoals omschreven in artikel 3 lid 3, kan de woonschipbewoner verzoeken om een ontheffing daarvan.

Artikel 5 Leges en betaling voorzieningen

  • 1. Bij het aanvragen van benodigde ontheffingen, vergunningen, toestemmingen e.d. is de geldende Legesverordening van toepassing.

  • 2. Vanwege de Verordening en Nota aan te brengen voorzieningen ten behoeve van de ligplaats zijn voor rekening van de woonschipbewoner.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 7 Citeer artikel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Voorrangsregeling verlening ligplaatsvergunningen voor woonschepen".

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking een dag na de bekendmaking.