Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zaanstad

De raad van de gemeente Zaanstad besluit;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zaanstad

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of de mate waarin met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b)

  Doeltreffendheid: De mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

Artikel 2 Selectie en frequentie onderzoeken

 • 1.

  Het college voert minimaal een onderzoek per jaar uit naar de doelmatigheid van:

  • a.

   (onderdelen van) organisatieonderdelen;

  • b.

   de uitvoering van gemeentelijke taken.

 • alsmede naar de doeltreffendheid van (delen van) de in de begroting opgenomen programma's en paragrafen.

 • 2.

  Het College selecteert jaarlijks de uit te voeren onderzoeken, op basis van positieve en negatieve selectiecriteria.

 • 3.

  De raad kan voorstellen doen voor de uit te voeren onderzoeken, maar vaststelling gebeurt door het college.

Artikel 3 Auditplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar het jaarplan auditplan ter kennisgeving aan de auditcommissie en naar de Rekenkamer voor de in het erop volgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  Het auditplan wordt afgestemd met de planning van de te verrichten onderzoeken door de Rekenkamer.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de onderbouwing van de keuze van het onderzoek op basis van positieve en negatieve selectiecriteria

  • c.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • d.

   de onderzoeksmethode

  • e.

   de planning en doorlooptijd van het onderzoek

  • f.

   de wijze van uitvoering

Artikel 4 Voortgang en resultaten onderzoeken

Het college rapporteert in de bestuursrapportages en jaarstukken over de voortgang en (tussentijdse) resultaten van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage.

 • 2.

  Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 3.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college, indien nodig, een plan van verbetering op.

 • 4.

  De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de auditcommissie en de rekenkamer aangeboden.

 • 5.

  Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bij inwerkingtreding van deze verordening wordt ingetrokken de “Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Zaanstad 2004".

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als; "Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Zaanstad 2019".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare van 12 december 2019,voorzitter,raadsgriffier,