Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van gemeentelijke Begraafplaatsen Zaanstad 2020
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van gemeentelijke Begraafplaatsen Zaanstad 2020

De gemeenteraad van Zaanstad,

gelet op Gemeentewet, artikel 229, eerste lid aanhef en onder a en b

besluit vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van gemeentelijke Begraafplaatsen Zaanstad 2020".

Artikel 1 Belastbaar feit

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden vanwege de gemeente rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 2 Definities

Deze verordening verstaat onder:

1. gemeentelijke begraafplaatsen de begraafplaatsen
  a. te Krommenie-Blok gelegen aan de Serooskerkestraat 78
  b. te Krommenie gelegen aan de Krommeniedijk 182
  c. te Westzaan gelegen aan de Dolphijnstraat 1
  d. te Wormerveer gelegen aan de Marktstraat
  e. te Wormerveer-Noord gelegen aan de Noordsterweg 5AC
  f. te Zaandam gelegen aan de Zuiddijk 421A
  g. te Zaandijk gelegen aan de dr. Jan Mulderstraat 1A
2. Rechthebbende de natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie het uitslui-tend recht tot begraven in een particulier graf is verleend;
3. particulier graf een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 3.

  het doen verstrooien van as;

  algemeen graf een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
5. algemeen urnengraf een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
6. Asbus een bus ter berging van as van een overledene;
7. particulier urnengraf een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
 • 1.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 2.

  het doen verstrooien van as.

8. particuliere urnennis een nis waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.
9. Urn een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
10. particuliere urnenzuil een zuil waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn.
11. Vergunninghouder de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie vergunning is verleend tot het aanbrengen van een gedenkteken;
12. Gedenkteken voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
13. beheersverordening begraafplaatsen de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen van Zaanstad;
14. algemene voorzieningen bestaan uit de nutsuitgaven, rente, afschrijvingen, kapitaallasten en beheerskosten van de gebouwen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de gemeentebezittingen,-werken of -inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het begraven van een stoffelijk overschot van een pasgeboren kind dat tegelijk met dat van de moeder in één graf wordt begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en berekend aan de hand van de in die tabel opgenomen tarieven, met inachtneming van de in de tabel gegeven aanwijzingen.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de overige rechten genoemd in de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De in de verordening genoemde rechten, waarvoor een jaartarief geldt, worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan en beëindiging van belastingplicht

Wanneer in deze verordening de rechten zijn vastgesteld per jaar wordt:

 • a.

  indien de belastingplicht voor 1 juli ontstaat, de aanslag voor het hele jaar opgelegd en indien de belastingplicht na 1 juli ontstaat geen aanslag opgelegd;

 • b.

  indien de belastingplicht eindigt voor 1 juli geen aanslag en indien de belastingplicht na 1 juli eindigt de aanslag voor een heel jaar opgelegd.

De overige rechten van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De belastingaanslag, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid en de rechten zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, zijn invorderbaar in één termijn, die vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet of de nota.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing.

Artikel 10 Teruggaaf

Indien de rechthebbende op een particulier graf afstand doet van zijn recht of dit recht anderszins vervalt, vindt geen teruggaaf van reeds betaalde rechten plaats.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van de verschuldigde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Begraafrechten 2019, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Begraafrechten 2020’.

Artikel 14 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het Gemeenteblad zoals dat is opgenomen in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Daarnaast zal de tekst van de verordening worden geplaatst op de website van de overheid.

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN ZAANSTAD 2020

Artikel 1

De rechten bedragen;

 • 1.

  voor het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf op het oude gedeelte van de begraafplaats Zaandam:

 • voor een periode van 20 jaren in

  • a.

   een zerken/bandengraf, eerste klasse: € 2.003,55

  • b.

   een zerken/bandengraf, tweede klasse: € 1,569,90

 • voor een periode van 10 jaren in

  • a.

   een zerken/bandengraf, eerste klasse: € 1.001,76

  • b.

   een zerken/bandengraf, tweede klasse: € 784,95

 • 2.

  voor het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf op de begraafplaats Zaandam:

 • voor een periode van 20 jaren in

  • a.

   een islamitisch graf: € 1.283,18

  • b.

   een kindergraf: € 1.283,18

  • c.

   een islamitisch kindergraf € 1.283,18

 • voor een periode van 10 jaren in

  • a.

   een islamitisch graf: € 641,59

  • b.

   een kindergraf: € 641,59

  • c.

   een islamitisch kindergraf € 641,59

 • 3.

  voor het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf op de begraafplaatsen te Krommenie-Blok:

 • voor een periode van 20 jaren in

  • a.

   een islamitisch graf: € 1.283,18

  • b.

   een kindergraf: € 1.283,18

 • voor een periode van 10 jaren in

  • a.

   een islamitisch graf: € 641,59

  • b.

   een kindergraf: € 641,59

 • 4.

  voor het uitsluitend recht tot het bijzetten van twee asbussen / twee urnen in een groot-urnengraf op de begraafplaatsen Zaandam en Zaandijk:

  • a.

   voor een periode van 10 jaren: € 1.609,01

  • b.

   voor een periode van 5 jaren: € 804,51

 • 5.

  voor het uitsluitend recht tot het bijzetten van twee asbussen / twee urnen in een standaard-urnengraf op de begraafplaatsen Zaandam, Zaandijk, Krommenie-Blok, Westzaan en Wormerveer-Noord:

  • a.

   voor een periode van 10 jaren: € 1.115,36

  • b.

   voor een periode van 5 jaren: € 557,68

 • 6.

  voor het uitsluitend recht tot het bijzetten van twee asbussen / twee urnen in een urnennis op de begraafplaatsen Krommenie-Blok en Wormerveer-Noord:

  • a.

   voor een periode van 10 jaren: € 1.115,36

  • b.

   voor een periode van 5 jaar: € 557,68

 • 7.

  voor het uitsluitend recht tot het bijzetten van twee asbussen / twee urnen in een natuurlijk urnengraf op de begraafplaats Zaandam:

  • a.

   voor een periode van 10 jaren: € 1.115,36

  • b.

   voor een periode van 5 jaren: € 557,68

 • 8.

  voor het uitsluitend recht tot het bijzetten van één asbus / één urn op een urnenzuil op de begraafplaats Zaandam:

  • a.

   voor een periode van 10 jaren: € 1.115,36

  • b.

   voor een periode van 5 jaren: € 557,68

 • 9.

  voor het uitsluitend recht tot begraven in een particulier graf:

 • voor een periode van 20 jaren in

  • a.

   een zerken/bandengraf: € 1.283,18

  • b.

   een beplantingsgraf: € 1.283,18

 • voor een periode van 10 jaren in

  • a.

   een zerken/bandengraf: € 641,59

  • b.

   een beplantingsgraf: € 641,59

 • 10.

  voor elke verlenging in gevallen van het eerste, tweede en achtste lid:

  • a.

   met een periode van 10 jaren, de in die leden voor 10 jaren genoemde rechten;

  • b.

   met een periode van 5 jaren, een kwart van de in die leden voor 20 jaren genoemde rechten.

 • 11.

  voor verlenging van het uitsluitend recht als bedoeld in het derde, vierde vijfde, zesde en zevende lid:

  • a.

   met een periode van 10 jaren, de in die leden voor 10 jaren genoemde rechten;

  • b.

   met een periode van 5 jaren, de in die leden voor 5 jaren genoemde rechten.

 • 12.

  voor het verlengen met één of meerdere kalenderjaren, in verband met de minimum begraaftermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging, in gevallen van het eerste, tweede en achtste lid: per kalenderjaar één twintigste deel van de daar voor 20 jaren genoemde rechten.

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 bedraagt het recht voor het begraven, c.q. bijzetten van een stoffelijk overschot:

 • 1.

  op de begraafplaats Zaandam in:

  • a.

   een particulier zerken/bandengraf, eerste, tweede of derde klasse: € 1.103,89

  • b.

   een particulier beplantingsgraf: € 853,48

  • c.

   een particulier islamitisch graf: € 1.103,89

  • d.

   een particulier islamitisch kindergraf: € 1.103,89

  • e.

   een particulier kindergraf: € 1.103,89

  • f.

   een algemeen islamitisch graf: € 1.588,56

  • g.

   een algemeen graf: € 1.588,56

  • h.

   een algemeen kindergraf: € 1.037,46

  • i.

   een algemeen islamitisch kindergraf € 1.037,46

 • 2.

  op de begraafplaats te Krommenie-Blok in:

  • a.

   een particulier islamitisch graf: € 1.311,30

  • b.

   een particulier kindergraf: € 1.311,30

  • c.

   een algemeen islamitisch graf: € 1.783,30

 • 3.

  op de begraafplaatsen te Krommenie, Wormerveer (Marktstraat) en Zaandijk in:

  • a.

   een particulier zerken/bandengraf: € 1.103,89

  • b.

   een particulier beplantingsgraf: € 853,48

  • c.

   een algemeen graf: € 1.588,56

  • d.

   een algemeen kindergraf: € 1.037,46

 • 4.

  op de begraafplaatsen Krommenie-Blok, Wormerveer-Noord en Westzaan in:

  • a.

   een particulier zerken/bandengraf: € 1.311,30

  • b.

   een particulier beplantingsgraf: € 1.060,40

  • c.

   een algemeen graf: € 1.783,30

  • d.

   een algemeen kindergraf: € 1.246,71

 • 5.

  Het begraven is inclusief:

  • het bedienen van de begraaftoestellen door het personeel van de begraafplaats;

  • het door de gemeente aanleggen van de beplanting op een particulier beplantingsgraf of een algemeen graf;

  • het na een begraving afnemen en weer aanbrengen van op de graven geplaatste voorwerpen en beplanting;

  • het onderhoud van de beplanting op een algemeen graf;

  • het gebruik van aula met of zonder gebruik van orgel- of andere muziek, uitgezonderd de begraafplaatsen Krommeniedijk, Wormerveer (Marktstraat), Zaandam en Zaandijk;

  • het luiden van de klok tijdens een begrafenis op de begraafplaatsen te Krommeniedijk en Wormerveer (Noordsterweg).

 • 6.

  De in de leden 1 t/m 4 vermelde rechten worden:

  • a.

   indien het begraven c.q het bijzetten van een asbus geschiedt op: zondagen, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd, Bevrijdingsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, alsmede op zaterdag, verhoogd met een bedrag van: € 824,50

  • b.

   indien het begraven c.q. het bijzetten van een asbus/urn geschiedt op maandag t/m vrijdag na 14.30 uur, verhoogd met een bedrag van € 412,25

   Deze verhoogde rechten worden niet geheven, indien de begraving geschiedt op verzoek van de gemeente.

 • 7.

  Indien tegelijkertijd meer dan één overledene van één en dezelfde familie in hetzelfde graf wordt begraven, wordt voor het begraven van de tweede en elke daaropvolgende overledene de helft van de begrafenisrechten geheven.

Artikel 3

 • 1.

  Het recht voor het opgraven of ruimen van één of meer stoffelijk overschotten,

 • vanuit één graf op hetzelfde moment, uitgezonderd als dit geschiedt op rechterlijk

 • gezag, bedraagt: € 921,75

 • 2.

  Het recht voor het opgraven van een stoffelijk overschot, indien dit geschiedt om

 • dit stoffelijk overschot na opgraving te begraven in een ander graf van de

 • gemeente Zaanstad, bedraagt: € 508,33

 • 3.

  Het recht voor het na opgraving begraven van een stoffelijk overschot in een

 • ander graf bedraagt: € 1.113,58

 • 4.

  Indien de herbegraving geschiedt in een particulier graf, tegelijk met een begraving

 • in hetzelfde graf waarvoor het recht, zoals bedoeld in artikel 2 wordt geheven,

 • wordt voor herbegraving geen recht geheven.

 • 5.

  Het tarief voor een kist voor herbegraving bedraagt: € 322,64

Artikel 4

Het recht voor het op verzoek van rechthebbende verzamelen van een particulier graf met daarin één of meer stoffelijk overschotten, bedraagt per grafdiepte: € 420,94

Artikel 5

 • 1.

  Het recht voor het op verzoek van rechthebbende assisteren bij een as verstrooiing in een particulier graf bedraagt: € 277,41.

 • 2.

  Het recht voor het bijzetten van een asbus in een urnengraf, urnennis, op een urnenzuil of een particulier graf, met assistentie van het begraafplaatspersoneel, bedraagt: € 277,41

Artikel 6

De rechten voor het aanvragen van een vergunning tot het aanbrengen, vervangen, aanleggen en plaatsen van voorwerpen bedragen:

 • a.

  op een particulier graf: € 138,58

 • b.

  op een algemeen graf: € 69,22

 • c.

  op een urnengraf / in een urnennis: € 138,58

Artikel 7

Het recht voor het graveren van een tegel voor een urnengraf: € 35,48

Artikel 8

De rechten voor het van gemeentewege onderhouden van een particulier graf, waarin tevens is opgenomen een bijdrage in de kosten van onderhoud van paden en groenvoorzieningen en de begraafplaats in het algemeen, bedragen per jaar:

 • 1.

  op de begraafplaats Zaandam voor;

  • a.

   een zerken/bandengraf, eerste, tweede of derde klasse: € 122,19

 • 2.

  op de begraafplaatsen te Krommenie en Zaandam voor;

  • a.

   een particulier islamitisch graf: € 122,19

  • b.

   een particulier kindergraf: € 122,19

 • 3.

  op alle begraafplaatsen voor;

  • a.

   een particulier zerken/bandengraf: € 122,19

  • b.

   een particulier beplantingsgraf: € 154,96

  • c.

   een particulier beplantingsgraf voor onderhoud beplanting: € 78,93

  • d.

   een particulier beplantingsgraf voor onderhoud staande steen: € 76,47

  • e.

   een particulier graf zonder versiering, voor het algemeen onderhoud: € 58,28

  • f.

   een zerken/bandengraf, waarbij het zelf onderhouden daarvan bij

 • verordening is toegestaan: € 96,72

  • g.

   een beplantingsgraf, waarbij het zelf onderhouden daarvan bij

 • verordening is toegestaan: € 134,41

Artikel 9

 • 1.

  Op verzoek van de rechthebbende kan voor de duur van het verleende recht tot begraven in een particulier graf, een jaarlijks te betalen recht voor onderhoud ineens worden voldaan tegen betaling van een bedrag gelijk aan:

  • a.

   vijfmaal het jaarlijks te betalen recht, bij uitgifte van een graf voor de tijd van vijf jaren;

  • b.

   tienmaal het jaarlijks te betalen recht, bij uitgifte van een graf voor de tijd van tien jaren;

  • c.

   achttien maal het jaarlijks te betalen recht, bij uitgifte van een graf voor de tijd van twintig jaren;

  • d.

   100% van het aantal jaren, waarvoor in alle overige gevallen het particulier graf is uitgegeven vóór 1 augustus 1975, maal het jaarlijks te betalen recht;

  • e.

   in alle overige gevallen het juiste aantal jaren maal het jaarlijks recht, met dien verstande dat de rechten voor het lopende jaar geheven blijven.

 • 2.

  Wanneer vóór het in werking treden van deze verordening een recht tot begraven is verleend voor onbepaalde tijd, kan de heffing voor het jaarlijks onderhoud van gemeentewege per jaar, voor de periode die duurt tot tien jaren nadat de begraafplaats of het gedeelte van de begraafplaats waarin de grafruimte ligt, gesloten is verklaard, op verzoek van de rechthebbende worden vervangen door een heffing ineens van een som, gelijk aan veertigmaal het bedrag van het jaarlijks recht.

Artikel 10

Het recht voor het overschrijven van een particulier graf bedraagt: € 43,95

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2019.Voorzitter, Raadsgriffier,