Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar

Artikel 1 Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar of de gemeenteambtenaren

 • I. bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b, c, d en e van de Gemeentewet;

 • II. bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • III. die in de plaats treden van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990;

 • IV. belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of

  van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet;

 • V. jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende

  zaken:

  de volgende gemeenteambtenaar: Sectorhoofd belastingen

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Het Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar van 1 februari 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 2, tweede lid, genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat hijj van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar'.

Artikel 3 Bekendmaking

Het Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaar zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van dit besluit in het Gemeenteblad. Daarnaast zal de tekst van deze regeling worden geplaatst op de website van de overheid.