Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2019

De gemeenteraad van Zaanstad,

gelet op Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onder b en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb2011,440)

besluit vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van Leges Zaanstad 2019".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c. maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende maand altijd de laatste dag van de maand januari is;
d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag om een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reis-document, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge, digitale, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, digitaal op de betreffende website van de gemeente, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   digitaal wordt gedaan, op het moment van het tonen van de kennisgeving op de betreffende webpagina, dan wel op een later op de betreffende webpagina aangegeven tijdstip;

  • c.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

  • b.

   Beschikkingen op bezwaar- en verzoekschriften ter zake van gemeentelijke belastingen of andere rechten die ingevolge de belastingwet voor gemeentelijke belastingen worden gehouden;

  • c.

   Hulp bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren, ambtenaren van een hoogheemraadschap of een waterschap in de uitoefening van hun functie;

  • d.

   Inlichtingen, welke ten behoeve van leden van de diplomatieke missie op verzoek worden verstrekt aan gezantschappen en consulaten van vreemde mogendheden;

  • e.

   Verzoeken inzake bewijzen van in leven zijn, vereist voor de uitbetaling van pensioenen, gagementen, wachtgelden of riddersoldijen;

  • f.

   Geschriften, inlichtingen, nasporingen of verrichtingen, vervaardigd, verstrekt of verricht ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk belang, indien het onvermogen wordt bewezen door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woonplaats;

  • g.

   Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • h.

   De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking, gedaan voor een woning.

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening Zaanstad 2018” van 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. De ”Legesverordening Zaanstad 2010” van 12 november 2009 blijft van toepassing voor belastbare feiten waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wabo nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 7,2%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 3. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Zaanstad 2019.

Artikel 14 Bekendmaking

 • 1. Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het Gemeenteblad zoals dat is opgenomen in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Daarnaast zal de tekst van de verordening worden geplaatst op de website van de overheid.

 • 2. De NEN normen waarnaar in de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt verwezen, liggen vanaf de datum van ingang van heffing ter inzage op het gemeentehuis van Zaanstad.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 november 2018.voorzitter,raadsgriffier,