Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten Zaanstad 2014
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten Zaanstad 2014

Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten Zaanstad 2014

Artikel 1 Belastbaar feit
 • 1. Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de brandweer in beheer of onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door of vanwege de brandweer verstrekte diensten.

 • 2. Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief
 • 1. De brandweerrechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de brandweerrechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt. Voor de uren geldt dat de kleinste eenheid een half uur is. Een gedeelte van een half uur wordt als een half uur aangemerkt.

 • 3. Over de in de tarieventabel genoemde tarieven wordt 21% BTW berekend.

Artikel 4 Wijze van heffing
 • 1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke nota of kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2. Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling
 • 1. De brandweerrechten moeten worden voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet avn toepassing op de in het vorige lid gestelde termijn.

Artikel 6 Kwijtschelding

Van de verschuldigde brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1. De Verordening Brandweerrechten 2013, van 8 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Brandweerrechten Zaanstad 2014”.

Artikel 9 Bekendmaking

Deze verordening wordt bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het Gemeenteblad.

In een huis-aan-huisblad wordt meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast zal de verordening worden geplaatst op de website van de gemeente.

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BRANDWEERRECHTEN ZAANSTAD 2014

Paragraaf 1 Ter beschikking stellen van personeel ten behoeve van:

    uur-tarieven
1. Wacht- en/of waakdienst 39,28
2. Duikwerkzaamheden, anders dan redding, assistentie van politie, bevaar- en vlotbaar houden van vaarwegen 70,33
3. Het schriftelijk verstrekken van inlichtingen, over een brandbestrijding of hulpverlening in het bijzonder belang van de aanvrager 37,32
4. Het opstellen van een rapport in het bijzonder belang van de aanvrager 66,75
5. Het geven van voorlichting en/of instructie aan derden 66,75
6. Het bedienen van brandweermaterieel 38,88
7. Keuring/ijken van meetapparatuur 49,99
8. Maken/actualiseren van aanvalsplannen 66,09
  Bovenstaande tarieven in deze paragraaf worden met 50% verhoogd voor inzetten op zaterdag en van maandag tot en met vrijdag 's nachts van 00.00 uur tot 06.00 uur. Voor zon- en feestdagen worden de tarieven met 100% verhoogd.    

Paragraaf 2 Ter beschikking stellen van voertuigen

Tarief per inzet (inclusief personele- en brandstofkosten) met een maximum van anderhalf uur

1. Hulpverleningsvoertuig 2 574,05
2. Tankautospuit 574,05
3. Persluchtwagen 38,48
4. Personenbus 75,31
5. Personenwagen 14,88
6. Motorspuitaanhanger 35,08
7. Poederaanhanger 33,05
8. Noodstroom aggregaat 60kVA 77,00
9. Voorlichtingsbus 303,10
10. Autoladder 599,39
11. Hoogwerker 599,39
12. Waterongevallenvoertuig 299,36
13. Blusboot 269,96

De tarieven zijn exclusief brandstof en bijzondere blusmiddelen. Voor gebruikte brandstof wordt de dagprijs berekend. Bijzondere blusmiddelen worden apart, tegen kostprijs, in rekening gebracht.

Paragraaf 3 Ter beschikking stellen van overig materieel

Tarieven per etmaal, of een gedeelte daarvan

1. 2" Brandslang 5,61
2. 3" Brandslang 7,27
3. Slangenbrug 5,02
4. 3-weg verdeelstuk 5,65
5. Opzetstuk 10,19
6. Straalpijp 2,83
7. Dompelpomp Weda 14,84
8. Dekzeil 3x4 0,98
9. Dekzeil 6x4 1,98
10. Poederblusser 12 kg 4,61
11. CO2 blusser 6 kg 5,80
12. Explosiemeter 49,39
13. Gasmeetpomp 12,35
14. Rookgenerator 49,40
15. Gaspak 82,82
16. Chemiepak 207,06

Paragraaf 4 Beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier anders dan bij ongevallen

Tarief per inzet (inclusief personele- en brandstofkosten) met een maximum van een uur

1. Het opheffen van een buitensluiting / liftopsluiting e.d; 346,12
2. Het succesvol in veiligheid brengen van een dier;(bijvoorbeeld uit een sloot) 576,87