Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 1

De gemeente Zaanstad kent de volgende onderscheidingen:

 • a.

  het Ereburgerschap;

 • b.

  de Erepenning.

Artikel 2 Het Ereburgerschap der gemeente Zaanstad.

 • 1. Het Ereburgerschap der gemeente Zaanstad kan worden toegekend:

  • a.

   aan leden van het gemeentebestuur, die op grond van een lange staat van dienst dan wel anderszins een belangwekkende bijdrage hebben geleverd aan het gemeentelijk beleid in brede zin en wier bijdrage door persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning heeft verkregen;

  • b.

   aan ingezetenen van de gemeente Zaanstad, die gedurende lange tijd een positieve bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op meerdere uiteenlopende maatschappelijke terreinen;

  • c.

   aan ingezetenen en niet - ingezetenen, wier maatschappelijke activiteiten binnen of buiten de gemeente een duidelijke bijdrage. hebben geleverd aan het aanzien of de naamsbekendheid van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband.

 • 2. Over de toekenning van het Ereburgerschap wordt door de gemeenteraad besloten op voorstel van burgemeester en wethouders of tenminste vijf leden van de gemeenteraad.

  De raad bevestigt in alle gevallen het besluit van. burgemeester en wethouders.

 • 3. De beraadslaging en het besluit over de toekenning vinden plaats in een besloten vergadering.

 • 4. Aan het Ereburgerschap zijn verbonden:

  • a.

   een oorkonde, bevattende de naam, datum en plaats van geboorte, hoedanigheid en woonplaats van betrokkene, zomede de redengeving welke tot de toekenning heeft geleid en de dagtekening van het besluit tot toekenning;.

  • b.

   een penning.

 • 5. Het model van de oorkonde en het model, de wijze van vervaardiging en het soort metaal van de penning, alsmede de omschrijving van de redengeving en het bepalen van, een eventuele inscriptie worden door burgemeester en wethouders vastgesteld, tenzij voor wat de redengeving en de inscriptie betreft de gemeenteraad een en ander zelf vaststelt.

 • 6. De uitreiking van oorkonde en penning vindt plaats door of namens een lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • 7. Aan het Ereburgerschap zijn generlei rechten noch verplichtingen verbonden.

 • 8. De gemeenteraad kan, op voorstel van burgemeester en wethouders of ten minste tien leden van de gemeenteraad, in zeer bijzondere gevallen,. de begiftigde vervallen verklaren van het Ereburgerschap. Aan de betrokkene wordt in een dergelijk geval mededeling gedaan bij een met redenen omkleed besluit. De beraadslaging en het besluit over de vervallenverklaring vinden plaats in een besloten vergadering.

 • 9. Van elke toekenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, het welk de naam draagt van “Ereboek der gemeente Zaanstad”. Dit Ereboek bevat, dezelfde gegevens als de oorkonde, zomede de vermelding van een beslissing op een bijzonder geval als in lid 10. bedoeld.

 • 10. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders of tenminste vijf leden van de gemeenteraad besluiten:

  • a.

   dat het Ereburgerschap wordt toegekend aan degene, al dan niet Nederlander, die in het algemeen een buitengewoon uitzonderlijke prestatie voor de mensheid of een deel daarvan heeft verricht;

  • b.

   dat het Ereburgerschap postuum wordt toegekend;

  • c.

   dat de in lid 4b genoemde penning wordt vervangen door een ander bewijs van eerbetoon.

Artikel 3 De Erepenning der gemeente Zaanstad.

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen de Erepenning der gemeente Zaanstad toekennen aan:

  • a.

   personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich in enig opzicht jegens de gemeente Zaanstad of haar ingezetenen gedurende lange tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gedragen;

  • b.

   niet natuurlijke personen, al dan niet gevestigd in de gemeente, die door hun werkzaamheid op enig terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente Zaanstad op bijzondere wijze hebben voorzien in bepaalde maatschappelijke noden of behoeften.

 • 2. Het model, de wijze van vervaardiging en het soort metaal van de Erepenning zijn dezelfde als die van .de penning, welke aan het Ereburgerschap is verbonden.

 • 3. Aan de Erepenning is een oorkonde verbonden, waarin dezelfde feitelijke gegevens voorkomen als in de onder artikel 2, lid 4a, bedoelde oorkonde, met dien verstande dat bij niet natuurlijke personen de datum en de plaats van geboorte alsmede de woonplaats worden vervangen door de datum van oprichting en de plaats van vestiging. Het model van de oorkonde en de omschrijving van de redengeving worden door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 4. Het bepaalde in artikel 2,.lid 6 (uitreiking), lid 7 (geen rechten en plichten) en lid 9 (Ereboek), is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar vaststelling.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 september 1976.

Gewijzigd 6 juli 1989

voorzitter
secretaris