Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening op de geluidmeetdienst Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de geluidmeetdienst Zaanstad

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. wet : Wet Geluidhinder;
b. de minister : de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
c. de geluidmeetdienst : de Dienst Milieubeheer van onze gemeente.

Artikel 2

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de, voor een goede uitvoering van de taken door de wet aan hem voorgelegd, noodzakelijke geluidmetingen worden verricht.

 • 2. De metingen, bedoeld in het eerste lid, zijn de metingen als genoemd in:

  • a.

   hoofdstuk II van de wet (Toestellen)

  • b.

   hoofdstuk III van de wet (Recreatie-inrichtingen)

  • c.

   hoofdstuk IV van de wet (Inrichtingen)

  • d.

   hoofdstuk V van de wet (Zones rond industrieterreinen) 4

  • e.

   hoofdstuk VI van de wet (Zones langs wegen)

  • f.

   hoofdstuk VII van de wet (Zones langs spoorwegen)

  • g.

   hoofdstuk VIII van de wet (Andere geluidzones)

  • h.

   hoofdstuk XIV van de wet (Geluidbewaking)

  • i.

   hoofdstuk XVII van de wet (Geluidisolatie van gebouwen)

Artikel 3

Een geluidmeetdienst in onze gemeente in te stellen en de Dienst Milieubeheer te belasten met de uitvoering en de coördinatie van de Wet Geluidhinder.

Artikel 4

De vaststellingen van de geluidbelastingen vindt plaats met inachtneming van de door de minister krachtens de wet gestelde regels.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de geluidmeetdienst Zaanstad" en treedt in werking met ingang van de derde dag na die van haar afkondiging.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad op 19 september 1985.

voorzitter
secretaris