Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Zaanstad

Artikel 1

Op aanvraag kan door de gemeente Zaanstad voor zakelijk gebruik en toegang tot het Raadsinformatiesysteem, een laptop met bijbehoren in bruikleen ter beschikking worden gesteld aan leden van de gemeenteraad Zaanstad en leden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2

De aanvrager dient voor de ingebruikname van de laptop met bijbehoren een bruikleen-overeenkomst met de gemeente Zaanstad aan te gaan overeenkomstig het hiertoe door college van burgemeester en wethouders vastgestelde model.

Artikel 3

De verordening treedt in werking 1 dag na bekendmaking daarvan.

Artikel 4

Deze verordening is ingevolge artikel 99 van de Gemeentewet op ter goedkeuring gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het Gemeenteblad.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de bruikleenovereenkomst inzake het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Zaanstad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2002.

voorzitter
secretaris