Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening op de Culturele Prijzen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Culturele Prijzen

Artikel 1

De gemeente Zaanstad kent de volgende eulturele prijzen:

 • a.

  De Cultuurprijs;

 • b.

  De Aanmoedigingsprijs.

Artikel 2

 • 1. De prijzen worden beschikbaar gesteld voor verrichtingen op cultureel gebied, waarblnnen de volgende verdeling wordt gemaakt;

  • a.

   De literatuur, waaronder proza, poezie, essay, biografie en joumalistiek, zijn begrepen;

  • b.

   De beeldende kunst, vyaaronder de schilderkunst, de grafische kunst, de beeldhouwkunst, de bouwkunst (zowel voor vyat betreft de algemene architectuur als de binnenhuis- en tuinarchitectuur), de keramische kunst, de edelsmeedkunst, de fotografie, de filmkunst, het werken met stoffen ftextiel) en de toegepaste kunst zijn begrepen;

  • c.

   De podiumkunstvyaaronder toneel, opera, operetta, musical, show, declamatie, cabaret en dans (zowel ballet als stijl- en volksdansen) zijn begrepen;

  • d.

   De muziek- en zangfcunst, voor zover niet in verband staande met de onder sub c bedoelde takken van kunst;

  • e.

   Heemkunde, cultuurconservering, geschiedschrijving, archeolpgie, natuurbehoud en natuurbescherming. Voor wat betreft de onder c en d bedoelde verrichtingen wprden zowel scheppende als vertolkende verrichtingen in aanmerfcing genomen.

 • 2. Burgemeester en wethouders bepalen jaarlijks welk facet van de (n lid 1 onder a t/m e genoemde verrichtingen voor bekrontng als speerpunt kan worden genomen.

Artikel 3

 • 1. De prijzen worden jaarlijks toegekend aan personen of rechtspersonen, welke met de gemeente Zaanstad bijzonder sterk verbonden zijn en hetzij in hun werk dopr de Zaanstreek zijn ge'inspireerd, hetzij met hun werk het eulturele leven in de Zaanstreek hebben verrjjkt,

 • 2. Onder rechtspersonen zijn groepen van personen, die als, eenheden zonder bezit van rechtspersoonlijkheid optreden, steeds begrepen,

 • 3. De cultuurprijs wordt toegekend, indien volwaardige prestaties zijn verricht.

 • 4. De aanmoedigingsprijs wordt toegekend, indien een prestatie is verricht, terwijl verwacht mag worden dat deze uiteindelijk door een volwaardige prestatie zal worden gevolgd.

 • 5. Ten minste 10 jaren moeten zijn verstreken, voprdat aan dezelfde persoon of rechtspersoon wederom de cultuurprijs kan worden toegekend,

 • 6. De aanmoedigingsprijs kan slechts eenmaal aan dezelfde persoon of rechtspersoon worden toegekend.

 • 7. Een rechtspersoon is slechts dan niet dezelfde, indien zij niet alteen in naam, maar, ook wezenlijk verschilt van de rechtspersoon aan wie een prijs eerder werd toegekend.

 • 8. De prijzen worden toegekend ongeacht of de prestaties op beroepsmatjge of niet-beroepsmatige wijze zijn verricht.

 • 9. De prijzen warden toegekend aan in leven zijnde personen of bestaande en functionerende rechtspersonen,

 • 10. In bijzondere gevallen kunnen de prijzen worden toegekend aan:

  • a.

   Postuum;

  • b.

   Ingeval een rechtspersoon rechtens niet meer bestaat of, bestaande feitelijk niet meer functioneert;

   Een en ander met dien verstande dat niet overlijden c.q. het niet meer bestaan of functipneren niet langer dan 3 jaar voor de toekenning mag hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

 • 1. De cultuurprijs bestaat uit een geldbedrag van een door Net College van Burgemeester en Wethouders vast te stellen hoogte en een oorkonde. De aanmoedigingsprijs bestaat uit een geldbedrag, zijnde de helft (50%) van het vastgestelde bedrag voor de Cultuurprijs, en een oorkonde.

 • 2. Elke oorkonde bevat naam, datum en plaats van geboorte, hoedanigheid en woonplaats van de betrokkene, zornede de redengeving, welke tot de toekenning heeft geleid, en de dagtekening van het besluit tot toekenning. Indien een prijs aan een rechtspersoon wordt toegefcend, worden datum, plaats van geboorte en woonplaats vervangen door de datum van oprichting en de plaats van vestiging.

 • 3. De uitreiking van prijs en oorkonde vindt plaats door of namens een lid van het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 4. Aan de prijzen zijn generlei rechten noch verplichtingen verbonden.

 • 5. Van elke toekenning houden Burgemeester en Wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam draagt "Register van de Culturele Prijzen der gemeente Zaanstad". Dit register bevat dezelfde gegevens als de oorkonde, zomede de vermelding van een beslissing op een bijzonder geval als bedoeld in artikel 3, lid 9.

Artikel 5

Burgemeester en Wethouders kunnen, de raadscommissie Welzjjn/ Cultuur gehoord, in zeer bijzondere gevallen het besluit tot toekenning intrekken, ook indien de prijsuitreiking al heeft plaatsgevonden.

Aan de betrokkene wordt in een dergelijk geval mededeling van het besluit gedaan bij een met reden omklede kennisgeving,

Burgemeester en Wethouders bepalen, indien nodig, of en zo ja, welke gevolgen aan de intrekking zijn verbonden.

Artikel 6

 • 1.

  • a.

   Burgemeester en Wethouders bepalen jaarlfjks aan welke persoon of rechtspersoon, die een prestatie heeft verricht op een van de vijf in artikel 2 genoemde gebieden van cultuur, een prijs wordt toegekend,

  • b.

   Per jaar worden niet meer dan een cultuurprijs en e£n aanmoedigingsprijs toegekend,

  • c.

   De aanmoedigingsprijs hoeft niet op hetzelfde cultuurgebied betrekking te hebben als het gebied ter zake waarvan voor dat jaar de cultuurprijs wordt toegekend.

  • d.

   Burgemeester en Wethouders trachten, zove,el mogelijfc, in een periode van vijf jaar beurtelings elk van de beide prijzen in elk van de in artikel 2 genoemde cultuurgebieden toe te kennen.

 • 2. Indien Burgemeester en Wethouders van mening zijn dat voor entg jaar e6n of beide prijzen niet kunnen worden toegekend, geldt het in lid 1 bepaalde voor dat jaar niet.

Artikel 7

 • 1. Burgemeester en Wethouders stellen een jury in die hen adviseert over het toekennen van de prijzen. De samenstelling van de jury zal ter kennis name aan de raadscotnmissie Welzijn / Cultuur worden voorgelegd.

 • 2. Deze jury zal bestaan uit een vijftal leden. De wethouder van Cultuur zal optreden als onafhankelijk voorzitter, zonder stemrecht. Verder zal de jury worden samengesteld uit drie deskundigen op het gebied van de gekozen disciplines en twee indMduete burgers. Deze individuele burgers zullen warden geworven door middel van een oproep in de media. Een jurylid moet aantoonbare interesse in, en affiniteit hebben met, kunst en cultuur.

 • 3. De zittingsduur van de in lid 2 bedoelde ieden is een jaar. De onafhankelijk voorzitter heeft een zittingsduur verbonden aan de ambtstermijn.

 • 4. Aan de jury wordt ambtelijke bijstand verleend.

Artikel 8

 • 1. De jury forengt twee maanden voor de geplande uitreikjng van de prijzen advies uit aan Burgemeester en Wethouders, waarna het College een beslissing neemt. Het College zai de raadscommissie Welzijn / Cuituur vertrouwelijk in kennis stelien van het genomen besluit.

 • 2. De jury neemt besluiten over adviezen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste 4 van de 5 Ieden aanwezig zijn. Om te voorkomen dat in een dergelijk geval de stemmen staken, kunnen afwezige Ieden schriftelijk stemmen, Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebraeht.

 • 3. Indien minder dan 4 Ieden ter vergadering aanwezig zijn, wordt een nieuwe vergadering gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige Ieden.

Artikel 9

 • 1. Burgemeester en Wethouders zijn niet gebonden aan het advies, Indien Burgemeester en Wethouders zich niet met het advies kunnen verenigen delen zij dit aan de jury mee en beslissen zij omtrent de toekenning.

 • 2. Het door Burgemeester en Wethouders aangewezen cultuurgebied voor dat jaar, geldt als uttgangspunt, Als de jury van oordeel is dat een of beide prijzen niet op het aangewezen cuftuurgebied kan worden toegekend, kan een ander cultuurgebied als uitgangspunt worden genomen. De jury stelt het College hiervan op de hoogte.

Artikel 10

 • 1. Degene die zichzelf of iemand anders kandidaat wit ste|ten voor een prijs kan dit schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders mededelen. Deze mededeling dient vergezeld te gaan van een argumentering.

 • 2. Burgemeester en Wethouders maken van de mogelijkheid van kandidaatstetling melding door middel van een kennisgeving die in dagbladen en andere media, verschijnende in de gemeente, wordt gepubliceerd,

 • 3. Burgemeester en Wethouders geven de jury inzage in de binnengekomen mededelingen.

 • 4. De mededeling bevat de vermelding van het werkstuk of de prestatie, welke als grondslag dient voor een eventuele bekroning kan dienden.

 • 5. Degene die zichzelf of iemand anders kandidaat stelt is verplicht aan Burgenrieester en wethouders alle inlichtingen met betrekking tot de kandidaat of mededeling te geven, die het College noodzakelijk acht.

Artikel 11

In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders, de raadscommissie Welzijn / Cultuur gehoord, afwijken van het in deze verordening bepaalde,]

Artikel 12

Deze verordening laat onverlet het begiftigen van al dan niet in deze verordening genoemde personen of rechtspersonen met andere bewijzen van eerbetoon.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de Culturele Prijzen". Zij treedt met terugwerkend kracht op 1 januari 2002 in werking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 januari 2002.

voorzitter
secretaris