Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

Overwegende dat:

Het voor een efficiënte uitvoering gewenst is om een eigen publicatieblad in te stellen voor bekendmaking van besluiten en berichten van het bestuur en de directeur van de gemeenschappelijke regeling;

Gelet op:

Artikel 2:14 tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 56aa en 56b van de Wet gemeenschappelijke regeling;

Besluit vast te stellen:

de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Artikel 1: Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 • 2.

  Het publicatieblad is toegankelijk via het internetadres: www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 2: Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied berust bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 3: Bekendmaking

 • 1.

  De bekendmaking van besluiten van het bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die algemeen verbindende voorschriften inhouden geschiedt door plaatsing in het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 • 2.

  Op de bekendmaking van besluiten als bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde in art. 56b, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

Artikel 4: Elektronische kennisgeving

Het is mogelijk berichten van het bestuur en van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die niet tot een of meer geadresseerden gericht zijn, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. Deze elektronische kennisgeving geschiedt door middel van plaatsing in het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)’.

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
de secretaris,
mevrouw drs. E.M.J. Meijers
de voorzitter,
de heer drs. Th.L.N. Weterings

Toelichting

Aanleiding verordening

Vanaf 1 januari 2015 biedt de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de mogelijkheid dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een eigen publicatieblad (het ‘GR-blad’) instelt voor de publicatie van besluiten van de gemeenschappelijke regeling. Het GR-blad is vergelijkbaar met het gemeenteblad of provinciaal blad. Naast algemeen verbindende voorschriften kunnen ook andere besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen van de gemeenschappelijke regeling in het GR-blad worden gepubliceerd, mits daaraan een verordening van het algemeen bestuur ten grondslag ligt. Hiertoe is de voorliggende verordening opgesteld.

Aanleiding voor het opnemen van de mogelijkheid in de Wgr tot het instellen van een eigen GR-blad is dat met name openbare lichamen met veel deelnemers bij de bekendmaking van hun besluiten in de praktijk tegen problemen aanlopen. Naast uitvoeringslasten bestaat het risico dat de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften niet in alle bladen van de deelnemers in dezelfde vorm of op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Indien de bekendmaking niet gelijktijdig of gelijkluidend in alle bladen heeft plaatsgevonden, kan onzekerheid ontstaan over de vraag of, en zo wanneer, een algemeen verbindend voorschrift rechtsgeldig in werking is getreden.

Eisen en reikwijdte publicatieblad

Nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen zijn te vinden in het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Bbbrdo) en Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Rebbrdo).

Aan een eigen GR-blad is de voorwaarde verbonden dat gebruik wordt gemaakt van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Er kan niet met bekendmaking op een eigen website worden volstaan. De GVOP zorgt ervoor dat het GR-blad op www.officielebekendmakingen.nl wordt gepubliceerd, een aan www.overheid.nl gelieerde website. Er wordt een koppeling gelegd met de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten en provincie. Zonder deze voorwaarde is het namelijk voor burgers onvindbaar aan welke gemeenschappelijke regelingen de betreffende gemeenten of provincie deelnemen en welke besluiten door de gemeenschappelijke regeling zijn genomen.

Artikel 3 van de verordening voorziet in de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften. In het tweede lid van artikel 3 is een verwijzing opgenomen naar artikel 56b, derde lid, van de Wgr. Artikel 56b, derde lid, van de Wgr verklaart de artikelen 136, tweede tot en met vijfde lid, en 138 tot en met 140 van de Provinciewet en de artikelen 139, tweede tot en met vijfde lid, en 141 tot en met 144 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. In deze artikelen is onder meer bepaald dat wanneer elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, het dagelijks bestuur in een vervangende uitgave voorziet. Voorts kan bijvoorbeeld besloten worden om een bij het besluit behorende bijlage (zoals omvangrijke tekeningen) bekend te maken door terinzagelegging. Naast de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften, kan het eigen GR-blad ook voor andere berichten worden gebruikt. Dit is geregeld in artikel 4 van de verordening. De term ‘berichten’ volgt uit artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht en kent een brede reikwijdte. Bij ‘berichten’ kan gedacht worden aan besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen.

Het moet wel gaan om berichten die verband houden met de taken van het openbaar lichaam. Uit artikel 1a, derde lid, van de Rebbrdo volgt dat het openbaar lichaam het eigen GR-blad uitsluitend kan gebruiken voor bevoegdheden die het openbaar lichaam in eigen naam uitoefent. Het gaat hier om de eigen regelgevende bevoegdheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, bijvoorbeeld omtrent de bedrijfsvoering en ambtelijke organisatie. In dit kader kan gedacht worden aan verordeningen van het algemeen bestuur, de rechtspositionele regelingen van het dagelijks bestuur en de ondermandaatbesluiten van de directeur.

Wanneer de Omgevingsdienst een bevoegdheid in mandaat uitoefent namens een deelnemende gemeente of provincie, zoals het verlenen van een vergunning of het afgeven van een beschikking, dient de bekendmaking of kennisgeving daarvan plaats te vinden in het publicatieblad van de betreffende gemeente of provincie of in de huis-aan-huis-bladen (al naar gelang het besluit dat het bevoegde gezag hierover heeft genomen), en derhalve niet in het GR-blad van de Omgevingsdienst. Voorts wordt opgemerkt dat besluiten tot wijziging, opheffing, toe- en uittreding van de gemeenschappelijke regeling bekend worden gemaakt in de Staatscourant.