Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad

De raad van de gemeente Zaanstad;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 39 van de algemene

groepsvrijstellingsverordening 2014 van de Europese Commissie (Verordening Nr. 651/2014) en artikelen 1 en 3 van de de-minimisverordening 2013 van de Europese Commissie (Verordening. Nr. 1407/2013);

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: een natuurlijk of rechtspersoon die de gemeente een voorstel doet resulterend in een aanvraag voor een Stimuleringslening Duurzaamheid;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

 • c)

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn of door een nader door de gemeente aan te wijzen partij kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen aan vastgoed binnen de gemeentegrenzen van Zaanstad;

 • d)

  stimuleringsmaatregelen: duurzaamheidsmaatregelen, die minimaal 200 gram CO2-besparing opleveren per geleende euro door de gemeente, als bedoeld in artikel 5 lid 2 en 5 lid 3;

 • e)

  kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen vanstimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten; kosten voor zelfwerkzaamheid zijn uitgesloten;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

 • g)

  borgsteller: nader door de gemeente aan te wijzen partij die 100% borg staat voor de te verstrekken Stimuleringslening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op maatregelen die worden getroffen op grondgebied binnen de gemeente Zaanstad.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Zaanstad het budget dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen vast op €5.000.000.

Artikel 4 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 • 2.

  Het college is bevoegd de kaders bij te stellen van de operationele variabelen in de artikelen 5 lid 2, 12 lid 2, 12 lid 3 en 12 lid 4.

Artikel 5 Stimuleringsmaatregelen

 • 1.

  De Stimuleringsregeling is bedoeld voor het treffen van energiebesparende maatregelen of de opwek van duurzame energie.

 • 2.

  De lening wordt alleen verstrekt onder de voorwaarde dat de CO2-besparing per door de gemeente geleende euro ten minste 200 gram bedraagt.

 • 3.

  Bij de berekening van de CO2-besparing wordt uitgegaan van een besparing van 0,36kg/kwh elektriciteit en 1,88kg/m3 gas (gebaseerd op MilieuCentraal).

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • 1.

  een berekening van de CO2-reductie per geleende euro van de gemeente;

 • 2.

  een kasstroomprognose van het project;

 • 3.

  een de-minimisverklaring;

 • 4.

  de geoffreerde kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiëleonderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 5.

  in geval de aanvrager een niet-natuurlijk persoon is en voor zover beschikbaar twee recente jaarrekeningen;

 • 6.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledigeaanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld – zodat sprake is van een volledig ingevulde,gedagtekende en ondertekende aanvraag – voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de geoffreerde kosten en/of de aangevraagde lening minder bedragen dan €10.000;

 • 4.

  de aangevraagde lening meer bedraagt dan €200.000;

 • 5.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen wordt voldaan aan de eisen gesteld in artikel 5.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1.

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn of van een externe borgsteller.

 • 2.

  SVn dan wel een door de gemeente aan te wijzen partij (borgsteller of gemeente zelf) verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Zaanstad en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten, gemaximeerd tot het bedrag van de geoffreerde kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan €10.000 en niet meer dan €200.000 (inclusief BTW).

 • 3.

  De looptijd van de Stimuleringslening wordt opgenomen in de beschikking, afgestemd op de terugverdientijd van de getroffen maatregelen en bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage wordt door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op minimaal 2%

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 7.

  Van de Stimuleringslening wordt een onderhandse, hypothecaire of notariële akte opgemaakt, dit wordt op het moment van beschikken bepaald.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Zaanstad”.

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 30 november 2017

Voorzitter, Raadsgriffier