Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening Winkeltijden Zaanstad 2011
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Zaanstad 2011

Gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder, kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 30 juni 2011.

Besluit:

De volgende Verordening Winkeltijden Zaanstad 2011 vast te stellen en daarmee de keuzevrijheid voor de winkeliers in het openstellen van de winkels op de zon- en feestdagen van 6.00 tot 22.00 mogelijk te maken door invoering van het toeristisch regime in heel Zaanstad.

Verordening Winkeltijden Zaanstad 2011

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  a. de wet: de Winkeltijdenwet;

 • ·

  b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • ·

  c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,

 • ·

  eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • ·

  d. college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn
 • · 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • · 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing
 • · 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • · 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • ·

  a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • ·

  b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • ·

  c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • ·

  d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • ·

  e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • ·

  f. de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Openstelling tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)
 • · 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • · 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6. Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet van 6.00 – 22.00 uur

 • ·

  a. voor heel Zaanstad;

 • ·

  b. gedurende het hele jaar.

Artikel 7. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden vastgesteld op 2 oktober 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Zaanstad 2011

Artikel 10. Bekendmaking

Deze verordening wordt bekendgemaakt door plaatsing in het gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van donderdag 7 juni 2011.
Voorzitter, Raadsgriffier.