Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening Jubileumsubsidies Zaanstad 2006
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING JUBILEUMSUBSIDIES ZAANSTAD 2006

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Naast de begripsbeschrijvingen in artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening Zaanstad wordt in deze bijzondere subsidieverordening verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2003;

 • b.

  Aanvraag: het verzoek om subsidie voor een 25-jarig jubileum en vervolgens ieder 25 jaar daaropvolgend van een Zaanse instelling.

 • c.

  Vrijwilligersqrganisatie: een organisatie die wordt bestuurd en geleid door vrijwilligers en waarvan de activiteiten door vrijwilligers worden uitgevoerd of een organisatie niet zijnde een professionele organisatie;

 • d.

  Professionele organisatie: een organisatie met personeel in dienst of een organisatie waarvan de activiteiten niet of in geringe mate door vrijwilligers worden verricht en/of waarvan de inspanning van de vrijwilligers in kwantitatieve zin ruimschoots worden overtroffen doorde inspanningen van het personeel;

 • e.

  Oprichtingsdocument: de oprichtingsakte, waarmee aangetoond wordt wanneer de instelling of de oudste instelling waarvan zijn na fusie of overname de rechtsopvolger is geworden, is opgericht.

Artikel 2 Reikwijdte Regeling

 • 1.

  De regeling is - onverlet het bepaalde in de Verordening - van toepassing op: incidentele subsidies ten behoeve van Zaanse instellingen, die een 25-jarig jubileum hebben of vervolgens iedere 25 jaar daaropvolgend.

 • 2.

  De jubileumsubsidie kan enkel verstrekt worden ten behoeve van de volgende instellingen:

  • a.

   Organisaties op gebied van de amateurkunst;

  • b.

   Vrijwilligersorganisaties;

  • c.

   Kunst- en cultuurorganisaties;

  • d.

   Organisaties op het gebied van de amateursport en recreatie.

 • 3.

  Deze verordening is niet van toepassing op een instelling die, naar het oordeel van het college, een professionele organisatie is.

Artikel 3 Doel Regeling

 • 1. Het doel van de regeling is om via een eenmalige subsidie waardering uit te spreken voor de jubilerende instellingen die in Zaanstad gevestigd zijn en waarvan de activiteiten zich in hoofdzaak in Zaanstad afspelen en — indien het een vereniging betreft - de leden in meerderheid, ten minsten van 2/3 deel, in Zaanstad woonachtig zijn,

 • 2. De subsidie is onafhankelijk van de exploitatie.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie kan aangevraagd worden in het jaar dat de instelling feitelijk 25 jaar en vervolgens iedere 25 jaar daaropvolgend bestaat of in het jaar dat dit jubileum gevierd wordt.

 • 2.

  Aanvragen voor een subsidie dienen schriftelijk te worden ingediend.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6 van de Verordening is voor deze subsidie geen aanvraagformulierontwikkeld,

 • 4.

  De aanvraag omvat een oprichtingsdocument en dient aan te tonen dat het een instelling betreft die in Zaanstad gevestigd is en waarvan de activiteiten zich in hoofdzaak in Zaanstad afspelen en - indien het een vereniging betreft - de leden in meerderheid, ten minste van 2/3 deel, in Zaanstad woonachtig zijn.

Artikel 5 Toetsing en selectiecriteria

Subsidie wordt slechts verleend indien voldaan is aan de volgende criteria:

 • a.

  De instelling bestaat 25 jaar en vervolgens iedere 25 jaar daaropvolgend.

 • b.

  De instelling is in Zaanstad gevestigd;

 • c.

  De activiteiten spelen zich in hoofdzaak in Zaanstad af;

 • d.

  Indien het een vereniging betreft zijn de leden in meerderheid, ten minste van 2/3 deel, in Zaanstad woonachtig:

 • e.

  De instelling is vrij toegankelijk voor Zaanse burgers.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 9 van de Verordening worden subsidies in ieder geval geweigerd wanneer:

 • a.

  niet voldaan wordt aan de eisen gesteld in deze regeling;

 • b.

  de georganiseerde activiteiten van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard zijn.

Artikel 7 Hoogte subsidiebedrag

 • 1. Voor een 25, 50, 75 -jarig jubileum is het subsidiebedrag vastgesteld op € 250;

 • 2. Voor een 100-jarig jubileum en iedere 25 jaar daaropvolgend is het subsidiebedragvastgesteld op € 500,-

Artikel 8 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het college stelt de subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag vast.

 • 2.

  Bij de receptie ter gelegenheid van het jubileum kan deze subsidie als geldelijke attentie worden aangeboden.

Artikel 9 Verminderde informatieplicht

De instelling hoeft in afwijking van de verordening geen verantwoording af te leggen over de besteding van de subsidie.

Artikel 10 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Jubileumsubsidies Zaanstad 2006.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking ter stond na de publicatie in het Gemeenteblad.