Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verordening Cliëntparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2018
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2018

De raad van de gemeente Zaanstad,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.27-02-2018,

de SW-raad gehoord,

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wsw-geïndiceerde of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening,

B E S L U I T:

A.

Vast te stellen de Verordening Cliëntparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Het bestuur: het bestuur van de gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad- Purmerend (GR).

Artikel 2 Doelstelling en taken SW-raad
 • 1.

  De SW-raad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging het bestuur te adviseren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de wet en van invloed zijn op de positie van de Wsw-geïndiceerden.

 • 2.

  De SW-raad adviseert niet over:

  • a.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele Wsw-geïndiceerden

  • b.

   betrekking hebben de bedrijfsvoering van het participatiebedrijf.

Artikel 3 Samenstelling SW-raad
 • 1.

  De SW-raad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf en een maximum van negen leden.

 • 2.

  De SW-raad is samengesteld uit Wsw-geïndiceerden en hun vertegenwoordigers.

 • 3.

  Een meerderheid van het aantal leden van de SW-raad bestaat uit Wsw-geïndiceerden.

 • 4.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggenspraak met hun achterban.

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden
 • 1.

  De leden van de SW-raad worden door het bestuur benoemd. Bij de selectie en benoeming wordt een profiel kandidaat-leden SW-raad gehanteerd, dat door de SW-raad wordt opgesteld.

 • 2.

  De leden vanuit de Wsw-geïndiceerden worden voorgedragen door een door het bestuur ingestelde selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit Wsw-geïndiceerden en hun vertegenwoordigers.

 • 3.

  Het bestuur benoemt de leden van de SW-raad, behoudens tussentijds aftreden, voor de periode van vier jaren, met de mogelijkheid tot verlenging van deze periode met nog eens vier jaren.

Artikel 5 Overleg tussen bestuur en SW-raad
 • 1.

  De SW-raad heeft minimaal twee keer per jaar overleg met het bestuur.

 • 2.

  Alle deelnemers aan het overleg hebben de bevoegdheid onderwerpen die te maken hebben met de uitvoering van de wet op de agenda te laten zetten.

Artikel 6 Werkwijze SW-raad
 • 1.

  De SW-raad stelt een huishoudelijk reglement vast. In dit huishoudelijk reglement kunnen ondermeer regels worden opgenomen over stemprocedures, het aantal vergaderingen, de consultatie van de achterbannen/doelgroepen, enz.

 • 2.

  De SW-raad benoemt een voorzitter en een secretaris. Het bestuur kan een onafhankelijke voorzitter voorstellen.

 • 3.

  De vergaderingen van de SW-raad zijn openbaar en de vergaderdata worden minimaal 10 dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. De SW-raad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 4.

  De SW-raad heeft het recht haar advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

Artikel 7 Informatievoorziening
 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor goede en tijdige informatievoorziening aan de SW-raad die nodig is voor een adequate deelname aan het overleg.

 • 2.

  Het bestuur is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de SW-raad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de SW-raad ter informatie van het bestuur heeft ontvangen dan wel informatie waar de SW-raad zelf om heeft gevraagd.

Artikel 8 Facilitering van de SW-raad
 • 1.

  Ten behoeve van de SW-raad wordt jaarlijks in de begroting van het participatiebedrijf een budget opgenomen ten behoeve van onder meer kosten die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 2.

  Het bestuur draagt er zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten kosteloos aan de SW-raad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de SW-raad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 3.

  Ten laste van het in het eerste lid genoemde budget ontvangen de leden van de SW-raad een door het bestuur vast te stellen onkostenvergoeding.

Artikel 9 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 10 Wijziging en intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de SW-raad daarover is gehoord en haar zienswijze heeft gegeven.

Deze verordening wordt door de SW-raad binnen 1 jaar geëvalueerd.

B.

In te trekken de Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2008;

C.

In te trekken de verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening 2008;

D.

In te trekken de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008.

II

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 19 april 2018

De griffier,

De voorzitter,

Ondertekening