Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Verhuurvoorwaarden voor de Kermissen van Zaanstad 2009
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Verhuurvoorwaarden voor de Kermissen van Zaanstad 2009

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • a.

  advertentie: de jaarlijkse kermisadvertentie, geplaatst in de kermisvakbladen van de kermisbonden.

 • b.

  college: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad

 • c.

  exploitant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt van de exploitatie van een inrichting zoals bedoeld in sub f van dit artikel.

 • d.

  gemeente: de gemeente Zaanstad

 • e.

  huursom: het bedrag wat door de exploitant aan de gemeente moet worden betaald voor het huren van een standplaats.

 • f.

  inrichting: kermisattracties zoals vermaakzaken, kinderzaken, verkoopzaken, behendigheidsspellen, kijkwerk en gokspelen, welke zijn bestemd tot vermaak, genot en vertier op kermissen.

 • g.

  kermis: het door de gemeente georganiseerde evenement waarbij bezoekers door verschillende inrichtingen worden geamuseerd.

 • h.

  kermisterrein: de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, welke bij besluit van het college voor het uitoefenen van de kermis is of wordt aangewezen.

 • i.

  partijen: de gemeente en de exploitant

 • j.

  standplaats: de voor de duur van een kermis door het college verhuurde ruimte aan een exploitant voor het exploiteren van een inrichting.

 • k.

  verhuurvoorwaarden: de door het college vastgestelde Verhuurvoorwaarden voor kermissen van Zaanstad 2009

 • l.

  verordening: de Verordening op de Kermissen van Zaanstad, zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoofdstuk 2 Inschrijving

Artikel 2 Gesloten inschrijving
 • 1. De inschrijvingen voor de verhuur van standplaatsen op de kermissen worden niet openbaar behandeld. De gesloten enveloppen met inschrijvingen worden niet in de openbaarheid geopend en voorgelezen. De geboden huursommen worden niet gepubliceerd of anderszins bekend gemaakt.

 • 2. De verhuur van de standplaatsen zal plaatsvinden overeenkomstig deze Verhuurvoorwaarden voor kermissen van Zaanstad 2009.

 • 3. De Verhuurvoorwaarden maken onderdeel uit van de huurovereenkomst.

 • 4. Indien enige bepaling uit deze Verhuurvoorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen uit deze Verhuurvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin van dat deel van de betreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.

Artikel 3 Inschrijfformulieren
 • 1. Voor het inschrijven voor de verhuur van standplaatsen op de kermissen dient het inschrijfformulier te worden gebruikt van de gemeente, welke door de gemeente worden verstrekt.

 • 2. Misleidende inschrijvingen van welke aard dan ook, onvolledige en onduidelijke inschrijfformulieren, alsmede inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kunnen door de gemeente terzijde worden gelegd.

Artikel 4 Voorbehoud andere kermis
 • 1. Indien op het inschrijfformulier een voorbehoud van gunning voor een standplaats op een andere kermis wordt vermeld dient de gunning daarvan binnen 14 dagen na sluiting van de inschrijving aan de gemeente doorgegeven te worden.

 • 2. Indien de exploitant de gunning van de andere kermis niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn doorgeeft, kan het inschrijfformulier terzijde worden gelegd.

Artikel 5 Termijn inlevering inschrijfformulieren
 • 1. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op de in de advertentie vermelde datum en tijdstip door de gemeente ontvangen te zijn op het in de advertentie vermelde adres.

 • 2. Inschrijfformulieren die binnenkomen na het in het eerste lid van dit artikel genoemde tijdstip of met strafpost bezwaard zijn, worden niet in behandeling genomen. Het risico van postvertraging of van onjuiste bezorging is voor risico van de exploitant. Indien de exploitant het inschrijfformulier per fax verzendt, ligt het risico van onjuiste verzending bij de exploitant.

 • 3. Op de envelop of het faxbericht dient duidelijk aangegeven te worden dat het bericht vertrouwelijk is en het onderwerp met vermelding van de in de advertentie vermelde datum.

Artikel 6 Voorkeur standplaats

Met een voorkeur voor een bepaalde standplaats wordt zo veel mogelijk rekening gehouden, mits uit de voorkeursaanduiding duidelijk en ondubbelzinnig de bedoeling van de exploitant blijkt. Toekenning van de gewenste standplaats kan niet gegarandeerd worden.

Artikel 7 Gunning dezelfde inrichtingen

De gemeente kan aan verschillende exploitanten standplaatsen voor eenzelfde soort inrichting gunnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de standplaatsen die zijn gegund zonder concurrentie van dezelfde soort inrichtingen.

Artikel 8 Onderhandse wijziging locatie standplaats

De gemeente heeft het recht om met de exploitant te onderhandelen over de verhuur van een andere plaats op het kermisterrein dan waarvoor is ingeschreven. De overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Artikel 9 Opnieuw verhuur standplaats

Voor zover niet alle plaatsen verhuurd worden of voor zover verhuurde plaatsen niet worden ingenomen, worden deze plaatsen opnieuw onderhands verhuurd.

Artikel 10 Terugkomen verhuur standplaats
 • 1. De gemeente heeft het recht voor aanvang van of tijdens de kermis op de verhuur van een standplaats terug te komen, wanneer de betreffende plaats naar haar oordeel in verband met te verrichten werkzaamheden aan de bestrating of anderszins wegens bijzondere omstandigheden niet (meer) voor verhuur in aanmerking komt.

 • 2. Indien, om welke reden dan ook, de kermis niet mocht doorgaan of moet worden geschorst nadat zij reeds een aanvang heeft genomen, vervalt van rechtswege de verhuur.

 • 3. Wanneer in een geval als bedoeld in het eerste en het tweede lid van dit artikel de inrichting reeds is geplaatst, moet oplevering van de standplaats vrij van alle opstallen zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in alle gevallen binnen twee dagen na de dag waarop bekend is gemaakt dat de verhuur van de betreffende standplaats vervalt en/of dat de kermis niet of niet verder doorgaat.

 • 4. In de gevallen bedoeld in het eerste en het tweede lid van dit artikel heeft teruggaaf plaats van zodanig gedeelte van de huursom, als de gemeente, in verhouding tot het aantal dagen gedurende welke de standplaats is verhuurd c.q. de kermis is gehouden en in verband met andere omstandigheden, billijk zal oordelen.

 • 5. De exploitant heeft in de gevallen bedoeld in het eerste lid en het tweede lid van dit artikel geen recht op vergoeding van de schade, welke hij stelt te hebben geleden, noch op andere schadeloosstelling, hoe ook genaamd.

Hoofdstuk 3 Betaling

Artikel 11 Betaling huursom
 • 1. De geboden huursom moet als volgt betaald worden:

  • a.

   25% van de huursom dient binnen één maand na dagtekening van de gunning van de standplaats op de bankrekening van de gemeente te zijn bijgeschreven onder vermelding van de naam van de inrichting en de naam van de kermis.

  • b.

   Het restant dient uiterlijk 14 dagen vóór de aanvang van de kermis op de bankrekening van de gemeente te zijn bijgeschreven onder vermelding van de naam van de inrichting en de naam van de kermis.

 • 2. In plaats van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kan betaling geschieden door middel van een eenmalige machtiging voor incasso van de volledige huursom. Het formulier van de machtiging wordt met de gunning meegezonden en zal binnen een in de gunning aangegeven termijn volledig ingevuld en ondertekend moeten worden geretourneerd. De huursom zal vóór aanvang van de kermis worden geïncasseerd.

Artikel 12 Betaling vóór gunning
 • 1. Inschrijfformulieren mogen niet vergezeld gaan van geld of waardepapieren in welke vorm dan ook.

 • 2. Huursommen mogen niet betaald worden voordat een standplaats gegund is.

Artikel 13 Niet tijdig betalen
 • 1. Indien de huursom niet is betaald binnen de in artikel 11 van de Verhuurvoorwaarden genoemde termijn, is de exploitant van de inrichting in gebreke door het enkele verloop van deze termijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is en verliest hij het recht op de gegunde standplaats. De exploitant blijft verplicht om de volledige huursom te betalen.

 • 2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde nalatige exploitant krijgt geen restitutie van het reeds betaalde deel van de huursom en blijft verplicht om de volledige huursom te betalen, onverminderd het recht van de gemeente om een vergoeding van de kosten, de schade en de gederfde rente van de nalatige exploitant te vorderen.

 • 3. De opengevallen standplaats kan door de gemeente aan een andere exploitant worden verhuurd.

Hoofdstuk 4 Niet-nakoming wet- en regelgeving

Artikel 14 Te laat innemen standplaats en niet (conform gunning) exploiteren inrichting
 • 1. Indien de exploitant bij de aanvang van een kermis zijn inrichting niet kan exploiteren, zijn standplaats niet op tijd heeft ingenomen of de exploitant zijn standplaats inneemt met een inrichting van andere aard of ander uiterlijk aanzien dan is gegund, vervalt hierdoor de huurovereenkomst van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist wordt. De gehele huursom blijft daarbij verschuldigd.

 • 2. Indien op grond van artikel 17, tweede lid, van de Verordening op de kermissen van Zaanstad uitstel is verleend voor het opbouwen of exploiteren van een inrichting, is het gestelde in het eerste lid van dit artikel niet van toepassing tot de termijn van uitstel is verstreken.

Artikel 15 Niet nakoming verplichtingen
 • 1. Indien een van beide partijen de verplichtingen op grond van deze verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is deze partij, na schriftelijk in gebreke gesteld te zijn, waarbij een redelijke termijn is gesteld om de verplichtingen alsnog na te komen, tenzij zulks op grond van deze voorwaarden, het contract of de wet niet nodig is, en in geval van termijnstelling, nakoming binnen die termijn uitblijft, aansprakelijk voor alle schade die hieruit voor de andere partij en/of derden voortvloeit en is de andere partij gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

 • 2. De verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van het eerste lid van dit artikel laat onverlet de verplichting tot betaling van de huursom door de exploitant dan wel het verval van de huursom aan de gemeente.

Artikel 16 Aansprakelijkheid voor schade

De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of door welke andere oorzaak dan ook.

Artikel 17 Verplichting risico aansprakelijkheid verzekeren
 • 1. De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel de wettelijke als de contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen, daaronder begrepen het gehuurde, alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, te verzekeren.

 • 2. De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie ingeschakelde derden.

Artikel 18 Vrijwaring van schade en claims derden
 • 1. De exploitant vrijwaart de gemeente tijdens het gebruik van de standplaats voor alle aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, toegebracht aan derden.

 • 2. De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in het eerste lid bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

Artikel 19 Boete wegens niet nakoming verhuurvoorwaarden
 • 1. Indien een exploitant zijn standplaats bij de aanvang van de kermis niet heeft ingenomen, de exploitant bij aanvang van de kermis zijn inrichting niet kan exploiteren of de exploitant zijn standplaats inneemt met een inrichting van andere aard of ander uiterlijk aanzien dan is gegund, is deze exploitant, zonder rechterlijke tussenkomst, aan de gemeente een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van zijn huursom, met een minimum van €1.000,-- en een maximum van € 5.000,--.

 • 2. De boete komt niet in de plaats van de huursom en komt de gemeente toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen het recht op nakoming van de overeenkomst te vorderen en het recht op schadevergoeding.

 • 3. De gemeente is gerechtigd de boete te verrekenen met de door de exploitant aan de gemeente verschuldigde betalingen.

 • 4. Indien geen verrekening ingevolge het vierde lid van dit artikel plaatsvindt moet de boete worden betaald binnen twee weken na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van de gemeente.

Artikel 20 Afgelasting kermis
 • 1. Indien een kermis als gevolg van buitengewone omstandigheden, welke buiten de invloedssfeer van de gemeente zijn gelegen, geen doorgang kan vinden, behoudt de gemeente zich de bevoegdheid voor om aan de verhuur geen verder gevolg te geven, zonder dat de exploitanten op enige schadevergoeding aanspraak kunnen maken. Doet deze omstandigheid zich voor dan zullen de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursommen gerestitueerd worden.

 • 2. Mocht de kermis reeds zijn aangevangen en de afgelasting daarvan noodzakelijk zijn, dan zullen de exploitanten een deel van de betaalde huursommen terug ontvangen in evenredigheid tot het aantal dagen dat door hen van de standplaats geen gebruik gemaakt kan worden, zonder dat de exploitanten op enige schadevergoeding aanspraak kunnen maken.

Artikel 21 Verrekening

Voorzover de gemeente op basis van deze verhuurvoorwaarden een betalingsverplichting heeft jegens een exploitant is de gemeente steeds gerechtigd tot verrekening met vorderingen die zij op de exploitant heeft, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 22 Verzoek compensatie of restitutie

Verzoeken tot compensatie of restitutie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk 6 weken na de laatste kermisdag van de kermis waarover het verzoek handelt. Het verzoek wordt niet in behandeling genomen als de huursom niet volledig aan de gemeente is betaald.

Artikel 23 Niet-naleving voorschriften

De exploitant is gehouden om alle plaatselijke verordeningen stipt na te leven en de door de gemeente, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of anderszins te geven voorschriften op te volgen. Het niet opvolgen kan mede leiden tot verbeurdverklaring van het recht op de standplaats, waarbij de huursom verschuldigd blijft.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen die naar aanleiding van de verhuur van de standplaatsen mochten ontstaan, van welke aard en omvang dan ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Haarlem, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage overeenkomen.

Artikel 25 Toepasselijkheid verordening

Los van deze verhuurvoorwaarden, is de verordening op iedere kermis binnen de gemeente afzonderlijk van toepassing.

Artikel 26 Citeertitel

Deze voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op de kermissen van de gemeente Zaanstad kunnen worden aangehaald als “Verhuurvoorwaarden voor de kermissen te Zaanstad 2009”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 december 2008 door de raad van gemeente Zaanstad

Voorzitter
raadsgriffier