Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Vakantieregeling
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Vakantieregeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

gelet op artikel 160, lid 1 sub c van de Gemeentewet

besluit vast te stellen de Vakantieregeling

Artikel 1 Regeling duur van vakantie voor ambtenaren

De duur van de vakantie van de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt 22 werkdagen per kalenderjaar.

Artikel 2 Regeling duur van vakantie voor ambtenaren

De duur van de vakantie wordt verhoogd afhankelijk van de leeftijd die de ambtenaar in het betreffende kalenderjaar bereikt, overeenkomstig de volgende tabel:

Leeftijd Verhoging
18 jaar 2 werkdagen
19 jaar 1 werkdag
20 t/m 29 jaar Nihil
30 jaar 1 werkdag
35 jaar 2 werkdagen
40 jaar 3 werkdagen
45 jaar 4 werkdagen
50 jaar 5 werkdagen
55 jaar 6 werkdagen
60 jaar 7 werkdagen

Artikel 3 Regeling duur van vakantie voor ambtenaren

Voor de berekening van het aantal verlofuren wordt 1 werkdag gesteld op 8 uren.

Artikel 4 Vermindering vakantie i.v.m. invoering IKB

Het totaal van de vakantie berekend aan de hand van artikel 1 en artikel 3 wordt, in verband met de invoering van het individueel keuzebudget, verminderd met 14,4 uur.

Artikel 5 Regeling duur van vakantie voor ambtenaren

Voor de ambtenaar die op 31 december 1979 in dienst was van de gemeente Zaanstad blijft de oude dienstjarenregeling in de vakantieregeling van 18 februari 1975 van kracht waardoor de betrokken ambtenaar aanspraak maakt op 6 dagen verhoging-, indien en voor zover het aantal dagen ingevolge die dienstjarenregeling hoger is dan het aantal dagen op basis van artikel 2.

Artikel 6 Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget bestaat uit maximaal 3 maal 8 uur (of naar rato werktijd) verlof. Dit is ter compensatie van het vervallen van de feestdagen Goede vrijdag, 1 mei en 3de pinksterdag. Als 1 mei niet op een werkdag valt, dan bestaat het persoonsgebonden budget uit 2 maal 8 uur (of naar rato werktijd) verlof.

Artikel 7 Regeling duur van vakantie voor ambtenaren

Lid 1

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 1999 en is aangepast op 1 januari 2017.

Lid 2

De regeling zoals vastgesteld op 10 april 1990 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad d.d. 13 december 2016.

De burgemeester,

De gemeentesecretaris,