Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020

1 Inleiding

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voor het jaar 2020. Dit Uitvoeringsprogramma is het tweede VTH uitvoeringsprogramma dat onder het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2021 is opgesteld. Het jaarlijks opstellen van een integraal Uitvoeringsprogramma waarin zowel vergunningverlening, handhaving en toezichtstaken zijn opgenomen is een wettelijke verplichting. De provincie beoordeelt of de gemeente voldoet aan deze verplichting.

In dit uitvoeringsprogramma beschrijft de gemeente de inzet voor het jaar 2020. Het onderhavige programma beschrijft hoe vergunningverlening, toezicht en handhaving georganiseerd zijn bij verschillende onderwerpen. Het beschrijft de reguliere taken, de projecten en de activiteiten die vanuit de thema’s “preventie, burgerparticipatie, ondermijning en informatie-gestuurd werken” worden opgestart. Ook speerpunten die in het collegeakkoord zijn opgenomen zoals, blik meer naar buiten, openstaan voor ontwikkelingen en initiatieven door een servicegerichte opstelling en het toepassen van mediation en maatwerk.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving is in 2020 weer sterk in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Als belangrijkste zijn te noemen, voorbereiden op de komst van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging, ontwikkelingen binnen MAAK Zaanstad. Maar ook het vergroten van de burgerparticipatie, informatie toegankelijk maken en het zoveel als mogelijk voorkomen van juridische procedures.

Voor de goede orde wordt vermeld, dat vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot woonurgenties, statushouders, leerplicht en sociale zekerheidswetgeving geen onderdeel uitmaken van dit programma.

1.1 Opbouw van het Uitvoeringsprogramma VTH 2020

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn ondergebracht bij vijf van de zes afdelingen van de sector Veiligheid, Vergunning en Handhaving. In onderstaande paragrafen is per afdeling uitgewerkt waarop de gemeente zich gaat richten. Bij iedere afdeling wordt een aantal reguliere taken uitgelicht en de speerpunten voor 2020 benoemd. Ook wordt toegelicht hoe de vergunningverlening, toezicht en handhaving is georganiseerd.

 • 1.

  De afdeling Vergunningen handelt alle omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen af alsook APV vergunningen en bijzondere wetten zoals horeca.

 • 2.

  De afdeling Advies en Toezicht adviseert op juridisch, constructief, planologisch en welstandelijk vlak. Ook houden zij toezicht op vergunde bouwwerkzaamheden tijdens de realisatiefase bouw.

 • 3.

  Onder de afdeling Gebruikstoezicht vallen toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied van bestaande bouw, ruimtelijke ordening, funderingen, brandveiligheid, kinderopvang, ondermijning en horeca en handhaving thema’s die onder het taakveld ‘openbare orde’ vallen.

 • 4.

  De afdeling Straattoezicht is verantwoordelijk voor de toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening. Andere thema’s die bij deze afdeling zijn ondergebracht zijn onder andere jeugdoverlast en parkeren.

 • 5.

  De afdeling Havens en Vaarwegen draagt zorg voor een vlotte, veilige en doelmatige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Binnen het takenpakket van deze afdeling vallen onder andere het toezicht op de beroeps- en recreatievaart.

Reguliere taken, projecten en bestuurlijke prioriteiten toezicht en handhaving

Op basis van een uitgebreide risicoanalyse zijn in het beleidsplan 2019-2021 prioriteiten vastgesteld voor toezicht en handhaving. Een belangrijk criterium om een onderwerp tot prioriteit te maken, is de veiligheid en gezondheid van mensen. Te denken valt aan toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, brandveiligheid, naleving Drank- en Horecawet, toezicht op monumenten of de kwaliteit van funderingen. Toezicht en handhaving van deze taken is wettelijk nadrukkelijk geregeld, waardoor er standaard voldoende capaciteit voor vrijgemaakt moet worden. Doordat dit soort thema’s jaarlijks terugkeren als prioriteit en niet ter discussie staan, zijn het daarmee reguliere taken geworden, in de zin dat deze werkzaamheden altijd plaatsvinden. Naast deze reguliere taken staan er in het Uitvoeringsprogramma 2020 een aantal projecten.

Speerpunten 2020

In 2019 is er veel gemeentelijk beleid vastgesteld. Hierdoor geeft de gemeente met vergunningverlening, toezicht en handhaving (extra) aandacht aan:

 • 1.

  Ondermijning;

 • 2.

  Aanpak jeugdoverlast (veiligheid en gezondheid);

 • 3.

  Schaarse vergunningen;

 • 4.

  Uitvoering van het evenementenbeleid;

 • 5.

  (snel)Varen in het poldergebied.

1. Ondermijning

De gemeente Zaanstad zet in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In het programma Ondermijning staat een gebiedsgerichte aanpak centraal. Het betreft de handhaving op overige ernstige openbare orde zaken en georganiseerde criminaliteit, de controle op coffeeshops, handhaving op illegale prostitutie en het sluiten van bedrijven of (drugs) panden.

2. Aanpak jeugdoverlast op het gebied van veiligheid en gezondheid

In de gemeente werken jeugdboa’s. Dit zijn specialistische buitengewoon opsporingsambtenaren die worden ingezet om een beeld te vormen van jeugdgroepen. De jeugdboa’s hebben dagelijks contact met jeugd op straat en zij bezoeken de diverse overlastplekken. De jeugdboa’s werken met de zogenoemde ‘PlusMinMee methodiek’. Met behulp van deze methode brengen de boa’s precies in beeld hoe een jeugdgroep is ingedeeld. Namelijk welke positieve (plus) en negatieve (min) jongeren effect hebben in de jeugdgroep. Ook ontstaat er een beeld van de meelopers en voor welk gedrag (plus of min) ze vatbaar zijn. De jeugdboa’s hebben door hun stad brede inzet goed zicht op de samenstelling van – en overlap in samenstelling van groepen over wijkgrenzen heen. Daarnaast zijn de jeugdboa’s in het weekend en avond- en nachtelijke uren (tot 02.00 uur) en door afspraken met de meldkamer van de politie ook direct inzetbaar bij meldingen van jeugdoverlast.

Met diverse ketenpartners zet de gemeente in op preventie van het gebruik van verdovende middelen. In 2020 gaan we door met het opleggen van een last onder dwangsom aan personen die door de politie aangehouden zijn voor het verkopen van verdovende middelen. Repressief wordt er gehandhaafd bij supermarkten en slijterijen voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Op deze manier hoopt de gemeente bij te kunnen dragen aan de veiligheid en gezondheid van de jongeren in Zaanstad.

3. Schaarse vergunningen

Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde beleid voor schaarse vergunningen, onder andere voor coffeeshops, shishalounges, speelautomaten en vuurwerk verkoop.

4. Uitvoering evenementenbeleid

Een veilig verloop van evenementen en het voorkomen van overlast voor de woon- en leefomgeving heeft in de nieuwe beleidsregels Evenementenvergunningen de hoogste prioriteit. In het beleid zijn een aantal verbeterpunten opgenomen die worden in 2020 opgepakt. Zoals de balans tussen ambitie van de ondernemer en veiligheid in de omgeving.

5. Snel varen in het poldergebied

In verband met overlast in het poldergebied van Zaanstad met betrekking tot te hard varen en andere veiligheidsissues te water, wordt in 2020 een voorlichtings- en handhavingstraject opgezet. Samen met de ketenpartners gaan we integraal handhaven en zodoende de middelen, capaciteit en bevoegdheden delen. In het voorjaar van 2020 start de gemeente met een voorlichtingscampagne op scholen. Dit om bewustwording over het gevaar van snel varen bij onder andere jongeren te creëren.

We gaan ook onderzoeken of een registratiesysteem voor pleziervaartuigen kan worden gerealiseerd, zodat overtreders en eventueel ouders kunnen worden aangesproken.

In 2020 gaan we ons ook voorbereiden op nieuwe wetgeving die in 2021 in gaat. Het gaat dan om:

 • 1. de Omgevingswet en

 • 2. de Wet Kwaliteitsborging.

1. Voorbereiden op de Omgevingswet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

2020 staat voor een groot deel in het teken van voorbereiden op de Omgevingswet. Een omgevingsvisie is in voorbereiding. Ook de contouren van het omgevingsplan worden neergezet. De eerste tranche van de Verordening Fysieke leefomgeving is gereed en treedt al in werking op 1 januari 2020. In aansluiting hierop worden toepasbare regels gemaakt. Voor vergunningverlening en toezicht wordt een nieuw werkproces opgesteld en een nieuw softwaresysteem aangeschaft en ingericht. Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is in voorbereiding. Medewerkers worden voorbereid op hun nieuwe rol en het effect op toezicht en handhaving brengen we in kaart.

2. Uitvoeren van proefprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging

Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (verder: Wkb) in. Voordat deze wet in kan gaan is besloten dat gemeenten moeten oefenen met deze wet. Iedere gemeente moet 10% van zijn vergunningaanvragen als proefproject uitvoeren. Dat wil zeggen dat je bij het proces rond vergunningaanvragen met een private kwaliteitsborger te maken krijgt.

De toets aan de bouwtechnische eisen waaraan het bouwwerk moet voldoen vervalt voor de gemeente. De kwaliteitsbureaus gaan dit doen. In plaats van deze toets legt de vergunninghouder aan de gemeente verantwoording af over de naleving van de technische regels.

Voor de uitvoering van de proefprojecten heeft de VNG spelregels bedacht. Deze gelden voor iedere gemeente en bevatten voornamelijk afspraken over de informatie-uitwisseling en samenwerking.

Naar aanleiding van de proefprojecten wordt in juli 2020 door het ministerie bepaald of een succesvolle invoering mogelijk is. Dan wordt ook uitspraak gedaan over de benodigde capaciteit. Dan is ook duidelijk wat het gaat betekenen voor het VTH beleid, de werkprocessen en de leges. Voor Zaanstad maken we in 2020een impactanalyse waaruit moet blijken hoeveel capaciteit benodigd is. In verband met de gefaseerde overgang en implementatie van de wetgeving zal extra capaciteit al voor 2021 nodig zijn.

In 2020 spelen er divers ontwikkelingen die van invloed zijn voor de uitvoering van vergunningenverlening, toezicht en handhaving.

Landelijke ontwikkelingen

 • 1.

  Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door het vernietigen van de PAS systematiek kan de gemeente bij het verlenen van haar omgevingsvergunningen en vaststellen van bestemmingsplannen geen gebruik meer maken van deze stikstofbeoordelingssystematiek. Daarom moet er nu per project een voortoets en eventueel daaropvolgend een passende stikstof impactbeoordeling worden gemaakt. Alleen voor categorie 1 en 2 bouwwerken (verbouwen woning en vergunningsvrij bouwen) is de voortoets niet nodig.

 • 2.

  De Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland heeft nieuwe richtlijnen voor bouw en sloopveiligheid opgesteld. Deze zullen waarschijnlijk op termijn onder de Omgevingswet in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden opgenomen. Tot die tijd kunnen gemeenten de richtlijnen vaststellen als toetsingskader voor het (bouw- en sloop)veiligheidsplan als onderdeel van een omgevingsvergunning. Onze ambitie is dat er veilig wordt gebouwd. We willen de richtlijnen dan ook laten vaststellen als beleid, uitgebreid met regels voor de werkzaamheden op de bouw zelf. Dit in samenwerking met de Arbeidsinspectie.

Gemeentelijke ontwikkelingen

Naast landelijke ontwikkelingen hebben we ook te maken met gemeentelijke ontwikkelingen die mogelijk in 2020 op ons af gaan komen. Afhankelijk van de aanpassingen en de voortgang op onderstaande ontwikkelingen zal binnen de beschikbare capaciteit ruimte gezocht moeten worden om een bijdrage te kunnen leveren. Voor een aantal ontwikkelingen zal inzet van toezicht en handhaving niet met de bestaande capaciteit kunnen plaatsvinden of gaat het ten koste van andere taken.

Ontwikkelingen rondom de Zaanse schans (zoals opgenomen in de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans 2019):

 • Op de Zaanse Schans wordt een onderzoek gedaan naar een plan voor het beheersen van de drukte (het maximale aantal toelaatbare bezoekers). Dit in verband met de waarborging van de openbare orde en veiligheid in en om de Zaanse Schans. Op basis van de resultaten zal de gemeente met o.a. de brandweer van de Veiligheidsregio Zaansteek-Waterland bepalen hoe en of zij de taken gaat uitvoeren. Hoeveel extra capaciteit hiervoor nodig is moet nog worden bepaald.

 • Aansluitend zoekt de gemeente naar oplossingen voor de parkeerdrukte op en rondom de Zaanse Schans. Door de toenemende aantallen bezoekers zijn er steeds minder parkeerplekken beschikbaar en is er soms sprake van onveilige situaties. Afhankelijk van de gekozen oplossingen bepalen de afdelingen Vergunningen en Straattoezicht of er extra inzet zal plaatsvinden en de daarbij benodigde extra capaciteit bepalen.

 • Aanvullende beleidsregels voor het behoud van het authentieke karakter van de Zaanse Schans worden in 2020 opgesteld. De Zaanse Schans is een beschermd dorpsgezicht. De gemeente gaat aanvullende regels opstellen voor het al dan niet toestaan van vormen van ambulante handel. De vergunningverlening en het toezicht houden op deze beleidsregels zorgt mogelijk ook voor extra werkzaamheden bij afdelingen Vergunningen en Straattoezicht. Hoeveel extra capaciteit hiervoor nodig is moet nog worden bepaald.

Overige onderwerpen

 • Uitvoering geven aan het ‘actieplan toegankelijkheid Zaanstad’ zodat mensen met een handicap zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de openbare ruimte. In het VN-verdrag voor mensen met een handicap staat dat iedereen zich zelfstandig kan verplaatsen in de openbare ruimte waaronder ook openbare gebouwen en kantoren. De gemeente Zaanstad heeft in het actieplan beschreven hoe zij invulling geeft aan dit VN-verdrag. Voor toezicht en handhaving gaat het dan bijvoorbeeld om het vrij houden van trottoirs door hinderlijk geparkeerde fietsen te verwijderen en invalidenparkeerplaatsen en geleidelijnen vrij te houden van obstakels.

 • In 2020 zal de Nota camperplekken in Zaanstad gereed zijn. Dit zorgt voor extra werkzaamheden bij afdeling Straattoezicht.

 • Op basis van de aanpassingen in de Nota woonbebouwing zal de afdeling Gebruikstoezicht in de loop van 2020 bepalen welke speerpunten zij gaat oppakken.

 • De Huisvestigingsverordening wordt aangepast in 2020. Dan zal ook worden bepaald of er inzet van de afdelingen Vergunningen en Gebruikstoezicht zal plaatsvinden, met name wat betreft de splitsing van woningen en handhaving van particuliere vakantieverhuur.

 • Vanuit de Erfgoedstrategie is er een bestuurlijke wens om meer toezicht te houden tijdens vergunning vrije onderhoudswerkzaamheden en het met vergunning verbouwen van monumenten. Uitgezocht gaat worden hoeveel (extra) toezicht capaciteit hiervoor nodig is.

 • Vanuit het interbestuurlijk toezicht (IBT) is een samenwerking ontstaan tussen diverse gemeenten uit Noord-Holland. Zij wisselen informatie en ervaringen uit over de onderwerpen die VTH raken. Deze samenwerking wordt ook in 2020 voortgezet. De bijeenkomst vindt ieder half jaar plaats.

 • In 2019 is gestart met het 1 ingang principe voor omgevingsvergunning gerelateerde (aan)vragen. Hierin krijgen bewoners en bedrijven de mogelijkheid om als voorbereiding op hun vergunningaanvraag enkele zaken voor te leggen aan de gemeente. Eventuele beperkingen en/of (on)mogelijkheden van het initiatief worden hierdoor vooraf duidelijk gemaakt. In 2020 komt een verdere uitwerking van het informele voortraject en het verbeteren van de informatie op de website hierover.

 • Onderzoeken hoe we in de toekomst omgaan met het volledig automatisch digitaal afhandelen van simpele vergunningaanvragen.

Afhankelijk van de aanpassingen en de voortgang op deze ontwikkelingen zal binnen de beschikbare capaciteit ruimte gezocht moeten worden om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Dit betekent dat inzet ten koste gaat van andere reguliere taken.

Voor de meeste ontwikkelingen zal inzet niet met de bestaande capaciteit voor vergunningenverlening, toezicht en handhaving kunnen plaatsvinden. We kunnen uitvoering geven aan deze ontwikkelingen, maar dan is extra capaciteit nodig.

1.3 Inzet capaciteit voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma

De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks inzage te geven in de beschikbare capaciteit. Voor 2020 is de volgende formatie beschikbaar.

Afdeling

Functie

FTE

Gebruikstoezicht

Juridisch

4,2

 

Toezichthouder

10,89

 

Administratief

2,39

 

Juridisch (senior, gebiedsgericht en algemeen)

3,00

 

Toezichthouder (senior, horeca en ro specialist)

3,00

Straattoezicht

Juridisch

3,00

 

Boa’s

25,39

 

jeugdboa’s

6,00

 

fietsenhandhavers

2,00

 

fietsdepot medewerker

1,00

 

marktmeester

1,00

 

APV handhavers

2,00

 

Fiscale toezichthouders

6,00

 

Administratief

3,56

Havens en Vaarwegen

Havenbeambten

6,89

 

Administratief

1,00

 

Juridisch

1,00

Vergunningen

Vergunningcoördinator

3,00

 

Vergunningverlener I (Wabo, DHE)

12,64

 

Vergunningverlener II (Wabo, DHE)

5,84

 

Vergunningverlener III (APV, parkeren, asbest)

5,08

Afdeling

Functie

FTE

Vergunningen

Vergunningverlener III (APV, parkeren, asbest)

5,08

Advies en Toezicht

Inspecteur (Wabo)

7,00

 

Specialist I (juridisch, constructie, welstand)

10,11

 

Specialist II (juridisch, planologisch)

2,89

 

Juridisch beleidsmedewerker (Bibob)*

1,00

 

Adviseur

3,89

 

Administratief medewerker

2,50

 

Totaal

136,27

Tabel 1. Beschikbare fte's per januari inclusief inhuur

* de Bibob coördinator valt onder de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Inzet vergunningverlening

Hieronder staan de aantallen te verwachten vergunningaanvragen en meldingen, gerangschikt naar type bouwwerk en aard en naar complexiteit van de aanvragen. Op dit moment zijn er 406 lopende toezichtzaken. Er liggen nog 354 dossiers waarvan de vergunning is afgegeven en nu wordt gewacht op het sein start bouw. De stikstof problematiek, tekort aan personeel in de bouw, start met 10% proefprojecten Wet Kwaliteitsborging, energienormen EPC – BENG en de wet Bibob kunnen invloed hebben op onderstaande aantallen.

Vergunningverlening

 

Verwachting 2020

Versneld regulier

funderingsherstel, dakkapel, 3 weken termijn

400

Regulier

plannen passend in bestemmingsplan, 8 weken termijn

430

Complex regulier

plannen strijdig met het bestemmingsplan maar wel binnen 8 weken afhandelen

370

Uitgebreid

plannen die middels een project-afwijkingsprocedure worden afgehandeld, 6 maanden termijn

35

Sloopmelding

 

100

Vergunningverlening

 

Verwachting 2020

Sloop met asbest

 

555

MAAK/

Stedelijke ontwikkelingsprojecten *

woningbouwprojecten

36

Maatschappelijke ontwikkelingsprojecten

Maatschappelijke projecten (scholen sportverenigingen)

4

Tabel 2. aantallen te verwachten vergunningaanvragen en meldingen

* Onderstaande kaart geeft de vier MAAK gebieden aan waar tot 2040 woningbouw gerealiseerd gaat worden: Centrum Zaandam, Krommenie/Wormerveer, Zaanstad-midden en Poelenburg-Achtersluispolder.

Plaajei54c51d5c-2363-4a5d-88ff-d9f01c869340.jpg

Inzet toezicht tijdens de realisatiefase

Alle risicovolle bouwwerken die vergund zijn, worden tijdens de realisatiefase minimaal één keer gecontroleerd. Voor alle overige niet risicovolle bouwwerken kijken onze constructeurs op hoofdlijnen naar berekeningen en goede resultaten uit het verleden van een bekende uitvoerende partij. Deze manier van werken is in de geest van de Wet kwaliteitsborging, waarbij de verantwoordelijkheid voor een veilig bouwwerk bij de uitvoerende partij ligt. Daarnaast controleren de inspecteurs geen bouwwerken waarvan de vergunningen administratief zijn afgehandeld (BLITTS) of vergunningsvrij zijn verklaard. Het niet uitvoeren van een daadwerkelijke naschouw op deze bouwwerken betekent ook dat handhaving op dergelijke dossiers, mocht dat ooit nodig zijn, lastiger is vanwege het ontbreken van een naschouw. Meldingen over dergelijke dossiers krijgen bij handhaving dus ook een lage prioriteit. Na de startmelding, een melding (klacht) van omwonenden of na een eigen constatering dat de bouw is gestart neemt de inspecteur contact op met de betreffende partij(en). Tijdens dit contact worden de verdere controle momenten besproken. Elk bouwproject is voorzien van een toezichtdossier met daarin een gedegen verslaglegging inclusief eindrapportage van de controle(s). Hoeveel controle momenten er zijn is afhankelijk van het soort bouwwerk.

1.4 Doelstellingen 2020

Voor 2020 zijn de onderstaande doelstellingen opgenomen:

 • Informatieverstrekking aan de inwoners en bedrijven verbeteren; het door ontwikkelen van het vergunningenadvies bij een WABO initiatief en het verbeteren van informatie op de website;

 • Digitalisering van het vergunningenproces; het afhandelen van vergunningaanvragen is in 2019 volledig gedigitaliseerd. In 2020 moet ook het toezicht tijdens de realisatiefase ter plaatse digitaal kunnen worden afgehandeld.

 • Risicovolle omgevingsvergunningen worden minimaal 1x gecontroleerd tijdens de realisatiefase;

 • Inventarisatie aan de hand van de kwaliteitscriteria 2.2 die voortvloeien uit de wet VTH (kwaliteit en capaciteit van het personeelsbestand). Het opstellen van een opleidingsplan.

 • De nog openstaande verbeteringen uit de Big 8 scan uitvoeren, zoals verbeteren van de monitoring.

 • Uitbreiden van de campagnepagina ‘Buiten Gewoon Zaanstad.nl’ met een extra campagnepagina special over handhaving. Op deze pagina zullen de boa’s via bijvoorbeeld een blog vertellen over de hun werkzaamheden en handhavingsacties.

Uitvoering van gemeentelijke toezichtstaken door en voor anderen

Niet alle toezichtstaken worden door de gemeente zelf uitgevoerd. Zo is het volledige takenpakket op het gebied van milieu- en bodemtoezicht ondergebracht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is opdrachtnemer van een kernpakket Milieu en Bodem. Dit zijn de uitvoerende VTH taken die rechtstreeks worden gekoppeld aan de bedrijven en bodemactiviteiten. De bouwactiviteiten voert Zaanstad zelf uit, indien nodig wordt hierbij samengewerkt met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Ook geeft de gemeente Zaanstad indien nodig adviezen hierover aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Het toezicht op het brandveilig gebruik van bouwwerken is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Taken die wij van de VrZW hebben overgenomen zijn ‘laden en lossen van vuurwerk’, gebruiksvergunning voor een tijdelijke inrichting en ‘ontheffing voor de route vervoer gevaarlijke stoffen’.

De VrZW zal voor alle te bezoeken locaties beoordelen en adviseren of er meer of minder contactmomenten nodig zijn aan de hand van de risico’s, ervaringen en het naleefgedrag. Dat kan betekenen dat locaties niet twee maal maar éénmaal worden gecontroleerd. Daarnaast worden de kinderdagverblijven ook dit jaar op een andere manier gecontroleerd. De VrZW zal een ontruimingsoefening houden bij de kinderdagverblijven.

De GGD Zaanstreek-Waterland controleert alle kinderdagverblijven, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders.

Wij voeren voor de OVER gemeenten1 de constructieve toetsing uit voor de WABO.

Calamiteiten

De ervaring leert dat het werkveld van handhaving dynamisch is. Om adequaat in te spelen op actuele opgaven, reserveren we in dit programma flexibel inzetbare capaciteit en middelen. Voor horeca, bestaande bouwwerken en openbaar water wordt hiertoe 10% van de beschikbare capaciteit gereserveerd. Voor het toezicht in de openbare ruimte wordt 7% van de capaciteit gereserveerd. Deze inzet is niet beschikbaar voor nieuwe taken, maar voorziet in een structurele behoefte om in te kunnen spelen op (dreigende) calamiteiten en actualiteiten. De afdelingen Vergunningen en Advies en Toezicht hebben deze ruimte niet binnen de huidige capaciteit omdat het aantal fte is afgestemd op de wettelijke taken. Wanneer extra inzet nodig is gaat dit ten koste van de reguliere werkzaamheden.

Hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijn

De hoogte van dwangsommen en de lengte van begunstigingstermijnen, is vastgesteld in tabellen in verschillende uitvoeringsdocumenten:

 • 1.

  ‘Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen’ Wabo, APV en Bouwbesluit 2012,

 • 2.

  ‘Beleid toezicht Kinderopvang’;

 • 3.

  ‘Horeca Sanctiestrategie en Sluitingenbeleid’; en

 • 4.

  Uniform regionale VTH-strategie OD NZKG 2020-2022’.

2. Wat gaan de afdelingen Vergunningen, Advies en Toezicht doen in 2020?

Hoeis vergunningverlening georganiseerd?
De vergunningverleners werken op basis van aanvragen die binnenkomen via een centraal systeem (Omgevingsloketonline.nl). De afdeling Vergunningen bestaat uit vergunningverleners I, II en III. Dit is gerelateerd aan de moeilijkheidsgraad van de aanvraag. De vergunningverlener is tijdens het vergunningenproces verantwoordelijk van A tot Z. Zij sturen op proces. Het uitgangspunt is dat zij zelf toetsen wat zij kunnen en voor de overige zaken advies opvragen bij de vak adviseurs. De afdeling Advies en Toezicht bestaat uit specialisten I en II, adviseurs, administratie en inspecteurs. In deze afdeling is op diverse vlakken inhoudelijke kennis aanwezig, zoals welstandelijk, planologisch, juridisch, constructief, bedrijfsvoering. Ook de administratieve ondersteuning voor het hele vergunningencentrum is hier ondergebracht. De inspecteurs houden toezicht op de uitvoering van de afgegeven omgevingsvergunningen.
 
Taken Focus afdeling Vergunningen
Vergunningen advies Start middels een quickscan. Planologische- en eventueel monumententoets uitvoeren en de daaruit voortkomende knelpunten benoemen voor de initiatiefnemer. Het overleggen met de initiatiefnemer over de gevraagde aanvullende deeladviezen.
Reguliere aanvraag Het afhandelen van een omgevingsvergunning aanvraag die past in het bestemmingsplan of afgehandeld kan worden middels een reguliere ontheffingsprocedure. Met hierin oog voor de Bibob beleidslijn;
Uitgebreide aanvraag Het afhandelen van een omgevingsvergunning aanvraag die afgehandeld wordt middels een uitgebreide procedure. Met hierin oog voor de Bibob beleidslijn;
Sloop-, en gebruiksmeldingen Het beoordelen of de melding volledig is.
Gebruiksvergunning Het afhandelen van een aanvraag brandveilig gebruik.
 
  Focus afdeling Advies en Toezicht
Horeca vergunningen en andere bijzondere wetten Het afhandelen van aanvragen voor Drank- en horecawetvergunningen en ontheffingen, kansspelen en verkeersbesluiten. Er is extra inzet op Bibob toetsing in het kader van ondermijning.
Parkeervergunningen Het afhandelen van: aanvragen voor diverse parkeer-vergunningen, gehandicaptenparkeerkaarten en -plaatsen.
APV vergunningen Het afhandelen van: aanvragen voor diverse APV vergunningen, ontheffingen, kennisgevingen en meldingen zoals voor evenementen, objecten, standplaatsen, enz.
Advisering Advisering over de juiste (juridische) afhandeling van alle soorten aanvragen middels planologische toetsing en hulp bij juridische vraagstukken. Ambtelijke afhandeling van WABO vergunningaanvragen m.b.t. de welstandsnota en ondersteuning van de Welstandscommissie tijdens de behandeling van de aanvragen. Constructieve toetsing van WABO vergunningaanvragen. Advisering aan medewerkers en het management op het gebied van bedrijfsvoering.
Toezicht Toezicht houden of de uitvoering van de omgevingsvergunning verloopt volgens de wettelijke eisen waarbij tevens aandacht is voor de omgeving waaronder de omliggende groenvoorziening. Waarbij de administratief afgehandelde aanvragen en vergunningsvrijverklaringen niet worden meegenomen.
Ondersteuning Administratieve werkzaamheden verrichten voor alle medewerkers van het Vergunningencentrum. Zoals het inboeken van aanvragen, verzorgen van de juiste dossiervorming, beheer van het OLO, publicatie WABO, enz.
Aandacht voor thema’s werkprocessen, maatwerk
 • 1.

  Het in kaart brengen van de bovenwijkse kosten bij projecten. Bij oplevering van een project treft de gemeente voorzieningen zoals het aanleggen van wegen en riolering. Deze kosten worden nog niet structureel doorbelast aan alle projecten. Een nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen dat de kosten wel worden verhaald.

 • 2.

  In 2019 is gestart met regelmatig overleg met funderingsherstelbedrijven. Dit over de omwikkelingen die er aan komen zoals de WKB en wat dit voor alle partijen betekent. Daarnaast is een verscherpte controle op de werkafspraken aangekondigd. Hiervoor zal een voorstel worden opgesteld voor eventueel extra capaciteit voor toezicht.

 • 3.

  In 2019 is gestart met het inventariseren van vergunningen die in het verleden verleend zijn, maar nooit zijn uitgevoerd. Deze vergunningen zullen worden ingetrokken. Op deze manier kunnen we inzichtelijk maken op welke plekken er nog ruimte is om te ontwikkelen in de gemeente. Ook met het oog op de komende WKB, waar de gemeente toezichthouder blijft op in het verleden verleende vergunningen, is het raadzaam om het vergunningenbestand op orde te hebben. Hoe we omgaan met het intrekken van bouwrechten waar geen gebruik van wordt gemaakt zullen we in beleid vastleggen.

 • 4.

  Het werkproces voor legalisatie en gedogen moet opnieuw worden doorgelicht. Op dit moment kan een legalisatietraject maanden en soms jaren duren. Dit is voor klanten en voor de gemeente een onwenselijke situatie. Door hiervoor termijnen, een duidelijke rolverdeling en goede overdracht tussen afdelingen af te spreken moet dit worden verbeterd.

 • 5.

  Simpele vergunningen kunnen op dit moment administratief worden afgehandeld. Onderzocht wordt of dit nog efficiënter kan worden ingericht en hoe we hier, met het oog op de nieuwe Omgevingswet, in de toekomst mee omgaan.

3. Wat gaat Straattoezicht doen in 2020?

Hoe is het toezicht georganiseerd?
Preventief, actief, wijk- en gebiedsgericht, informatie- gestuurd, projectmatig en surveillance. Toezichthouders controleren dagelijks geparkeerde voertuigen of aan de fiscale betalingsplicht (betaald parkeren) is voldaan. Deze toezichthouders zijn alleen en uitsluitend belast met deze controletaak. Ze zijn daarnaast de ogen en oren voor overige overtredingen welke worden gedeeld met de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) of politie. De controleroutes worden samengesteld op basis van diverse informatiebronnen. Uit fysieke metingen, tellingen, informatie uit parkeerautomaten, ‘belparkeren’ en al opgemaakte naheffingsaanslagen worden na analyse de controleroutes opgesteld. Doel is het naleefgedrag (betalingsbereidheid) verder te verhogen waardoor parkeerregulering verbeterd. Het fiscaal parkeerareaal zal in 2020 in fases naar het westen (van het NS-station Zaandam) worden uitgebreid. Tijdens de controleroutes houden de toezichthouders ook rekening met de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) houden dagelijks toezicht. Zij zijn in de ochtend, middag en avond en in het weekend zichtbaar aanwezig in de stad. Dit doen zij rijdend, fietsend en lopend. Zij spreken bewoners aan op hun gedrag en geven preventief voorlichting over de geldende regels. Daarbij werken zij wijkgericht. Iedere boa is aan een wijk/buurt gekoppeld. Op deze manier is er voor de burger altijd een aanspreekpunt. De boa’s werken hierbij nauw samen met de wijkagent, wijkmanagers en sociale wijkteams. Via bodycams, handboeien en een speciale Agressie App proberen de boa’s bij te dragen aan een veilige werkomgeving voor hen zelf en veilige stad voor de inwoners. De wijkgerichte inzet van de boa’s (gebeurt op basis van (overlast)meldingen van burgers, eigen kennis en (interne) inzetverzoeken. Door al deze informatie te bundelen kunnen de boa’s meerdere hotspots in een wijk tegelijk aanpakken. In gebieden waar veel overlastmeldingen/klachten vandaan komen, wordt extra ingezet totdat het nalevinggedrag weer acceptabel is. Ook reageren de boa’s op meldingen van verwarde personen. De boa’s maken dan een inschatting van de situatie dan ter plaatse, waarna zo nodig wordt opgeschaald naar o.a. de sociale wijkteams. In sommige gevallen kunnen boa’s de zaak zelf afhandelen door bijvoorbeeld een verwarde persoon thuis te brengen.
 
Reguliere taken Focus toezicht
Fout en hinderlijk parkeren o.a. fiscaal parkeren, parkeerverboden, parkeren op fietsstroken en groenstroken en op invalideparkeerplaatsen, trottoirs vrijhouden van obstakels, verkeersveiligheid (verkeer en parkeren) in de wijk bij evenementen, parkeren bij herinrichtingprojecten en handhaven op overtredingen
 
Reguliere taken Focus toezicht
Fout en hinderlijk parkeren van de Busbrug en bij de blauwe zones (zoals de Marktstraat Wormerveer, Krommenie en Zuiddijk).
Overlast parkeren bij scholen Actief controleren parkeren bij in- en uitgaan van scholen.
Overlast fietsers en fiets parkeren Tegengaan van overlast van foutgeparkeerde fietsen in het centrum, Damgebied, Gedempte Gracht en bij de stations. Actief aanspreken van fietsers die door voetgangerszone fietsen (o.a. markt en Damgebied) en in de avond actief fietsers door verwijzen naar de fietsenkelder om te parkeren. In 2020 starten de handhavers met het zelf wegslepen van gevaarlijk geparkeerde scooters.
Overlast betaald parkeren Voertuigen met een buitenlands kenteken en Nederlandse wanbetalers krijgen vanaf 2020 een wielklem wanneer zij niet betalen wanneer zij hun auto parkeren in een betaald parkeergebied. Start onderzoek naar mogelijk invoeren mobiel scannen voor controle op betaald parkeren.
Overige APV o.a. langdurig parkeren van recreatievoertuigen en aanhangwagens, overlast gevende voertuigen (voertuigwrak), registratie van (helinggevoelige) goederen van tweedehands inkoopwinkels, toezicht op reclame, markten en kermissen en voorlichting aan bezoekers van het centrum over zakkenrollers.
Afvalstoffenverordening Handhaven op het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval, grofvuil en dumpen van chemisch afval o.a. XTC.
Overlast Honden Toezicht houden op hondenpoep(opruimmiddel), loslopende honden (aanlijnplicht) en uitvoeren van bestuurlijk traject m.b.t. muilkorf en/of aanlijnplicht gevaarlijke honden. Waarbij de aandacht vooral uit gaat naar de gebieden waarvoor veel meldingen van overlast binnenkomen. De gebiedsgerichte controles worden gepland op tijden waarop de meeste honden uitgelaten worden. Voorbereiden overgang van toezicht en handhaving op de gevaarlijke honden van de politie naar de gemeente in 2020.
 
Reguliere taken Focus toezicht
Overlast alcohol en Drank- en Horecawet Verkoop van alcohol in supermarkten en slijterijen aan jongeren <18 jaar. Gebruik van alcohol door jongeren <18 jaar op hotspot locaties in de openbare ruimte gebruik alcohol bij dag evenementen (kermissen, Immer Gerade Aus) waar jongeren worden verwacht.
Inzet jeugd Boa’s op groepen jeugd(jeugdoverlast), vandalisme, drank- en drugsgebruik in de openbare ruimte Door de inzet van jeugdboa’s is de informatiepositie met betrekking tot de jeugdgroepen sterk verbeterd. Zij monitoren meerdere overlastlocaties verspreid over het gehele grondgebied van de gemeente. Na geconstateerde zorgen of feiten op straat kunnen de jeugdboa’s een huisbezoek afleggen bij een jeugdgroep lid. Regelmatig hebben ze contact en overleg met scholen. Zorgsignalen delen zij in 2020 met partners en betrokken hulpverleners. Zij kunnen verder repressief optreden (waarschuwen, processen-verbaal uitdelen) en persoonsgegevens vorderen. = Daarnaast nemen de jeugdboa’s deel aan 6 Jongeren-netwerkoverleggen (JNO’s ) waarin politie, Sociaal wijkteam (jongerenwerker), straathoekwerk en Jeugdteam samen overleggen. Binnen het JNO hebben de jeugdboa’s als taak: - signalen & informatie inbrengen opgedaan vanuit -werkzaamheden op straat; - meldingen afhandelen en - verslag daarvan uitbrengen; - handhaven op APV-feiten.
Vuurwerk (alleen in december) Toezicht houden op afsteken legaal vuurwerk buiten toegestane afsteektijden, bezit illegaal vuurwerk en doorverwijzen naar bureau Halt.
Camera uitkijkteam Uitkijken van camera’s door boa’s van de afdeling Straattoezicht onder regie van de politie. Met ingang van 2020 gaat de gemeente voor andere buurtgemeenten ook de camera’s uitkijken. Ook zal een boa koppel dagelijks aanwezig zijn in het Inverdan gebied.
 
Reguliere taken Focus toezicht
Ondermijning Uitvoering geven aan het Programma ondermijning o.a. ondermijningszaken en woonfraude.
Opleggen bestuurlijke maatregel Opleggen van een bestuurlijke maatregel aan personen die een inbrekerswerktuig bij zich hebben, drugs of lachgas verkopen. De afdeling Straattoezicht gaat ervaring opdoen om jeugdige overtreders een verwijzing naar het bureau Halt te geven.
Bodycam Met ingang van 2020 worden alle boa’s en (fiscale) toezichthouder uitgerust met een bodycam.
 
Projecten Focus toezicht/inzet
Wijkmaand Iedere maand zal op een Zaanse wijk de focus worden gelegd. Tenminste 1 keer per week zullen alle Boa’s preventief aanwezig zijn in de gehele wijk. Zichtbaarheid en preventieve acties om het naleefgedrag positief te beïnvloeden staan hierbij centraal. Tijdens de wijkmaand zullen de boa’s op tenminste 1 keer een koffie uurtje organiseren in een winkelcentrum, bij een supermarkt, in buurthuizen of bij een sociaal wijkteam.
Actieplan/Pact Poelenburg In 2020 gaan we door met het leveren van een bijdrage aan het actieplan Poelenburg. Een belangrijk onderdeel van het actieplan Poelenburg is het tegengaan van afvaldumpingen in de wijk. Dit houdt in dat er in 2020 ook structureel drie dagen per week in Poelenburg wordt gehandhaafd door 1 koppel handhavers. De handhavers zullen ook structureel gaan meerijden op de vuilniswagen.
Leerwerkbedrijf In 2020 is de afdeling Straattoezicht een leerwerkbedrijf voor boa stagiaires. Onderzoeken mogelijkheid inzet inwoners van Zaanstad, die al een langere tijd een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (zogenoemde participanten), Zij krijgen een kans aangeboden om werkervaring op te doen en eventueel een opleiding te volgen op handhavingsgebied. De bedoeling is dat het wielklemmen en beheer fietsenstalling mede wordt uitgevoerd door deze participanten.
Aandacht voor thema’s preventie, burgerparticipatie, maatwerk en informatie-gestuurd werken
 • Gerichte voorlichting geven aan bewoners over het voorkomen van woninginbraken in wijken waar de meeste woninginbraken voorkomen.

 • Organiseren van de ‘dag van de boa’. Tijdens deze dag zal de communicatiestrategie verder worden uitgerold en zal het werk van de boa en de boa als gastheer/gastvrouw centraal staan.

 • Lesgeven over verkeersveiligheid en parkeergedrag op basisscholen.

 • Inzet van handhavingscommunicatie bij diverse onderwerpen, zoals in- en uitpakken van caravans en vouwwagens rondom schoolvakanties en de week van de veiligheid.

 • Ontwerpen van flyer over de werkwijze van de bodycam.

 • Inzet filmpjes van de werkzaamheden van de boa’s via sociale media en eigen campagnepagina voor en door de boa’s.

 • De gemeente start een gemeente brede bewustwordingscampagne voor verbreden toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Indien bij deze campagne een bijdrage wordt verwacht van de boa’s zal dit mogelijk ook zorgen voor extra werkzaamheden bij afdeling Straattoezicht. Hoeveel extra capaciteit hiervoor nodig is moet nog worden bepaald.

4. Wat gaat Gebruikstoezicht doen in 2020?

Hoe is het toezicht georganiseerd?
Bestaande bouw/ruimtelijke ordening: De toezichthouders ontvangen digitale meldingen en handhavingsverzoeken van burgers. De toezichthouders onderzoeken of er sprake is van een overtreding. Afhankelijk van de soort overtreding en de situatie wordt de melding telefonisch bevestigd aan de melder. Bij situaties die na dossieronderzoek nog onduidelijk zijn, volgt een controle ter plaatse. De toezichthouder gaat het gesprek aan met de overtreder voorafgaand aan de start van een formeel handhavingstraject. Bij een handhavingsverzoek wordt altijd een handhavingstraject gestart en wordt de geconstateerde overtreding schriftelijk bevestigd. Daarnaast vindt er op enkele thema’s en projecten actief toezicht plaats. In de wijken vindt geen actief toezicht plaats, maar wordt uitsluitend afgegaan op (overlast)meldingen. Spoedeisende en gevaarlijke situaties worden wel actief opgepakt. Funderingen: De gemeente monitort een groeiend aantal woningen met een kwetsbare fundering. Bij de aanpak van funderingen werken de afdelingen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel en Realisatie en Beheer samen met de afdeling Gebruikstoezicht. De toezicht taken zijn uitsluitend bedoeld om onveilige situaties (bezweken funderingen) te kunnen signaleren d.m.v. monitoring van het zakkinggedrag van bouwblokken via meetbouten. Actieve communicatie naar bewoners over de zakkingsnelheid van hun fundering vindt normaal gesproken vooraf plaats door het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel. Milieu- en bodemtoezicht: Milieu: Bedrijven zijn onderverdeeld in risicovolle branches (vooral vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid) tot laag- risicovolle branches. De bedrijven worden gecontroleerd volgens 4 uitvoeringsniveaus. Bedrijven die vallen onder de risicovolle branches worden gecontroleerd volgens het hoogste uitvoeringsniveau (niveau 4, jaarlijkse controle) en bedrijven die vallen onder laag-risicovolle branches worden alleen reactief gecontroleerd volgens het laagste uitvoeringsniveau (niveau 1, naar aanleiding van ingediende overlastmeldingen). Bodem: De bodemtoezichthouder houdt toezicht op het uitvoeren van (complexe) bodemsaneringen en het toepassen van grond en bouwstoffen. Bij de meest risicovolle categorieën wordt bij iedere melding toezicht gehouden. Bij de minder risicovolle categorieën wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden. Het toezicht op bedrijven en bodem ligt bij de Omgevingsdienst NZKG. Brandveilig gebruik: periodiek, objectgericht en projectmatig. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) houdt toezicht op het brandveilig gebruik van bestaande bouwwerken. In Zaanstad vallen ongeveer 539 objecten onder de vergunningplicht van brandveilig gebruik en gebruiksmeldingsplicht. De bouwwerken zijn onderverdeeld in risicoklassen 1 t/m 4, waarbij klasse 1 het hoogste risico is en klasse 4 het laagste risico is. Kinderopvang: de GGD Zaanstreek-Waterland houdt voor de gemeente Zaanstad toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD werkt bij het toezicht op grond van risicoprofielen. Dit houdt in dat een voorziening voor kinderopvang via een risicomodel een kleur krijgt toegekend. De kleur bepaalt de mate van zorg bij de locatie. Groen, (geen zorg) via geel, oranje tot rood, (grote zorg). Hoe groter de zorg hoe meer en uitgebreider er toezicht zal worden gehouden.
 
Reguliere taken Focus toezicht
Funderingen In 2019 gaat de gemeente verder met het monitoren van funderingen en waar nodig treden we handhavend op.
Brandveilig gebruik bouwwerken De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) zal 184 objecten met een gebruiksvergunning en 91 objecten met een gebruiksmelding controleren aan de hand van risico’s, ervaringen en naleefgedrag. Verder zal VrZW meedoen bij de controles rondom ondermijning en wordt het project inpandige gangen afgerond. In samenwerking met de OD NZKG zal de VrZW alle bekende vuurwerkopslagen in de gemeente Zaanstad controleren. In een opdrachtbrief zal de gemeente aan de VrZW specifiek opdracht geven voor het uitvoeren van toezicht op de brandveiligheid van bestaande bouwwerken.
Bestemmingsplannen Ondersteunen van de afdeling Omgevingsplannen door het inventariseren van locaties aan de hand van de planning van de actualisatie van bestemmingsplannen/omgevingsplannen (en zogenaamde veegplannen).
Bestaande Bouw Controle van meldingen Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)· en bouwwerken met een tijdelijke vergunning.
Slopen van bouwwerken Toezicht op sloopwerkzaamheden risicovol bouwwerk die zonder sloopmelding /sloopvergunning worden uitgevoerd en waarbij (vermoedelijk) asbest aanwezig is.
Meldingen bestaande bouw Reageren op meldingen en verzoeken tot handhaving van burgers o.a. op het onveilig gebruik van bouwwerken en percelen, slechte (technische) staat van bouwwerken, zorgplicht en verpauperde panden.
Onderzoekplicht (Landelijk) Voortzetten toezicht houden op de vanuit het rijk opgelegde (constructieve) onderzoeksplicht naar breedplaatvloeren, controles op uit te voeren maatregelen onderzoekplicht galerijvloeren flatgebouwen en brandveiligheid gevels. Inventariseren van aanwezige kleine spa’s in de gemeente (kleine zwembaden).
Onderzoekplicht (provinciaal) Informatie geven aan de provincie en toezicht houden op de vanuit de provincie opgelegde thema projecten o.a. constructieve veiligheid platte daken, illegaal gebruik van agrarische opstallen en evenementen en omgevingsrecht.
Ondermijning Uitvoering geven aan het Programma Ondermijning.
 
Reguliere taken Focus toezicht
Kinderopvang Verwerken van aanmeldingen, uitschrijvingen, verhuizingen en andere wijzigingen in het landelijk register kinderopvang. De GGD Zaanstreek-Waterland controleert op kindercentra en gastouderbureaus. Het aantal inspecties bij gastoudervoorzieningen worden in 2020 geïntensiveerd door meer inspecties jaarlijks uit te voeren. In een opdrachtbrief zal de gemeente aan de GGD specifiek opdracht geven voor het uitvoeren van het toezicht op de kinderopvang.
Milieutoezicht Uitvoeren van integrale controles bij verschillende branches/bedrijven zoals vermeld in het nog op te stellen VTH uitvoeringsprogramma Zaanstad 20202.
Bodemtoezicht Uitvoeren van risico gestuurde controles bij diverse bodemsaneringen, nazorglocaties en meldingen van grondverzet zoals vermeld in het nog op te stellen VHT uitvoeringsprogramma Zaanstad 2020.
 
Projecten Focus toezicht/inzet
Illegale bewoning Toezicht op bedrijventerreinen waar mogelijk illegale bewoning plaatsvindt.
Aandacht voor thema’s preventie, burgerparticipatie, maatwerk en informatie-gestuurd werken
 • Maatwerkbeslissingen op overtredingen waar dat mogelijk is.

 • Voorbereiden op de komst van de Omgevingswet door het inventariseren wat deze wet voor effect heeft op toezicht en handhaving.

 • Voorbereiden op de invoering van de Wet kwaliteitsborging.

 • Voorlichting geven over landelijke updates over asbest vrije daken.

 • Actualiseren van het huidige funderingsbeleid.

 • Herhalingstraining van toezichthouders en juristen op het werken conform de sanctiestrategie uit het beleidsplan VTH 2019-2021.

 • Samen met de VrZW organiseren van een training bouwtechnische aspecten brandveiligheid. Toezichthouders bijscholen zodat zij goed inzicht houden in de bouwtechnisch aspecten van de brandveiligheid. Tijdens de training is ook aandacht voor ondermijning.

5. Wat gaat het team Horeca en ondermijning doen in 2020?

Hoe is het toezicht georganiseerd?
De toezichthouders van het team horeca en ondermijning controleren zowel overdag als in de avond en nacht de horecabedrijven op het naleven van regels. Ook kijken de toezichthouders naar actualiteit van vergunningen en of de APV en Drank- en Horeca voorschriften worden nageleefd. Tijdens grote en middel grote evenementen houden de toezichthouders toezicht en treden zo nodig handhavend op. Bijna alle toezichttaken die de gemeente op het gebied van horeca en openbare orde wettelijk verplicht is om uit te voeren of op basis van lokaal beleid belangrijk zijn, hebben een hoge prioriteit. Voor 2020 voorzien we nog forse inzet op ondermijning. Doordat de beschikbare capaciteit niet toereikend is om al deze hoog geprioriteerde taken met evenveel aandacht op te pakken, gaan we in 2020 met integrale controlebezoeken door. Dit betekent dat we tijdens de controles meerdere activiteiten clusteren in 1 bezoek.
 
Reguliere taken Focus toezicht/inzet
Meldingen horeca Alert reageren op meldingen en verzoeken tot handhaving van burgers.
Verzoeken van de politie (bestuurlijke rapportage) Actie ondernemen op basis van de ontvangen verzoeken van de politie om een bestuurlijke maatregel te nemen vanwege overtredingen van o.a. portier verplichting of sluitingstijden.
Verzoeken politie artikel 13B Opiumwet Actie ondernemen op basis van de ontvangen verzoeken van de politie om een bestuurlijke maatregel te nemen zoals het sluiten van een horecapand.
Toezicht houden op veiligheid (muziek) evenementen Controleren op de Drank- en Horecawet (DHW), overlast en veilig verloop van grote en/of middel grote evenementen vermeld op de evenementenkalender 2020. Aanwezig zijn bij evenementen waar muziek wordt gedraaid om klachten over deze muziek evenementen terug te dringen.
 
Reguliere taken Focus toezicht/inzet
Horeca APV/DHW Integrale controle op o.a.
 • exploitatie van een horeca inrichting zonder Drank- en Horecawet vergunningen of zonder exploitatievergunning

 • gevaar openbare orde/woon en leefklimaat; slechtlevensgedrag

 • voldoen aan milieuregels (o.a. geluid, geur, afval en afvalwater)

 • controle op APV /Vergunningvoorschriften zoals terrasvoorschriften, sluitingstijden en portier

 • controle op aanwezigheid leidinggevende

 • toezicht op naleving regels exploitatie van para commerciële inrichting op bepalingen DHW /APV

 • controle op overige bepalingen uit de DHW /APV bij een horeca bedrijf zoals het plaatsen van objecten openbare ruimte en terras.

 • schenken van alcohol aan jongeren <18 in horecabedrijven, sportkantines, buurthuizen

In 2020 controleert de gemeente 1/3 van alle horeca inrichtingen programmatisch. Deze inrichtingen zijn in 2019 niet aan bod gekomen .
Ondermijning Uitvoering geven aan het programma Ondermijning van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.
 • Handhaving op overige ernstige openbare orde zaken en georganiseerde criminaliteit.

 • Controle op coffeeshops.

 • Handhaving op illegale prostitutie.

 • Sluiten van bedrijven of (drugs) panden (artikel 13B Opiumwet, drugshandel).

 
Projecten Focus toezicht/inzet
Project toezicht op para commerciële inrichtingen Toezicht houden op voldoen aan de wet- en regelgeving van o.a. sportkantines, buurthuizen, kerken etc.
Aandacht voor thema’s preventie, burgerparticipatie, maatwerk en informatie-gestuurd werken
 • Actualiseren van het handhavingsbeleid artikel 13 B.

 • Actualisatie van het preventie- en handhavingsplan/werkwijze alcohol. Dit plan hangt nauw samen met de Gezondheidsvisie en het daarbij behorende uitvoeringplan Gezondheid.

6. Wat gaat Havens en vaarwegen doen in 2020?

Hoe is het toezicht georganiseerd?
Gebiedsgericht en informatie-gestuurd. Vanaf een patrouillevaartuig houden boa’s en toezichthouders dagelijks toezicht op het water. Het toezicht voeren zij uit op basis van eigen waarnemingen, meldingen en vooraf verkregen informatie. De inzet van toezicht op het water is afhankelijk van: - Het seizoen; in het voorjaar en zomer is er meer inzet bij evenementen, toezicht op de waterrecreanten, cruiseschepen en motorchartervaart en zwemmers. In de winter ligt het accent meer op controleren van ligplaatsen en schouwwerkzaamheden. - Het tijdstip van de dag; de ochtend is bijvoorbeeld geschikt voor het uitvoeren van inspectie werkzaamheden binnenvaart en aanspreken van snelheidsovertreders. De middag en avond lenen zich meer voor controle op de verlichting van vaartuigen en te diep geladen schepen.
 
Reguliere taken Focus toezicht
Vaarregels Toezicht op gebruik vaarweg en vaarregels en vaargedrag beroepsvaart. Toezicht op diepgang schepen Wilhelminasluis, plaats vaarweg (voldoende zicht rondom schip, stuurboordwal en niet in dode hoek varen) gebruik verlichtingen en reddingsvest en negeren van verkeersaanwijzingen.
APV/Havenverordening Beschikbaar houden van gereserveerde afmeerplekken voor o.a. cruiseschepen en rondvaartboten. Toezicht op gebruik van Automatic Identification System (AIS) voor veiligheid. Toezicht op personenvervoer veren en rondvaartboten. Door een toename van veerponten en rondvaartboten komen er meer toeristen naar Zaanstad. Waarmee de focus komt te liggen op de veiligheid, kwaliteit bemanning en deugdelijkheid van het schip. Controle bepalingen Havenverordening in de zeehavens.
Vlotte en veilige doorvaart Actief begeleiden van bijzondere en gevaarlijke transporten over de Zaan en begeleiden van (duik)werkzaamheden. Dit vindt plaats door inzet van patrouillevaartuigen als vanuit de Centrale Post brugbediening. Ook controle op vergunningsvoorwaarden. Voorbereiden op Sail Amsterdam/Zaandam.
Veilig verloop van evenementen Aanwezigheid op het water evenementen op de Zaan.
 
Projecten Focus toezicht/inzet
Innemen van een ligplaats Controleren van en handhavend optreden tegen schepen die ongeoorloofd en/of zonder vergunning een ligplaats innemen.
Snelheid van schepen Snelle motorboten, waterskiën. Aanspreken op vaargedrag van zowel schippers van recreatievaartuigen en beroepsvaart.
Zwemmen en op bruggen klimmen en/of afspringen Aanspreken van zwemmers op hun gedrag. Inzet van filmpjes gericht op zwemmen en springen en klimmen van/op bruggen.
Toezicht generatorverbod Toezicht houden op de naleving van het generatorverbod.
Roodlicht controle Voortzetten roodlicht campagne (campagne gericht op schoolkinderen en volwassen).
Controle vaargedrag buitengebied3 Zichtbaar aanwezig en actief contoleren van snelheid, vaargedrag, gebruik dodemansknopen reddingsvest in het buitengebied tijdens het vaarseizoen en juiste kentekens op schepen. Samenwerken bij de aanpak vaarsnelheid met waterpartners door gebruik te maken van elkaars vaartuigen in het gebied.
Aandacht voor thema’s preventie, burgerparticipatie, maatwerk en informatie-gestuurd werken
 • Inzet van handhavingscommunicatie (artikelen en films) bij diverse onderwerpen en aanspreken van schippers op hun vaargedrag.

 • Lesgeven over bruggen door een brugwachter aan leerlingen van basisscholen die in de buurt van een brug zijn gevestigd (uitleg van de brugbediening, gevaar, en vaarregels. De les richt zich niet alleen op fout gedrag, maar vooral op gewenst gedrag).

 • Meedoen aan 1landelijke handhavingsdag op het water.

 • Onderzoeken mogelijkheid invoeren registratieverplichting voor vaartuigen.

 • Onderzoeken mogelijkheid inzet van jongeren die al een langere tijd een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (zogenoemde participanten). Zij krijgen een kans aangeboden om werkervaring op te doen. De bedoeling is dat het voorlichten over vaarsnelheid mede wordt uitgevoerd door deze participanten.

 • Toezichthoudende bevoegdheden regelen voor toezichthouder voor het kunnen uitvoeren van scheepsmilieucontroles.

Ondertekening


Noot
1

OVER gemeenten zijn de samengevoegde serviceorganisaties van de gemeenten Oostzaan en Wormerland.

Noot
2

Het VTH uitvoeringsplan Zaanstad 2020 zal door de Omgevingsdienst NZKG in het eerste kwartaal in 2020 worden opgesteld en vastgesteld.

Noot
3

Om snelle motorboten te kunnen bekeuren op hun registratienummer, snelheid en het in beslag kunnen nemen van hun boot en moeten er eerst afspraken worden gemaakt met het OM en Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier).