Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016

1.Inleiding

In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (IVP) zijn de ambities voor de komende vier jaar op het gebied van veiligheid in Zaanstad beschreven. In maart 2014 heeft de gemeenteraad het IVP vastgesteld. Op basis van het IVP wordt door het college in samenwerking met de belangrijkste veiligheidspartners in de Driehoek jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld.

In voorliggend Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 (UP) wordt beschreven welke acties het komend jaar worden ondernomen op de in het IVP opgenomen prioriteiten. De reguliere werkzaamheden worden hier niet verder toegelicht. De Driehoeksmonitor is op 6 oktober 2015 in het Zaanstad Beraad besproken. Naar aanleiding van deze bespreking zijn er geen nieuwe thema’s naar voren gekomen die extra aandacht vergen.

2. Ambitie

Zaanstad is -in vergelijking met de andere G32-gemeenten- een veilige gemeente. Het doel is om dat de komende jaren te blijven. Uit het huidige veiligheidsbeeld komen geen acute veiligheidsproblemen naar voren. Voor alle gekozen prioriteiten zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd.

De ambities uit het veiligheidsplan op het gebied van veiligheid in Zaanstad hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

 • ·

  Sociale kwaliteit;

 • ·

  Objectieve veiligheid;

 • ·

  Jeugd en veiligheid;

 • ·

  Georganiseerde criminaliteit.

Alle prioriteiten krijgen jaarlijks door concrete acties de aandacht die zij verdienen. Ieder jaar is er extra aandacht voor enkele specifieke thema’s binnen de opgestelde prioriteiten. Voor 2015 en 2016 is Contra-terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) als extra thema opgenomen. Voor 2016 zijn hier de thema’s woonoverlast (sociale kwaliteit) en geweld (objectieve veiligheid) aan toegevoegd.

Het onderwerp Veilige Publieke Taak (VPT) is in het IVP niet als één van de prioriteiten opgenomen, maar krijgt wel extra aandacht gedurende de uitvoering van dit programma. In de uitvoeringsprogramma’s zal de voortgang worden gemonitord.

3. Prioriteit Sociale kwaliteit

Sociale kwaliteit

Het niveau van de sociale kwaliteit van een buurt kenmerkt zich onder andere door de betrokkenheid van bewoners, de aanwezigheid van sociale netwerken en de mate van informele sociale controle. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burenruzies, multiprobleem-huishoudens, illegale bewoning, drank- en drugsoverlast, prostitutie en zwervers.

Indicatoren

i268017id86df25b-5532-46b5-a5d1-8995e18e1fab.jpg

Acties 2016

Nieuw op te starten

De werkgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) van het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland (SIV NH) is opgericht vanwege de toename van het toegenomen aantal incidenten met gestoorde personen. De werkgroep onderzoekt o.a. de mogelijkheden voor inzet van de psycholance.

 

Er wordt een nieuw coffeeshopbeleid opgesteld. In dit beleid wordt het ingezetenen-criterium opgenomen en is er aandacht voor het locatiebeleid.

 

In samenwerking met partners worden de mogelijkheden in beeld gebracht om aanvullende interventies in te zetten bij complexe woonoverlast.

Voortzetten / intensiveren

Sinds november 2015 is er een pilot OGGZ Vroegsignalering gestart, waardoor verwarde personen die op straat zijn aangetroffen sneller een intake krijgen. Doordat deze verwarde personen direct worden doorverwezen naar de juiste instantie, krijgen zij snel de zorg die nodig is en kan verdere escalatie worden voorkomen.

4. Prioriteit Objectieve veiligheid

Objectieve veiligheid

Deze prioriteit richt zich op vormen van criminaliteit die een grote impact hebben op de slachtoffers en veel onrust en onveiligheidsgevoelens (kunnen) veroorzaken. Het gaat hierbij om de thema’s:

 • -

  High Impact Crimes (HIC’s). Hieronder vallen overvallen, woninginbraken en straatroven.

 • -

  Geweld

 • -

  Kindermishandeling en huiselijk geweld

4.1 High Impact Crimes en Geweld

Indicatoren

i268018i31711ed5-5d65-4b5f-9517-9f0a37975a17.jpg

Acties 2016

Nieuw op te starten

Bestaande acties zoals het Donkere Dagen Offensief en het gericht inzetten van capaciteit en preventieve communicatie, zullen worden voortgezet. Daarnaast wordt er een verdiepingsanalyse uitgevoerd op de HIC’s. Deze zal leiden tot een nieuwe, gezamenlijke aanpak met extra aandacht voor hot spots, hot crimes en hot shots/groups.

Voortzetten / intensiveren

Momenteel staat er voor 2016 één overvalpreventietraining gepland voor ondernemers. Indien er behoefte is zullen er meerdere georganiseerd worden.

 

In het kader van de integrale aanpak straatroven heeft de gemeente Zaanstad samen met de Politie en het onderwijs lessen ontwikkeld die aansluiten op landelijke campagnes vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Campagnes als ‘Hier waak ik’, ‘Mijn straatwaarde’ en ‘Straatroof is triest’ zijn hierin verwerkt. Het komende jaar zullen de lessen worden gegeven op scholen.

 

Op internet zijn zogenoemde crimemaps te raadplegen, die inzicht geven in het aantal (pogingen) woninginbraken per buurt. De gemeente gaat hier de komende periode meer bekendheid aan geven.

 

Er zijn eind 2015 twee lopende projecten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in de winkelgebieden Wormerveer en Zaandam Centrum. Het KVO in Wormerveer wordt in 2016 geëvalueerd. Bij een positieve beoordeling krijgt het KVO een derde ster en wordt het samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie en gemeente verlengd met twee jaar. Het winkelgebied Saendelft probeert in 2016 opnieuw een KVO-ster te behalen.

 

Op dit moment zijn er drie burgerparticipatiegroepen (Ogen en Oren) op het gebied van veiligheid actief in de wijken Westerwatering, Rooswijk, Westerkoog en Poelenburg. In 2016 worden deze voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.

 

De pilot Veilig Wonen is afgerond en opgenomen in de WoonVisie van Zaanstad. Hierdoor zullen de gemeente, politie en woningbouwcorporaties de komende jaren blijven samenwerken op het gebied van inbraakpreventie.

 

Het OM zal de positie van slachtoffers verder verbeteren door middel van onder andere adequate informatievoorziening en speciale voorlichtings-bijeenkomsten.

 

Sinds 1 april 2015 is het voor slachtoffers makkelijker geworden om hun schadevergoeding te krijgen. Het is nu mogelijk om in het kader van schadeafhandeling de schadevergoeding te laten incasseren door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in het geval van Strafbeschikking.

4.2 Kindermishandeling en huiselijk geweld

Indicatoren

i268019i55af5062-b73c-4020-bb2a-0468db2c5328.jpg

Acties 2016

Nieuw op te starten

Meerdere betrokken partners waaronder de politie, gemeente, Openbaar Ministerie (OM), Veilig Thuis, onderwijsinstellingen en kindercentra, hebben zich gecommitteerd aan een intensievere aanpak van kindermishandeling. In 2016 zal er een nieuwe aanpak gerealiseerd worden.

 

Er is voor 2016 een speciaal Actieplan Kindermishandeling opgesteld met als doel het realiseren van een veiligere omgeving voor kinderen in Zaanstad en het bieden van handelingsperspectief bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Voortzetten / intensiveren

De pilot ‘Huiselijk Geweld Monitor’ is eind 2015 afgerond. Het doel van de monitor is inzicht krijgen in het ontstaan van huiselijk geweld. Op basis van de evaluatie in 2016 krijgt dit project een vervolg.

 

Zaanstad is sinds 2015 een last resort-gemeente geworden. Dit betekent dat mishandelde en misbruikte kinderen op het stadhuis terecht kunnen voor opvang en hulp.

5. Prioriteit Jeugd en veiligheid

Jeugd en veiligheid

Bij de prioriteit Jeugd en Veiligheid gaat het om veiligheidsproblematiek en overlast veroorzaakt door jongeren, al dan niet in groepsverband. Verschijnselen binnen dit thema zijn zowel de overlast van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte als individuele jongeren met meerdere antecedenten (veelplegers) die in bepaalde opzichten de maatschappelijke aansluiting hebben verloren.

Indicatoren

i268020ia3e2e1d8-d0c0-4cef-83fb-455fd304d680.jpg

Tabel 1

 

2012

2013

2014

2015

Doelstelling 2018

Hinderlijke jeugdgroep

6

5

7

7

3

Overlastgevende jeugdgroep

0

0

2

2

0

Criminele jeugdgroep

0

0

0

0

0

Acties 2016

Nieuw op te starten

In 2016 worden de medewerkers van het Jongeren Netwerk Overleg (JNO) getraind in de straatcontactmethode.

Voortzetten / intensiveren

In 2016 worden de jeugdgroepen in beeld gebracht door middel van een groepsscan. Daarnaast wordt onderzocht of een verdere professionalisering mogelijk is door een methodische aanpak van jeugdgroepen. Zaanstad werkt hiervoor samen met het landelijke projectteam.

 

De succesvolle pilot met de inzet van jeugdboa’s loopt door tot juni 2016.

 

De afdelingen Gebruikstoezicht en Straattoezicht intensiveren het toezicht op artikel 45 Drank- en Horecawet. Dit artikel verbiedt het jongeren onder de 18 jaar om alcohol bij zich te hebben.

6. Prioriteit Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit

Bij deze prioriteit gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die ondermijnend werken. De structuur van de maatschappij kan hierdoor worden verzwakt of misbruikt. Gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen (zoals vergunningen) kunnen hier ongewild voor misbruikt worden. Er kan sprake zijn van een verwevenheid tussen boven- en onderwereld. Misdaadbranches die het betreft zijn bijvoorbeeld drugshandel, vastgoedfraude en mensenhandel.

i268021i139160c1-ed1f-47e5-88d9-919fa0330391.jpg

Acties 2016

Nieuw op te starten

Zaanstad heeft in 2015 besloten mee te doen met de pilot ‘stoplicht-convenant’. De politie, makelaars en gemeenten werken samen om meer grip te krijgen op personen die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit. Hiermee krijgen makelaars een signaal als ze hun pand aan criminelen willen verhuren. De operationele fase van deze pilot zal starten in 2016.

 

In 2016 wordt er een integrale controle van growshops binnen de gemeente Zaanstad gehouden.

 

In 2016 wordt het BIBOB-beleid geactualiseerd en waar mogelijk uitbreid. Daarbij wordt onder meer aandacht geschonken aan betere stroomlijning van de interne processen.

Voortzetten / intensiveren

In 2015 zijn op het gebied van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit binnen het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) diverse onderzoeken gestart, die in 2016 nog doorlopen. Deze hebben als doel beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ondermijning.

 

De gemeente Zaanstad is sinds 2015 aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Het doel hiervan is om op basis van risicogerichte huisbezoeken de kwaliteit van de Basisregistratie Personen te verhogen. In 2016 worden de eerste resultaten verwacht.

7. CTER (Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering)

Radicalisering/CTER

De aanpak van radicalisering is een van de belangrijkste thema’s in het (inter)nationale veiligheidsbeleid. Jihadisme vormt op dit moment een substantiële bedreiging voor onze veiligheid. De ontwikkelingen op het gebied van radicalisering vragen om extra aandacht van verschillende veiligheidspartners. Er wordt ingezet op zowel een preventieve als repressieve aanpak.

Acties 2016

Voortzetten / intensiveren

Er is een integrale samenwerking tot stand gebracht tussen de politie, OM, Koninklijke Marechaussee, Veiligheidshuis en 36 gemeenten. Binnen dit samenwerkingsverband wordt voornamelijk gekeken naar repressieve maatregelen.

 

In 2015 hebben awareness-trainingen plaatsgevonden voor de AOV’ers van gemeenten, Veiligheidshuizen, politie en OM. Het komend jaar worden deze trainingen ook georganiseerd voor gemeentelijke eerstelijns-functionarissen zoals leerplichtambtenaren, BOA’s en medewerkers van burgerzaken.

8. Veilige Publieke Taak (VPT)

Sociale kwaliteit

Het is van groot belang dat mensen die een publieke taak vervullen hier op een veilige en integere manier invulling aan kunnen geven. Incidenten met agressie of geweld kunnen dit echter in de weg staan. Geweld tegen ambtenaren wordt vaak niet gemeld.

Indicator

2012

2013

2014

2015

Meldingenagressie-incidenten via formulier

50

31

38

45

Meldingen via de agressieapp

n.v.t.

n.v.t.

38

93

Totaal gemelde incidenten

50

31

76

138

Bron: Gemeente Zaanstad

Acties 2016

Nieuw op te starten

Er is een MeldAgressie-app ontwikkeld om agressie en geweld beter te registreren. Deze wordt inmiddels gebruikt bij de afdeling Straattoezicht (zowel team BOA als team Fiscaal), Burgerzaken en het KCC. In 2016 zullen ook de medewerkers van de afdeling Havens en Vaarwegen deze app gaan gebruiken om incidenten te registreren.

 

Het GIR (Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem) wordt ingevoerd voor de afdelingen die nu gebruik maken van het meldformulier agressie. Dit systeem is uitgebreider dan de agressie app die gebruikt wordt voor agressie buiten het stadhuis.

 

Er wordt een VPT-protocol opgesteld, waarbij vooral aandacht is voor bewustwording en normstelling. Het is de ambitie is deze per 1-1-2017 vast te stellen.

Voortzetten / intensiveren

De trainingen agressiebeheersing worden komend jaar voortgezet en uitgebreid.