Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Stadshart Zaandam 2019 - 2023
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Stadshart Zaandam 2019 - 2023

Ondergetekenden,

de gemeente Zaanstad, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. J. Hamming, burgemeester, namens burgemeester en wethouders van Zaanstad, hierna verder te noemen ‘de gemeente’,

en de Stichting BIZ Stadshart Zaandam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd in haar hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van deze stichting, hierna verder te noemen ‘de stichting’,

hier gezamenlijk genoemd ‘Partijen’,

overwegende dat,

 • de stichting kenbaar heeft gemaakt voor het centrum van Zaandam te willen komen tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones en de gemeente heeft verzocht hieraan medewerking te verlenen;

 • de stichting uitsluitend als statutaire doelstelling heeft het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone;

 • de stichting het plan, getiteld BIZ-plan Stadshart Zaandam 2019-2023 heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij voornemens is de BIZ-subsidie aan bovengenoemde activiteiten te besteden;

 • de stichting een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers van de panden) in het gebied Stadshart Zaandam;

 • daarbij van de in totaal 100 benaderde bijdrage plichtige ondernemers in het BIZ-gebied heeft 97% zich uitgesproken vóór de instelling van een BIZ voor het gebied Stadshart Zaandam;

 • daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de instelling van een BIZ;

 • de gemeente en de stichting te kennen hebben gegeven zich daarom te zullen inspannen om te komen tot een bedrijveninvesteringszone voor het gebied Stadshart Zaandam,

 • op de aan de stichting te verstrekken subsidie de bepalingen over subsidies uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn

komen het volgende overeen:

1. Begrippen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 • Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

 • Verordening: de Verordening op de heffing en invordering van een bijdrage bedrijveninvesteringszone en op de subsidie Stadshart Zaandam 2019-2023;

 • BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet en de Verordening wordt verstaan;

 • BIZ-subsidie: de op basis van de Verordening te verlenen subsidie;

 • College: het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad;

 • Gebied: de in en bij de Verordening aangewezen bedrijveninvesteringszone.

2. Doel van de overeenkomst

 • 1.

  Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 1, lid 3 en lid 5 van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen Partijen te regelen met betrekking tot de instelling van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het gebied Stadshart Zaandam, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ, alsmede afspraken te maken over de activiteiten waarvoor de BIZ-subsidie wordt verleend.

 • 2.

  Deze overeenkomst is een uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Met deze overeenkomst verplicht de stichting zich om de activiteiten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van het BIZ-plan Stadshart Zaandam 2019-2023, uit te voeren en om de te ontvangen subsidie uitsluitend daarvoor aan te wenden.

3. Duur van de overeenkomst

 • 1.

  De overeenkomst treedt in werking op de dag dat het college vaststelt dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 van de Wet, wordt voldaan aan het over voldoende steun bepaalde in artikel 5 van de Wet en loopt af na het einde van de eerste gesubsidieerde periode.

 • 2.

  De overeenkomst wordt van rechtswege telkens met één jaar verlengd en eindigt van rechtswege op 31 december 2023, of zoveel eerder als de subsidierelatie met de stichting eindigt.

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft

Het gebied waarvoor de BIZ Stadshart Zaandam wordt ingesteld omvat de straten of delen van straten die gelegen zijn binnen de begrenzing, die is aangegeven op de kaart die deel uitmaakt van de Verordening.

5. Informatieplicht stichting

De stichting bericht de gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en eventuele reglementen, dan wel in de uitvoering van het BIZ-plan dat bij deze overeenkomst is gevoegd.

6. Draagvlakmeting

 • 1.

  De gemeente zal in 2018 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen, zoals bepaald in artikel 5 van de Wet.

 • 2.

  De stichting zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ te creëren en de gemeente ter zijde staan bij deze meting.

7. Beëindiging van de BIZ

 • 1.

  De stichting kan de gemeente, indien zij voldoet aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening in te trekken.

 • 2.

  Indien de gemeenteraad daartoe besluit:

  • a.

   stelt het college de subsidie vast met ingang van de datum van het intrekken van de verordening, waarbij de eindafrekening plaatsvindt naar deze datum met dien verstande dat:

   • indien een batig saldo overblijft, dit door de stichting conform haar statuten zal worden

   • besteed;

   • indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de stichting blijft.

 • 3.

  Als, ongeacht om welke reden, de Verordening (deels) onverbindend wordt verklaard, wordt ingetrokken of anderszins zijn werking verliest, wordt subsidieverlening op grond van de Verordening beëindigd.

8. Overleg

Partijen overleggen ten minste twee keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan.

9. Inzet van de gemeente

Met de BIZ-subsidie kunnen alleen activiteiten worden ondernomen, bedoeld om een hogere kwaliteit aan voorzieningen tot stand te brengen die de gemeente op grond van een optimale verdeling van de beschikbare middelen zelf niet kan en hoeft te realiseren.

Op grond van artikel 7 lid 5 van de Wet, geeft de gemeente hierbij het minimale niveau van de gemeentelijke dienstverlening binnen het BIZ-gebied aan voor de periode dat de BIZ-bijdrage wordt geheven. De gemeente zal gedurende de bij Verordening vastgestelde looptijd van de BIZ-bijdragen, het netheidsniveau van de openbare ruimte op een voldoende peil houden. Dit wordt gemonitord op een aantal belangrijke aspecten via de systematiek die door CROW is ontwikkeld.

Voor de verschillende onderdelen zal de gemeente zorgdragen voor de volgende minimale niveaus:

Groen B
Verharding B
Straatmeubilair B
Onkruid B
Zwerfvuil B

Met uitzondering van het BIZ-gebied aan de Westzijde; hier geldt voor de bovengenoemde onderdelen onderhoudsniveau C.

Verklaring van de waarden:

A+ perfect

A goed

B voldoende

C matig

D slecht/onacceptabel

Bij wijziging van bovengenoemd niveau van gemeentelijke dienstverlening, wordt de stichting hiervan op de hoogte gebracht.

De herbestrating van de Westzijde is in het meerjaren investeringsplan (MIP) opgenomen. Dit wordt conform de planning uitgevoerd. Indien de planning wijzigt, zal de gemeente de stichting hiervan op de hoogte stellen.

10. Schadeplicht

Deze overeenkomst kan niet leiden tot schadeplichtigheid van partijen jegens elkaar.

11. Geschillen

Partijen leggen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voor aan een door hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij dragen ieder voor de helft de kosten van deze mediation. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

Aldus in drievoud opgesteld en ondertekend te Zaandam op 14 juni 2018

Bijlage 1 BIZ-plan Stadshart Zaandam 2019-2023

Ondertekening

De gemeente Zaanstad,namens burgemeester en wethouders,drs. J. Hamming, burgemeesterNamens het bestuur van Stichting BIZ Stadshart ZaandamColette Hesse, Voorzitter