Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Belastingsoorten

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor de:

 • a.

  aanslag in de gebruikersbelasting van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen;

 • b.

  aanslag hondenbelasting, slechts voor de eerste hond;

 • c.

  aanslag afvalstoffenheffing, als bedoeld in artikel 1 van de “Verordening afvalstoffenheffing”;

 • d.

  aanslag lozingsrecht, als bedoeld in artikel 1 van de “Verordening Lozingsrecht”.

Artikel 2 Norm

Bij de toepassing van de eerste artikel worden de kosten van bestaan, als bedoeld in artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in genoemd artikel bedoelde normuitkering.

Artikel 3 Termijn

Een verzoek om kwijtschelding wordt slechts in behandeling genomen indien dit verzoek schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 1 bedoelde aanslagen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Het “Uitvoeringsbesluit Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2001”, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2001, wordt met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de aanslagen die voor die datum zijn opgelegd;

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking;

Dit besluit kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit Kwijtschelding gemeente Zaanstad”.

Artikel 5 Bekendmaking

Dit uitvoeringsbesluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van het besluit in een algemeen verkrijgbaar gemeenteblad. Tevens zal dit besluit worden opgenomen in de algemene verkrijgbare uitgave die is getiteld “Verzameling gemeentelijke verordeningen, besluiten en beleidsregels Zaanstad”.

In huis-aan-huisblad wordt meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2001,

voorzitterDr. R.L.Vreeman
secretarisDrs. W.van der Molen