Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2013
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2013

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of een verstrooiingsplaats;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: vaste beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  zerken/bandengraf: graf waarvan het grafoppervlak is omgeven door (natuur)stenen omranding. In plaats van een omranding mag een grafbedekkende (natuur)stenen dekplaat worden aangebracht;

 • e.

  beplantingsgraf: graf waar behoudens het gedenkteken alleen sprake is van beplanting, die door de gemeente wordt aangebracht.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1. Een aanvraag voor een vergunning voor het hebben of vervangen van een gedenkteken wordt schriftelijk bij het college ingediend onder overlegging van een werktekening schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.Het daarvoor bestemde aanvraagformulier is bij de gemeente verkrijgbaar.

 • 2. Op de werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Gedenkteken

 • 1. Het gedenkteken mag uitsluitend op een door de gemeente voorgeschreven fundering worden geplaatst.

 • 2. De lengte en breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3. Het college heeft de nadere regels met betrekking tot de afmetingen van de grafbedekking en de keuze van een staand of liggend gedenkteken uitgewerkt in artikelen 5 en 6.

 • 4. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 5. Het college kan op bepaalde grafvakken of grafvelden het materiaalgebruik voor graftekens beperken wanneer dit noodzakelijk is voor het behoud van het historische karakter.

 • 6. Ten minste 24 uur voor het plaatsen of herplaatsen van het gedenkteken dient de leverancier contact op te nemen met de beheerder van de betreffende begraafplaats.

 • 7. Binnen 1 jaar na de datum van de verlening van de vergunning dient het gedenkteken te zijn geplaatst.

Artikel 4 Vaste beplanting en losse bloemen, planten en voorwerpen

 • 1. De keuze voor een zerken/bandengraf of beplantingsgraf is bepalend voor de toegestane grafbedekking.

 • 2. De vaste beplanting die op de graven wordt geplant mag bij volle wasdom niet hoger worden dan 80 cm en mag de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden, of moet door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 3. Op een graf kunnen potplanten, bloemen in vazen, kransen en dergelijke worden geplaatst, met dien verstande dat ze niet hoger zijn dan 80 cm. Ook is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen of eenjarige gewassen te planten.

Artikel 5 Afmetingen gedenkteken

 • 1. Op grond van artikel 3, lid 3 gelden de volgende afmetingen van de grafbedekking voor:

  • a.

   particulier beplantingsgraf:

   --een staande letterplaat, maximaal 100 cm hoog en 90 cm breed;

   --gedenktekens als zuilen en beelden, mits niet hoger dan 100 cm en niet breder dan 90 cm, aan te brengen op een fundering van 90 cm lang, 40 cm breed en 5 cm hoog;

  • b.

   particulier zerken/bandengraf:

   --een staande letterplaat, maximaal 100 cm hoog en 90 cm breed;

   --een afdekplaat van maximaal 90 cm breed, maximaal 200 cm lang en 6 tot 10 cm dik;

   --gedenktekens als zuilen en beelden, mits niet hoger dan 100 cm en breder dan 90 cm;

   --een staande letterplaat en afdekrand of afdekplaat wordt ondersteund door een betonnen funderingsplaat van 90 cm breed, 200 cm lang en een dikte van 5 tot 6 cm, voorzien van een wapening. Bij toepassing van een funderingsraam in plaats van een funderingsplaat dient de rand 15 cm breed te zijn;

  • c.

   particulier kinder-zerken/bandengraf:

   --een staande letterplaat, maximaal 100 cm hoog en 80 cm breed;

   --een afdekplaat van maximaal 80 cm breed, maximaal 180 cm lang en 6 tot 10 cm dik;

   --gedenktekens als zuilen en beelden, mits niet hoger dan 100 cm en breder dan 90 cm;

   --een staande letterplaat en afdekrand of afdekplaat wordt ondersteund door een betonnen funderingsplaat van 80 cm breed, 180 cm lang en een dikte van 5 tot 6 cm, voorzien van een wapening. Bij toepassing van een funderingsraam in plaats van een funderingsplaat dient de rand 15 cm breed te zijn;

  • d.

   particulier standaard urnengraf:

   --het gedenkteken is een siertegel van 40 cm breed, 40 cm lang en 5 cm dik;

   --in plaats van voormelde siertegel kan een staand gedenkteken / sierurn van maximaal 40 cm breed, 40 cm lang en 80 cm hoog worden geplaatst;

  • e.

   particulier groot urnengraf:

   --een gedenkteken van maximaal 50 cm breed, 50 cm lang en 80 cm hoog;

  • f.

   Particulier natuurlijk urnengraf

   --bijzetten van maximaal 2 asbussen en maximaal 1 gedenkteken / sierurn / ornament

   --het gedenkteken is een siertegel van 40 cm breed, 40 cm lang en 5 cm dik;

   --in plaats van voormelde siertegel kan een staand gedenkteken / sierurn / ornament van maximaal 40 cm breed, 40 cm lang en 40 cm hoog worden geplaatst;

   --er mag geen grafbeplanting, sierkeien of andere objecten worden toegevoegd,

  • g.

   particulier natuurlijk urnengraf met zuil

   --bijzetten van maximaal 1 asbus en maximaal 1 sierurn / ornament;

   --de asbus moet worden geplaatst in de sierurn (of in het ornament). De asbus mag niet worden begraven;

   --er mag alleen op de zuil een sierurn / ornament worden geplaatst, niet op een andere locatie.

   --er mag een sierurn / ornament van maximaal 40 cm breed, 40 cm lang en 40 cm hoog worden geplaatst;

   --er mag geen grafbeplanting, sierkeien of andere objecten worden toegevoegd,

  • h.

   staand gedenkteken op een algemeen graf:

   --letterplaat van maximaal 60 cm hoog, 50 cm breed en 5 tot 8 cm dik, aan te brengen op een fundering van 60 cm lang, 30 cm breed en 5 cm hoog;

  • i.

   liggend gedenkteken op een algemeen graf:

   --maximaal 50 cm lang, 50 cm breed en 4 cm tot 8 cm dik.

 • 2. Van de onder 1 vastgestelde maten kan een ontheffing worden verleend op grond van artikel 19, lid 4 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaanstad 2011.

Artikel 6 Keuze voor een staand of liggend gedenkteken op een algemeen graf

 • 1. Voor de eerste begravene in een algemeen graf kunnen de nabestaanden recht doen gelden op een staand gedenkteken. Het staand gedenkteken wordt altijd aan het hoofdeinde geplaatst.

 • 2. Voor de volgende begravenen in een algemeen graf geldt dat gedenktekens liggend zijn.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregels treden in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Regels voor de grafbedekkingen 2013”.

Toelichting Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Zerken/bandengraven

Binnen de omranding van een zerken/bandengraf wordt een graf afgestrooid met een halfverharding, zoals grind en split. Onder de omranding en de halfverharding ligt een geheel gesloten betonnen funderingsplaat. Het is toegestaan om in plaats van de gesloten plaat te kiezen voor een half open of geheel open plaat ofwel een funderingsrand en het afstrooivlak te vervangen door een lage beplanting.

Beplantingsgraven

Beplantingsgraven zijn graven waar het accent ligt op een rustige groene aanblik. Er mag een staand grafteken worden geplaatst, maar dekstenen, kantopsluiting, verharding of halfverharding in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Beplantingsgraven zijn altijd voor de helft afgedekt met gazon en voor de helft met een plantvak, aangebracht door de gemeente.

Eigen beplanting

Indien de rechthebbende wel zelf eigen beplanting op voormelde graven wil aanbrengen kan dat uitsluitend in overleg met de beheerder van de begraafplaats. Wel zijn de voorschriften, genoemd in artikel 5, van toepassing. Niet ieder blijvend gewas is namelijk geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

Op de werktekening dienen ook andere gegevens te worden vermeld, zoals de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer) met het oog op de juiste plaatsing. Het soort letters verdient aandacht, omdat sommige bevestigingen kunnen loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarna kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn. Het grafnummer dient rechtsonder op het gedenkteken of de band van het graf te worden aangebracht.

Onder andere dienen de volgende gegevens te worden vermeld op de overgelegde werktekening schaal 1:10 op A4-formaat met aanvraagformulier:

 • ·

  de juiste lengte-, breedte-, hoogte- en diktematen van gedenkteken, sluitplaat of sierurn;

 • ·

  een vooraanzicht van het gedenkteken, sluitplaat of sierurn;

 • ·

  de afmetingen van de fundering en het soort fundering;

 • ·

  de wijze van bevestiging en verbinding van het gedenkteken / fundering / omranding;

 • ·

  de naam van het gebruikte materiaal, waar het overleggen van een monster kan worden geëist;

 • ·

  de toegepaste bewerkingen van het gedenkteken en sluitplaat rondom;

 • ·

  de volledige tekst van het opschrift of de inscriptie, inclusief de te gebruiken symbolen;

 • ·

  de vermelding van de kleur van het opschrift, de inscriptie en de symbolen;

 • ·

  de wijze van aanbrengen van het opschrift of de inscriptie en de symbolen;

 • ·

  de naam en het adres van het bedrijf of degene, die het gedenkteken vervaardigt;

 • ·

  de dagtekening;

 • ·

  de handtekening van de rechthebbende of bij een algemeen graf de handtekening van de vergunninghouder.

Bij uitbreiding van een opschrift of inscriptie van een bestaand gedenkteken, sluitplaat of sierurn kan een verkorte aanvraag worden gedaan door minimaal de volgende gegevens te vermelden:

 • ·

  de tekst van de uitbreiding van het opschrift of de inscriptie;

 • ·

  de naam van de begraafplaats en het graf- of nisnummer;

 • ·

  de naam en het adres van het bedrijf of degene, die het opschrift of de inscriptie vervaardigt;

 • ·

  de dagtekening;

 • ·

  de handtekening van de rechthebbende of bij een algemeen graf de handtekening van de vergunninghouder.

Artikel 3 Gedenkteken

Gedenktekens, omranding en dekplaat dienen voldoende te worden gefundeerd door een betonnen onderrand dan wel onderplaat.

Onder duurzaam wordt verstaan dat een grafteken, behoudens schoonmaken en periodiek rechtzetten in een periode van het grafrecht, geen aanvullend onderhoud nodig heeft. Als voldoende duurzaam worden aangemerkt natuursteen, metaal, beton, keramisch materiaal, glas, diverse kunststoffen en verduurzaamd hout.

Toepassing van kleur behoudens de natuurlijke kleur van het gekozen materiaal is een belangrijk criterium bij de vergunningverlening en dient bij de vergunningaanvraag nauwkeurig te worden vermeld en voldoende te worden gedocumenteerd.

Onder het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is inbegrepen de sluitplaat of de sierurn.

Artikel 4 Vaste beplanting, losse bloemen, planten en voorwerpen

De potplanten, bloemen in vazen, kransen, de eenjarige beplantingen, de losse siervazen en andere losse voorwerpen worden verwijderd, wanneer zij in verwaarloosde staat verkeren evenals de bloemen die zijn verwelkt. Vaste planten dienen te worden gesnoeid en als zij dood zijn gegaan te worden verwijderd.

Artikel 5 Afmetingen gedenkteken

Voor de diverse soorten graven zijn verschillende grafafmetingen vastgesteld. De verdere omschrijving spreekt voor zich. Voor de particuliere standaard en particuliere groot urnengraven volgt nog een aparte toelichting:

 • .

  particulier standaard urnengraf: de grafoppervlakte is niet begrensd maar maakt deel uit van een doorlopend beplantingsvak met hierin door de gemeente aangebrachte en onderhouden beplanting. Er mag geen grafoppervlak worden afgegrensd, geen kantopsluitingen worden aangebracht en er mogen geen vakken worden voorzien van verharding of halfverharding. Op het graf mogen in beperkte mate lage beplanting, sierkeien of kleine objecten worden toegevoegd;

 • .

  particulier groot urnengraf: de grafbeplanting, die de gemeente aanlegt, is bodembedekkend. Verder mogen de rechthebbenden grafbeplanting aanbrengen, die niet hoger mag zijn dan maximaal 80 cm of een halfverharding, zoals grind en split. De door de gemeente aangebrachte hardstenen rand moet gehandhaafd blijven.

 • .

  particulier natuurlijk urnengraf met of zonder zuil: er mag een siertegel of een gedenkteken/sierurn/ornament worden geplaatst, al dan niet op een zuil. Er mag geen grafbeplanting, sierkeien of andere objecten worden toegevoegd.

Artikel 6 Keuze voor een staand of liggend gedenkteken op een algemeen graf

Omdat in een algemeen graf overledenen worden begraven, die geen familie zijn van elkaar met verschillende nabestaanden, is het belangrijk deze regels vast te leggen, zodat niet alleen de particuliere graven, maar ook de algemene graven op de begraafplaatsen een nette uitstraling krijgen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.