Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit Wielklem en overbrengen
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Wielklem en overbrengen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

Gelet op artikel 4 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen gemeente Zaanstad,

besluit vast te stellen, het Uitvoeringsbesluit Wielklem en overbrengen

Artikel 1 Definities

Gemeente: Gemeente Zaanstad 
Verordening: De vigerende Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 
Uitvoeringsbesluit Het vigerende Uitvoeringsbesluit bij verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen Zaanstad
Naheffingsaanslag: De naheffingsaanslag die wordt opgelegd vanwege het niet voldoen van parkeerbelasting zoals bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet . 
Overbrengen Het overbrengen (wegslepen) van het voertuig, zoals bedoeld in artikel 235 vijfde lid van de Gemeentewet naar de bewaarplaats van de gemeente. De plaats van bewaring van wegsleepte voertuigen is vastgesteld in het uitvoeringsbesluit.
Wielklem: Het in artikel 235, eerste lid, van de wet bedoelde mechanisch hulpmiddel waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden. 
Verdrag: Een Verdrag tussen Nederland en een ander land op basis waarvan de gegevens van de kentekenhouder verkregen kunnen worden voor het toezenden van de naheffingsaanslag. Bij de inwerkingtreding van dit artikel is bij voorbeeld het Verdrag voor uitwisseling van gegevens in het kader van het gebruik van de weg tussen Nederland en België van kracht.

Artikel 2 Doel van dit besluit

 • 1.

  De wielklem heeft tot doel het verzekeren van de betaling van één of meer naheffingsaanslagen parkeerbelasting conform de geldende wetgeving.

 • 2.

  Op grond van artikel 8 van de verordening bestaat de bevoegdheid om aan het voertuig een wielklem aan te brengen, of dit voertuig over te brengen om in bewaring te stellen.

 • 3.

  Van de in lid 2 bedoelde bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt indien:

  • a.

   voor een voertuig met een Nederlands kenteken, dan wel een voertuig met een buitenlands kenteken van een land waarvan op basis van een Verdrag via het RDW de persoonsgegevens van de kentekenhouder kunnen worden verkregen, vijf of meer niet-betaalde naheffingsaanslagen zijn opgelegd.

  • b.

   voor een voertuig met een buitenlands kenteken uit een land waarvoor het niet mogelijk is de persoonsgegevens van de kentekenhouder te verkrijgen, één niet-betaalde naheffingsaanslag is opgelegd.

 • 4.

  Dit besluit is niet van toepassing op het plaatsen van wielklemmen op basis van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) en wegslepen op grond van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 3 Gebruik wielklem

 • 1.

  Het gebruik van de wielklem vindt plaats op de krachtens de Verordening en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit aangewezen locaties.

Artikel 4 Aanbrengen wielklem en overbrenging voertuig

 • 1.

  De wielklem wordt aangebracht door de medewerker die is ingehuurd of aangesteld als handhaver bij de gemeente.

 • 2.

  De wielklem wordt op een zodanige wijze aangebracht dat het motorvoertuig niet wordt beschadigd.

 • 3.

  Op het motorvoertuig wordt bij het aanbrengen van de wielklem tevens een sticker aangebracht om personen die van het motorvoertuig gebruik willen gaan maken, op de wielklem te attenderen.

 • 4.

  Schade veroorzaakt doordat met de wielklem aan het voertuig wordt gereden komt niet voor rekening en risico van de gemeente.

 • 5.

  Het voertuig wordt niet eerder overgebracht dan nadat 24 uur verstreken zijn nadat de wielklem is aangebracht.

 • 6.

  Het voertuig wordt voor de duur van maximaal 13 weken bewaard, afhankelijk van de waarde van het gesleepte voertuig.

Artikel 5 Verwijderen wielklem en teruggave voertuig

 • 1.

  De wielklem wordt verwijderd als de opgelegde naheffingsaanslagen, eventuele kosten van (dwang)invordering en de kosten als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Verordening zijn voldaan.

 • 2.

  Als met de overbrenging ter bewaring van het voertuig is aangevangen, kan het voertuig door de kentekenhouder weer in gebruik worden genomen nadat de opgelegde naheffingsaanslagen, eventuele kosten van (dwang)invordering en de kosten als bedoeld in artikel 9, tweede en derde lid van de Verordening zijn voldaan.

Artikel 6 Aanrijtijd

 • 1.

  De aanrijtijd voor het verwijderen van een wielklem bedraagt conform geldende jurisprudentie maximaal één uur.

 • 2.

  De termijn zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, vangt aan na betaling van de kosten zoals bedoeld in artikel 5 eerste lid van dit besluit.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19-11-2019.De secretaris, De burgemeester,