Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op artikel 2, lid 2 en 3; artikel 3 lid 2; artikel 4, lid 2; artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 3, 4. en 5; artikel 11, lid 1, artikel 12; artikel 13en artikel 14 lid 3 en artikel 15, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst/verlenen alleenrecht en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 ;

B E S L U I T:

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Zaanstad 2010

 • II.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Verlening alleenrecht en aanwijzing inzamelende instanties (afvalstoffenverordening artikel 2, lid 1 en 2)

 • 1.

  Het college verleent een alleenrecht als bedoeld in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten voor de inzameling, het beheer en de verwerking van binnen de gemeente vrijkomende huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer, alsmede voor gladheidbestrijding aan de naamloze vennootschap N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland ('HVC').

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Herbruikbaar grof huishoudelijk afval (achter de voordeur): Kringloopbedrijf Het Goed BV en Noppes Zaanstreek- Waterland.

  • b.

   Textiel: Kringloopbedrijf Het Goed BV en Noppes Zaanstreek- Waterland, alsmede Leger des Heils (Reshare BV) voor het inzamelen middels textielcontainers in de openbare ruimte en huis-aan-huis inzamelen tot en met de datum waarop een nieuwe inzamelcontract ingaat. De aanwijzing voor het inzamelen van Textiel wordt door de directeur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad gewijzigd dan wel verlengd.

  • c.

   Oud papier en karton: de verenigingen en instellingen die met HVC een overeenkomst hebben gesloten op basis waarvan een vergoeding wordt verstrekt door HVC.

  • d.

   Klein chemisch afval: de bedrijven die deelnemen aan het Detailhandel Inzamel Systeem (DIS).

  • e.

   Herbruikbare producten/afval: Blipvert BV.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

(afvalstoffenverordening artikel 3, lid 2)

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • c.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels en kurken;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  kunststof verpakkingen, verpakkingen van oa kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen inclusief kartonnen pakken van dranken en zuivel (pak) en blik;

 • f.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • g.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • h.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • i.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • k.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • l.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • m.

  (klein) huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • n.

  herbruikbaar grof huishoudelijk afval: huishoudelijk afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat door de kringloopbedrijven in de winkels wordt verkocht.

 • o.

  herbruikbare producten: het afval dat herbruikbaar is en via een inzamelvoorziening op wijk niveau wordt ingezameld.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en – voorzieningen (Afvalstoffenverordening artikel 4, lid 2)

 • 1.

  Aan te wijzen als huis-aan-huis inzamelmiddel of - voorziening voor het aanbieden van klein huishoudelijk restafval, groente- fruit- en tuinafval inclusief etensresten, oud papier en karton, en of kunststof verpakkingsafval inclusief blik en pak:

  • a.

   het inzamelmiddel zoals deze door of namens de gemeente aan de gebruikers van percelen is verstrekt;

 • 2.

  Aan te wijzen als inzamelmiddel of - voorziening voor het aanbieden van klein huishoudelijk restafval, huishoudelijk oud papier en karton, glas, textiel, kunststof verpakkingsafval inclusief pak en blik, herbruikbare (afval) producten en KCA:

  • a.

   de in afstand meest dichtbij geplaatste inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • b.

   de inzamelvoorziening waarvoor aan de gebruikers van een perceel een sleutel of pasje is verstrekt;

  • c.

   een inzamelvoorziening of halteplaats op wijkniveau bestemd voor deze categorieën van huishoudelijke afvalstoffen;

  • d.

   milieustraat op lokaal of regionaal niveau dat bedoeld is voor het in ontvangst nemen van uit Zaanstad afkomstige huishoudelijke afvalstoffen;

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

(afvalstoffenverordening artikel 9, derde lid)

 • 1.

  In het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen worden de personen die woonachtig zijn in de hoogbouwwoningen en in de wijken Saendelft en Willis vrijgesteld van de gescheiden aanbieden van GFT-afval. Deze vrijstelling is alleen van toepassing zolang de inzamelaar genoemd in artikel 2 lid 1 geen adequate inzamelvoorziening voor GFT-afval bij (hoogbouw)woningen heeft aangebracht.

 • 2.

  Het eerste lid is tevens van toepassing op personen woonachtig in:

  • a.

   een deel van het centrum van Zaandam: delen van de Hogendijk, Zuiddijk, Rozengracht, Gedempte Gracht, Dam, Westzijde, Stationsstraat, Zaanse Schans (Kalveringdijk), Klokbaai, Langestraat, Greenland (appartementen);

  • b.

   Saendelft;

  • c.

   Plan Willis;

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (afvalstoffenverordening artikel 10, derde, vierde en vijfde lid)

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels vast voor het gebruik van de van door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel of indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een defecte door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest-, papier- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden en stankoverlast dienen in een warme periode b.v. vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container voor restafval, indien die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels vast omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het navolgende gebied en/of perceel aan te wijzen waar het huishoudelijk restafval in vuilniszakken dient te worden aangeboden, voor zolang er geen andere inzamelvoorziening is getroffen: delen van de Hogendijk, Zuiddijk (nr 6 t/m 400), Rozengracht, Gedempte Gracht, Dam, Dampadsteeg, Damkade, Damsteeg, Westzijde, De Sav. Lohmanstraat, Vinkenstraat, Zuiderkerkstraat, Stationsstraat, Zaanse Schans (Kalveringdijk, deels), Langestraat (nr 35 en 37). Dit artikel vervalt zodra er ondergrondse inzamelvoorzieningen zijn geplaatst;

  • b.

   indien door de inzameldienst vuilniszakken zijn verstrekt is uitsluitend het gebruik van deze vuilniszakken toegestaan;

  • c.

   het gebruik van vuilniszakken is niet toegestaan indien ten behoeve van een gebruiker van een perceel een ander inzamelmiddel is verstrekt of een inzamelvoorziening is toegewezen;

  • d.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • e.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • f.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • g.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • h.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden. De aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • i.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar, halteplaatsen of bij de milieustraat;

  • j.

   de milieustraat van de inzameldienst worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • k.

   op een milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

  • l.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een milieustraat kunnen legitimeren;

  • m.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afspraak plaats. Voor de inzameling van grof tuinafval geldt dat deze afspraken gemaakt kunnen worden in de periode april, mei en oktober, november;

  • n.

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag voor 07.30 uur op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats in de openbare ruimte bij de woning klaar te staan;

  • o.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3;

  • p.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 2 meter, niet breder dan 0,25 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram. Langer materiaal dient te worden verkleind of apart naar de milieustraat te worden gebracht.

  • q.

   grote elektrische en elektronische apparaten; van koel- en vriesapparatuur mogen de leidingen van het koelsysteem niet worden beschadigd en mag de koelvloeistof niet tevoren worden afgetapt. De lampen van zonnebanken moeten verwijderd zijn en apart aangeboden worden op de milieustraten. De apparatuur dient leeg en schoon te worden aangeboden.

  • r.

   herbruikbaar grof huishoudelijk afval dient in hanteerbare eenheden te worden aangeboden in overleg met de aangewezen inzamelaar.

  • s.

   voor het aanbieden van huishoudelijk afval geldt dat het verboden is:

   • I.

    deze ter inzameling op de openbare weg aan te bieden zonder afspraak met de inzameldienst en of andere inzamelaar, met uitzondering van daartoe op de digitale afvalkalender aangegeven dagen;

   • II.

    deze op een voor de inzameldienst en het inzamelvoertuig bereikbare plaats voor de woning op de openbare weg geplaatst mogen worden op een zodanige wijze dat de verkeersdeelnemers hierdoor niet worden gehinderd en er geen gerede kans bestaat op verwonding van personen of beschadiging van passerende voertuigen of andere zaken.

   • IJ.

    deze aan te bieden, anders dan op de bij dit besluit voorgeschreven wijze.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen klein chemisch afval,grote elektrische en elektronische apparaten, grof tuinafval, grof huishoudelijk restafval, zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden(Afvalstoffenverordening artikel 11, lid1)

 • 1.

  De tijden en dagen voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval, staan vermeld in de digitale afvalkalander die de inzamelaar, genoemd in artikel 2 lid 1 bekendmaakt.

 • 2.

  Deze kalender kan slechts in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van de gemeente worden bekendgemaakt.

 • 3.

  De inzamelmiddelen dienen te worden aangeboden op de in de afvalkalender genoemde dagen en tijden.

 • 4.

  Inzamelmiddelen, anders dan huisvuilzakken, mogen goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden.

 • 5.

  De inzamelmiddelen dienen zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk voor 18.00 uur van het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg te zijn verwijderd door de gebruiker.

Artikel 8Afwijkende dagen en tijden voor het aanbieden van ander huishoudelijk afval

(Afvalstoffenverordening artikel 11, lid 1).

 • 1.

  Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur dienen op afroep te worden ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag en tijden die zijn afgesproken met de inzamelaar genoemd in artikel 2 lid 1 van dit besluit.

 • 2.

  In verband met geluidhinder mag het deponeren van glas in de verzamelcontainers alleen tussen 7.00 en 20.00 uur plaatsvinden.

 • 3.

  Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale aanbiedplaatsen te bereiken, dan zal door de gemeente in overleg met de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke aanbiedplaatsen worden aangewezen en bekendgemaakt in een bewonersbrief.

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (Afvalstoffenverordening artikel 13)

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst in het centrum van Zaanstad ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen (Afvalstoffenverordening artikel 14, lid 3)

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen buiten het centrum van Zaandam

(afvalstoffenverordening, artikel 15, eerste lid)

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  • b.

   de gebruikte inzamelmiddelen (anders dan ondergrondse inzamelmiddelen) dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in het centrum van Zaandam

(afvalstoffenverordening, artikel 15)

 • 1.

  Het college wijst als inzamelmiddel- of voorziening voor het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen uit kantoor- , winkel- en dienstensector van bedrijven in het centrum van Zaanstad aan: de in afstand meest dichtbij geplaatste inzamelvoorziening of de inzamelvoorziening waarvoor een bedrijf een sleutel of pasje is verstrekt, zodra deze voorzieningen zijn gerealiseerd;

 • 2.

  Het college stelt vast dat inzamelmiddelen, ten behoeve van andere bedrijfsafvalstoffen zoals glas/papier/plastic verpakkingsmaterialen etc, niet op of aan de openbare wege geplaatst mogen worden, anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • 3.

  Het legen van de inzamelvoorziening en het inzamelen van andere bedrijfsafvalstoffen zoals papier, glas, plastic verpakkingsmaterialen alleen mag plaatsvinden tussen 06.00 en 12.00 uur.

 • 4.

  De voor de inzameling van de andere bedrijfsafvalstoffen zoals papier, glas, plastic verpakkingsmaterialen gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 • 5.

  Lid 3 en 4 van dit artikel is tevens van toepassing op het aanbieden en inzamelen van bedrijfsafval van de kantoor-, winkel- en dienstensector totdat de voorzieningen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel zijn gerealiseerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 14 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2016

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Zaanstad op 13 december 2016.

De secretaris,

De burgemeester,

TOELICHTING UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING ZAANSTAD 2016

Deze toelichting is een handleiding voor het gebruik van het model. Het gaat dus niet om een toelichting die tegelijk met het besluit vastgesteld en gepubliceerd wordt.

Algemene toelichting

In de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 is ervoor gekozen om meer gedetailleerde regels, die aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, in uitvoeringsbesluiten van het college op te nemen.

Er zijn echter gemeenten die er uitdrukkelijk voor kiezen om dergelijke regels ook uitdrukkelijk bij verordening te regelen. Hierin zijn gemeenten volledig vrij. Beide varianten hebben hun voor- en nadelen. Zo zal een ‘basale” verordening bij wijziging niet iedere keer te hoeven worden vastgesteld door de raad. Aan de andere kant kan het regelen van deze onderwerpen in de verordening zelf duidelijker zijn en de handhaafbaarheid vergroten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Verlening alleenrecht en aanwijzing inzamelende instanties

Het college kan aan een inzameldienst een alleenrecht verlenen als bedoeld in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten voor de inzameling, het beheer en de verwerking van binnen de gemeente vrijkomende huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer, alsmede voor gladheidbestrijding.

In de beleidsregels (vastgelegd in een beleidsplan) kunnen de volgende regels gesteld worden (niet uitputtend):

 • ·

  andere inzamelaars dan scholen, verenigingen, kerken en detaillisten moeten een contract hebben met gemeente;

 • ·

  regels ten aanzien van monitoring;

 • ·

  regels ten aanzien van periode en gebied van inzameling per inzamelaar;

 • ·

  regels ten aanzien van toonplicht aanwijzing;

 • ·

  persoonsgebondenheid van aanwijzing;

 • ·

  regels ten aanzien van intrekken of wijzigen van aanwijzing.

Als er groepen instellingen generiek aangewezen worden in het uitvoeringsbesluit dan is het aan te bevelen om ze wel individueel een aanwijzing te geven zodat deze ook individueel ingetrokken kan worden bij het overtreden van de beleidsregels. Wordt hiertoe besloten dan is dit de uitzondering op de algemene regel die opgenomen kan worden in uitvoeringsbesluit.

In dit model is gekozen voor een generieke aanwijzing in het besluit, het is ook mogelijk om in het uitvoeringsbesluit alle betrokken organisaties en individuen individueel aan te wijzen.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

Met uitzondering van de stromen die wettelijk gescheiden ingezameld moeten worden is de gemeente vrij om te bepalen welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld. De genoemde zijn de meest voorkomende.

Groente-, fruit en tuinafval

Bedoeld worden loof, schillen en resten van groenten en fruit en aardappelen, gekookte etenswaren, brood, eierschalen, doppen van pinda’s en nootjes, snijbloemen, gras, stro, bladeren, klein snoeiafval, resten van tuinplanten, kort gemaakte takken en composteerbare zakken en composteerbare verpakkingsmaterialen. T.a.v. dit laatste onderdeel wordt opgemerkt dat de zakken en verpakkingsmaterialen voorzien dienen te zijn van een kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat het product voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432).

Grof huishoudelijk afval

Tot grof huishoudelijk afval wordt ook gerekend gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi. Tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht. De inzamelaars van goedzooi zijn kringloopbedrijven. Rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders.

Mogelijke overige definities van stromen die gescheiden ingezameld kunnen worden:

 • ·

  banden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

 • ·

  kringloopafval: de niet herbruikbare en niet-verkoopbare restfractie, afkomstig van een kringloopbedrijf;

 • ·

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • ·

  zand/grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

 • ·

  tapijt: vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen;

 • ·

  kleine dode huisdieren: dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken, dierenklinieken of worden aangeboden door reinigingsdiensten;

 • ·

  dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

 • ·

  luiers: eenmalige (wegwerp)luiers, babyverzorgingsdoekjes en incontinentiemateriaal;

 • ·

  landbouwfolie: kunststofafval afkomstig van toepassing van folies in land- en tuinbouw, waaronder kuilfolie, plastic veevoederzakken en wikkelfolie.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

In dit artikel moet voor elk in artikel 3, eerste lid, van de verordening aangewezen afzonderlijk in te zamelen huishoudelijke afvalstroom worden aangewezen, welke inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen worden gebruikt.

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

In dit artikel moet aangegeven worden voor welke personen de gescheiden GFT- inzamelplicht niet van toepassing is. Door deze manier van verwijzen (dus niet opnieuw opnoemen) wordt voorkomen dat er verschil ontstaat tussen deze artikelen.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

De gemeente moet de tekst van dit artikel aanpassen op basis van het gevoerde beleid. Zo kent niet elke gemeente bijvoorbeeld een chemokar.

Eerste lid

Andere mogelijke bepalingen zijn:

 • ·

  de door de <inzameldienst/gemeente> verstrekte inzamelmiddelen zijn of worden uitgerust met chip;

 • ·

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de <inzameldienst/gemeente> te wenden voor het uitzetten van extra inzamelmiddelen voor rest- en/of gft-afval, voor het omwisselen van een inzamelmiddel voor een ander inzamelmiddel met een ander volume en voor het innemen van een gft inzamelmiddel;

 • ·

  het is verboden de binnenbak uit de het gft-inzamelmiddel te verwijderen;

 • ·

  voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het één of ander buiten zijn schuld is geschied;

 • ·

  het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm.

Tweede lid

Aanwijzingen van de inzameldienst kunnen betrekking hebben op de wijze van plaatsen van de inzamelmiddelen, bijvoorbeeld met voor of achterzijde naar de straat.

Andere bepalingen die opgenomen kunnen worden in dit artikel zijn:

 • ·

  Elektrische en elektronische apparatuur die in een draagtas passen kunnen ook worden ingeleverd bij de chemokar;

 • ·

  Luierafval en incontinentiemateriaal dient te worden gedeponeerd in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het afvalbrengpunt. Dit afval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde luierzakken, welke op verzoek bij de gemeente verkrijgbaar zijn.

Derde lid

Daarnaast moet in dit artikel aangegeven worden welke huishoudelijke afvalstromen zonder inzamelmiddel aangeboden kunnen worden.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Deze bepalingen zijn volledig facultatief. Hier is gekozen voor een verwijzing naar de digitale afvalkalender die door de inzamelaar bekend wordt gemaakt op haar website. De dagen en tijden dienen altijd in overleg met de gemeente en goedkeuring van de gemeente te worden bekendgemaakt.

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de <inzameldienst/gemeente> voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in een bewonersbrief en eventueel in het huis-aan-huis blad.

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Dit artikel is optioneel.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.