Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Uitkomst draagvlakmeting en inwerkingtreding van de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Stadshart Zaandam 2019-2023
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitkomst draagvlakmeting en inwerkingtreding van de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Stadshart Zaandam 2019-2023

Op 19 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Zaanstad de Verordening Bedrijveninvesterings-zone (BIZ) Stadshart Zaandam 2019-2023 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

overwegende dat de Wet op de Bedrijfsinvesteringszone voorschrijft dat, voordat een op grond van die wet vastgestelde Verordening in werking treedt, een draagvlakmeting gehouden moet worden die uitwijst dat er sprake is van voldoende draagvlak,

Besluit:

Dat de draagvlakmeting in het gebied Stadshart Zaandam het volgende resultaat heeft gehad. Bij notariële akte van 5 december 2018, is de volgende stemmingsuitslag vastgesteld:

Van de totaal 302 verzonden stembiljetten, zijn 184 correct ingevulde stembiljetten ingeleverd bij de gemeente Zaanstad. Van deze 184 stembiljetten hebben 126 bijdrageplichtigen vóór inwerkingtreding gestemd, 56 bijdrageplichtigen tegen en 2 hebben neutraal gestemd.

Op grond van de bepalingen als vastgelegd in artikel 4 en 5 van de Wet op de bedrijveninveste-ringszone is voldaan aan de draagvlakvereisten, te weten:

  • 1.

    ten minste de helft van de bijdrageplichtigen hebben zich uitgesproken voor of tegen inwerkingtreding,

  • 2.

    ten minste twee/derde (2/3) deel heeft zich vóór de inwerkingtreding uitgesproken; en

  • 3.

    de som van de WOZ-waarden van de onroerende zaken in gebruik dan wel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding is hoger dan de som van WOZ-waarden van de onroerende zaken in gebruik dan wel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.

Hiermee voldoet de stemmingsuitslag aan de wettelijk voorgeschreven draagvlakvereisten. De Verordening BIZ Stadshart Zaandam 2019-2023 treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking.

Ondertekening

Zaanstad, 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris

Ondertekening