Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Tarief-/kostenmodellen Belastingen en rechten Zaanstad 2019
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarief-/kostenmodellen Belastingen en rechten Zaanstad 2019

MODEL NAHEFFINGSAANSLAGEN 2019

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten - verzenden / Invordering naheffingen Materiaal / Derden - Algemene kosten - Parkeerautomaten - Controle betaald parkeren - Voertuigen - Geldlediging - Handhavingsysteem Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Overhead - Toeslag sector eigen kosten 74 106 51 341 94 12 37 195 61 10 Naheffingen - Boetes NIET betaald parkeren -1.046
TOTALE KOSTEN 982 TOTALE OPBRENGSTEN -1.046
       
Aantal Naheffingsaanslagen 17.729 Voorstel tarief naheffingen 59,00
    Tariefstijging -4,84%
    Percentage kostendekkendheid 98,96%

TARIEFMODEL BEGRAAFPLAATSEN 2019

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten - beheer - invordering begraafrechten - onderhoud Materiaal / Derden - Begraven/ruimen - Onderhoud - Schade kosten - Diverse werkzaamheden - Verontreinigingsheffing Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving Subsidieverstrekking - Subsidie aan derden Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking) Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Facilitaire overhead - Bijdrage Sectoreigen overhead - Bijdrage Tractiekosten 39 62 247 20 206 6 41 6 49 48 -58 263 46 72 Grafrechten - Begraafrechten -1.047
TOTALE KOSTEN 1.047 TOTALE OPBRENGSTEN -1.047
       
   
Voorstel Tariefstijging 1,40%
Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening 100,00%

VOORSTEL TARIEFSTIJGING GRAFRECHTEN 2019

(bedragen x € 1.000)

2018 Kosten te dekken door tarieven grafrechten Vastgesteld tariefstijging Begrote Inkomsten Grafrechten 1.032 1,90% -1.032
Mutaties kosten - apparaatskosten - indexering - kosten materialen / derden energie - kapitaallasten - Mutatie voorziening - bijdrage Facilitaire Overhead - bijdrage Sectoreigen Overheid - bijdrage Tractie 3 13 -50 -3 79 -12 -16 0  
Totale mutatie kosten 14  
2019 Kosten te dekken door tarieven grafrechten Voorgesteld stijging grafrechten Kostendekkendheid inclusief dotatie voorziening 1.047 1,40% 100,00%

TARIEFMODEL MARKTGELDEN 2019

(bedragen x € 1.000)

KOSTEN OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten - Inning marktgelden - Toezicht 5 62    
Materiaal / Derden - Reclame en schoonmaakgeld - Ondh.kst.gebruik gem.grond - Huur en leasekosten - Huisvesting Energie - Kosten Mobiele Stroomleverantie - Overige diensten - Onderhoud en diversen 32 6 12 31 31 10 0 Marktgelden - Marktgelden Krommenie - Marktgelden Wormerveer - Marktgelden Zaandam Donderdag - Marktgelden Zaandam Zaterdag - Marktgelden Lappenmarkt excl. stal (m2) - Marktgelden Lappenmarkt excl. stal (plaats) - Marktgelden Lappenmarkt incl. stal (m2) - Marktgelden Lappenmarkt incl. stal (plaats) -9 -80 -79 -86 -2 -2 -3 -3
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Markten (onttrekking) - Egalisatievoorziening Markten (toevoeging) 0 0 Reserve en voorziening  
Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Facilitaire overhead - Bijdrage Sectoreigen overhead - 6% BTW over externe kosten* - 21% BTW over externe kosten** 0 47 8 2 19    
TOTALE KOSTEN 264 TOTALE OPBRENGSTEN -264
       
Tariefstijging 0,00%
Kostendekkendheid 100,00%
   
Kostendekkendheid per markt     aandeel inkomsten kosten dekkendheid
- Marktgelden Krommenie - Marktgelden Wormerveer - Marktgelden Zaandam Donderdag - Marktgelden Zaandam Zaterdag 0 0 0 0   0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2019

(bedragen x € 1.000)

2018 Kosten te dekken door marktgelden Prognose m2 bezetting Vastgesteld tarief 266 372 € 0,68
Mutaties kosten / inkomsten - Apparaatskosten - Mutatie facilitaire overhead - Mutatie sectoreigen overhead - Materialen / kosten derden - BTW - Indexering - Dotatie egalisatievoorziening 3 -2 -3 0 0 2 0    
Totale mutatie kosten 0    
2019 Kosten te dekken door tarief marktgeld Prognose m2 bezetting markten Prognose m2 bezetting Lappenmarkt Prognose stallen Lappenmarkt Voorgesteld tarief 264 378 2 0 0,67
Stijgingspercentage     -0,02%

VOORSTEL TARIEF RIOOLHEFFING 2019

(bedragen x € 1.000)

2018 Kosten te dekken door tarief rioolheffing Prognose heffingseenheden Vastgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen 22.554 78.321 6.029 280,48
Mutaties kosten / inkomsten - apparaatskosten - materiaal / derden - indexering - kapitaallasten - egalisatie voorziening - voorz. toekomstige verv.investeringen - kwijtschelding - voorziening dubieuze debiteuren - bijdrage Facilitaire Overhead - bijdrage Sectoreigen Overhead - tractie - BTW - grondwaterbeheer - communicatie openbare ruimte - bijdrage kapitaallasten Uitvoering 14 0 56 -776 -1.643 2992 -57 4 -54 -74 0 0 0 0 0    
Totale mutatie kosten 463    
2019 Kosten te dekken door tarief rioolheffing Prognose heffingseenheden Voorgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen 23.017 78.866 5.745 284,41
Stijgingspercentage     1,40%
Kostendekkendheid (inclusief mutatie egalisatie voorziening)     97,45%

TARIEFMODEL RIOOLHEFFING 2019

KOSTEN 2018 2019 verschil 2018 > 2019 waarvan indexering
Directe Apparaatskosten - beheer - Invordering rioolheffing - onderhoud 211.110 222.637 1.153.717 221.266 232.439 1.204.193 10.156 9.802 50.476 7.482 7.860 40.722
Materiaal / Derden - Gebruik overeenkomsten - Grondwatervoorzieningen - Invent.-advies-meten - Raamcontract onderhoud - Persl.-gemalen onderhoud - Reparatie-renovatie - Materiaalkosten - Nutsvoorzieningen - Gebruiksovereenkomsten - Personeel van derden totaal materiaal / derden 81.348 101.900 453.455 203.800 611.400 611.400 176.671 346.460 50.950 96.000 _____________ 2.733.384 81.348 101.900 453.455 0 940.200 688.077 0 346.460 25.950 96.000 _____________ 2.733.390 _____________ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ____________ 0
Advisering - Voorstudie Investeringen 81.528 81.528 0 0
Kapitaallasten - Rente & Afschrijving 11.308.659 10.532.794 -775.865  
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Riolen (onttrekking) - Egalisatievoorziening Riolen (dotatie) - Voorziening Toekomstige vervangingsinvesteringen (dotatie) - Voorziening dubieuze belasting debiteuren 0 1.642.788 0 198.170 -694 0 2.992.163 202.497 -694 -1.642.788 2.992.163 4.327  
Toe te rekenen kosten en bijdraen - Kwijtschelding - Bijdrage Facilitaire Overhead - Bijdrage Sectoreigen Overhead - Bijdrage Tractiekosten - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie - Bijdrage straatvegen Openb. Ruimte - Bijdrage grondwaterbeheer Openb. Ruimte - Bijdrage Risico management Projecten Openb. Ruimte - Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen - Bijdrage Communicatie openbare ruimte - Stelpost kapitaallasten Uitvoering - BTW over externe kosten* 1.691.014 1.258.334 283.262 273.940 29.706 130.000 0 150.000 550.000 45.000 0 591.132 1.633.935 1.204.244 209.581 274.010 29.706 130.000 0 150.000 550.000 45.000 0 591.133 -57.079 -54.090 -73.681 70 0 0 0 0 0 0 0 1  
TOTALE KOSTEN 22.554.381 23.017.185 462.804 56.064
 
OPBRENGSTEN     verschil 2018 > 2019
Rioolheffing - woningen kleinverbruik tot 300 m3 - NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3 - grootverbruik (>300 m3) per 100 m3 -18.737.186 -1.079.848 -2.150.347 -19.154.729 -1.094.979 -2.180.477 -417.543 -15.131 -30.130
Bijdragen - Bijdrage n.a.v. collegeprogramma -587.000 -587.000 0
TOTALE OPBRENGSTEN -22.554.381 -23.017.185 -462.804
       
Aantal heffings-eenheden Aantal kwijtscheldingen 78.321 6.029 78.866 5.745 545 -284
Voorstel tarief rioolrecht Tariefstijging 280,48 0.0% 284,41 1,4% 3,93
Kostendekkendheid inclusief mutatie voorziening 100,00% 97,45% -2,55%

TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2019

(Bedragen x € 1.000)

KOSTEN OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten - Beleidsuitvoering - Handhaving toezicht illegale dumpingen - Invordering afvalstoffenheffing - Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen 189 149 156 130 Derden - AEEA (Wecycle) - AIJZ secretariaatschap - AIJZ archief - Inkomsten HVC - Blipvert - Afvalfonds (BTW-vrij) -49 0 0 -297 0 -320
Materiaal / Derden - Vegen concons en ruimen dumpingen/evenementen - Overeenkomst HVC - Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC - Monitoring Ontwikkeling Onderzoek - Grondstoffenplan - Overige inzamelmiddelen - Opruimen anhangwagens - Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek 98 13.581 330 106 1.042 410 0 5 Afvalstoffenheffing - Afvalstoffenheffing -19.268
Kapitaallasten - Rente & Afschrijving 143    
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening ASH (onttrekking) - Egalisatievoorziening ASH (dotatie) - Voorziening Dubieuze debiteuren -704 0 193    
Toe te rekenen kosten en bijdragen - Kwijtschelding - Bijdrage Facilitaire overhead - Bijdrage Sectoreigen overhead - Bijdrage Tractiekosten Uitvoering - Bijdrage tractiekosten Handhaving - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie - Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte - Bijdrage Evenementen - Bijdrage klachten vegen - BTW over externe kosten 1.644 431 73 12 36 30 285 27 22 1.547    
TOTALE KOSTEN 19.934 TOTALE OPBRENGSTEN -19.934
       
Aantal heffings-eenheden 67.349 Voorstel tarief afvalstoffenheffing 286,09
Aantal kwijtscheldingen 5.745 Tariefstijging 0,00%
Percentage kostendekkendheid inclusief onttrekking aan de egalisatievoorziening 100,00%

VOORSTEL TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING 2019

(bedragen x € 1.000)

2018 Kosten te dekken door tarief Afvalstoffenheffing Prognose heffingseenheden Vastgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen 19.481 66.804 6.029 286,09
Mutaties kosten 1 Prijsindexering 2 Mutatie facilitaire overhead 3 Mutatie sectoreigen overhead 4 Apparaatskosten 5 Inzameling HVC 6 Grondstoffenplan 7 Materiaal derden 8 Te verrekenen baten met HVC 9 Kapitaallasten 10 Egalisatievoorziening 11 Voorziening dubieuze debiteuren 12 Kwijtschelding Mutaties baten 13 Hogere baten 135 -21 -26 27 -6 1.042 -51 0 7 -574 2 -81 ______________ 454 -453 _______________ -453    
Totale mutaties 454    
2019 Kosten te dekken door tarief afvalstoffenheffing Prognose heffingseenheden Voorgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen 19.936 67.349 5.745 286,09
Stijgingspercentage     0,00%
Kostendekkendheid (inclusief mutatie egalisatie voorziening)     100,00%

Tarieven tabel Paragraaf tarieven tabel Omschrijving dienst/product Raming verstrekte aantallen producten per jaar Raming kosten Raming opbrengsten % Kostendekking 2018 % Kostendekking 2019
1   Algemene Dienstverlening          
  1 Afschriften, uittreksels, kaarten, tekeningen, fotografische kopieën, reproducties en afdrukken en inzage 2.931 38.055 10.270 27,5% 27%
  2 Gemeentearchief 2.450 72.369 1.103 1,6% 2%
  3 Huwelijksvoltrekking en registratie van partnerschap 480 154.215 135.757 92,3% 88%
  4 Verstrekkingen uit de registers van de Burgerlijke Stand 3.142 57.710 40.534 70,8% 70%
  5 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen 9.709 68.895 122.391 178,7% 178%
  6 Verklaringen/uittreksels/documenten omtrent personen 4.685 160.423 130.251 95,0% 81%
  7 Reisdocumenten en rijbewijzen 26.559 1.057.255 1.136.085 107,2% 107%
  8 Verkiezingen - - - 0,0% 0%
  9 Gemeentelijk kadaster - - - 0,0% 0%
  10 Wegenverkeerswet, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 1.114 143.084 116.765 27,2% 82%
  11 Telecommunicatiewet en Telecommunicatieverordening Zaanstad 702 79.750 141.558 146,1% 178%
  12 Winkeltijdenwet 3 529 132 16,7% 25%
  14 Ontheffing gevaarlijke stoffen - - - 67,8% 0%
  15 Kansspelen 21 1.851 2.864 158,4% 155%
  16 Wonen 284 25.026 16.209 66,6% 65%
  17 Objectinformatie - - - 67,8% 0%
  18 Vergunning ligplaats woonschip 5 468 365 77,7% 78%
  19 Standplaats 126 32.698 7.560 27,5% 23%
  20 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 59 4.866 2.664 25,0% 25%
    Totaal hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening 52.270 1.897.195 1.864.508 97,8% 96,3%
               
2   Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen          
  21.1 Begripsomschrijving 0 0 - 0,0% o%
  21.2 Verklaring vergunningvrije activiteit 0 0 - 0,0% o%
  21.3 Niet in behandeling nemen 0 0 - 0,0% o%
  21.4 Buiten behandeling stellen 0 0 - 0,0% o%
  21.5 Beoordeling aanvullende gegevens 0 0 - 0,0% o%
  21.6 Vooroverleg 150 294.105 134.918 14,0% 46%
  21.7 Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie) 0 0 - 0,0% o%
  21.8 Bouwactiviteiten 1.304 3.944.707 4.961.312 143,8% 126%
  21.9 Activiteiten met betrekking tot monumenten 0 0 - 0,0% o%
  21.10 Welstandsadvies 0 0 - 0,0% o%
  21.11 Beoordeling bodemrapport 0 0 - 0,0% o%
  21.12 Advies onafhankelijke commissie 0 0 - 0,0% o%
  21.13 Aanlegactiviteit 0 0 4.949 7,8% 0%
  21.14 Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan i.v.m. een bouw en/of aanlegactiviteit 440 819.573 - 0,0% 0%
  21.15 Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan niet i.v.m. een bouw- of aanlegactiviteit 0 0 - 0,0% o%
  21.16 Afwijking bouwverordening 0 0 - 0,0% o%
  21.17 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 28 59.997 - 0,0% 0%
  21.18 Sloopactiviteiten 0 0 - 0,0% o%
  21.19 Uitweg/inrit 22 3.667 2.197 25,0% 60%
  21.20 Kappen 144 39.729 14.400 16,7% 36%
  21.21 Teruggaaf/vermindering 0 0 -4.000 0,0% 0%
  21.22 Wijziging vergunning door wijziging project 0 0 - 0,0% o%
  21.23 Overschrijving vergunning - - - 0,0% 0%
    Totaal hoofdstuk 2 Leefomgeving/omgevingsvergunningen 2.088 5.161.778 5.113.776 98,1% 99,1%
               
3   Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn          
  22 Brandbeveiliging       3% 0%
  23 Drank- en horecawet, horeca-exploitatie 330 234.988 79.850 33% 34%
  24 Seksinrichtingen en escortbedrijven - - - 0% 0%
  25 Vergunningen in de openbare ruimte 396 127.910 39.250 34% 31%
  27 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking - - - 0% 0%
    Totaal hoofdstuk 3 Dienstverlening Europese Dienstenrichtlijn 726 362.898 119.100 31,2% 32,8%
               
    Recapitulatie          
    Totaal hoofdstuk 1 (Algemene dienstverlening) 52.270 1.897.195 1.854.506 97,8% 96,3%
    Totaal hoofdstuk 2 (Leefomgevingsvergunningen) 2.088 5.161.778 5.113.776 98,1% 99,1%
    Totaal hoofdstuk 3 (Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) 726 362.698 119.100 31,2% 32,8%
               
    Kostendekking totaal legesverordening 55.084 7.421.671 7.087.382 95,6% 95,6%

Ondertekening