Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieverordening Toegankelijke woningen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING TOEGANKELIJKE WONINGEN ZAANSTAD

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Aanpasbaar bouwen: woningen zodanig bouwen dat zij snel, eenvoudig en goedkoop kunnen worden aangepast voor mensen met een handicap, met inbegrip van rolstoeltoegankelijkheid. Ook kan een aanpasbare woning gemakkelijk bezoekbaar worden gemaakt voor mensen met een handicap. Voor aanpasbaar bouwen gelden minimaal de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Nota Basiskwaliteit (2005);
Aanpassing woongebouw: Fysieke verbetering aan centrale ruimten van een woongebouw waardoor deze beter toegankelijk wordt voor ouderen en mensen met een zorgvraag;
Basisniveau: Door de regionale werkgroep Wonen en Zorg ontwikkeld eisenpakket voor bestaande woningen, gericht op rollatortoegankelijkheid;
Domotica: Huisautomatisering, gericht op alarmering en veiligheid waardoor ouderen en zorgvragers langer zelfstandig kunnen wonen ;
Mivawoning: Woning geschikt voor mindervaliden;
Nultredenwoning: Woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij de zgn. primaire ruimtes, de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal een slaapkamer zich op dezelfde woonlaag bevinden;
Woningaanpassing: Het bouwkundig geschikt maken van een bestaande woning voor ouderen en mensen met een zorgvraag, waardoor zij langer in staat zijn zelfstandig te wonen;
Zorgwoning: Woning geschikt voor mensen met een intensieve zorgvraag.
Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden verleend aan:

 • 1.

  Instellingen als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet, aan

 • 2.

  Projectontwikkelaars, en aan

 • 3.

  Beleggingsinstellingen die eigenaar zijn van een woningcomplex,

ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en woongebouwen voor ouderen en mensen met een zorgvraag of functiebeperking, onder de in deze verordening nader omschreven voorwaarden.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze verordening omvat subsidieregels voor:

 • 1.

  het aanpassen van bestaande woningen en woongebouwen;

 • 2.

  het aanpasbaar bouwen van nieuwe nultredenwoningen;

 • 3.

  het bouwen van woningen voor mensen met een handicap en intensieve zorgvraag;

 • 4.

  domotica in miva-, zorg- en ouderenwoningen.

Artikel 4 Relatie met Algemene Subsidieverordening

Tenzij anders is omschreven, gelden de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening.

Artikel 5 Subsidieplafond en prioritering

De gemeenteraad stelt in het kader van het Zaans Meerjaren Programma een subsidieplafond vast.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 6 Subsidieaanvraag en -verlening
 • 1. De subsidieontvanger verplicht zich in het geval van woningaanpassing tot het mogelijk maken van een aanvangscontrole door de gemeente.

 • 2. De subsidieontvanger is verplicht om binnen een half jaar na het verlenen van de subsidie te starten met het subsidie gehonoreerde plan.

 • 3. Op aanvraag van de subsidieontvanger kan het college het in het tweede lid genoemde termijn verlengen.

 • 4. De subsidieontvanger meldt schriftelijk aan het college dat het project feitelijk start op een aangegeven datum.

 • 5. Het college beslist binnen 13 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 6. Het college kan de in het vijfde lid gestelde termijn, met redenen omkleed, met ten hoogste 13 weken verlengen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden die in de Algemene Subsidieverordening zijn opgenomen, kan subsidie worden geweigerd indien:

 • 1.

  de subsidieaanvrager niet tot de doelgroep behoort;

 • 2.

  de vereiste indieningsbescheiden niet volledig zijn;

 • 3.

  aanvrager niet bevestigt wanneer met de werkzaamheden wordt aangevangen, en op welk tijdstip deze worden afgerond, zoals bepaald in artikel 6, tweede lid en artikel 9, eerste lid;

 • 4.

  aanvrager bij woningaanpassing geen aanvangscontrole mogelijk maakt, zoals bepaald in artikel 6, eerste lid;

 • 5.

  het subsidieplafond is bereikt, zoals bepaald in artikel 5, eerste lid;

 • 6.

  het voorstel naar het oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan de doelstelling om het aantal toegankelijke woningen te vergroten.

Artikel 8 Gereedmelding en vaststelling subsidie
 • 1. De subsidieontvanger verstuurt binnen 4 weken na beëindiging van het project een gereedmeldingsverklaring naar het college.

 • 2. De gereedmeldingsverklaring gaat bij aanpassingen van woningen of het woongebouw en bij domotica vergezeld van door het college nader te bepalen stukken.

 • 3. Het college gaat na controle van de gereedmelding en, indien noodzakelijk aanvullende stukken, over tot vaststelling van de subsidie.

Hoofdstuk 2 Aanpassen van bestaande woningen en woongebouwen

Artikel 9 Subsidiecriteria

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  aanpassingen van woningen, waarbij de bestaande aanpassingen na aanpassingen voldoen aan de eisen uit het basispakket, zoals opgenomen in bijlage 1;

 • 2.

  aanpassingen aan de openbare ruimtes van het woongebouw, gericht op het beter toegankelijk en geschikt maken van het gebouw voor ouderen en mensen met een functiebeperking of zorgvraag.

Artikel 10 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor aanpassingen van woningen bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 1.300,- per woning, met inachtneming van het vastgestelde subsidieplafond.

De hoogte van de subsidie voor aanpassingen aan het woongebouw bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 30.000,- per aanpassing, met inachtneming van het vastgestelde subsidieplafond.

Hoofdstuk 3 Het aanpasbaar bouwen van nieuwe nultredenwoningen

Artikel 11 Subsidiecriteria

Subsidie kan worden verstrekt voor nieuwbouw van nultredenwoningen die voldoen aan de richtlijnen van aanpasbaar bouwen zoals 23 juni 2005 door de raad vastgesteld als onderdeel van de Nota Basiskwaliteit woningbouw en opgenomen in bijlage 2.

Artikel 12 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor aanpasbaar bouwen wordt vastgesteld op € 1.000,- per woning, met inachtneming van het vastgestelde subsidieplafond.

Hoofdstuk 4 Het bouwen van woningen voor mensen met een handicap en intensieve zorgvraag

Artikel 13 Subsidiecriteria

Subsidie kan worden verstrekt voor

 • 1.

  nieuwbouw van zorg- en mivawoningen die voldoen aan de richtlijnen aanpasbaar bouwen van zorg- en mivawoningen zoals 23 juni 2005 door de raad vastgesteld als onderdeel van de Nota Basiskwaliteit woningbouw en opgenomen in bijlage 3;

 • 2.

  nieuwbouw van woningen voor mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap.

Artikel 14 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor het bouwen van woningen voor mensen met een handicap en intensieve zorgvraag wordt vastgesteld op maximaal € 10.000,- per woning, met inachtneming van het vastgestelde subsidieplafond.

Hoofdstuk 5 Domotica

Artikel 15 Subsidiecriteria

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die betrekking hebben op een van de functies zoals opgenomen in bijlage 4.

Uit de subsidieaanvraag moet blijken wat het vernieuwende karakter van de voorziening inhoudt.

De subsidie kan worden ingezet voor nieuwbouw en bestaande woningen.

De subsidie kan alleen worden ingezet voor ouderen- en zorg- en mindervalidenwoningen.

De toekenning staat los van eventuele bijdragen op grond van aanpassen van de woningvoorraad dan wel het aanpasbaar bouwen.

De subsidie richt zich op de woontechnische voorzieningen. De alarmopvolging moet in het geval van een aanvraag gericht op alarmering geregeld zijn, maar valt buiten het kader van de subsidieverordening.

Artikel 16 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor domotica bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 1.000,- per woning, met inachtneming van het vastgestelde subsidieplafond.

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze verordening, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening Toegankelijke woningen Zaanstad.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Bijlage 1: Basiseisen bestaande woningen

Basiseisen gemeente Zaanstad

De woning bevat minimaal een verblijfsruimte met een woonfunctie en een verblijfsruimte met een slaapfunctie of een gecombineerde woon/slaapfunctie.

Er is een ruimtereservering voor een plateaulift of woonhuislift.

Alle woningen met een peil boven 1 m boven het peil van de van de gemeenschappelijke entree zijn bereikbaar met een personenlift.

Woningen met een peil tot 1 m boven het peil van de gemeenschappelijke entree mogen bereikbaar zijn via een hellingbaan én een trap.

Geen drempels in verkeersruimten naar aangrenzende verblijfsruimten.

Niveauverschil tussen natte ruimten en aangrenzende vertrekken bedragen maximaal 4 cm.

Vrije doorgangsbreedte van collectieve deuren in het woongebouw minimaal 80 cm.

Vrije doorgangsbreedte van deuren in de woning minimaal 80 cm.

Bij collectieve toegangsdeuren en voordeuren van woningen aan de buitenzijde een vrije ruimte van minimaal 0,9 m x 1,1 m.

Het vrije vloeroppervlak van de toiletruimte bedraagt minimaal 0,9 m x 1,2 m.

Vrije breedte in verkeersstroken minimaal 80 cm.

Vrij vloeroppervlak trapplateaulift minimaal 0,9 m x 1,2 m.

Vrij vloeroppervlak liften minimaal 1,1 m x 1,4 m.

Vrije doorgangsbreedte liftdeur minimaal 80 cm.

Bron: Regionale werkgroep Wonen en zorg

Bijlage 2: Richtlijnen aanpasbaar bouwen nultredenwoningen

Minimumprogramma gemeente Zaanstad, Nota Basiskwaliteit Woningbouw Zaanstad

Woning

Maatregel Eis nultreden woning
Gelijkvloers of hoogteverschil te overbruggen  
- alle woningen met een peil boven 1 m boven het peil van de gemeenschappelijke entree dienen bereikbaar te zijn met een personenlift (B.6.1) aanpasbaar
- woningen met een peil tot 1 m boven het peil van de gemeenschappelijke entree mogen bereikbaar zijn via een hellingbaan en een trap (B.6.2.) ja
maximaal niveauverschil  
- geen drempels in verkeersruimten en naar aangrenzende verblijfsruimte (C5.8) ja
voldoende deurbreedte  
- breedte binnendeuren (C4.4, C5.7 en Humanitas) 0,85 m
voldoende oppervlak van verblijf- en verkeersruimte  
- min. 3 kamers ja
- totale oppervlak min. 75 m2 ja
-vrije gebruiksruimte bij voordeur binnen woning: of min. 1.50 m x 1.50 m tegen de binnenzijde van de deur met vrije opstelruimte van min. 0,50 m naast de slotzijde van de deur, of: min. 1.35 m breed evenwijdig aan de deur en 1.85 m diep loodrecht op de deur met vrije opstelruimte van min 35 cm naast slotzijde (C4.5) ja
- vrije breedte verkeersstroken tenminste 0,90 m (C5.2) ja
- oppervlak woonfunctie tenminste 20 m2(C9.1) ja
- gebruiksruimte zitfunctie tenminste 3.40 m x 3.0 m (C9.2) ja
- gebruiksruimte eetfunctie tenminste 2.50 m x 2.50 m (C9.4) ja
- hoofdslaapfunctie biedt ruimte voor plaatsings- en gebruiksruimte tweepersoonsbed (3.60 m x 3.00 m), idem linnenkast (1.20 m x 1.60 m), draaicirkel rolstoel diameter 1.50 m, optelling vrije verkeersruimte nabij hoek van bed 1.90 m, radiatorstrook van 0,20 m (C10.1) ja
- kookfunctie dient voldoende ruimte te bieden voor plaatsingsruimte aanrecht van min. 0,60 m x 2.10 m en gebruiksruimte van min. 1.20 m breed (C11.1) ja
- badkamer biedt ruimte voor plaatsings- en gebruiksruimte douchefunctie 1.05 m x 1.35 m, closetfunctie 1.10 m x 1.70 m, wastafel 1.10 m x 1.60 m , closetfunctie uit te breiden met gebruiksvlak 0,55 m x 1.10 m(C14.1) ja
- inrichting badkamer zodanig dat draaicirkel van 1.50 m mogelijk is,(C14.4 en Humanitas) ja, eventueel na verwijderen bad
Overig  
voorbereiding tot elektrisch koken (aansluiting) aanpasbaar
vlakke douchevloer met voldoende afschot (1:10) bij douche, geen douchebak of opstaande rand (C.14.8) aanpasbaar
Aangepaste douche en toilet aanpasbaar
toilet met beugels aanpasbaar
aansluitpunt voor tweede toilet bij meerlaagse woning (C 13.3) ja
verblijfsruimte, toilet en badkamer bereikbaar via verkeersruimte (C5.1) ja
directe verbinding tussen hoofdslaapkamer en badkamer (C10.3) aanpasbaar
brede verbindingsdeur woonvertrek en hoofdslaapkamer aanpasbaar
hoogte borstwering maximaal 0.70 m, zodat men zittend uit het raam kan kijken ja
buitenruimte  
· tuin of balkon ja
· indien balkon: doorzichtige vloerafscheiding toepassen ja
woning moet geschikt zijn om domotica toe te passen (materiaalgebruik mag zenders niet hinderen) ja
intercom met slotontgrendelaar, draadloos of vanuit woon- en slaapkamer te bedienen optioneel

Woongebouw

Maatregel Eis nultreden woning
- alle woningen met een peil boven 1 m boven het peil gemeenschappelijke entree dienen bereikbaar te zijn met een personenlift (B.6.1) - woningen met een peil tot 1 m boven het peil van de gemeenschappelijke entree mogen bereikbaar zijn via een hellingbaan en een trap (B.6.2.) aanpasbaar ja
liftkooi inwendig 1,10 m x 2,10 m (B.6.6) ja
breedte liftdeur 0,85 m
ruime toegangshal, toegankelijk voor brancard en ziekenhuisbed optioneel
- gangen en galerijen minimaal 1.50 m breed, met over lengte van 3.0 m versmalling tot 1.20 m mogelijk (B.5.1) - passeer- en draaiplaats bij deuren van 1,50 m x 1,50 m (B.5.2) ja
deurdrangers vermijden, indien nodig max. 30 Newton (Humanitas) of automatische deuropener optioneel
belplateau tussen 0.90 m en 1.20 m vanaf de vloer optioneel
intercom geplaatst tussen 0.9 m en 1.2 m vanaf de vloer optioneel
afsluitbare berging/stallingsruimte met oplaadmogelijkheid voor scootmobielen, aansluitend op of in het woongebouw berging, oplaadmoge-lijkheid optioneel
ruimte voor zorg, begeleiding en toezicht nee
goed verlichte gangen ja
antislip vloer op galerij ja

Woonomgeving (voor zover onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever)

Maatregel Eis nultreden woning
toegangsroute naar woongebouw en woningen min. 1.2 m breed, vlak en verhard, lengte en max. hellingshoek op basis van Woonkeur (looprichting < 1:25, overdwars < 1:50) ja
inrichtingsplan afgestemd op woongebouw, volgens Handboek voor Toegankelijkheid ja

De verwijzingen hebben betrekking op het handboek Woonkeur.

Bijlage 3: Richtlijnen bouwen zorg- en mivawoningen

Minimum programma gemeente Zaanstad, Nota basiskwaliteit

Woning

Maatregel Eisen zorg/ miva-woning
Gelijkvloers of hoogteverschil te overbruggen  
- alle woningen met een peil boven 1 m boven het peil van de gemeenschappelijke entree dienen bereikbaar te zijn met een personenlift (B.6.1) ja
- woningen met een peil tot 1 m boven het peil van de gemeenschappelijke entree mogen bereikbaar zijn via een hellingbaan en een trap (B.6.2.) niet toegestaan
maximaal niveauverschil  
- geen drempels in verkeersruimten en naar aangrenzende verblijfsruimte (C5.8) Ja
voldoende deurbreedte  
- breedte binnendeuren (C4.4, C5.7 en Humanitas) 0,90 m
voldoende oppervlak van verblijf- en verkeersruimte  
- min. 3 kamers ja
- totale oppervlak min. 75 m2 ja
- vrije gebruiksruimte bij voordeur binnen woning: of min. 1.50 m x 1.50 m tegen de binnenzijde van de deur met vrije opstelruimte van min. 0,50 m naast de slotzijde van de deur, of: min. 1.35 m breed evenwijdig aan de deur en 1.85 m diep loodrecht op de deur met vrije opstelruimte van min 35 cm naast slotzijde (C4.5) ja
- vrije breedte verkeersstroken tenminste 0,90 m (C5.2) ja
- oppervlak woonfunctie tenminste 20 m2(C9.1) ja
- gebruiksruimte zitfunctie tenminste 3.40 m x 3.0 m (C9.2) ja
- gebruiksruimte eetfunctie tenminste 2.50 m x 2.50 m (C9.4) ja
- hoofdslaapfunctie biedt ruimte voor plaatsings- en gebruiksruimte tweepersoonsbed (3.60 m x 3.00 m), idem linnenkast (1.20 m x 1.60 m), draaicirkel rolstoel diameter 1.50 m, optelling vrije verkeersruimte nabij hoek van bed 1.90 m, radiatorstrook van 0,20 m (C10.1) ja
- kookfunctie dient voldoende ruimte te bieden voor plaatsingsruimte aanrecht van min. 0,60 m x 2.10 m en gebruiksruimte van min. 1.20 m breed (C11.1) ja
- badkamer biedt ruimte voor plaatsings- en gebruiksruimte douchefunctie 1.05 m x 1.35 m, closetfunctie 1.10 m x 1.70 m, wastafel 1.10 m x 1.60 m , closetfunctie uit te breiden met gebruiksvlak 0,55 m x 1.10 m(C14.1) ja
- inrichting badkamer zodanig dat draaicirkel van 1.50 m mogelijk is,(C14.4 en Humanitas) ja draaicirkel 1.75 m
Overig  
voorbereiding tot elektrisch koken (aansluiting) Ja
vlakke douchevloer met voldoende afschot (1:10) bij douche, geen douchebak of opstaande rand (C.14.8) Ja
aangepaste douche en toilet Ja
toilet met beugels Ja
verblijfsruimte, toilet en badkamer bereikbaar via verkeersruimte (C5.1)  
directe verbinding tussen hoofdslaapkamer en badkamer (C10.3) Ja
brede verbindingsdeur woonvertrek en hoofdslaapkamer Ja
hoogte borstwering maximaal 0.70 m, zodat men zittend uit het raam kan kijken Ja
buitenruimte ·tuin of balkon ·indien balkon: doorzichtige vloerafscheiding toepassen ja ja
woning moet geschikt zijn om domotica toe te passen (materiaalgebruik mag zenders niet hinderen) Ja
intercom met slotontgrendelaar, draadloos of vanuit woon- en slaapkamer te bedienen Ja

Woongebouw

Maatregel Eisen zorg/miva- woning
- alle woningen met een peil boven 1 m boven het peil gemeenschappelijke entree dienen bereikbaar te zijn met een personenlift (B.6.1) ja
- woningen met een peil tot 1 m boven het peil van de gemeenschappelijke entree mogen bereikbaar zijn via een hellingbaan en een trap (B.6.2.) niet toegestaan
liftkooi inwendig 1,10 m x 2,10 m (B.6.6) Ja
breedte liftdeur 0,90 m
ruime toegangshal, toegankelijk voor brancard en ziekenhuisbed Ja
- gangen en galerijen minimaal 1.50 m breed, met over lengte van 3.0 m versmalling tot 1.20 m mogelijk (B.5.1) - passeer- en draaiplaats bij deuren van 1,50 m x 1,50 m (B.5.2) ja
deurdrangers vermijden, indien nodig max. 30 Newton (Humanitas) of automatische deuropener ja
belplateau tussen 0.90 m en 1.20 m vanaf de vloer ja
intercom geplaatst tussen 0.9 m en 1.2 m vanaf de vloer ja
afsluitbare berging/stallingsruimte met oplaadmogelijkheid voor scootmobielen, aansluitend op of in het woongebouw ja
ruimte voor zorg, begeleiding en toezicht ja, bij miva optioneel
goed verlichte gangen ja
antislip vloer op galerij ja

Woonomgeving (voor zover onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever)

Maatregel Eisen zorg/miva- woning
toegangsroute naar woongebouw en woningen min. 1.2 m breed, vlak en verhard, lengte en max. hellingshoek op basis van Woonkeur (looprichting < 1:25, overdwars < 1:50) ja
inrichtingsplan afgestemd op woongebouw, volgens Handboek voor Toegankelijkheid ja

De verwijzingen hebben betrekking op het handboek Woonkeur en Naar een nieuw programma van eisen voor levensloopbestendige woningen, Stichting Humanitas.

Bijlage 4: Functies waarop domotica betrekking kan hebben

Functie

Personenalarmering (actief)

Brandalarmering

Inbraakalarmering

Passieve personenalarmering (door inactiviteitsmeting)

(Video)deurtelefoon of huistelefoon waarmee toegangsdeur kan worden bediend

Aan- en uitzetten van de woning

In dag- en nachtstand zetten van de woning

Slot op afstand te openen door zorgcentrale

Sensoren voor aanzetten nachtverlichting

Keuken aan- en uitzetten

Verlichtingsscenario’s

Tweeweg beeld- en geluidsverbinding