Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieverordening Geluidsisolerende maatregelen: Plan Geluidzone HoogTij en Westpoort
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Geluidsisolerende maatregelen: Plan Geluidzone HoogTij en Westpoort

Subsidieverordening Geluidsisolerende maatregelen: Plan Geluidzone HoogTij en Westpoort

De gemeenteraad van Zaanstad,

Besluit vast te stellen de Subsidieverordening Geluidsisolerende maatregelen: Plan Geluidzone Hoogtij en Westpoort.

Wettelijke grondslagen of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet;

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  Algemene subsidie Verordening Zaanstad.

Tekst van de regeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het College van burgemeester en wethouders van Zaanstad

 • 2.

  erkend installateur: een bedrijf of ondernemer die is opgenomen in het erkenningsregister van de stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL)

 • 3.

  gemeente: de gemeente Zaanstad;

 • 4.

  hogere waardenbesluit: het collegebesluit ‘Besluit hogere waarden industrielawaai HoogTij’ d.d. 27 januari 2015 alsmede het Provinciaal Inpassingsplan geluidzones Westpoort en HoogTij van 2 maart 2015.

 • 5.

  maatregel: installatie van een suskast of mechanische ventilatie unit

 • 6.

  Provinciaal Inpassingsplan: het Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij, d.d.2 maart 2015

 • 7.

  verordening: algemene subsidieverordening Zaanstad 2014 (ASV 2014);

Artikel 2. Doel van de regeling

Door middel van deze regeling wil de gemeente Zaanstad éénmalig een subsidie verstrekken aan de eigenaren van de woningen die vallen onder het hogere waardenbesluit maar waar de wettelijk bepaalde (maximale) geluidsnorm niet wordt overschreden en die zelf willen investeren in de installatie van een of meerdere suskasten of mechanische ventilatie unit om een aangenaam binnenklimaat te realiseren.

Artikel 3. Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op subsidietoekenningen voor de aanschaf en installatie van een of meerdere suskasten en/of een mechanische ventilatie unit in een woning.

Artikel 4. Doelgroep

Een subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar/eigenaren van een woning waarop het hogere waardenbesluit betrekking heeft en die voorkomen op de lijst van woningen gevoegd bij het hogere waardenbesluit en die niet voor geluidsisolerende maatregelen in aanmerking komen als gevolg van de randvoorwaarden die gesteld worden bij het project geluidsisolatie van het Havenbedrijf/Gemeente Zaanstad. Ook woningen die wel voor geluidsisolerende maatregelen in aanmerking komen in specifieke ruimtes van hun huis, kunnen voor overige ruimtes in het huis een subsidie aanvragen.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van het aanschaffen en laten installeren van een of meerdere suskasten en/of een mechanische ventilatie unit in een woning.

Artikel 6. Subsidiecriteria 

 • 1.

  De installatie moet gebeuren door een erkend installateur.

 • 2.

  De installatie moet worden aangebracht in de betreffende woning.

 • 3.

  De uitvoering van de maatregelen is NIET gestart voor de datum van de subsidieaanvraag.

Artikel 7. Beslistermijn

Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college uiterlijk binnen 9 weken over het verlenen van de subsidie.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Zaanstad 2014 genoemde

weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 70% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, inclusief BTW.

 • 2.

  Per woning geldt een maximumsubsidie van € 1.750,- .

Artikel 10. Geen voorschotbetaling

Er wordt geen voorschot betaald na een subsidieverlening.

Artikel 11. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 450.000,-.

 • 2.

  Als het subsidieplafond is bereikt worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 3.

  Het nemen van besluiten op de subsidieaanvragen vindt plaats in volgorde van ontvangst vande volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid isgesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voordie beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

Artikel 12. Aanvraagformulier

De subsidieaanvraag wordt digitaal via een aanvraagformulier ingediend.

Artikel 13. Aanvraag

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de ASV 2014 dient bij de aanvraag een offerte van een erkend installateur van de kosten van de aanschaf en installatie van de maatregelen te worden overgelegd.

Artikel 14. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de verordening mag een subsidieaanvraag op elk moment worden ingediend maar dient uiterlijk 31 december 2018 bij het college te zijn ingediend.

Artikel 15. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 10, 11 en 12 van de ASV 2014 genoemde verplichtingen gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • 1.

  Het aanbrengen van de suskast(en) of mechanische ventilatie unit dient uiterlijk op 1 maart 2019 te zijn gerealiseerd.

 • 2.

  Als vertraging van de werkzaamheden, die ertoe kan leiden dat de uiterlijke datum van realisatie niet wordt gehaald, optreedt moet dit direct kenbaar worden gemaakt aan het subsidiebureau.

Artikel 16. Verantwoording van de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger moet uiterlijk vier weken na realisatie van de gesubsidieerde maatregelen een aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een kopie van de gespecificeerde factuur / facturen van de gesubsidieerde maatregelen, met daarop de adresgegevens van de subsidieontvanger en het adres waar de maatregelen zijn aangebracht;

  • b.

   een kopie van het betaalbewijs / de betaalbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen;

 • 3.

  De gemeente behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde voorziening daadwerkelijk is aangebracht.

Artikel 17. Subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidie wordt binnen 9 weken na ontvangst van de volledige verantwoording vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 1.750.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2018.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 juli 2017

De griffier, De voorzitter,