Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieregeling nul-op-de-meter-woningen Zaanstad 2017-2018
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling nul-op-de-meter-woningen Zaanstad 2017-2018

Subsidieregeling nul-op-de-meter-woningen Zaanstad 2017-2018

Subsidieregeling nul-op-de-meter-woning Zaanstad 2017-2018

Vastgesteld door de raad van de gemeente Zaanstadin de vergadering van 22 december 2016.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet

 • 2.

  Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Artikel 1 Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2014 (ASV 2014)

 • 4.

  Artikel 2 Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2014 (ASV 2014)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan

onder:

 • a.

  gemeente: de gemeente Zaanstad;

 • b.

  verordening: Algemene Subsidieverordening Zaanstad 2014 (ASV 2014);

 • c.

  bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar, die tevensbewoner is, vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 • d.

  duurzame energiemaatregel: een maatregel in, op of aan een woning die beoogt energie tebesparen of duurzame energie op te wekken. Bij deze subsidieregeling nul-op-de-meterwoningworden alle maatregelen vergoed, indien het pakket aan maatregelen de woning toteen ‘nul-op-de-meter-woning’ maakt.

 • e.

  nul-op-de-meterwoning. Een woning die energieneutraal is conform de vigerende NHG-norm:

  een energieneutrale of nul-op-de-meter woning is een woning waarvoor door eengecertificeerde energielabeladviseur een energieprestatiecertificaat is afgegeven waaruit blijktdat de in- en uitgaande energiestromen bij normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan oflager zijn dan nul en sprake is van een additionele energieopwekkingscapaciteit voorgebruikersgebonden energie van tenminste 3.150 kWh indien het een vrijstaande of halfvrijstaande woning betreft, 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft of 1.780 kWh indien heteen appartement betreft.

 • f.

  erkend installateur: een bedrijf of ondernemer die gespecialiseerd is in het uitvoeren van debetreffende maatregel(en). Deze specialisatie is voldoende aangetoond als het bedrijf of deondernemer beschikt over een keurmerk of erkenning voor die specialisatie, of aantoonbareervaring met die betreffende maatregel.

 • g.

  subsidieplafond: het bedrag van € 288.400,- dat ten hoogste beschikbaar is voor deverstrekking van subsidies als bedoeld in deze subsidieregeling.

Artikel 2. Doel van de regeling

De gemeente heeft een hoge ambitie om klimaatneutraal te worden.

Om dit te bereiken wil de gemeente particuliere huiseigenaren stimuleren maatregelen aan hunwoning te treffen die energie besparen of waarmee duurzame energie wordt opgewekt, te treffen.

Om het tempo waarin en de schaal waarop deze maatregelen worden getroffen te verhogen, wil degemeente een subsidie van maximaal € 2.900 aanbieden voor een pakket aan maatregelen waarmeewoningeigenaren hun woningen tot ‘nul-op-de-meter’-woning kunnen laten maken. Doordat de

subsidieregeling wordt gecombineerd met het aanbod van eenStimuleringslening (zie bijlageVerordening Stimuleringslening Nul-op-de-meterwoningen Zaanstad) zijn er oplossingen mogelijkwaardoor de maandlasten van de gemiddelde woningeigenaar niet stijgen. Dit maakt het totaalaanbod aantrekkelijk, waarmee wordt beoogd een groot aantal woningen naar nul-op-de-meter tebrengen.

Artikel 3. Reikwijdte subsidieregeling

Deze regeling is van toepassing op het realiseren van duurzame energiemaatregelen in of aan eenbestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Zaanstad en leidend tot een nul-op-de meter-woning.

Artikel 4. Doelgroep

Een subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar/eigenaren van een bestaande woningbinnen het grondgebied van de gemeente Zaanstad. Alleen natuurlijke personen kunnen subsidieaanvragen.

Artikel 5. Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 2.900,- en minimaal € 100 per aanvrager voor een pakketvan maatregelen dat er toe leidt dat de woning ‘nul-op-de-meter’ wordt.

 • 2.

  Indien het door de gemeente berekende subsidiebedrag lager wordt dan €100,- wordt desubsidie afgewezen conform artikel 10, lid 3.

Artikel 6. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies als bedoeld in deze subsidieregeling geldt eensubsidieplafond van € 288.400,-. Als het subsidieplafond is bereikt worden geensubsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de subsidieaanvragen vindt plaats in volgorde van ontvangst vande volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid isgesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voordie beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen waarvan de uitvoering op het moment vande aanvraag nog NIET is gestart. De toekenning van de subsidie gebeurt na beoordeling vande aanvraag. Als er na het aanvragen en voor het toekennen van de subsidie wordt gestartmet de uitvoering van de maatregelen betekent dit niet dat er automatisch recht is op desubsidie.

 • 4.

  De subsidietoekenning gebeurt op basis van de ingediende offerte; de subsidie wordtvastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van het bedrag vande subsidietoekenning met inachtneming van de drempelwaarde van € 100,-.

Informatie over de wijze van aanvragen is te vinden op www.zaanstad.nl onder de zoekterm subsidies,Subsidieverstrekking/Subsidieregeling nul-op-de-meter-woning Zaanstad 2017 – 2018.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2018 bij de gemeente zijn ingediend.

Artikel 8.Subsidiecriteria

 • 1.

  De regeling geldt voor het aanschaffen en laten installeren van de duurzameenergiemaatregelen die de woning tot nul-op-de-meter-woning maken. Dit is een woning dieenergieneutraal is conform de vigerende NHG 2015-norm: een energieneutrale of nul-op-demeterwoning is een woning waarvoor door een gecertificeerde energielabeladviseur eenenergieprestatiecertificaat is afgegeven waaruit blijkt dat de in- en uitgaande energiestromenbij normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en sprake is van eenadditionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van tenminste3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft, 2.700 kWh indien heteen rijwoning betreft of 1.780 kWh indien het een appartement betreft.

 • 2.

  De voorzieningen moeten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de betreffende woning.

 • 3.

  Installatie moet gebeuren door een erkend installateur.

 • 4.

  Er kan per woning maar één keer een aanvraag worden gedaan.

 • 5.

  De uitvoering van de maatregelen is NIET gestart voor de datum van subsidieaanvraag.

Artikel 9. Beslistermijn

Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders uiterlijkbinnen 9 weken over het verlenen van de subsidie.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Zaanstad 2014 genoemde

weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Het door de gemeente berekende subsidiebedrag minder dan de drempelwaarde van € 100,-bedraagt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 10, 11 en 12 van de ASV 2014 gelden de volgende verplichtingen voor desubsidieontvanger:

 • 1.

  De subsidieontvanger dient, indien van toepassing, zelf te zorgen voor het verkrijgen van debenodigde toestemmingen en vergunningen voor het realiseren van de duurzameenergiemaatregelen;

 • 2.

  De duurzaamheidsmaatregelen dienen uiterlijk op 1 juli 2019 te zijn uitgevoerd enverantwoord.

 • 3.

  Als vertraging van de werkzaamheden, die ertoe kan leiden dat de uiterlijke datum vanrealisatie en verantwoording niet wordt gehaald, optreedt moet dit direct kenbaar wordengemaakt aan het subsidiebureau.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

De subsidieontvanger moet uiterlijk vier weken na realisatie van de gesubsidieerde maatregelen eenverantwoording indienen bestaande uit:

 • a.

  een kopie van de gespecificeerde factuur / facturen van de gesubsidieerde maatregelen, metdaarop de adresgegevens van de aanvrager en het adres waar de duurzaamheidsmaatregelenaangebracht zijn, alsmede

 • b.

  een kopie van het betaalbewijs / de betaalbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen;

 • c.

  een foto van de gesubsidieerde maatregelen zoals die bij de aanvrager zijn aangebracht;

 • d.

  het energieprestatiecertificaat zoals genoemd in artikel 1 lid e.

De gemeente behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerdemaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 15. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt binnen 9 weken na ontvangst van de volledige verantwoording vastgesteld.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de datum waarop hij bekend wordt gemaakt in hetGemeenteblad.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2018.