Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Aanwijzing toezichthouders sector Veiligheid en Handhaving, politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland 2017 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders sector Veiligheid en Handhaving, politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland 2017 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Aanwijzing toezichthouders sector Veiligheid en Handhaving, politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland 2017 en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en dat de aanwijzing van toezichthouders dient te worden geactualiseerd;

Gelet op:

 • -

  Artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  Artikel 92 Woningwet

 • -

  Artikel 18.2 Wet milieubeheer

 • -

  Artikel 7.1 Wet ruimtelijke ordening

 • -

  Artikel 3.6 Erfgoedwet en artikel 28 Erfgoedverordening 2010 gemeente Zaanstad

 • -

  Artikel 148 Wet geluidhinder

 • -

  Artikel 3 Winkeltijdenwet

 • -

  Artikel 34 Scheepvaartverkeerswet

 • -

  Artikel 61 lid3 Wet op de Veiligheidsregio’s

 • -

  Het bepaalde in de verordeningen van de gemeente Zaanstad

Besluiten:

 • 1.

  de medewerkers van de afdeling Gebruikstoezicht aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Erfgoedwet, de Wet geluidhinder, de Winkeltijdenwet en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

 • 2.

  de medewerkers van de afdeling Straattoezicht aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Winkeltijdenwet en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

 • 3.

  de medewerkers van de afdeling Havens en Vaarwegen aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad, Verordening op de heffing en invordering van binnenhaven- en kadegeld 2016 en de Scheepvaartverkeerswet;

 • 4.

  de coördinator RIEC-BIBOB, de Projectleider ondermijning en de jurist-interventiespecialist RIEC, van de afdeling Openbare, Orde en Veiligheid aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Erfgoedwet, de Wet geluidhinder, de Winkeltijdenwet en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

 • 5.

  de politieambtenaren eenheid Noord-Holland, district Zaanstreek-Waterland, voor zover zij werkzaam zijn binnen een territoriaal onderdeel dat een deel van de Gemeente Zaanstad omvat, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad;

 • 6.

  de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het houden van toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad, Bouwverordening Zaanstad 2008 en de Brandbeveiligingsverordening 2012 dit alles enkel voor zover het brandveiligheid betreft, te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, met de mogelijkheid van het verlenen van ondermandaat;

 • 7.

  de navolgende besluiten; ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders van de Sector Handhaving en Brandweer Zaanstad en de Provincie Noord-Holland als bedoel in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht’ met kenmerk 2010/290582 en het ‘Besluit aanwijzing toezichthouders Havens en Vaarwegen Zaanstad’ met kenmerk 2006/49263 in te trekken en te vervangen voor dit besluit;

 • 8.

  dit besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking;

 • 9.

  dit besluit zal worden bekend gemaakt in het Zaanstad Journaal van het huis- aan huisblad en in het gemeenteblad. En door toezending aan de eenheidsleiding van de Politie eenheid Noord-Holland en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.