Rijksoverheid

Regelingenpocket Zaanstad

Titel regeling
Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad
Uitgever
Zaanstad

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Zaanstad:

Overwegingen:

 • -

  In elk sociaal wijkteamgebied is ten minste één buurthuisfunctie die meerdere activiteiten combineert;

 • -

  Buurthuizen leveren met hun activiteiten een bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken in hun eigen wijk;

 • -

  Buurthuizen (gelegen binnen de grenzen van gemeente Zaanstad) zijn –in een ideale situatie– zelfstandig, ontwikkelen maatschappelijk ondernemerschap, financiële weerbaarheid en genereren eigen inkomsten om zo min mogelijk structureel afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies;

 • -

  De gemeente heeft er begrip voor dat startende zelfstandige buurthuizen een geleidelijke opbouw van enkele jaren nodig hebben voordat ze tot volle zelfstandigheid komen.

stelt vast:

Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  buurthuis:

  • a.

   Een buurthuis in Zaanstad is een plek in de wijk waar wijkbewoners op een laagdrempelige manier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Op deze manier draagt het buurthuis bij aan de sociale cohesie in de wijk.

  • b.

   De kerntaak van het buurthuis is een bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten en vraagstukken in de wijk, waarbij het buurthuis maatschappelijk ondernemerschap ontwikkelt.

  • c.

   Het buurthuis is een platform voor activiteiten en initiatieven van en voor alle bevolkingsgroepen uit de wijk: jong, oud, vrouw, man en alle culturen en achtergronden. Het sluit aan en stemt af met andere maatschappelijke organisaties, waaronder het sociaal wijkteam en het jeugdteam.

  • d.

   Het buurthuis biedt plek aan verschillende soorten activiteiten. Een sportclub die hoofdzakelijk sportactiviteiten biedt is geen buurthuis.

  • e.

   Het buurthuis is (met uitzondering van de vakantieperiode) minimaal acht dagdelen per week open voor het publiek, overdag en ’s avonds, door de week en in het weekend.

  • f.

   Het buurthuis kent een balans tussen maatschappelijke activiteiten (het primaire doel) en activiteiten die tot inkomsten leiden om zelfstandig te kunnen zijn of worden.

  • g.

   De organisatie van het buurthuis is in handen van een rechtspersoon met een bestuur dat verantwoordelijkheid voor het buurthuis draagt.

 • 2.

  startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie.

Artikel 2 Doel van de subsidie

Met het verstrekken van subsidies in het kader van deze regeling wordt beoogd Zaanse buurthuizen te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk, alsmede de continuïteit van de buurthuisfunctie te helpen waarborgen. Daarbij is het de bedoeling de buurthuizen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zo veel mogelijk zelfstandigheid en ondernemerskracht.

Artikel 3 Reikwijdte subsidie

Deze regeling is van toepassing op geldelijke bijdragen van het college ten behoeve van de exploitatie van Zaanse buurthuizen zoals genoemd in bijlage 1.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Zaanse buurthuizen zoals genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2.

  Het college stelt bijlage 1 van deze regeling vast.

 • 3.

  Het college kan besluiten dat buurthuizen worden toegevoegd aan dan wel verwijderd van de lijst uit bijlage 1. Bij de beoordeling zal het college kijken naar draagvlak in de buurt, geografische spreiding, capaciteit van bestaande voorzieningen, de bijdrage aan de maatschappelijke opgaven en de uitputting van het beschikbare budget.

Artikel 5 Wijze van verdeling subsidiebudget

 • 1.

  De verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen geschiedt na afloop van de uiterlijke datum voor indiening van subsidieaanvragen zoals opgenomen in artikel 7 van deze regeling.

 • 2.

  Indien volledige toekenning van aangevraagde subsidies leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond, dan zal het college de subsidie verdelen, rekening houdend met de bijdrage van de buurthuizen aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

 • 3.

  Bij de verdeling van het subsidiebudget wordt prioriteit gegeven aan ondersteuning van de exploitatie en activiteiten.

 • 4.

  Het resterende subsidiebudget kan worden ingezet voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen. Het college zal hiervoor nadere regels opstellen.

 • 5.

  Het college is bevoegd een incidentele overschrijding van het subsidieplafond toe te staan, indien het college van mening is dat een buurthuis de aangevraagde subsidiemiddelen nodig heeft om te kunnen bijdragen aan een urgente maatschappelijke opgave in de wijk.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een subsidie ten behoeve van de exploitatie van een buurthuis kan worden aangevraagd door Zaanse buurthuizen die genoemd zijn in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2.

  De subsidieaanvraag moet digitaal, via de website van de gemeente Zaanstad, ingediend worden.

 • 3.

  Bij de subsidieaanvraag overlegt de aanvrager in ieder geval een jaarplan en daarop afgestemde begrotingen voor de exploitatie en activiteiten, en - indien van toepassing - een aanvraag voor energiemaatregelen en/of een meerjarenbegroting beheer en onderhoud. Het college stelt nadere regels op waarin wordt omschreven welke informatie minimaal in het jaarplan en de begrotingen en in een aanvraag voor energiemaatregelen opgenomen dient te worden.

 • 4.

  Het jaarplan en de begroting zoals genoemd in het derde lid dienen, voor indiening van de subsidieaanvraag bij de gemeente, afgestemd te worden met een wijkmanager van de gemeente Zaanstad en, zo mogelijk, het Sociale Wijkteam en/of andere maatschappelijke partners in de wijk waarin het buurthuis is gevestigd.

 • 5.

  Als de subsidieaanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en compleet geworden is.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft ingediend te zijn.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid dient de subsidieaanvraag voor het jaar 2017 uiterlijk een maand na vaststelling van deze regeling door de gemeenteraad ingediend te zijn.

Artikel 8 Subsidiecriteria

De subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • -

  voldaan wordt aan de definitie van buurthuis in deze regeling;

 • -

  het buurthuis genoemd wordt in bijlage 1 waarin de te subsidiëren Zaanse buurthuizen zijn opgenomen;

 • -

  financiële ondersteuning noodzakelijk is, dat wil zeggen dat de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is om de exploitatie sluitend te kunnen krijgen; en

 • -

  documenten ter onderbouwing van de subsidieaanvraag, zoals genoemd in artikel zes, derde lid, zijn aangeleverd.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in de wijk dekt het verschil tussen uitgaven en inkomsten, zodat activiteiten kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd. Deze subsidie voor activiteiten valt niet noodzakelijkerwijs binnen de percentages als genoemd in lid 2 en 3.

 • 2.

  De subsidie voor de exploitatie bedraagt maximaal 15% van de totale exploitatiekosten van het buurthuis, mits er sprake is van een tekort op basis van de inkomsten.

 • 3.

  Indien de aanvrager een startend buurthuis is, bedraagt de subsidie voor de exploitatie maximaal 25% van de totale exploitatiekosten, mits er sprake is van een tekort op basis van de inkomsten.

 • 4.

  Subsidie voor energiebesparende of –opwekkende maatregelen kan worden toegekend bij resterend subsidiebudget en valt niet noodzakelijkerwijs binnen de percentages als genoemd in lid 2 en 3.

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie kan geweigerd worden als het buurthuis geen bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in de wijk.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 9 van de ASV kan de subsidie worden geweigerd indien de buurthuizen in een Sociaal Wijkteamgebied het betreffende jaar tezamen een bovengemiddeld bedrag aan subsidie hebben aangevraagd, waardoor onevenredige verdeling van budget over de verschillende Sociaal Wijkteamgebieden ontstaat. In dat geval zullen de betreffende buurthuizen en de gemeente met elkaar in gesprek gaan om een meer evenwichtige verdeling te bereiken.

Artikel 11 Voortgangsgesprek

Twee keer per subsidiejaar neemt een wijkmanager het initiatief tot het voeren van een voortgangsgesprek met het gesubsidieerde buurthuis.

Artikel 12 Verantwoording

Uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in.

De aanvraag tot vaststelling bevat:

 • 1.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven in de wijk;

 • 2.

  een globaal overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening) van het buurthuis, met inachtneming van hetgeen beschreven staat in het document ‘Nadere regels voor jaarplan, begroting, verantwoording en investering in energiemaatregelen behorend bij de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad’;

 • 3.

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 15 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad.

Bijlage 1 Buurthuizen die in aanmerking kunnen komen voor een subsidie op basis van de subsidieregeling buurthuizen Zaanstad

Sociaal wijkteamgebied Naam buurthuis
Krommenie Oost en West De Pelikaan De Palmboom Het blok De Horn
Wormerveer De Lorzie/Stichting Bewonersbedrijf Wormerveer De Noorddam De Bloesem
Assendelft en Westzaan A3 De Kwaker
Oud Koog en Oud Zaandijk Het BrandtWeer
Westerkoog, Rooswijk en Nieuw West De Vuister De Zeskanter
Zaandam Noord en Kogerveld De Bovenkruier
Poelenburg De Poelenburcht
Rosmolenwijk De Kolk/Klampersstraat
Zaandam Zuid Stichting Wijkcentrum Dirk Prins De Doorbraak
Oude Haven en Zaandam West Het Havenkwartier
Pelders- en Hoornseveld Kleurrijk